Jul 23, 2019   10:09 p.m. Oľga
Academic information system

Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 88

PublicationsType of resultYearDetails
Anaerobic fermentation of slowly degradable waste - paper sludge
Plekancová, Michaela -- Ivanová, Lucia -- Řičica, Zdeněk -- Lazor, Michal -- Šurina, Igor -- Szabová, Petra -- Bodík, Igor
Anaérobná fermentácia ťažko rozložiteľných odpadov - papierenský kal. In Waste Forum [elektronický zdroj]. 2019, p. 50--58.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Analysis and aging of writing means in documents
Jankovičová, Veronika -- Reháková, Milena
Analýza a starnutie písacích prostriedkov v dokumentoch. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analysis and cleaning of original historical parchment (Turin) with lowtemperature plasma
Szabóová, Karolína -- Vizárová, Katarína
Analýza a čistenie originálneho historického pergamenu (Turín) nízkoteplotnou plazmou. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Antioxidačná aktivita a obsah tokoferolov a fenolov v biomase hrozna
Burčová, Zuzana -- Kreps, František -- Schmidt, Štefan -- Strižincová, Petra -- Jablonský, Michal -- Kyselka, Jan -- Ház, Aleš -- Šurina, Igor
Antioxidant Activity and the Tocopherol and Phenol Contents of Grape Residues. BioResources, 14. p. 4146--4156.
articles in magazines2019Details
Antioxidanty v hrozne: izolácia a identifikácia
Burčová, Zuzana -- Kreps, František -- Strižincová, Petra -- Ház, Aleš -- Lisý, Anton
Antioxidants in Grapes: Isolation and Identification. In World Sustainable Energy Days 2019. Wels, Rakúsko: OÖ Energiesparverban, 2019, ISSN 2617-5398.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Aplikácia peroxidových vulkanizačných systémov pri sieťovaní elastomérnych magnetov na báze NBR a bárnatého feritu
Kruželák, Ján -- Kvasničáková, Andrea -- Medlenová, Elena -- Dosoudil, Rastislav -- Hudec, Ivan
Application of peroxide curing systems in cross-linking of rubber magnets based on NBR and barium ferrite. Advances in Materials Science and Engineering, 2019. p. 2019.
articles in magazines2019Details
Beta-glucan and arabinogalactan-based xerogels for abuse-deterrent opioid formulations
Veverka, Miroslav -- Dubaj, Tibor -- Veverková, Eva -- Šimon, Peter -- Husár, Štefan -- Tomanová, Katarína -- Jorík, Vladimír
Beta-glucan and arabinogalactan-based xerogels for abuse-deterrent opioid formulations. European Journal of Pharmaceutical Sciences, 129. p. 132--139.
articles in magazines2019Details
Biodegradable Blends Based on Polymers from Renewable Resources
Lépes, Dávid -- Tomanová, Katarína
Biodegradovateľné zmesi na báze polymérov z obnoviteľných zdrojov surovín. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Biodegradable fibres - preparation and properties
Roháčová, Michaela -- Hricová, Marcela
Biodegradovateľné vlákna – ich príprava a vlastnosti. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Biodegradable fibres - preparation and properties
Pavolka, Jakub -- Hricová, Marcela
Biodegradovateľné vlákna – ich príprava a vlastnosti. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Biodegradable polymer materials potentially utilizable in tissue engineering
Fogašová, Mária -- Vašková, Ida
Biodegradovateľné polymérne materiály potenciálne využiteľné v tkanivovom inžinierstve. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Celkový obsah fenolických látok v smrekovej kôre
Strižincová, Petra -- Ház, Aleš -- Sládková, Alexandra -- Šurina, Igor
Total phenolic content in spruce bark. Journal of Hygienic Engineering and Design, 25. p. 69--74.
