Jan 18, 2019   0:18 a.m. Bohdana
Academic information system

Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT) - list of publications


The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 138

PublicationsType of resultYearDetails
Analysis and comparison of electric energy and heat production possibilities for black liquor combustion and gasification process
Hruška, Michal -- Variny, Miroslav
Analýza a porovnanie možností výroby elektrickej energie a tepla pre proces spaľovania a splyňovania čierneho lúhu. In SILÁDI, V. -- RAČÁKOVÁ, S. Študentská vedecká konferencia 2018 Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. Banská Bystrica: Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018, p. 279--285. ISBN 978-80-557-1415-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Analysis and Interpretation of Energies Consumption Trends in the Cooking Unit and Proposal for Its Decrease
Rosa, Igor -- Variny, Miroslav
Analýza a interpretácia trendov v spotrebách energií a médií výrobne Várňa a návrh na ich zníženie. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Analysis and Interpretation of Trends in Energies Consumption and Their Differences in Two Paper Machines
Svajčiak, Peter -- Variny, Miroslav
Analýza a interpretácia trendov v spotrebách energetických médií a ich odlišností na dvoch papierenských strojoch. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Analysis of Alternative Feed Utilization Possibility for Hydrogen Production via Steam Reforming
Prešinský, Peter -- Variny, Miroslav
Analýza možnosti použitia alternatívnej suroviny na výrobu vodíka parným reformingom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Analysis of fluid bed reactor for the production of block copolymers
Lučiková, Veronika -- Stopka, Ján
Analýza prevádzkovania fluidného reaktora na výrobu blokových kopolymérov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Analysis of impacts and prevention of black liquor evaporator fouling in chemicals regeneration in paper and pulp production process
Páterek, Filip -- Variny, Miroslav
Analýza dôsledkov a prevencie zanášania odparky čierneho lúhu pri regenerácii chemikálií v procese výroby papiera a celulózy. In HORNÍK, M. Zborník prác Aplikované prírodné vedy 2018. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018, p. 57--61. ISBN 978-80-8105-925-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Analysis of Process Parameters on Bromine Index of Benzene from Aromatics Extraction Unit
Zsigmond, René -- Blahušiak, Marek
Analýza vplyvu procesných parametrov na brómový index benzénu z extrakcie aromátov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Analysis of the Influence of Control Elements on the Flow Reactor Operation Safety
Frolek, Matúš -- Labovská, Zuzana
Analýza vplyvu regulačných prvkov na bezpečnosť prevádzky prietokového reaktora. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Analýza niektorých aspektov prevádzkovania priemyselného parného kotla na biomasu vztiahnutých k jeho tepelnej účinnosti a prevádzkovej spoľahlivosti
Mierka, Otto -- Variny, Miroslav -- Janošovský, Ján
Assessment of certain industrial biomass-fired steam boiler thermal efficiency and operation reliability related aspects. In 6th International Conference on Chemical technology, ICCT 2018, 16.4.-18.4.2018 Mikulov, Czech Republic. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018, ISBN 978-80-86238-83-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Analýza prevádzkovania parnej siete v rafinérii
Hanus, Kristián -- Šupa, Ivan -- Variny, Miroslav -- Illés, Peter
Analysis of refinery´s steam network operation. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. Bratislava: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2018, p. 840--845. ISBN 978-80-223-4517-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Analýza procesov výroby niacínu
Matejčíková, Anna -- Dudáš, Jozef
Analýza procesov výroby niacínu. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 239--240. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Analýza zmeny zdroja tepla pre rektifikačné kolóny v prostredí rafinérie
Jediná, Dominika -- Variny, Miroslav
Analýza zmeny zdroja tepla pre rektifikačné kolóny v prostredí rafinérie. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 225--226. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Aplikácia izolátu Lactobacillus plantarum vo vývoji funkčných fermentovaných potravín na báze pohánky
Matejčeková, Zuzana -- Soltészová, Friderika -- Ačai, Pavel -- Liptáková, Denisa -- Valík, Ľubomír
Application of Lactobacillus plantarum in Functional Products Based on Fermented Buckwheat. Journal of food science, 83. p. 1053--1062.
