Jan 23, 2019   8:30 a.m. Miloš
Academic information system

Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT) - list of publications


The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 190

PublicationsType of resultYearDetails
A method of determining the content of methoxy groups of lignin, lignosulfonates, and their derivatives
Jablonský, Michal -- Ház, Aleš -- Sládková, Alexandra -- Škulcová, Andrea -- Šurina, Igor
Spôsob stanovenia obsahu metoxylových skupín v ligníne, lignosulfonátoch a ich derivátoch : /: číslo úžitkového vzoru 7536. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2018.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2018Details
Adhézia papierových krycích vrstiev k povrchu triesok ošetrených adhezívami v procese výroby drevotrieskových dosiek
Pribišová, Miroslava -- Tiňo, Radko
Adhesion of Interfoil to Adhesive Treated Flakes Surface in Particleboard Manufacturing Process. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Ageing and degradation of heritage materials and objects based on natural waxes
Čížová, Katarína -- Vizárová, Katarína
Starnutie a degradácia materiálov a objektov kultúrneho dedičstva na báze prírodných voskov. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Alternative methods of post-delignifi cation of pulp by green solvents
Majová, Veronika -- Jablonský, Michal -- Škulcová, Andrea
Alternative methods of post-delignifi cation of pulp by green solvents. In TIŇO, R. Cellulose Materials Doctoral Students Conference 2018. Bratislava: STU, 2018, p. 29--31. ISBN 978-80-89597-96-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
An objective method of identifying lignocellulosic fibers
Dubinyová, Lenka -- Jablonský, Michal
Objektívna metóda identifikácie lignocelulózových vlákien. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Antibakteriálna a antifungálna aktivita fytosterolov a metyl dehydroabietovej kyseliny z extraktov zo smrekovej kôry
Burčová, Zuzana -- Kreps, František -- Greifová, Mária -- Jablonský, Michal -- Ház, Aleš -- Schmidt, Štefan -- Šurina, Igor
Antibacterial and antifungal activity of phytosterols and methyl dehydroabietate of Norway spruce bark extracts. Journal of Biotechnology, 282. p. 18--24.
articles in magazines2018Details
Antioxidačná a antimikrobiálna aktivita extraktov z kôry zo smreka obyčajného
Kreps, František -- Burčová, Zuzana -- Škulcová, Andrea -- Ház, Aleš -- Jablonský, Michal -- Sládková, Alexandra -- Strižincová, Petra -- Schmidt, Štefan -- Sekretár, Stanislav -- Greifová, Mária -- Šurina, Igor
Antioxidant and Antimicrobial Activity of Spruce Bark. In CIRÁK, J. -- PERNÝ, M. -- KOVÁČ, Z. Power engineering 2018. Renewable Energy Sources 2018. Bratislava: Slovak University of Technology, 2018, p. 31--34. ISBN 978-80-89983-02-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Application of peroxide vulcanization systems on cross-linking of elastomer matrices
Fúziková, Dominika -- Kruželák, Ján
Aplikácia peroxidových vulkanizačných systémov pri sieťovaní elastomérnych matríc. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Asistovaná mikrovlnná extrakcia smrekovej kôry: optimalizácia pomocou Box-Behnkenovej metódy
Sládková, Alexandra -- Stopka, Ján -- Ház, Aleš -- Strižincová, Petra -- Šurina, Igor -- Kreps, František -- Burčová, Zuzana -- Jablonský, Michal
Microwave-assisted Extraction of Spruce Bark: Statistical Optimization Using Box-Behnken Design. BioResources, 13. p. 8993--9004.
articles in magazines2018Details
Biodegradable fibres from polylactic acid
Hrabovská, Veronika -- Ryba, Jozef -- Ujhelyiová, Anna -- Hricová, Marcela
Biodegradovateľné vlákna z kyseliny polymliečnej. Plastko 2018, p. 64--68.
articles in magazines2018Details
Biodegradable polymer blends with plasticizers
Humajová, Katarína -- Vanovčanová, Zuzana
Biodegradovateľné polymérne zmesi so zmäkčovadlami. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Biodegradable Polymer Materials Based on Polyhydroxybutyrate and Plasticizer
Macúrik, Patrik -- Plavec, Roderik
Biodegradovateľné polymérne materiály typu polyhydroxybutyrát/zmäkčovadlo. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Biodegradable Polymer Materials Based on Polylactic Acid and Plasticizer
Javorská, Katarína -- Plavec, Roderik
Biodegradovateľné polymérne materiály typu kyselina polymliečna/zmäkčovadlo. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Biodegradable Polymer Materials Based on Renewable Resources
Omaníková, Leona -- Alexy, Pavel
Biodegradovateľné polymérne materiály na báze obnoviteľných zdrojov surovín. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Biodegradable polymeric materials based on renewable sources
Šariský, Dávid -- Alexy, Pavel
Biodegradovateľné polymérne materiály na báze obnoviteľných zdrojov surovín. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Biodegradovatľné nanovlkákna vystužené magnetizovaným halloyzitom pre aplikácie v medicíne
Khunová, Viera -- Pavliňáková, Veronika -- Škrátek, Martin -- Šafařík, Ivo -- Pavliňák, David
Magnetic halloysite reinforced biodegradable nanofibres: New challenge for medical applications. In AIP Conference Proceedings. 2018, p. 2018.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Biological decontamination of paper information carriers with low temperature atmospheric plasma
Špacírová, Zuzana -- Vizárová, Katarína
Biologická dekontaminácia papierových nosičov informácií nízkoteplotnou atmosférickou plazmou. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Biomass thermal decomposition described by thermoanalytical kinetics
Šimon, Peter -- Dubaj, Tibor -- Cibulková, Zuzana -- Vykydalová, Anna -- Sládková, Alexandra -- Strižincová, Petra -- Šurina, Igor
Biomass thermal decomposition described by thermoanalytical kinetics. In CIRÁK, J. -- PERNÝ, M. -- KOVÁČ, Z. Power engineering 2018. Renewable Energy Sources 2018. Bratislava: Slovak University of Technology, 2018, p. 45--57. ISBN 978-80-89983-02-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Biopolymér Dictyosphaerium chlorelloides – chemická charakterizácia a biologické účinky
Halaj, Michal -- Paulovičová, Ema -- Paulovičová, Lucia -- Jantová, Soňa -- Cepák, Vladislav -- Lukavský, Jaroslav -- Capek, Peter
Biopolymer of Dictyosphaerium chlorelloides - chemical characterization and biological effects. International Journal of Biological Macromolecules, 113. p. 1248--1257.
articles in magazines2018Details
Biopolymers as fillers for biodegradable blends suitable for processing by injection moulding
Zuzáková, Petra -- Feranc, Jozef
Biopolyméry ako plnivá pre biodegradovateľné zmesi vhodné na spracovanie technológiou vstrekovania. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Bioprinting – Application of Printing Processes in Tissue Engineering
Onufráková, Michaela -- Čeppan, Michal
Bioprinting – využitie tlačových techník v tkanivovom inžinierstve. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Catalytic conversion of lignin to selectively prepare valuable compounds
Chupáčová, Nikola -- Ház, Aleš
Katalytická konverzia lignínu za účelom selektívnej prípravy cenných zlúčenín. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Cielený výber rozpúšťadiel vhodných na čistenie povrchov v objektoch kultúrneho dedičstva
Fusková, Martina -- Ponická, Lucia -- Reháková, Milena
Cielený výber rozpúšťadiel vhodných na čistenie povrchov v objektoch kultúrneho dedičstva. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 287--288. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Comparison of different extraction methods for the extraction of total phenolic compounds from spruce bark
Ház, Aleš -- Jablonský, Michal -- Majová, Veronika -- Škulcová, Andrea -- Strižincová, Petra
Comparison of different extraction methods for the extraction of total phenolic compounds from spruce bark. In Journal of Hygienic Engineering and Design. 2018, p. 72--75.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Comparison of surface treatment of PLA/PHB foils using corona and diffuse plasma at atmospheric pressure.