articles in magazines2019Details
Cleaning of Model Samples of Artefacts with Low-Temperature Plasma
Klempová, Simona -- Vizárová, Katarína
Čistenie modelových vzoriek výtvarných artefaktov nízkoteplotnou plazmou. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Cleaning of model samples of heritage objects by low-temperature atmospheric plasma
Miklošová, Simona -- Tiňo, Radko
Čistenie modelových vzoriek objektov dedičstva účinkom nízkoteplotnej atmosférickej plazmy. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Comparing the conservation of heritage objects by traditional and alternative methods
Fusková, Martina -- Reháková, Milena
Porovnanie účinnosti konzervovania objektov dedičstva tradičnými a alternatívnymi metódami. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Composite materials based on PLA/PHB
Szemanová, Lucia -- Feranc, Jozef
Kompozitné materiály na báze PLA/PHB. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Composite materials based on PLA/PHB suitable for 3D printing
Ballek, Juraj -- Feranc, Jozef
Kompozitné materiály na báze PLA/PHB vhodné pre 3D tlač. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Composite materials for electromagnetic schielding
Vanek, Andrej -- Hudec, Ivan
Kompozitné materiály pre tienenie elektromagnetického žiarenia. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Composite materials with magnetic active fillers with effect of electromagnetic schielding
Stromko, Martin -- Hudec, Ivan
Kompozitné materiály s magneticky aktívnymi plnivami pre tienenie elektromagnetického žiarenia. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Cross-linking of rubber matrices with peroxide vulcanization system
Hakošová, Simona -- Kruželák, Ján
Sieťovanie kaučukových matríc peroxidovým vulkanizačným systémom. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Cytotoxicity study of biopolymer materials and processing additives
Zajacová, Andrea -- Vašková, Ida
Štúdium cytotoxicity biopolymérnych materiálov a spracovateľských prísad. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Delignification of pulp with two ternary deep eutectic solvents: Urea-acetamide-glycerol and malic acid-proline-lactic acid
Majová, Veronika -- Jablonský, Michal -- Škulcová, Andrea -- Ondrigová, Katarína
Delignification of pulp with two ternary deep eutectic solvents: Urea-acetamide-glycerol and malic acid-proline-lactic acid. Journal of Hygienic Engineering and Design, 26. p. 76--80.
articles in magazines2019Details
Determination of the Thermal Oxidation Stability and the Kinetic Parameters of Commercial Extra Virgin Olive Oils from Different Varieties
Malvis, Ana -- Šimon, Peter -- Dubaj, Tibor -- Sládková, Alexandra -- Ház, Aleš -- Jablonský, Michal -- Sekretár, Stanislav -- Schmidt, Štefan -- Kreps, František -- Burčová, Zuzana -- Hodaifa, Gassan -- Šurina, Igor
Determination of the Thermal Oxidation Stability and the Kinetic Parameters of Commercial Extra Virgin Olive Oils from Different Varieties. Journal of Chemistry, 2019. p. 1--8.
articles in magazines2019Details
Effect of vulcanization systems on cross-linking and properties of rubber compounds based on SBR and EPDM
Maslíková, Anna -- Kruželák, Ján
Vplyv vulkanizačných systémov na priebeh sieťovania a vlastnosti kaučukových zmesí na báze SBR a EPDM. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Effects of Low Temperature Atmospheric Plasma on Objects of Cultural Heritage
Jančíková, Veronika -- Čížová, Katarína
Účinky nízkoteplotnej atmosférickej plazmy na objekty kultúrneho dedičstva. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Elastomérne kompozity so schopnosťou tieniť elektromagnetické žiarenia
Kruželák, Ján -- Kvasničáková, Andrea -- Dosoudil, Rastislav -- Hudec, Ivan
Rubber composites with the ability to absorb electromagnetic radiation. In ZFM Festkörpertag. Hannover, Nemecko: Zentrum für Festkörperchemie und Neue Materialien, 2019, p. 1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Electrochemical behaviour of printed carbon and MXene electrodes
Parráková, Lucia -- Gemeiner, Pavol
Štúdium elektrochemického správania tlačených uhlíkových a MXenových elektród. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Extraction and characterization of extractives from spruce bark for purposes of potential valorisation
Skubanová, Nikola -- Ház, Aleš
Extrakcia a charakterizácia akcesorických látok zo smrekovej kôry pre účely potenciálnej valorizácie. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Facile pretreatment of pulp fibres using ternary deep eutectic solvents
Majová, Veronika -- Bohunická, Alexandra -- Jablonský, Michal -- Strižincová, Petra
Facile pretreatment of pulp fibres using ternary deep eutectic solvents. In 1st International Meeting on Deep Eutectic Systems, 24.-27.6.2019, Lisabon. Lisabon: The NOVA School of Science and Technology, 2019, p. 66. ISBN 978-989-20-9622-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Fibres from PLA dyed special dyestuffs
Gregorová, Jana -- Ujhelyiová, Anna
Vlákna z kyseliny polymliečnej farbené špeciálnymi farbivami. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Forensic classification of black inkjet prints using Fourier transform near-infrared spectroscopy and Linear Discriminant Analysis
Oravec, Michal -- Beganovic, Anel -- Gál, Lukáš -- Čeppan, Michal -- Huck, W. Christian
Forensic classification of black inkjet prints using Fourier transform near-infrared spectroscopy and Linear Discriminant Analysis. Forensic Science International, 299. p. 128--134.