articles in magazines2018Details
Aplikácia kompetitívnych modelov v predikcii spoločného rastu Staphylococcus aureus a baktérií mliečneho kysnutia v mlieku
Valík, Ľubomír -- Ačai, Pavel -- Medveďová, Alžbeta
Application of competitive models in predicting the simultaneous growth of Staphylococcus aureus and lactic acid bacteria in milk. Food Control, 87. p. 145--152.
articles in magazines2018Details
Asistovaná mikrovlnná extrakcia smrekovej kôry: optimalizácia pomocou Box-Behnkenovej metódy
Sládková, Alexandra -- Stopka, Ján -- Ház, Aleš -- Strižincová, Petra -- Šurina, Igor -- Kreps, František -- Burčová, Zuzana -- Jablonský, Michal
Microwave-assisted Extraction of Spruce Bark: Statistical Optimization Using Box-Behnken Design. BioResources, 13. p. 8993--9004.
articles in magazines2018Details
Batch drying of sliced tomatoes at specific ambient conditions
Royen, M.J. -- Noori, A.W. -- Haydary, Juma
Batch drying of sliced tomatoes at specific ambient conditions. Acta Chimica Slovaca, 11. p. 134--140.
articles in magazines2018Details
Bioreactor Design for Succinic Acid Production
Faktorová, Monika -- Ačai, Pavel
Návrh bioreaktora na výrobu kyseliny jantárovej. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Biotechnological production of clavulanic acid
Rapáčová, Juliána -- Vaňková, Katarína
Biotechnologická produkcia kyseliny klavulanovej. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Biotransformácia l-fenylalanínu na fenylacetaldehyd použitím dvojreaktorového membánového hybridného systému
Mihaľ, Mário -- Červeňanský, Ivan -- Vargai, Peter -- Markoš, Jozef
Biotransformation of L-phenylalanine to phenylacetaldehyde using double reactor membrane hybrid system. In BLAHUŠIAK, M. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018. 1st ed. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2018, p. 45. ISBN 978-80-89597-89-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Causes and prevention possibilities of black liquor evaporator fouling in kraft recovery at paper mill
Páterek, Filip -- Variny, Miroslav
Príčiny a možnosti prevencie zanášania odparky čierneho lúhu pri regenerácii chemikálií v papierni. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. Bratislava: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2018, p. 1005--1010. ISBN 978-80-223-4517-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Comparison of electric energy production of several models of black liquor gasification combined cycle power plant
Hruška, Michal -- Variny, Miroslav
Porovnanie výroby elektrickej energie niekoľkých modelov splyňovania čierneho lúhu s kombinovaným cyklom. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. Bratislava: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2018, p. 882--883. ISBN 978-80-223-4517-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Design for Ethanol Production Facility Capable of Producing 1 million litres of 95% ethanol from corn grain.
Ballová, Kristína -- Báleš, Vladimír
Navrhnite výrobu 1 milióna litrov za rok 95 % etanolu z kukuričných zŕn. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Design of biotechnology production of aspartame
Schneider, Ivan -- Vaňková, Katarína
Návrh biotechnologickej produkcie aspartámu. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Design of extraction column for separation of organic acids
Paulenová, Dáša -- Blahušiak, Marek
Návrh extrakčnej kolóny na separáciu organických kyselín. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Design of heating / cooling of stiring reactors for production of chemical specialities
Štofan, Jaroslav -- Timár, Pavel
Návrh ohrevu resp. chladenia miešaných reaktorov pre výrobu chemických špecialít. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Design of production of recombinant human growth hormone
Kortišová, Jana -- Antošová, Monika
Návrh výroby rekombinantného ľudského rastového hormónu. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Design of Reactor for Propyleneglycole Production
Bukay, Dominik -- Markoš, Jozef
Návrh reaktora na výrobu propylénglykolu. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Design of the Chlorobenzene Production
Štefaňák, Ján -- Labovský, Juraj
Návrh technológie výroby chlór benzénu. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Dizajn bioreaktora - in situ separácia produktu v hybridnom systéme pre produkciu prírodných aróm
Červeňanský, Ivan -- Mihaľ, Mário -- Markoš, Jozef
Design of bioreactor - in situ product separation hybrid system for natural compounds production. In 25th International Conference on Chemical Reaction Engineering ISCRE 25, May 20-23, 2018, Florence, Italy. Milan: The Italian Association of Chemical Engineering, 2018.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Dizajn biotechnologickej produkcie 2-fenyletanolu
Vargai, Peter -- Červeňanský, Ivan -- Mihaľ, Mário -- Markoš, Jozef
Design of Biotechnological Production of 2-Phenylethanol. In Computer Aided Chemical Engineering. 2018, p. 779--784.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Dizajn hybridného systému s in-situ odstraňovaním produktov z fermentačného média: Prípadová štúdia pre produkciu 2-fenyletanolu
Vargai, Peter -- Červeňanský, Ivan -- Mihaľ, Mário -- Markoš, Jozef
Design of hybrid systems with in-situ product removal from fermentation broth: Case study for 2-phenylethanol production. Chemical Engineering and Processing, 134. p. 58--71.