Šafár, Peter -- Černáková, Ľudmila
Porovnanie povrchových úprav PLA/PHB fólií korónou a difúznou plazmou pri atmosférickom tlaku. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Conductive carbon dispersions and layers for printed electronics
Hatala, Michal -- Mikula, Milan
Vodivé uhlíkové disperzie a vrstvy pre tlačenú elektroniku. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Cross-linking and properties of rubber magnetic composites cured with different curing systems
Kruželák, Ján -- Chodák, Ivan -- Jochec - Mošková, Daniela -- Dosoudil, Rastislav -- Hudec, Ivan
Cross-linking and properties of rubber magnetic composites cured with different curing systems. Polymers for Advanced Technologies, 29. p. 216--225.
articles in magazines2018Details
Cross-linking of rubber matrices with dicumyl peroxide and zinc salt of methacrylic acid
Dugasová, Zuzana -- Kruželák, Ján
Sieťovanie kaučukových matríc pomocou dikumylperoxidu a zinkovej soli kyseliny metakrylovej. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Curing systems of rubber blends for production of vulcanizing bladder
Rafaelisová, Zuzana -- Hudec, Ivan
Sieťovacie systémy pre gumárske zmesi na výrobu vulkanizačných membrán. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Delignification of pulp using deep eutectic solvents
Jablonský, Michal -- Majová, Veronika -- Škulcová, Andrea -- Ház, Aleš
Delignification of pulp using deep eutectic solvents. Journal of Hygienic Engineering and Design, 22. p. 76--81.
articles in magazines2018Details
Delignification of pulp with deep eutectic solvents
Ondrigová, Katarína -- Jablonský, Michal
Delignifikácia buničín hlboko eutektickými rozpúšťadlami. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Delignification of pulp with two ternary deep eutectic solvents (urea-acetamide-glycerol) and (malic acid-proline-lactic acid)
Majová, Veronika -- Jablonský, Michal -- Škulcová, Andrea -- Ondrigová, Katarína
Delignification of pulp with two ternary deep eutectic solvents (urea-acetamide-glycerol) and (malic acid-proline-lactic acid). In KAKURINOV, V. Congress on Food Qualty and Safety, Health and Nutrition - Nutricon 2018, 13-15 June 2018, Ohrid, Macedonia. Skopje: Consulting and Training Center KEY, 2018, p. 54--55. ISBN 978-608-4565-12-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Design of a suitable process for the valorisation of the residue in the processing plant Agave tequilana
Nadányi, Richard -- Ház, Aleš
Návrh vhodného spôsobu valorizácie rastlinného zvyšku pri spracovaní Agave tequilana. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Differently sintered TiOx hole blocking layers for solution processed solar cells
Mikula, Milan -- Beková, Zuzana -- Hvojnik, Matej -- Hatala, Michal -- Mikolášek, Miroslav -- Müllerová, Jarmila -- Jergel, Matej -- Gemeiner, Pavol
Differently sintered TiOx hole blocking layers for solution processed solar cells. Applied Surface Science, 461. p. 54--60.
articles in magazines2018Details
Ecological plastics in food packaging innovations
Bakoš, Dušan -- Feranc, Jozef -- Medlenová, Elena
Ekologické plasty v inováciách potravinových obalov. In Keď plastový odpad nie je odpad, 10.11.4.2018, Liptovský Mikuláš. 1st ed. Bratislava: Slovenská obchodná a priemyselná komora, Útvar EU, 2018.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Effect of etching time on structure of n-type black silicon
Kopani, Martin -- Mikula, Milan -- Kosnáč, Daniel -- Greguš, Ján -- Bačová, Silvia -- Zitto, Peter -- Pinčík, Emil
Effect of etching time on structure of n-type black silicon. In SSSI 2018. Bratislava: Comenius University, 2018, p. 42. ISBN 978-80-223-4606-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Effect of low-temperature atmospheric plasma on collagen materials
Stredanská, Terézia -- Vizárová, Katarína
Účinok nízkoteplotnej atmosférickej plazmy na kolagénové materiály. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Elastomer Composites Filled with Magnetic Active Fillers
Lišivková, Barbora -- Kruželák, Ján
Elastomérne kompozity plnené magneticky aktívnymi plnivami. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Elastomer magnetic composites cross-linked with peroxide vulcanization systems
Medlenová, Elena -- Kruželák, Ján
Elastomérne magnetické kompozity sieťované pomocou peroxidových vulkanizačných systémov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Elastomérne kompozity s magneticky mäkkým plnivom so schopnosťou tienenia elektromagnetického žiarenia
Kruželák, Ján -- Kvasničáková, Andrea -- Dosoudil, Rastislav -- Hudec, Ivan
Rubber composites based on soft magnetic filler with the effect of electromagnetic radiation shielding. In Polymertec 2018, 13.-15. Juni 2018, Merseburg. Merseburg: Selbstverlag der Hochschule Merseburg, 2018, p. 101. ISBN 978-3-942703-91-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Elastomérne kompozity s magnetickým plnivom
Kruželák, Ján -- Kvasničáková, Andrea -- Hudec, Ivan -- Dosoudil, Rastislav
Rubber Composites with Incorporated Magnetic Filler. In DKT 2018, 2.-5. Juli 2018, Nürnberg. Frankfurt am Main: Deutsche Kautschuk-Gesellschaft, 2018, p. 66.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Elastomérne kompozity sieťované pomocou peroxidových vulkanizačných systémov
Kvasničáková, Andrea -- Kruželák, Ján -- Hudec, Ivan -- Dosoudil, Rastislav
Elastomer composites cured with peroxide curing systems. In 13th Fall Rubber Colloquium, November 6-8, 2018, Hannover. Hannover: Deutsches Institut fur Kautschuktechnologie e. V., 2018, ISBN 9783981407631.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Elastomérne magnetické kompozity s účinkom tienenia elektromagnetického žiarenia
Kruželák, Ján -- Kvasničáková, Andrea -- Dosoudil, Rastislav -- Hudec, Ivan
Rubber magnetic composites with the effect of electromagnetic radiation shielding. In International Rubber Conference (IRC 2018), 4th – 6th September 2018, Kuala Lumpur, Malaysia. Shah Alam, Malajzia: Prim, 2018, p. 81.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Elastomérne magnetické kompozity sieťované pomocou sírnych a peroxidových systémov
Kruželák, Ján -- Kvasničáková, Andrea -- Hudec, Ivan -- Dosoudil, Rastislav
Rubber magnetic composites cured with combined sulfur and peroxide systems. In 13th Fall Rubber Colloquium, November 6-8, 2018, Hannover. Hannover: Deutsches Institut fur Kautschuktechnologie e. V., 2018, ISBN 9783981407631.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Elestomérne magnetické kompozity sieťované pomocou rôznych vulkanizačných systémov
Kvasničáková, Andrea -- Kruželák, Ján -- Hudec, Ivan -- Dosoudil, Rastislav
Elastomer Magnetic Composites Cured with Different. In DKT 2018, 2.-5. Juli 2018, Nürnberg. Frankfurt am Main: Deutsche Kautschuk-Gesellschaft, 2018, p. 145.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Environmental impact of microplastics
Grenčíková, Anna -- Brandeburová, Paula -- Belišová, Noemi -- Ryba, Jozef -- Bondarev, Dmitrij -- Mackuľak, Tomáš
Environmentálny dopad mikroplastov. In SMOLINSKÁ, M. -- MELNÍK, M. Zborník príspevkov 38. medzinárodného vedeckého sympózia "Priemyselná toxikológia 2018", 13.-15.6.2018, Svit. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2018, p. 40--45. ISBN 978-80-227-4806-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Evaluating of Rheological Properties of Rubber Blends by Oscillatory and Capillary Rheometer
Krajčíková, Kristína -- Hudec, Ivan
Hodnotenie reologických vlastností gumárskych zmesí na oscilačnom a kapilárnom reometri. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Examination of security features in the security printing
Dziaková, Anna -- Reháková, Milena
Skúmanie ochranných prvkov v ceninovej tlači. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Extraction of value-added components from food industry based and agro-forest biowastes by deep eutectic solvents
Jablonský, Michal -- Škulcová, Andrea -- Romero, Ana Malvis -- Šima, Jozef
Extraction of value-added components from food industry based and agro-forest biowastes by deep eutectic solvents. In Journal of Biotechnology. 2018, p. 46--66.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Fibres based on PLA/PHB blends
Johanidesová, Jana -- Ujhelyiová, Anna
Vlákna na báze PLA/PHB zmesí. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Funkcionalizovateľné nano/mikro systémy pre biomedicínske aplikácie
Mazancová, Petra -- Rázga, Filip
Functionalizable nano/micro systems for biomedical applications. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Green solvents based on choline chloride for the extraction of spruce bark (Picea abies)
Škulcová, Andrea -- Haščičová, Zuzana -- Hrdlička, Lukáš -- Šima, Jozef -- Jablonský, Michal
Green solvents based on choline chloride for the extraction of spruce bark (Picea abies). Cellulose Chemistry And Technology, 52. p. 3--4.