articles in magazines2019Details
Forenzná klasifikácia čiernych inkjetových výtlačkov s použitím blízkej infračervenej spektroskopie s Fourierovou transformáciou a Lineárnej diskriminačnej analýzy
Oravec, Michal -- Beganovic, Anel -- Gál, Lukáš -- Čeppan, Michal -- Huck, W. Christian
Forensic classification of black inkjet prints using Fourier transform near-infrared spectroscopy and Linear Discriminant Analysis. Forensic Science International, 299. p. 128--134.
articles in magazines2019Details
Hlboko eutektické rozpúšťadlá pri zhodnocovaní biomasy
Jablonský, Michal -- Šima, Jozef
Dep eutectic solvents in biomass valorization. Bratislava: Spektrum STU, 2019. 176 p. ISBN 978-80-227-4911-4.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Characterization and utilitation of lignocellulosic materials for biodegradable biocomposites
Drdajová, Lívia -- Šutý, Štefan
Charakterizácia a využitie lignocelulózových materiálov pre biodegradovateľné biokompozity. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Chemical and structural changes of paper due to low-temperature plasma
Škumátová, Ivana -- Vizárová, Katarína
Chemické a štrukturálne zmeny papiera vplyvom nízkoteplotnej plazmy. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Influence of low-temperature atmospheric plasma on layers in color photography
Ďuricová, Barbora -- Jančovičová, Viera
Vplyv nízkoteplotnej atmosférickej plazmy na vrstvy v kolorovanej fotografii. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Isolation of extractives by supercritical \(CO_{2}\) extraction
Madleňáková, Klaudia -- Ház, Aleš
Izolácia extraktívnych látok pomocou superkritickej extrakcie s \(CO_{2}\). Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Izolácia polyfenolických zlúčenín z lesného odpadu (smrekovej kôry) s použitím superkritickej extrakcie a extrakcie s hlboko eutektickými rozpúšťadlami
Strižincová, Petra -- Škulcová, Andrea -- Jablonský, Michal -- Majová, Veronika
Extration of Polyphenolic Compounds from Forest Waste (Spruce Bark) Using Supercritical Extraction and Deep Eutectic Solvents Extraction. In 1st International Meeting on Deep Eutectic Systems, 24.-27.6.2019, Lisabon. Lisabon: The NOVA School of Science and Technology, 2019, p. 45. ISBN 978-989-20-9622-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Kryštalizácia polypropylén/haloizit vlákien
Petková, Mária -- Ryba, Jozef -- Hrabovská, Veronika -- Ujhelyiová, Anna -- Hricová, Marcela
The crystallization of polypropylene/halloysite fibers. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 136. p. 1093--1101.
articles in magazines2019Details
Kryštalizácia polypropylénu v prítomnosti anorganických aditív
Ujhelyiová, Anna -- Horbanová, Ľuba -- Petková, Mária -- Ryba, Jozef -- Annus, Július
Polypropylene Crystallisation in the Presence of Inorganic Additives. Fibres and textiles in Eastern Europe, 27. p. 30--38.
