20. 10. 2020  2:39 Vendelín
Akademický informačný systém

Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠEVEČEK, I. -- ZÁBORSKÝ, O. Syntéza 5-nesubstituovaných 4-hydroxyizoxazolidínov intramolekulovými cyklizáciami 2-bróm-3-(hydroxyamino)propán-1-olov. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov:
Syntéza 5-nesubstituovaných 4-hydroxyizoxazolidínov intramolekulovými cyklizáciami 2-bróm-3-(hydroxyamino)propán-1-olov
Anglický názov:
Synthesis of 5-unsubstituted 4-hydroxyisoxazolidines by intramolecular cyclizations of the 2-bromo-3-(hydroxyamino)propan-1-ols
Český názov:
Autor: Bc. Ivan Ševeček
Ing. Ondrej Záborský, PhD.
Pracovisko:
Oddelenie organickej chémie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: izoxazolidíny, 5-unsubstituted 4-hydroxyisoxazolidine, 5-nesubstituovaný 4-hydroxyizoxazolidín, 2-bróm-3(hydroxyamino)propán-1-ol, 2-bromo-3- (hydroxyamino)propane-1-ol, isoxazolidines
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)