articles in magazines2018Details
Halloysite as filler in alginate microbeads: Biocompatibility with cell line models
Krišková, Tamara -- Rázga, Filip
Halloyzit ako plnivo do alginátových mikrosfér: Biokompatibilita s modelovými bunkovými líniami. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Hlboko eutektické rozpúšťadlá a ich využitie pri frakcionácii biomasy
Škulcová, Andrea -- Jablonský, Michal
Hlboko eutektické rozpúšťadlá a ich využitie pri frakcionácii biomasy. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Hodnotenie účinnosti deacidifikačných procesov vplyvom prirodzeného starnutia
Vajová, Izabela -- Vizárová, Katarína
Hodnotenie účinnosti deacidifikačných procesov vplyvom prirodzeného starnutia. In CSTI 2018 Conservation Science, Technology and Industry. Premosťovanie disciplín a druhov dedičstva – efektívna ochrana dedičstva v 21.storočí, Bratislava, 7.-9. marca 2018. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 496--502. ISBN 978-80-8060-435-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Hodnotenie životného cyklu ekologických obalov a certifikácia
Bakoš, Dušan -- Feranc, Jozef -- Vašková, Ida
Hodnotenie životného cyklu ekologických obalov a certifikácia. In Keď plastový odpad nie je odpad, 10.11.4.2018, Liptovský Mikuláš. 1st ed. Bratislava: Slovenská obchodná a priemyselná komora, Útvar EU, 2018.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Hydrophilic properies study of foils from biodegradable polymers
Bartoňová, Katarína -- Černáková, Ľudmila
Štúdium hydrofilných vlastností fólií z biodegradovateľných polymérov. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska: Celulózový a papierenský priemysel na Slovensku
Baláž, Dušan -- Bartusz, Jozef -- Cejpek, Kamil -- Demko, Václav -- Geffert, Anton -- Halon, Ľudovít -- Kiššimon, Michal -- Laššák, Vladimír -- Milata, Viktor -- Milo, Viliam -- Oltus, Eugen -- Tiňo, Rudolf -- Štreitová, Jarmila -- Šurina, Igor -- Šutý, Štefan -- Uher, Michal -- Vizárová, Katarína
Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska: Celulózový a papierenský priemysel na Slovensku. Bratislava: Spektrum STU, 2018. 170 p. ISBN 978-80-227-4762-2.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2018Details
Identifikácia VOCs produktovými prírodnými a syntetickými polymérmi
Ház, Aleš -- Jablonský, Michal -- Hudec, Ivan -- Šurina, Igor
Identification of VOCs generated by natural and synthetic Polymers. KGK-Kautschuk Gummi Kunststoffe, 71. p. 34--36.
articles in magazines2018Details
Impregnation of chips during the kraft process
Kohútová, Michaela -- Jablonský, Michal
Impregnácia štiepok pri sulfátovom procese. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Influence of anorganic fillers on selected characteristics of blends based on PLA/PHB
Tomašovičová, Petra -- Feranc, Jozef
Vplyv anorganických plnív na vybrané charakteristiky zmesí na báze PLA/PHB. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Influence of mixed sulfur and peroxide vulcanization systems on the properties of elastomer magnetic composites
Moncmanová, Barbora -- Kruželák, Ján
Vplyv kombinovaných sírnych a peroxidových vulkanizačných systémov na vlastností elastomérnych magnetických kompozitov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Influence of nucleating agents on properties of biodegradable PLA/PHB blends
Stanček, Rastislav -- Alexy, Pavel
Vplyv nukleačných činidiel na vlastnosti biodegradovateľných zmesí PLA/PHB. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Influence of the spinning conditions on properties of polypropylene fibres
Polák, Šimon -- Ryba, Jozef
Vplyv podmienok zvlákňovania na vlastnosti PP vlákien. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
In-situ povrchovo zosilnená Ramanova a FT-Ramanova spektroskopia čiernych výtlačkov
Oravec, Michal -- Sasinková, Vlasta -- Tomanová, Katarína -- Gál, Lukáš -- Stašková, Silvia -- Huck, W. Christian
In-situ surface-enhanced Raman scattering and FT-Raman spectroscopy of black prints. Vibrational Spectroscopy, 94. p. 16--21.
articles in magazines2018Details
Isolation of Medicinal substances by Supercritical CO2 Extraction
Filipová, Lenka -- Sládková, Alexandra
Izolácia liečivých látok pomocou superkritickej extrakcie s CO2. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Izolácia fenolických zlúčenín z kôry Smreka obyčajného
Strižincová, Petra -- Ház, Aleš -- Sládková, Alexandra -- Šurina, Igor -- Burčová, Zuzana -- Kreps, František
Isolation of Phenolic Compounds from Spruce Bark. In CIRÁK, J. -- PERNÝ, M. -- KOVÁČ, Z. Power engineering 2018. Renewable Energy Sources 2018. Bratislava: Slovak University of Technology, 2018, p. 42--44. ISBN 978-80-89983-02-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Izolácia liečivých látok pomocou superkritickej extrakcie s CO2
Filipová, Lenka -- Strižincová, Petra
Izolácia liečivých látok pomocou superkritickej extrakcie s CO2. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 400--401. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Jednoduchá príprava biokompatibilných vlákien z kyseliny polymliečnej vystužených poly(e-kaprolaktónom) pomociu grafitových nanoplatničiek - zvlákňovaním z taveniny
Kelnar, Ivan -- Zhigunov, Alexander -- Kaprálková, Ľudmila -- Fortelný, Ivan -- Dybal, Jiří -- Kratochvíl, Jaroslav -- Nevoralová, Martina -- Hricová, Marcela -- Khunová, Viera
Facile preparation of biocompatible poly (lactic acid)-reinforced poly(ε-caprolactone) fibers via graphite nanoplatelets -aided melt spinning. Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 84. p. 108--115.
articles in magazines2018Details
Kinetic study of artefact paper degradation. Assessment of deacidification effects by folding endurance
Čížová, Katarína -- Jablonský, Michal -- Briškárová, Anna -- Vizárová, Katarína -- Kačík, František -- Šima, Jozef
Kinetic study of artefact paper degradation. Assessment of deacidification effects by folding endurance. Cellulose Chemistry And Technology, 52. p. 1--2.
articles in magazines2018Details
Kompozitná struna vhodná na prípravu funkčných keramických materiálov pomocou 3D tlače
Hajdúchová, Zora -- Veteška, Peter -- Tomanová, Katarína -- Randová, Kristína -- Plavec, Roderik -- Omaníková, Leona -- Feranc, Jozef -- Bača, Ľuboš -- Janek, Marián
Kompozitná struna vhodná na prípravu funkčných keramických materiálov pomocou 3D tlače. In Czech Chemical Society Symposium Series. 2018, p. 5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Kompozitné filamenty keramika-polymér pre použitie v FDC zariadeniach
Veteška, Peter -- Hajdúchová, Zora -- Randová, Kristína -- Plavec, Roderik -- Omaníková, Leona -- Tomanová, Katarína -- Feranc, Jozef -- Bača, Ľuboš -- Janek, Marián
Environmentally friendly polymer­ceramic composite filaments for FDC. In yCAM 2018 young Ceramists Additive Manufacturing Forum. Padova: University of Padova Italy, 2018, p. 61.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Konjugovaný antisense systém pre selektívne rozpoznávanie molekulárnych cieľov: Dizajn, syntéza a validácia
Némethová, Veronika -- Rázga, Filip
Conjugated antisense system for selective target recognition: Design, synthesis and validation. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Laser-Initiated Polymerization of Water-Soluble Monomers to Obtain an Understanding of New Kinetics and Mechanisms
Chovancová, Anna -- Lacík, Igor
Laserom iniciovaná polymerizácia vodorozpustných monomérov k získaniu nových poznatkov o kinetike a mechanizme. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Long-term Isothermal Stability of Deep Eutectic Solvents
Jablonský, Michal -- Škulcová, Andrea -- Ház, Aleš -- Šima, Jozef -- Majová, Veronika
Long-term Isothermal Stability of Deep Eutectic Solvents. BioResources, 13. p. 7545--7559.