articles in magazines2019Details
Magnetic elastomeric composites filled by lithium ferrites
Ušáková, Mariana -- Ušák, Elemír -- Dosoudil, Rastislav -- Kruželák, Ján
Magnetic elastomeric composites filled by lithium ferrites. In VAJDA, J. -- JAMNICKÝ, I. APCOM 2019. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2019, p. 17. ISBN 978-80-227-4921-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Magnetoactive composites based on elastomer matrix and magnetic filler
Otruba, Ján -- Kruželák, Ján
Magnetoaktívne kompozity na báze elastomérnej matrice a magnetického plniva. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Mesoporous perovskite solar cells with carbon back electrode
Pavličková, Michaela -- Mikula, Milan
Mezoporézne perovskitové solárne články s uhlíkovou zadnou elektródou. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Microbiological Contamination of Photographic Materials
Kazánová, Kristína -- Jančovičová, Viera
Mikrobiologická kontaminácia fotografických materiálov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Microbiological decontamination of original historical parchment by low-temperature plasma
Urbanová, Petra -- Vizárová, Katarína
Mikrobiologická dekontaminácia originálneho historického pergamenu nízkoteplotnou plazmou. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Mikroplasty a environmentálne riziko
Grenčíková, Anna -- Brandeburová, Paula -- Ryba, Jozef -- Kecskésová, Stanislava -- Mackuľak, Tomáš
Microplastics as an Environmental Risk. Chemické listy, 113. p. 16--22.
articles in magazines2019Details
Modification of elastomeric compounds
Malčeková, Terézia -- Hudec, Ivan
Modifikácia zmesí elastomérov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Modifikácia mokrej časti papierenského stroja s cieľom zvýšenia zachytenia kvapalných náterov a lepidiel aplikovaných pri konvertingu papiera
Šašura, Michal -- Tiňo, Radko
Modification of the wet-end of a papermachine to increase the hold-out of aqueous coatings and glues applied by the paper converter. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
New methods of conservation of wooden heritage objects
Lopatková, Lenka -- Vizárová, Katarína
Nové metódy konzervovania drevených objektov dedičstva. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Nutraceuticals as phenolic bioactive compounds analysis of softwood bark and their possibilities of industry applications
Jablonský, Michal -- Ház, Aleš -- Sládková, Alexandra -- Strižincová, Petra -- Škulcová, Andrea -- Majová, Veronika -- Jablonský, Jozef
Nutraceuticals as phenolic bioactive compounds analysis of softwood bark and their possibilities of industry applications. Journal of Hygienic Engineering and Design, 26. p. 93--99.
articles in magazines2019Details
Odpadná rastlinná biomasa ako potenciál pre biopalivá
Kreps, František -- Burčová, Zuzana -- Strižincová, Petra -- Ház, Aleš -- Lisý, Anton
Waste Plant Biomass as Potential for Biofuels. In World Sustainable Energy Days 2019. Wels, Rakúsko: OÖ Energiesparverban, 2019, ISSN 2617-5398.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Optimalizácia kyslíkového stupňa zosilneného peroxidom s cieľom maximalizovať belosť a udržať pevnostné vlastnosti buničiny
Koles, Ivan -- Jablonský, Michal
Optimization of the Oxygen-peroxide Bleaching Reactor to Maximize Brightness and Preserve Pulp Strength. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Oxide nanolayers for perovskite solar cells
Popovičová, Anna Mária -- Mikula, Milan
Oxidové nanovrstvy pre perovskitové solárne články. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
PEDOT:PSS Electrically Conductive Layers to Electrode Systems
Žilinská, Veronika -- Dvonka, Vladimír
Elektricky vodivé vrstvy PEDOT:PSS pre elektródové systémy. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Permeability, permittivity and em-wave absorption properties of polymer composites filled with MnZn ferrite and carbon black
Dosoudil, Rastislav -- Lisý, Kornel -- Kruželák, Ján
Permeability, permittivity and em-wave absorption properties of polymer composites filled with MnZn ferrite and carbon black. In CSMAG'19. Bratislava: Slovak Physical Society, 2019, p. 108. ISBN 978-80-89855-07-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Peroxide vulcanization systems applied for cross-linking of rubber matrices
Štefanková, Adriana -- Kruželák, Ján
Peroxidové vulkanizačné systémy aplikované pri sieťovaní kaučukových matríc. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Plasticizers for biodegradable polymer blends
Koreň, Dávid -- Vanovčanová, Zuzana
Zmäkčovadlá pre biodegradovateľné polymérne zmesi. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Plasticizing systems for blends PLA/PHB/TPS
Hložeková, Klaudia -- Vanovčanová, Zuzana
Plastifikačné systémy pre zmesi PLA/PHB/TPS. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Possibilities of formation of protective layers on surfaces of natural materials due to low temperature atmospheric plasma
Švábik, Peter -- Tiňo, Radko
Možnosti tvorby ochranných vrstiev na povrchoch prírodných materiálov účinkom nízkoteplotnej atmosférickej plazmy. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Posúdenie možností využitia biomasy a bioodpadu z lesného poľnohospodárskeho a potravinárskeho priemyslu na produkciu látok s pridanou hodnotou v spojení so zelenými rozpúšťadlami
Jablonský, Michal -- Ház, Aleš
Assessing the Main Opportunities Used of Biomass, Biowaste from Forestry, Agro-industrial or Food-industrial Residues into High-value-added Products Associated with Green Solvents. In 1st International Meeting on Deep Eutectic Systems, 24.-27.6.2019, Lisabon. Lisabon: The NOVA School of Science and Technology, 2019, p. 44. ISBN 978-989-20-9622-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Preparation and characterization of physicochemical properties and application of novel ternary deep eutectic solvents
Jablonský, Michal -- Majová, Veronika -- Ondrigová, Katarína -- Šima, Jozef
Preparation and characterization of physicochemical properties and application of novel ternary deep eutectic solvents. Cellulose, 26. p. 3031--3045.