articles in magazines2018Details
Dopad úsporných energetických opatrení vo výrobnom procese na kogeneračnú výrobu energií z obnoviteľných zdrojov
Janošovský, Ján -- Variny, Miroslav -- Blahušiak, Marek -- Mierka, Otto
Consequences of energy management measures in production process on res-based cogeneration unit. In Proceedings of the 6th International Conference on Chemical Technology, 16.-18.4.2018, Mikulov, Czech Republic. Česko: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018, p. 265--270. ISBN 978-80-86238-77.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Efektívna bioprodukcia prírodných aróm pomocou spojeného hybridného systému bioreaktor-pertrakcia-adsorpcia
Červeňanský, Ivan -- Mihaľ, Mário -- Markoš, Jozef
Effective bioproduction of natural aromas with coupled bioreactor-pertraction-adsorption hybrid system. In 25th International Conference on Chemical Reaction Engineering ISCRE 25, May 20-23, 2018, Florence, Italy. Milan: The Italian Association of Chemical Engineering, 2018.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Efektívne využitie nízkotlakovej pary produkovanej zo zdroja odpadného tepla v rafinérii
Variny, Miroslav -- Hanus, Kristián -- Illés, Peter
Efficient low pressure steam utilization produced from waste heat source in a refinery. In BLAHUŠIAK, M. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018. 1st ed. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2018, p. 146. ISBN 978-80-89597-89-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Energy Management Improvement in a Polyfunctional Complex of Buildings
Nagy, Karol -- Variny, Miroslav
Racionalizácia energetického hospodárstva polyfunkčného komplexu budov. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Environmentálne a energetické aspekty premenlivej kvality biomasy spaľovanej v parnom kotle
Variny, Miroslav -- Mierka, Otto
Environmental and energetic aspects of variable biomass quality fed to a steam boiler. In TVIP 2018. Praha: České ekologické manažérske centrum, 2018, ISBN 978-80-85990-12-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Enzymatic hydrolysis of cyclodextrins
Liba, Tomáš -- Gramblička, Michal
Enzymatická hydrolýza cyklodextrínov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Equilibrium Characteristics of Adsorbents for Chromatographic Separation of Apiosidase
Slaninová, Barbora -- Illeová, Viera
Rovnovážne charakteristiky adsorbentov pre chromatografickú separáciu apiozidázy. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Expert system for automated hazard identification in process engineering
Janošovský, Ján -- Jelemenský, Ľudovít
Expertný systém na automatickú identifikáciu nebezpečenstva v procesnom inžinierstve. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Extrakčná destilácia systému terc-butanol – voda v prítomnosti iónovej kvapaliny a komerčného rozpúšťadla
Graczová, Elena -- Šulgan, Branislav
Extractive distillation of tert-butyl alcohol - water system in the presence of ionic liquids and commercial solvent. In BLAHUŠIAK, M. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018. 1st ed. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2018, p. 143. ISBN 978-80-89597-89-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Extrakčná destilácia zmesi acetón-metanol v prítomnosti 1-etyl-3-metyl-imidazólium trifluorosulfonátu
Graczová, Elena -- Vavrušová, Monika
Extractive distillation of acetone - Methanol mixture using 1-ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate. Chemical Engineering Transactions, 70. p. 1189--1194.