articles in magazines2018Details
Magnetické kompozity s elektromagnetickými vlastnosťami
Kvasničáková, Andrea -- Kruželák, Ján -- Hudec, Ivan -- Dosoudil, Rastislav
Soft magnetic composites with electromagnetic properties. In Polymertec 2018, 13.-15. Juni 2018, Merseburg. Merseburg: Selbstverlag der Hochschule Merseburg, 2018, p. 184. ISBN 978-3-942703-91-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Mechanické a termomechanické vlastnosti PLA a modifikovaných PLA vlákien
Hricová, Marcela -- Hrabovská, Veronika -- Karško, Ján -- Ujhelyiová, Anna -- Ryba, Jozef
Mechanical and thermomechanical properties of PLA and modified PLA fibres. In 18th AUTEX World Textile Conference, June 20-22, 2018, Istanbul, Turkey. Istanbul: Istanbul Technical University, 2018, p. 831--834.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Microplastics - monitoring and fate in water environment
Mackuľak, Tomáš -- Brandeburová, Paula -- Grenčíková, Anna -- Škulcová, Andrea -- Belišová, Noemi
Mikroplasty - výskyt a správanie sa vo vodnom prostredí. In BODÍK, I. -- IVANOVÁ, L. -- HUTŇAN, M. Zborník posterov 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2018. Bratislava: Asociácia čistiarenskych expertov Slovenskej republiky, 2018, p. 110--115. ISBN 978-80-973196-0-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Mikrobiálna dekontaminácia papiera s nízkoteplotnou atmosférickou plazmou
Vizárová, Katarína -- Kaliňáková, Barbora -- Vajová, Izabela -- Tiňo, Radko -- Špacírová, Zuzana -- Laliková, Nina
Microbial Decontamination of Paper with Low-Temperature Atmospheric Plasma. In 5th International Congress on Chemistry for Cultural Heritage 2018, ChemCH2018, 3-7 July, 2018, Bucharest. Bucuresti: Muzeul National al Literaturii Romane, 2018, p. 238--239. ISBN 978-973-167-463-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Mikroplasty ako kontaminanty - rozsah, osud a environmentálne vplyvy
Grenčíková, Anna -- Brandeburová, Paula -- Ryba, Jozef -- Bondarev, Dmitrij -- Mackuľak, Tomáš
Microplastics as contaminants – scope, fate, and environmental impacts. In Interdisciplinary Toxicology. 2018, p. 1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Modification of cellulose fibers for their application in biocomposite plastics
Vašíčková, Simona -- Šutý, Štefan
Modifikácia buničinových vlákien pre ich aplikáciu v biokompozitných plastoch. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Modification of PLA to protect the originality of fibres and textiles
Tomčíková, Zita -- Ujhelyiová, Anna -- Michlík, Peter -- Krivoš, Štefan -- Hricová, Marcela
Modifikácia PLA za účelom ochrany originality vlákien a textílií. In BARTONÍKOVÁ, I. -- HNÁTKOVÁ, E. -- VACULÍKOVÁ, K. Plastko 2018. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018, p. 18--28. ISBN 978-80-7454-727-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Možnosti čistenia textilných objektov dedičstva nízkoteplotnou atmosferickou plazmou
Reháková, Milena -- Vizárová, Katarína -- Klöcklerová, Patrícia -- Čížová, Katarína -- Stojkovičová, Danica
Possibility of Cleaning Textile Heritage Objects with Low-Temperature Plasma. In 5th International Congress on Chemistry for Cultural Heritage 2018, ChemCH2018, 3-7 July, 2018, Bucharest. Bucuresti: Muzeul National al Literaturii Romane, 2018, p. 221--222. ISBN 978-973-167-463-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Natural Fiber Fillers and their Influence on the Properties of Rubber
Šutý, Štefan -- Hudec, Ivan -- Holičková, Petra
Natural Fiber Fillers and their Influence on the Properties of Rubber. KGK-Kautschuk Gummi Kunststoffe, 71. p. 26--29.
articles in magazines2018Details
Návrh a koncept integrovanej metódy na rýchlu a spoľahlivú predikciu kvality na buničinovej výrobnej linke
Hodásová, Ľudmila -- Šutý, Štefan
Develop a Concept to Integrate a Fast and Reliable Quality Predictor in the Pulp Fibre Line. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Nutraceuticals as phenolic bioactive compounds analysis of softwood bark and their possibilities of industry applications
Jablonský, Michal -- Ház, Aleš -- Sládková, Alexandra -- Strižincová, Petra -- Škulcová, Andrea -- Majová, Veronika -- Jablonský, Jozef
Nutraceuticals as phenolic bioactive compounds analysis of softwood bark and their possibilities of industry applications. In KAKURINOV, V. Congress on Food Qualty and Safety, Health and Nutrition - Nutricon 2018, 13-15 June 2018, Ohrid, Macedonia. Skopje: Consulting and Training Center KEY, 2018, p. 110--111. ISBN 978-608-4565-12-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Obtaining of valuable compounds from plant raw material by extraction
Ramajová, Helena -- Šurina, Igor
Získavanie cenných zlúčenín z rastlinných surovín pomocou extrakčných metód. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Odchýlky merania systémom SurveNIR pri analýze kníh
Híreš, Ondrej -- Koreňová, Zuzana -- Joštová, Desana -- Mazíková, Viera -- Vizárová, Katarína
Odchýlky merania systémom SurveNIR pri analýze kníh. CSTI 2018 Conservation Science, Technology and Industry. Premosťovanie disciplín a druhov dedičstva – efektívna ochrana dedičstva v 21.storočí, Bratislava, 7.-9. marca 2018, p. 157--165.
articles in magazines2018Details
Odlievanie a beztlakové spekanie al2o3 keramiky ako modelu pre prípravu 3d objektov
Orlovská, Martina -- Tomanová, Katarína -- Kovár, Vladimír -- Kitzmantel, Michael -- Neubauer, Erich -- Bača, Ľuboš
Odlievanie a beztlakové spekanie al2o3 keramiky ako modelu pre prípravu 3d objektov. In Processing and Properties of Advanced Ceramics and Glasses, 29.-31.10.2018, Stará Lesná, Slovensko. Košice: SAV Košice, 2018, p. 59--63. ISBN 978-80-89782-10-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Odpadná biomasa z biovinárstva ako zdroj antioxidačne aktívnych látok
Burčová, Zuzana -- Kreps, František -- Lipjanska, Lenka -- Schmidt, Štefan -- Jablonský, Michal -- Ház, Aleš -- Sládková, Alexandra -- Strižincová, Petra -- Šurina, Igor
Waste Biomass from Bio-winery as a Source of Antioxidant Active Substances. In CIRÁK, J. -- PERNÝ, M. -- KOVÁČ, Z. Power engineering 2018. Renewable Energy Sources 2018. Bratislava: Slovak University of Technology, 2018, p. 6--9. ISBN 978-80-89983-02-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Perovskite Solar Cells based on Carbon Counter Electrode
Krištofovičová, Barbora -- Mikula, Milan
Perovskitové solárne články s uhlíkovou zadnou elektródou. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
PLA fibres for textile applications
Kurtulík, Martin -- Ujhelyiová, Anna
PLA vlákna pre textilné účely. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Polymérne kompozity pripravené elektrostatickým zvlákňovaním
Číková, Eliška -- Omastová, Mária
Electrospun polymeric fibrous composites. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Porovnanie bieliteľnosti olejného a textilného ľanu
Kunert, Vojtěch -- Vrška, Milan
Porovnanie bieliteľnosti olejného a textilného ľanu. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Possibilities of elastomer compounds reinforcement with zinc salts of acrylic and methacrylic acids
Masliková, Kristína -- Kruželák, Ján
Možnosti stužovania kaučukových zmesí pomocou zinkových solí kyseliny akrylovej a metakrylovej. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Použitie ožiarených polymérov po ich dobe živoitnosti
Maňas, David -- Maňas, Miroslav -- Mizera, Aleš -- Navrátil, Jan -- Ovsík, Martin -- Tomanová, Katarína -- Sehnálek, Stanislav
Use of Irradiated Polymers after Their Lifetime Period. Polymers, 10. p. 6.