articles in magazines2019Details
Printed carbon based electrodes for hybrid solar cells
Laluha, Maroš -- Gemeiner, Pavol
Tlačené uhlíkové elektródy pre hybridné solárne články. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Properties and thermal behavior of deep eutectic solvents based lactic acid
Škulcová, Andrea -- Jablonský, Michal
Properties and thermal behavior of deep eutectic solvents based lactic acid. Journal of Hygienic Engineering and Design, 25. p. 75--80.
articles in magazines2019Details
Pulp acetylation - degree of substitution
Kučera, Stanislav -- Šutý, Štefan
Acetylácia buničiny-stupeň substitúcie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Rubber blends for rubber-metal hydraulic bushings
Búdová, Natália -- Hudec, Ivan
Gumárske zmesi pre gumokovové hydraulické silentbloky. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Spectral properties of Model Systems of Microbial Contamination of Paper
Paračková, Patrícia -- Čeppan, Michal
Spektrálne vlastnosti modelových systémov mikrobiálneho znečistenia papiera. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Stability of photos taken with cyanotype technique
Grešová, Dušana -- Jančovičová, Viera
Stabilita fotografií zhotovených technikou kyanotypie. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Starnutie plastifikovaných mulčovacích fólií z kyseliny polymliečnej a poly 3-hydroxy butyratu plnených sadzami počas jednej sezóny produkcie sladkej papriky
Mosnáčková, Katarína -- Šlosár, Miroslav -- Kollár, Jozef -- Janigová, Ivica -- Šišková, Alena -- Chmela, Štefan -- Sikorska, Wanda -- Perďochová, Dagmara -- Gálisová, Ivana -- Alexy, Pavel -- Chodák, Ivan -- Mosnáček, Jaroslav
Ageing of plasticized poly(lactic acid)/poly(3-hydroxybutyrate)/carbon black mulching films during one season of sweet pepper production. European Polymer Journal, 114. p. 81--89.
articles in magazines2019Details
Structure and properties of fibres based on PLA
Baniková, Kristína -- Ujhelyiová, Anna
Štruktúra a vlastností vlákien na báze PLA. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Study of plasma treatments to surfaces of heritage objects
Kováč, Miroslav -- Reháková, Milena
Štúdium plazmových úprav na povrchy objektov dedičstva. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Study of the degradation of beeswax taken from a real artefact
Čížová, Katarína -- Vizárová, Katarína -- Ház, Aleš -- Vykydalová, Anna -- Cibulková, Zuzana -- Šimon, Peter
Study of the degradation of beeswax taken from a real artefact. Journal of Cultural Heritage, 37. p. 103--112.