articles in magazines2018Details
Fluid Catalytic Cracking Unit energy management proposal – modeling of selected separation processes
Furda, Patrik -- Variny, Miroslav
Návrh tepelno-energetického hospodárstva výrobne Fluidný katalytický krak – modelovanie vybraných separačných procesov. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. Bratislava: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2018, p. 815--821. ISBN 978-80-223-4517-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Gasification of municipal solid waste in a two stage catalytic gasification unit
Gazdová, Katarína -- Haydary, Juma
Splyňovanie komunálneho odpadu v dvojstupňovom katalytickom splyňovacom zariadení. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Growth prediction of microorganisms in unripened ewes' lump cheese
Pisko, Richard -- Ačai, Pavel
Predikcia rastu mikroorganizmov v ovčom hrudkovom syre. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Improoving of low pulp drying capacity
Šály, Ján -- Timár, Pavel
Riešenie nedostatočnšj sušiacej kapacity pri sušení celulózy. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Influence of direct processing of xylene fraction on performance of aromatics extraction unit
Chovančík, Oliver -- Blahušiak, Marek
Vplyv priameho spracovania xylénovej frakcie na prevádzku extrakcie aromátov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Influence of reaction conditions on the decomposition of liquid products from waste material gasification
Šupa, Ivan -- Steltenpohl, Pavol
Sledovanie vplyvu reakčných podmienok na rozklad kvapalných produktov splynovania odpadných materiálov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Inovovaný koncept vo výučbe potravinárskej mikrobiológie: Uvedenie do problematiky prediktívnej mikrobiológie a mikrobiologického hodnotenia rizika na Slovensku
Valík, Ľubomír -- Ačai, Pavel
The update concepts in food microbiology education: An introduction of knowledge and skills for predictive microbiology and microbiological risk assessment in foods, Slovakia. In 26th International ICFMH Conference - FoodMicro 2018, September 3rd – 6th 2018, Berlin, Germany. Berlin: Freie Universitat Berlin, 2018, p. 27.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Katalytické krakovanie dechtu pri splyňovaní biomasy a odpadu
Haydary, Juma -- Husár, Jakub -- Šuhaj, Patrik
Catalytic tar cracking in biomass and waste gasification. In VENICE2018, 7th international symposium on energy from biomass and waste gasification, 15.-18.10.2018. 1st ed. IWWG - International Waste Working Group, 2018, ISBN 9788862650137.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Katalytické splyňovanie paliva získaného z odpadu v laboratórnom reaktore
Šuhaj, Patrik -- Husár, Jakub -- Haydary, Juma
Catalytic gasification of refuse derived fuel in laboratory scale reactor. In BLAHUŠIAK, M. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018. 1st ed. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2018, p. 20. ISBN 978-80-89597-89-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Kinetika teplotnej inaktivácie β-galaktozidázy z Aspergillus oryzae v koncentrovanom roztoku laktózy
Illeová, Viera -- Polakovič, Milan
Thermal inactivation kinetics of Aspergillus oryzae β-galactosidase in concentrated lactose solution. Acta Chimica Slovaca, 11. p. 170--174.
articles in magazines2018Details
Kombinácia LOPA a matematického modelovania pre komplexné identifikovanie rizika
Danko, Matej -- Janošovský, Ján -- Labovský, Juraj -- Labovská, Zuzana -- Jelemenský, Ľudovít
On the combination of LOPA and methematical modelling for complex hazard identification. In 6th International Conference on Chemical technology, ICCT 2018, 16.4.-18.4.2018 Mikulov, Czech Republic. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018, ISBN 978-80-86238-83-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Kombinácia LOPA a matematického modelovania pre komplexné identifikovanie rizika
Danko, Matej -- Janošovský, Ján -- Labovský, Juraj -- Labovská, Zuzana -- Jelemenský, Ľudovít
On the combination of LOPA and methematical modelling for complex hazard identification. In Proceedings of the 6th International Conference on Chemical Technology, 16.-18.4.2018, Mikulov, Czech Republic. Česko: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018, p. 420--425. ISBN 978-80-86238-77.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Komplexná metodológia simulačného nástroja na podporu HAZOP
Danko, Matej -- Janošovský, Ján -- Labovský, Juraj -- Labovská, Zuzana -- Jelemenský, Ľudovít
Complex simulation tool methodology to support HAZOP. In BLAHUŠIAK, M. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018. 1st ed. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2018, p. 143. ISBN 978-80-89597-89-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Low shear contacting of phases in extraction of carboxylic acids with ionic liquids