articles in magazines2018Details
Preparation and application of lignin for partial or complete replacement of polyvinyl acetate based adhesive
Lisý, Anton -- Ház, Aleš
Príprava a aplikácia lignínu na čiastočnú alebo úplnú náhradu lepidla na báze polyvinyalcetátu. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Preparation of composites based on conducting polymer PEDOT:PSS and carbon nanotubes for dye-sensitized solar cells
Paluš, Jakub -- Gemeiner, Pavol
Príprava kompozitov na báze vodivého polyméru PEDOT:PSS a uhlíkových nanorúrok pre farbivom senzibilizované solárne články. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Preparation of fibres with content of fluorescent pigment
Hricová, Marcela -- Ujhelyiová, Anna -- Hrabovská, Veronika -- Ryba, Jozef
Príprava vlákien s obsahom fluorescenčného pigmentu. Plastko 2018, p. 97--103.
articles in magazines2018Details
Preparation of lignin-based adhesives
Mareček, Lukáš -- Ház, Aleš
Príprava adhezív na báze lignínu. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Preparation of polypyrrole/multi-walled carbon nanotube hybrids by electropolymerization combined with a coating method for counter electrodes in dye-sensitized solar cells
Kuliček, Jaroslav -- Gemeiner, Pavol -- Omastová, Mária -- Mičušík, Matej
Preparation of polypyrrole/multi-walled carbon nanotube hybrids by electropolymerization combined with a coating method for counter electrodes in dye-sensitized solar cells. Chemical Papers, 72. p. 1651--1667.
articles in magazines2018Details
Printable Solar Cells on Polymer Substrates
Beková, Zuzana -- Mikula, Milan
Tlačiteľné solárne články na polymérnych podložkách. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Processing of plastic waste from used vehicles - present, possibilities and limits
Hudec, Ivan
Spracovanie plastového odpadu z ojazdených vozidiel – súčasnosť, možnosti a limity. In Keď plastový odpad nie je odpad, 10.11.4.2018, Liptovský Mikuláš. 1st ed. Bratislava: Slovenská obchodná a priemyselná komora, Útvar EU, 2018.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Properties and thermal behavior of deep eutectic solvents based lactic acid
Škulcová, Andrea -- Jablonský, Michal
Properties and thermal behavior of deep eutectic solvents based lactic acid. In KAKURINOV, V. Congress on Food Qualty and Safety, Health and Nutrition - Nutricon 2018, 13-15 June 2018, Ohrid, Macedonia. Skopje: Consulting and Training Center KEY, 2018, p. 50--51. ISBN 978-608-4565-12-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Refining of Metallic Substrates for UV Offset Printing
Hanzel, Martin -- Čeppan, Michal
Zušľachťovanie metalických substrátov pre potlač UV ofsetovou tlačou. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Removal of Surface Varnish Layers Using Modular Cleaning Program
Reháková, Milena -- Stojkovičová, Danica -- Fusková, Martina
Odstraňovanie povrchových lakových vrstiev využitím modulárneho programu čistenia. In CSTI 2018 Conservation Science, Technology and Industry. Premosťovanie disciplín a druhov dedičstva – efektívna ochrana dedičstva v 21.storočí, Bratislava, 7.-9. marca 2018. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 417--427. ISBN 978-80-8060-435-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Rheological behavior of PLA and PP concentrates
Ujhelyiová, Anna -- Omaníková, Leona -- Krivoš, Štefan -- Tomčíková, Zita
Reologické chovanie PLA a PP koncentrátov. In BARTONÍKOVÁ, I. -- HNÁTKOVÁ, E. -- VACULÍKOVÁ, K. Plastko 2018. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018, p. 114--121. ISBN 978-80-7454-727-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Sírne a peroxidové sieťovanie kaučukových zmesí na báze NR a NBR
Hudec, Ivan -- Kruželák, Ján -- Kvasničáková, Andrea
Sulfur and peroxide curing of rubber compounds based on NR and NBR. In 13th Fall Rubber Colloquium, November 6-8, 2018, Hannover. Hannover: Deutsches Institut fur Kautschuktechnologie e. V., 2018, ISBN 9783981407631.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Spectral Properties of Microbial Contamination of Paper
Mészárosová, Annemarie -- Čeppan, Michal
Spektrálne vlastnosti mikrobiálneho znečistenia papiera. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Správanie sa buničiny počas delignifikácie s použitím hlboko eutektických rozpúšťadiel: Degradácia celulózy
Jablonský, Michal -- Majová, Veronika -- Škulcová, Andrea -- Ház, Aleš -- Strižincová, Petra -- Kreps, František -- Burčová, Zuzana -- Sládková, Alexandra -- Šurina, Igor
Behaviors of Pulp During Delignification in Solutions of Deep Eutectic Solvents: Degradation of Cellulose. In CIRÁK, J. -- PERNÝ, M. -- KOVÁČ, Z. Power engineering 2018. Renewable Energy Sources 2018. Bratislava: Slovak University of Technology, 2018, p. 22--24. ISBN 978-80-89983-02-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Stability of Tempera Paints
Haberová, Katarína -- Hložeková, Klaudia -- Jančovičová, Viera -- Machatová, Zuzana
Stabilita temperových farieb. In CSTI 2018 Conservation Science, Technology and Industry. Premosťovanie disciplín a druhov dedičstva – efektívna ochrana dedičstva v 21.storočí, Bratislava, 7.-9. marca 2018. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 166--174. ISBN 978-80-8060-435-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Stabilizácia jedlých olejov s vybranými extraktami z rastlinnej biomasy
Sekretár, Stanislav -- Burčová, Zuzana -- Kreps, František -- Schmidt, Štefan -- Ház, Aleš -- Jablonský, Michal -- Sládková, Alexandra -- Strižincová, Petra -- Šurina, Igor
Stabilisation of Edible Oils with Selected Extracts From Phytomass. In CIRÁK, J. -- PERNÝ, M. -- KOVÁČ, Z. Power engineering 2018. Renewable Energy Sources 2018. Bratislava: Slovak University of Technology, 2018, p. 35--37. ISBN 978-80-89983-02-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Stabilization systems for impregnants based on styrene as a reactive monomer.
Skalická, Daniela -- Hudec, Ivan
Stabilizačné systémy pre impregnanty s reaktívnym monomérom na báze styrénu. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Study of Ash Content after Washing of Recycled Pulp Fibers to the Final Properties of Paper
Trebuľová, Lucia -- Šutý, Štefan
Štúdium obsahu popola po praní recyklovaných buničinových vlákien na finálne vlastnosti papiera. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Study of beta-glucan as a carrier of bioactive substances for use in pharmacological compositions
Jakubík, Juraj -- Bakoš, Dušan
Štúdium beta-glukánu ako nosiča bioaktívnych látok pre využitie vo farmakologických kompozíciách. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Study of graphical records in documents by optical and spectroscopical methods for forensic practice
Miklovičová, Dominika -- Reháková, Milena
Skúmanie grafických záznamov v dokumentoch optickými a spektroskopickými metódami pre kriminalisticko-technické účely. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Study of inkjet prints during ageing
Lefflerová, Petra -- Gál, Lukáš
Štúdium starnutia inkjetových výtlačkov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Study of Light Stability of Cyanotype Prints
Machatová, Zuzana -- Grešová, Dušana -- Haberová, Katarína -- Jančovičová, Viera
Štúdium svetelnej stability fotografického obrazu pripraveného technikou kyanotypie. In CSTI 2018 Conservation Science, Technology and Industry. Premosťovanie disciplín a druhov dedičstva – efektívna ochrana dedičstva v 21.storočí, Bratislava, 7.-9. marca 2018. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 270--278. ISBN 978-80-8060-435-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Study of properties of carbonless paper
Stašková, Silvia -- Reháková, Milena -- Miklovičová, Dominika
Study of properties of carbonless paper. In TIŇO, R. Cellulose Materials Doctoral Students Conference 2018. Bratislava: STU, 2018, p. 23--24. ISBN 978-80-89597-96-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Study of properties of special writing means in documents
Kiss, Ladislav -- Reháková, Milena
Štúdium vlastností špeciálnych záznamových prostriedkov v dokumentoch. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Study of Properties of Structures of Polymer Materials in Graphical Images Using Molecular Spectroscopy
Oravec, Michal -- Čeppan, Michal
Štúdium vlastností štruktúr polymérnych materiálov v grafických zobrazeniach metódami molekulovej spektroskopie. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Study of Spectral Properties of Laser Jet Prints in Forensic Analysis of Documents
Miháliková, Lucia -- Čeppan, Michal
Štúdium spektrálnych vlastností výtlačkov laserových tlačiarní vo forenznej, kriminalisticko-technickej analýze dokumentov. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Study of the application possibilities of bark extractives
Šturdíková, Marta -- Šurina, Igor
Štúdium aplikačných možností extraktov z kôry. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Study of the effect of plasma treatments on historical textile materials
Žemberyová, Jana -- Reháková, Milena
Štúdium účinku plazmových úprav na historické textilné materiály. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Study of the properties of PE-LD and inhomogenities of polyethylene films
Matúšková, Jana -- Hudec, Ivan
Štúdium vlastností PE-LD a charakteru nehomogenít polyetylénových fólií. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Study of the using of extractives to protect trees
Čeriová, Jaroslava -- Sládková, Alexandra
Štúdium využitia extraktívnych zlúčenín na ochranu drevín. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Study of various substitution of the anionic colors for dyeing paper in the mass
Hasaliková, Terézia -- Jablonský, Michal
Štúdia zámeny anionických farbív pri farbení papiera v hmote. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Surface cleaning of paintings by alternative methods
Lipová, Dominika -- Reháková, Milena
Čistenie povrchov obrazov alternatívnymi metódami. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Swelling properties of pulp treated with deep eutectic solvents
Jablonský, Michal -- Škulcová, Andrea -- Majová, Veronika -- Šima, Jozef
Swelling properties of pulp treated with deep eutectic solvents. Drewno. Wood, 61. p. 153--164.