articles in magazines2019Details
Study of the Influence of the Presteaming of Wood Chips on Impregnation During Continuous Batch Cooking
Galan, Dalibor -- Jablonský, Michal
Štúdium vplyvu predparovania štiepok na impregnáciu počas CBC várky. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Superkritická fluidná extrakcia (SFE/CO2): Vplyv teploty a veľkosti častíc
Bohunická, Alexandra -- Strižincová, Petra
Superkritická fluidná extrakcia (SFE/CO2): Vplyv teploty a veľkosti častíc. In SVOČ 60. Zvolen,: Technická univerzita vo Zvolene, 2019, p. 704--713. ISBN 978-80-228-3148-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Testing of various concentrations of plasticizers influence on dermal fibroblasts
Vaseková, Andrea -- Vašková, Ida
Testovanie vplyvu rôznych koncentrácií zmäkčovadiel na dermálne fibroblasty. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Testovanie cytotoxicity a biokompatibility materiálov na báze kyseliny polymliečnej, polyhydroxybutyrátu a škrobu pre aplikáciu v tkanivovom inžinierstve uretry
Čulenová, Martina -- Žiaran, Stanislav -- Varchulová - Nováková, Zuzana -- Gálfiová, Paulína -- Alexy, Pavel -- Vašková, Ida -- Gálisová, Ivana -- Medlenová, Elena -- Danišová, Lucia
Testovanie cytotoxicity a biokompatibility materiálov na báze kyseliny polymliečnej, polyhydroxybutyrátu a škrobu pre aplikáciu v tkanivovom inžinierstve uretry. In Zborník vedeckých prác, Fakultná konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti, 16.4.2019, Bratislava :. 1st ed. Bratislava,: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, p. 118--123. ISBN 978-80-223-4712-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
The Blends of PLA/PHB for 3D Printing
Vendleková, Petra -- Plavec, Roderik
Zmesi PLA/PHB pre 3D tlač. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The Blends of PLA/PHB for 3D Printing
Ondria, Matúš -- Plavec, Roderik
Zmesi PLA/PHB pre 3D tlač. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
The Combination of Deep Eutectic Solvents with Dihydric Alcohols and their Impact on Pulp Delignification
Bohunická, Alexandra -- Jablonský, Michal
Kombinácia hlboko eutektických rozpúšťadiel s dvojsýtnymi alkoholmi a ich vplyv pri delignifikácií buničín. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The Effect of Species Hardwood on the Efficiency of Production Unbleached Pulp
Grošík, Maroš -- Jablonský, Michal
Vplyv druhu listnatého dreva na efektívnosť výroby nebielenej buničiny. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The impact of pollutants on the stability of gelatine photography
Ősziová, Katarína -- Jančovičová, Viera
Vplyv polutantov na stabilitu želatínovej fotografie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
The Influence of Plasticizers Combinations on Properties of PLA/PHB Blends
Hrbíková, Slávka -- Plavec, Roderik
Vplyv kombinácií zmäkčovadiel na vlastnosti zmesí PLA/PHB. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The Influence of Plasticizers Combinations on Properties of PLA/PHB Blends
Pružincová, Lucia -- Plavec, Roderik
Vplyv kombinácií zmäkčovadiel na vlastnosti zmesí PLA/PHB. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
The Influence of Reactive Additives on the Properties of PLA/PHB Blends
Medvecová, Jana -- Omaníková, Leona
Vplyv prídavku reaktívneho aditíva na vlastnosti zmesi PLA/PHB. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The Influence of Reactive Additives on the Properties of PLA/PHB Blends
Jakubčová, Jaroslava -- Omaníková, Leona
Vplyv prídavku reaktívneho aditíva na vlastnosti zmesi PLA/PHB. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
The Study of Spectroscopic Properties of Historical Photography
Olšavská, Zuzana -- Jančovičová, Viera
Štúdium spektroskopických vlastností historických fotografií. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Vplyv zloženia na chovanie vodivých uhlíkových pást pre sieťotlač
Hatala, Michal -- Gemeiner, Pavol -- Hvojnik, Matej -- Mikula, Milan
The effect of the ink composition on the performance of carbon-based conductive screen printing inks. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 30. p. 1034--1044.
articles in magazines2019Details
Vplyv zrážania lignínu na jeho vlastnosti a následné použitie ako adhezíva
Lisý, Anton -- Strižincová, Petra -- Majová, Veronika -- Burčová, Zuzana -- Kreps, František -- Ház, Aleš -- Šurina, Igor
Impact of lignin precipitation on its properties and subsequent use as adhesive. In World Sustainable Energy Days 2019. Wels, Rakúsko: OÖ Energiesparverban, 2019, ISSN 2617-5398.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Waste paper input analysis and variability of qualitative properties
Karlíková, Kristína -- Šutý, Štefan
Vstupná kontrola a variabilita kvalitatívnych parametrov zberového papiera. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details