Dobcsányi, Dominik -- Blahušiak, Marek
Šetrné kontaktovanie fáz pri extrakcii karboxylových kyselín iónovými kvapalinami. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Matematické modelovanie a simulácia intenzifikácie bioprodukcie výroby prírodných príchutí a aróm
Červeňanský, Ivan -- Mihaľ, Mário -- Markoš, Jozef
Mathematical Modeling and Simulation in Natural Flavors and Fragrances Bioproduction Intensification. In Computer Aided Chemical Engineering. 2018, p. 687--692.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Mathematical modeling of phenylacetaldehyde production in system of two membrane bioreactors
Dzurková, Diana -- Mihaľ, Mário
Modelovanie mikrobiálnej výroby fenylacetaldehydu v systéme dvoch membránových bioreaktorov. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Mathematical modelling of higher alcohol concentration profiles during grape must fermentation
Štefanková, Zuzana -- Timár, Pavel
Matematické modelovanie koncentračných profilov vyšších alkoholov počas fermentácie hroznového muštu. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Mathematical Modelling of Steam Networks in a Refinery
Hanus, Kristián -- Variny, Miroslav
Matematické modelovanie parných sietí v ropnej rafinérii. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Modeling and Safety Analysis of Pyrolysis Reactor
Rusková, Renáta -- Labovský, Juraj
Modelovanie a bezpečnostná analýza pyrolýzneho reaktora. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Modeling of aromas production kinetics in winemaking fermentation
Pristáš, Matúš -- Báleš, Vladimír
Modelovanie kinetiky tvorby aromatických látok v bielom víne. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Modelovanie delenia C3 frakcie v rafinérii
Furda, Patrik -- Variny, Miroslav
Modelovanie delenia C3 frakcie v rafinérii. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 227--228. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Modelovanie energetického hospodárstva a separačnej časti výrobne alkylátu
Švistun, Ladislav -- Variny, Miroslav
Modelovanie energetického hospodárstva a separačnej časti výrobne alkylátu. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 231--232. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Modelovanie extrakčnej destilácie kyseliny octovej z jej vodného roztoku
Jánošíková, Šárka -- Steltenpohl, Pavol
Modelovanie extrakčnej destilácie kyseliny octovej z jej vodného roztoku. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 233--234. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Modelovanie katalytického hydrokrakovania a následnej frakcionácie ťažkých uhlovodíkových zmesí
Manek, Eduard -- Haydary, Juma
Modeling of catalytic hydrocracking and subsequent fractionation of heavy hydrocarbon mixtures. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Modelovanie prevádzkovania parnej siete a jeho efektívnosti
Variny, Miroslav -- Hanus, Kristián -- Illés, Peter
Steam network operation efficiency assessment and modelling. In Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference MMK 2018: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, 17.-21.12.2018. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2018, p. 1008--1015. ISBN 978-80-87952-27-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Modelovanie splyňovača drevného odpadu a jeho integrácia do papierne so splyňovačom čierneho lúhu
Hruška, Michal -- Variny, Miroslav
Modelovanie splyňovača drevného odpadu a jeho integrácia do papierne so splyňovačom čierneho lúhu. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 233--234. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Modelovanie účinnosti modernej kogeneračnej jednotky na báze regeneračného kotla pri plnom a zníženom zaťažení
Hruška, Michal -- Variny, Miroslav -- Mierka, Otto
Modelling the design and off-design performance of a modern recovery boiler based cogeneration unit. In Proceedings of the 6th International Conference on Chemical Technology, 16.-18.4.2018, Mikulov, Czech Republic. Česko: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018, p. 271--275. ISBN 978-80-86238-77.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Modelovanie viacerých spôsobov spracovania čierneho lúhu s cieľom zvýšenia vlastnej výroby elektrickej energie v papierni
Hruška, Michal -- Variny, Miroslav
Modelling several ways of black liquor processing to increase in-house electricity production of a paper mill. In BLAHUŠIAK, M. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018. 1st ed. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2018, p. 198. ISBN 978-80-89597-89-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Možnosti modifikácie reaktívnej absorpcie oxidov dusíka z odplynu z výroby hnojív