articles in magazines2018Details
Štúdium degradácie albumínových fotografií
Habalová, Božena -- Machatová, Zuzana -- Jančovičová, Viera -- Maková, Alena
Study of albumen photographs degradation. In Black and white image of the world. Issues in the conservation of photographs. Toruň: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 2018, p. 47--66. ISBN 978-83-231-4034-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Štúdium degradácie želatínových halogenidostrieborných fotografií
Machatová, Zuzana -- Jančovičová, Viera -- Habalová, Božena -- Haberová, Katarína
Study of degradation of silver-gelatine photographs. In Black and white image of the world. Issues in the conservation of photographs. Toruň: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 2018, p. 225--242. ISBN 978-83-231-4034-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Štúdium zmien písacích prostriedkov na papierových dokumentoch
Stašková, Silvia -- Reháková, Milena -- Ház, Aleš
Study of changes of writing inks on the paper documents. In URBAS, R. -- PUŠNIK, N. Proceedings 8th Conference on information and graphic arts technology, Ljubljana, Slovenia, 7-8 June 2018. Ljubljana: University of Ljubljana, 2018, p. 248--251. ISBN 978-961-6900-24-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Termooxidačná stabilita nanokompozitov polypropylén/TiO2 a polypropylén/vrstevnaté silikáty
Cibulková, Zuzana -- Vykydalová, Anna -- Chochulová, Alžbeta -- Šimon, Peter -- Alexy, Pavel -- Omaníková, Leona
Thermooxidative stability of polypropylene/TiO2 and polypropylene/layered silicate nanocomposites. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 131. p. 1491--1497.
articles in magazines2018Details
Termooxidačné starnutie elastomérnych kompozitov na báze NR a NBR s inkorporovaným strontnatým feritom
Kruželák, Ján -- Kvasničáková, Andrea -- Dosoudil, Rastislav
Thermo-oxidative stability of rubber magnetic composites cured with sulfur, peroxide and mixed curing systems. Plastics Rubber and Composites, 74. p. 324--336.
articles in magazines2018Details
The Components Properties of Biopolymer Blends for Tissue Engineering
Vorčáková, Veronika -- Vašková, Ida
Vlastnosti zložiek biopolymérnych zmesí pre tkanivové inžinierstvo. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
The effect of admixtures on flammability of polyolefins
Hudáková, Martina -- Rychlý, Jozef
Vplyv prísad na horenie polyolefínov. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
The effect of dispersant on properties of polypropylene/halloysite fibres
Ryba, Jozef -- Polák, Šimon -- Hrabovská, Veronika -- Ujhelyiová, Anna -- Hricová, Marcela
Vplyv dispergačného činidla na vlastnosti kompozitných vlákien polypropylén/halloyzit. In BARTONÍKOVÁ, I. -- HNÁTKOVÁ, E. -- VACULÍKOVÁ, K. Plastko 2018. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018, p. 125--134. ISBN 978-80-7454-727-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
The effect of halloysite on the physico-chemical properties of alginate microbeads developed for immunoprotection of pancreatic islets
Benovičová, Lucia -- Rázga, Filip
Vplyv halloyzitu na fyzikálno-chemické vlastnosti alginátových mikrosfér vyvíjaných pre imunoprotekciu pankreatických ostrovčekov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
The effect of plasticizers on the properties of biodegradable polymeric materials
Polóny, Peter -- Vanovčanová, Zuzana
Vplyv zmäkčovadiel na vlastnosti biodegradovateľných polymérnych materiálov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
The effect of secondary dopants on printed electrodes of conducting polymer PEDOT:PSS for hybrid solar cells
Horváthová, Ágnes -- Gemeiner, Pavol
Vplyv sekundárnych dopantov na tlačené elektródy vodivého polyméru PEDOT:PSS pre hybridné solárne články. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
The formulation of bioinks for inkjet bioprinting
Blažek, Patrik -- Jančovičová, Viera
Príprava atramentov pre biotlač inkjetovou tlačiarňou. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
The Influence of Aditives on Properties of Biodegradable Polymer Blends Based on PLA/PHB/TPS
Princic, Daniele -- Tomanová, Katarína
Vplyv aditív na vlastnosti biodegradovateľných zmesí na báze PLA/PHB/TPS. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
The influence of bleaching on paper properties in the production of waste paper
Ondáková, Martina -- Jablonský, Michal
Vplyv bielenia na vlastnosti papiera pri výrobe zberového papiera. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
The influence of deep eutectic solvents on biomass delignification
Nosaľová, Jaroslava -- Jablonský, Michal
Vplyv hlboko eutektických rozpúšťadiel na delignifikáciu biomasy. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
The influence of low temperature plasma on photography
Olejárová, Jana -- Jančovičová, Viera
Vplyv účinku nízkoteplotnej atmosférickej plazmy na fotografie. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
The influence of non-process elements on hydrogen peroxide stability in pulp bleaching
Skalová, Sabína -- Vrška, Milan
Vlyv neprocesových prvkov na stabilitu peroxidu vodíka v podmienkach bielenia buničiny. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
The Influence of Oligomeric Plasticizers on Properties of Polylactic Acid
Petáková, Patrícia -- Plavec, Roderik
Vplyv oligomérnych zmäkčovadiel na výsledné vlastnosti kyseliny polymliečnej. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
The influence of plasma treatment on the photography
Zachariášová, Blanka -- Haberová, Katarína
Vplyv účinku nízkoteplotnej plazmy na fotografie. In Studentská vědecká konference, 22.11.2018, Praha. Praha: Fakulta chemické technologie VŠCHT, 2018.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
The influence of plasma treatment on the properties of black-white photography
Zachariášová, Blanka -- Jančovičová, Viera
Vplyv účinku plazmy na vlastnosti čiernobielej želatínovej fotografie. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
The influence of plasma treatment on the properties of black-white photography
Haberová, Katarína -- Zachariášová, Blanka -- Jančovičová, Viera
The influence of plasma treatment on the properties of black-white photography. In TIŇO, R. Cellulose Materials Doctoral Students Conference 2018. Bratislava: STU, 2018, p. 25--26. ISBN 978-80-89597-96-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
The Influence of Plasticizer on Properties of Polylactic Acid
Tomaštíková, Ema -- Plavec, Roderik
Vplyv zmäkčovadla na vybrané vlastnosti kyseliny polymliečnej. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
The pH behavior of seventeen deep eutectic solvents
Škulcová, Andrea -- Russ, Albert -- Jablonský, Michal -- Šima, Jozef
The pH behavior of seventeen deep eutectic solvents. BioResources, 13. p. 5042--5051.
