20. 1. 2020  19:46 Dalibor
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠVÁBIK, P. -- TIŇO, R. Možnosti tvorby ochranných vrstiev na povrchoch prírodných materiálov účinkom nízkoteplotnej atmosférickej plazmy. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Možnosti tvorby ochranných vrstiev na povrchoch prírodných materiálov účinkom nízkoteplotnej atmosférickej plazmy
Anglický názov: Possibilities of formation of protective layers on surfaces of natural materials due to low temperature atmospheric plasma
Český názov:
Autor: Bc. Peter Švábik
doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.
Pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: plazmová hydrofobizácia, plazmová polymerizácia, superhydrofobicita, superhydophobicity, plasma hydrophobization, plasma polymerization, depozícia CF4 a C2F6 plazmou, atmosférická plazma, deposition of CF4 and C2F6 by plasma, plasma hydrophobization, atmospheric plasma
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Peter Švábik
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)