articles in magazines2018Details
The Study of Cytotoxicity of Selected Low Molecular Weight Plasticizers
Magová, Judita -- Vašková, Ida
Štúdium cytotoxicity vybraných nízkomolekulových zmäkčovadiel. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
The Study of Influence of Plasticizer on Properties of Polyhydroxybutyrate
Makuch, Marián -- Plavec, Roderik
Štúdium vplyvu nízkomolekulového zmäkčovadla na vlastnosti polyhydroxybutyrátu. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
The study of spectroscopic properties of photography of the 20th century
Ivaňová, Monika -- Jančovičová, Viera
Štúdium spektroskopických vlastností fotografií 20. storočia. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
The Testing of Polymers for Preparation of Biodegradable Blends Based on PLA
Nováková, Dominika -- Vašková, Ida
Testovanie polymérov pre prípravu biodegradovateľných zmesí na báze PLA. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
The Yield of Pulp from Different Types of Wood
Kuráňová, Dominika -- Jablonský, Michal
Výťažok pri výrobe buničiny z rôznych typov drevín. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Thermally stressed fats and their nutritional value
Schmidt, Štefan -- Burčová, Zuzana -- Kreps, František -- Sekretár, Stanislav -- Šurina, Igor -- Greifová, Mária
Tepelne namáhané tuky a ich nutričná hodnota. In Sborník přednášek : 56. mezinárodní konference o olejích a tucích, Velké Bílovice, ČR, 16. - 18. 5. 2018. Praha: Česká spoločnosť chemická, 2018, p. 24--38. ISBN 978-80-86238-86-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Thermooxidative aging of rubber composites based on NR and NBR with incorporated strontium ferrite
Kruželák, Ján -- Dosoudil, Rastislav -- Hudec, Ivan
Thermooxidative aging of rubber composites based on NR and NBR with incorporated strontium ferrite. In Journal of Elastomers and Plastics. 2018, p. 71--79.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Thermoresponsive block copolymers based on poly(2-oxazoline) for controlled drug delivery
Majerčíková, Monika -- Zahoranová, Anna
Termosenzitívne blokové kopolyméry na báze poly(2-oxazolínov) pre kontrolované uvoľňovanie liečiv. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Tlačené perovskitové solárne články s uhlíkovou zadnou elektródou
Hvojnik, Matej -- Hatala, Michal -- Krištofovičová, Barbora -- Gemeiner, Pavol -- Mikula, Milan
Printed Perovskite Solar Cells with Carbon Back Electrode. In DZIK, P. 7th Meeting on Chemistry & Life 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018, p. 91. ISBN 978-80-214-5488-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Total phenolic content in spruce bark
Strižincová, Petra -- Ház, Aleš
Total phenolic content in spruce bark. In KAKURINOV, V. Congress on Food Qualty and Safety, Health and Nutrition - Nutricon 2018, 13-15 June 2018, Ohrid, Macedonia. Skopje: Consulting and Training Center KEY, 2018, p. 49. ISBN 978-608-4565-12-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Urýchlené starnutie čiernobielych inkjetových výtlačkov
Oravec, Michal -- Čeppan, Michal -- Paračková, Patrícia
Study of accelerated aging of black inkjet prints. In URBAS, R. -- PUŠNIK, N. Proceedings 8th Conference on information and graphic arts technology, Ljubljana, Slovenia, 7-8 June 2018. Ljubljana: University of Ljubljana, 2018, p. 243--247. ISBN 978-961-6900-24-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Urýchlené starnutie včelieho vosku a jeho význam z hľadiska ceroplastiky
Čížová, Katarína -- Vizárová, Katarína -- Vykydalová, Anna -- Reháková, Milena -- Cibulková, Zuzana -- Šimon, Peter
Urýchlené starnutie včelieho vosku a jeho význam z hľadiska ceroplastiky. In CSTI 2018 Conservation Science, Technology and Industry. Premosťovanie disciplín a druhov dedičstva – efektívna ochrana dedičstva v 21.storočí, Bratislava, 7.-9. marca 2018. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 40--49. ISBN 978-80-8060-435-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Utilization of plasma treatments for cleaning metallic threads in historical textiles
Zembjaková, Rebeka -- Reháková, Milena
Využitie plazmových úprav pri čistení kovových nití v historických textíliach. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Utilization of statistical analysis of FT-IR spectra in forensic examination of paper
Tiňo, Radko -- Vizárová, Katarína -- Provazníková, Jana -- Šutý, Štefan -- Malečková, Soňa
Utilization of statistical analysis of FT-IR spectra in forensic examination of paper. Chemical Papers, 72. p. 2265--2272.
articles in magazines2018Details
Utilization of Waste Lignin and Hydrolysate From Chromium Tanned Waste in Blends of Hot-Melt Extruded PVA-Starch
Julinová, Markéta -- Slavík, Roman -- Vyoralová, Barbora -- Kalendová, Alena -- Alexy, Pavel
Utilization of Waste Lignin and Hydrolysate From Chromium Tanned Waste in Blends of Hot-Melt Extruded PVA-Starch. Journal of Polymers and the Environment, 26. p. 1459--1472.
articles in magazines2018Details
Viaczložkové zmesi na báze kyseliny polymliečnej, polyhydroxybutyrátu a termoplastického škrobu
Vanovčanová, Zuzana -- Tomanová, Katarína -- Feranc, Jozef -- Bočkaj, Ján -- Plavec, Roderik -- Omaníková, Leona -- Gálisová, Ivana -- Jurkovič, Patrik -- Macúrik, Patrik -- Medlenová, Elena -- Alexy, Pavel -- Menčík, Přemysl -- Přikryl, Radek -- Salač, Jan
Multicomponent Blends based on Polylactic Acid, Polyhydroxybuty-rate and thermoplastic Starch. KGK-Kautschuk Gummi Kunststoffe, 71. p. 104--110.
articles in magazines2018Details
Vlákna z kyseliny polymliečnej obsahujúce fluorescenčné pigmenty
Jančovičová, Viera -- Ďuricová, Barbora -- Hrabovská, Veronika -- Haberová, Katarína
Polylactic acid fibers containing fluorescent pigments. In URBAS, R. -- PUŠNIK, N. Proceedings 8th Conference on information and graphic arts technology, Ljubljana, Slovenia, 7-8 June 2018. Ljubljana: University of Ljubljana, 2018, p. 214--218. ISBN 978-961-6900-24-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vlastnosti biodegradovateľných vlákien z kyseliny polymliečnej
Hrabovská, Veronika -- Ujhelyiová, Anna -- Ryba, Jozef -- Jančovičová, Viera -- Hricová, Marcela
Properties of biodegradable fibres from polylactic acid. In Book of Proceedings of the 9th international textile, clothing & design Book of Proceedings of the 9th International Textile, Clothing & Design Conference – Magic World of Textiles, 7.-10.10. 2018, Dubrovník, Croatia. Zagreb: University of Zagreb Faculty of Textile Technology, 2018, p. 33--38. ISSN 1847-7275.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vlastnosti modifikovaných PLA vlákien
Hrabovská, Veronika -- Hricová, Marcela -- Jančovičová, Viera -- Ujhelyiová, Anna
Properties of modified PLA fibres. In 18th AUTEX World Textile Conference, June 20-22, 2018, Istanbul, Turkey. Istanbul: Istanbul Technical University, 2018, p. 989--992.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vply vybraných priemyselných zmäkčovadiel na mechanické, termické a morfologické vlastnosti zmesí obsahujúce poly(3-hydroxybutyrat)úkyselina polymliečna/zmäkčovadlo, určených pre 3D tlač
Menčík, Přemysl -- Přikryl, Radek -- Stehnová, Ivana -- Melčová, Veronika -- Kontárová, Soňa -- Figalla, Silvester -- Alexy, Pavel -- Bočkaj, Ján
Effect of selected commercial plasticizers on mechanical, thermal, and morphological properties of poly(3-hydroxybutyrate)/Poly(lactic acid)/plasticizer biodegradable blends for three-dimensional (3D) print. Materials [elektronický zdroj], 11. p. 10.
articles in magazines2018Details
Vplyv beta žiarenia na mechanické vlastnosti povrchovej vrstvy vstrekovaného polyamidu11
Maňas, David -- Stoklásek, Pavel -- Maňas, Miroslav -- Mizera, Aleš -- Tomanová, Katarína -- Hýlová, Lenka
Effect of Beta Irradiation on mechanical Properties of Surface Layer of Injection Moulded Poly-amide 11. KGK-Kautschuk Gummi Kunststoffe, 71. p. 30--33.
articles in magazines2018Details
Vplyv dopantov na vlastnosti tlačených elektród vodivého polyméru PEDOT:PSS pre hybridné solárne články
Gemeiner, Pavol -- Kuliček, Jaroslav -- Mičušík, Matej -- Hvojnik, Matej -- Hatala, Michal -- Omastová, Mária -- Mikula, Milan
Vplyv dopantov na vlastnosti tlačených elektród vodivého polyméru PEDOT:PSS pre hybridné solárne články. Czech Chemical Society Symposium Series, 16. p. 437--438.
articles in magazines2018Details
Vplyv chladenia na mechanické vlastnosti polypropylénových vlákien
Ryba, Jozef -- Polák, Šimon -- Hrabovská, Veronika -- Kleščík, Michal
Influence of cooling air on mechanical properties of polypropylene fibres. In Book of Proceedings of the 9th international textile, clothing & design Book of Proceedings of the 9th International Textile, Clothing & Design Conference – Magic World of Textiles, 7.-10.10. 2018, Dubrovník, Croatia. Zagreb: University of Zagreb Faculty of Textile Technology, 2018, p. 57--62. ISSN 1847-7275.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vplyv leptacieho času na štruktúry p-typu porózneho Si
Kopani, Martin -- Mikula, Milan -- Kosnáč, Daniel -- Vojtek, Pavol -- Greguš, Ján -- Vavrinský, Erik -- Jergel, Matej -- Pinčík, Emil
Effect of etching time on structure of p-type porous silicon. Applied Surface Science, 461. p. 44--47.
articles in magazines2018Details
Vplyv niekoľkých kovových katalyzátorov na pyrolýzu lignínu
Ház, Aleš -- Chupáčová, Nikola -- Jablonský, Michal -- Sládková, Alexandra -- Bachratý, Michal -- Burčová, Zuzana -- Kreps, František -- Šurina, Igor
Influence of Several Metallic Type Catalysts on Lignin Pyrolysis-GC/MS. In CIRÁK, J. -- PERNÝ, M. -- KOVÁČ, Z. Power engineering 2018. Renewable Energy Sources 2018. Bratislava: Slovak University of Technology, 2018, p. 18--21. ISBN 978-80-89983-02-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vplyv prídavku Al2O3 na spekanie a upconversion vlastnosti CaZrO3
Veteška, Peter -- Tomanová, Katarína -- Hajdúchová, Zora -- Bača, Ľuboš -- Janek, Marián
Influence of Al2O3 addition on sintering behaviour and upconversion of CaZrO3. In Processing and Properties of Advanced Ceramics and Glasses, 29.-31.10.2018, Stará Lesná, Slovensko. Košice: SAV Košice, 2018, p. 54--58. ISBN 978-80-89782-10-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vplyv štruktúry halloyzitu na fyzikálne, chemické, štruktúrne a biologické vlastnosti nanovlákien na báze želatíny a polykaprolactonu
Pavliňáková, Veronika -- Fohlerová, Zdenka -- Pavliňák, David -- Khunová, Viera -- Vojtová, Lucy
Effect of halloysite nanotube structure on physical, chemical, structural and biological properties of elastic polycaprolactone/gelatin nanofibers for wound healing applications. Materials Science & Engineering C - Materials for Biological Applications, 91. p. 94--102.
articles in magazines2018Details
Vplyv teploty, veľkosti častíc a typu rozpúšťadla na výťažok extraktívnych látok získanej zo smrekovej kôry použitím zrýchlenej extrakcie rozpúšťadlom
Strižincová, Petra -- Ház, Aleš -- Jablonský, Michal -- Šurina, Igor
Effect of temperature, particle size and type of solvent on the yield of extractives from spruce bark using accelerated solvent extraction. In TIŇO, R. Cellulose Materials Doctoral Students Conference 2018. Bratislava: STU, 2018, p. 32--34. ISBN 978-80-89597-96-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vplyv účinku plazmy na vlastnosti čiernobielej želatínovej fotografie
Zachariášová, Blanka -- Haberová, Katarína -- Jančovičová, Viera
Vplyv účinku plazmy na vlastnosti čiernobielej želatínovej fotografie. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 283--284. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vplyv veľkosti častíc smrekovej kôry na výťažok extraktívnych látok získaný rôznymi rozpúšťadlami
Sládková, Alexandra -- Ház, Aleš -- Jablonský, Michal -- Strižincová, Petra -- Kreps, František -- Burčová, Zuzana -- Fekete, Roman -- Šurina, Igor
Influence of Spruce Bark Particle Size on the Yield of Extractives Obtained with Several Different Types of Solvents. In CIRÁK, J. -- PERNÝ, M. -- KOVÁČ, Z. Power engineering 2018. Renewable Energy Sources 2018. Bratislava: Slovak University of Technology, 2018, p. 38--41. ISBN 978-80-89983-02-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vulkanizačné systémy pre elastpmérne zmesi na báze IIR a halogenovaného IIR: prehľad
Kruželák, Ján -- Hudec, Ivan
Vulcanization systems for rubber compounds based on IIR and halogenated IIR: an overview. Rubber Chemistry and Technology, 91. p. 167--183.
articles in magazines2018Details
Výskum na STU-FCHPT/Ústave prírodných a syntetických polymérov cielený na potenciálne aplikácie v priemysle
Hudec, Ivan
Výskum na STU-FCHPT/Ústave prírodných a syntetických polymérov cielený na potenciálne aplikácie v priemysle. In Trendy v plastikárskom priemysle, odborný seminár, 9.-10.10.2018, Demänová. Bratislava: Slovenský plastikársky klaster, 2018, p. 47--51.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vytvrdzovanie elektrónovým lúčom v obalovom priemysle
Griger, Jakub -- Šariský, Dávid -- Štromajer, Zuzana -- Oravec, Michal -- Čeppan, Michal -- Jančovičová, Viera
Electron beam curing of printing inks in packaging industry. In URBAS, R. -- PUŠNIK, N. Proceedings 8th Conference on information and graphic arts technology, Ljubljana, Slovenia, 7-8 June 2018. Ljubljana: University of Ljubljana, 2018, p. 58--62. ISBN 978-961-6900-24-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Využitie nízkoteplotnej plazmy v ochrane kultúrneho dedičstva
Tiňo, Radko -- Vizárová, Katarína -- Reháková, Milena
Utilization of Low-Temperature Plasma in Preservation of Cultural Heritage. In 5th International Congress on Chemistry for Cultural Heritage 2018, ChemCH2018, 3-7 July, 2018, Bucharest. Bucuresti: Muzeul National al Literaturii Romane, 2018, p. 108--109. ISBN 978-973-167-463-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Využitie plazmových úprav pri čistení kovových nití v historických textíliach
Zembjaková, Rebeka -- Reháková, Milena
Využitie plazmových úprav pri čistení kovových nití v historických textíliach. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 279--280. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Zhodnotenie borovicového ihličia tepelnou konverziou na tuhé, kvapalné a plynné palivá v skrutkovom reaktore
Mandal, Sandip -- Haydary, Juma -- Bhattacharya, T.K. -- Tanna, H.R. -- Husár, Jakub -- Ház, Aleš
Valorisation of pine needles by thermal conversion to solid, liquid and gaseous fuels in a screw reactor. In Fourth International Conference on Reuse and Recycling of Materials (ICRM 2018), 9-11 March 2018, Kottayam, Kerala, India. Kottayam, Kerala: IIUCNN, 2018, ISBN 978-93-5300-475-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
3D printed polyvinyl alcohol ferrate(VI) capsules: Effective means for the removal of pharmaceuticals and illicit drugs from wastewater
Czölderová, Marianna -- Behúl, Miroslav -- Filip, Jan -- Zajíček, Petr -- Grabic, Roman -- Vojs Staňová, Andrea -- Gál, Miroslav -- Kerekeš, Kamil -- Híveš, Ján -- Ryba, Jozef -- Rybanská, Mária -- Brandeburová, Paula -- Mackuľak, Tomáš
3D printed polyvinyl alcohol ferrate(VI) capsules: Effective means for the removal of pharmaceuticals and illicit drugs from wastewater. In Chemical Engineering Journal. 2018, p. 269--275.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
3d printing of oxide ceramics from polymer composites using fdm technology
Randová, Kristína -- Janek, Marián -- Veteška, Peter -- Bača, Ľuboš -- Hajdúchová, Zora -- Feranc, Jozef -- Tomanová, Katarína -- Plavec, Roderik
3d printing of oxide ceramics from polymer composites using fdm technology. In Processing and Properties of Advanced Ceramics and Glasses, 29.-31.10.2018, Stará Lesná, Slovensko. Košice: SAV Košice, 2018, p. 110--114. ISBN 978-80-89782-10-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details