Kurillová, Elena -- Gazdová, Katarína -- Variny, Miroslav
The modification possibilities of the reactive absorption of nitrogen oxides from fertilizer production process off-gas. In BLAHUŠIAK, M. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018. 1st ed. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2018, p. 135. ISBN 978-80-89597-89-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Možnosti purifikácie rekombinantného ľudského erytropoetínu ako terapeutického hormónu
Adamíková, Jana -- Molnár, Tomáš -- Antošová, Monika -- Polakovič, Milan
Purification options of recombinant human erythropoietin as therapeutic hormone. In BLAHUŠIAK, M. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018. 1st ed. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2018, p. 42--43. ISBN 978-80-89597-89-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Následky meraní energetického menežmentu v produkčnom procese kogeneračnej jednotky
Janošovský, Ján -- Variny, Miroslav -- Blahušiak, Marek -- Mierka, Otto
Consequences of energy management measures in production process on res-based cogeneration unit. In 6th International Conference on Chemical technology, ICCT 2018, 16.4.-18.4.2018 Mikulov, Czech Republic. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018, ISBN 978-80-86238-83-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Návrh efektívnejšej rekuperácie tepla z čierneho lúhu vo vsádzkovom procese varenia drevných štiepok
Variny, Miroslav -- Mierka, Otto -- Husár, Jakub
Proposal for more efficient heat recovery from black liquor in batch cooking process. In Proceedings of the 6th International Conference on Chemical Technology, 16.-18.4.2018, Mikulov, Czech Republic. Česko: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018, p. 127--131. ISBN 978-80-86238-77.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Návrh prevádzkovej teploty pre imobilizovanú izomerázu glukózy použitím akceleračnej inaktivačnej metódy
Illeová, Viera -- Polakovič, Milan
Design of operational temperature for immobilized glucose isomerise using an accelerated inactivation method. Acta Chimica Slovaca, 11. p. 157--162.
articles in magazines2018Details
Optimalizácia procesných parametrov pre sytnézu biooleja z ihličia borovice (Pinus roxburghii) použitím response surface metodiky
Mandal, Sandip -- Bhattacharya, T.K. -- Verma, Ajit Kumar -- Haydary, Juma
Optimization of process parameters for bio-oil synthesis from pine needles (Pinus roxburghii) using response surface methodology. Chemical Papers, 72. p. 603--616.
articles in magazines2018Details
Optimization of Glycolipid Production with Respect to Their Effective Isolation
Borovjaková, Veronika -- Illeová, Viera
Optimalizácia produkcie glykolipidov s ohľadom na ich efektívnu izoláciu. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Porovnanie hybridných systémov pre produkciu 2-fenyletanolu
Vargai, Peter -- Červeňanský, Ivan -- Mihaľ, Mário -- Markoš, Jozef
Comparison of hybrid systems for 2-phenylethanol production. In BLAHUŠIAK, M. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018. 1st ed. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2018, p. 60. ISBN 978-80-89597-89-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Porovnanie kogeneračného potenciálu dvoch vvojových stupňov regeneračného kotla
Hruška, Michal -- Variny, Miroslav
Comparison of cogeneration potential of two Tomlinson recovery boiler development stages. In BLAHUŠIAK, M. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018. 1st ed. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2018, p. 199. ISBN 978-80-89597-89-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Porovnanie koksových katalyzátorov pre rozklad dechtov
Husár, Jakub -- Šuhaj, Patrik -- Haydary, Juma
Comparison of char catalysts for tar decomposition. In BLAHUŠIAK, M. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018. 1st ed. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2018, p. 19. ISBN 978-80-89597-89-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Porovnávacia modelová štúdia včlenenia splyňovacieho paroplynového cyklu a moderného regeneračného kotla do energetiky papierne
Variny, Miroslav -- Hruška, Michal -- Mierka, Otto
Comparative model study on black liquor igcc versus modern recovery boiler incorporation into the utility system of a paper mill. In 6th International Conference on Chemical technology, ICCT 2018, 16.4.-18.4.2018 Mikulov, Czech Republic. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018, ISBN 978-80-86238-83-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Potenciál a limitácie vplyvu dizajnu moderného regeneračného kotla na energetické hospodárstvo papierne – prípadová štúdia
Blahušiak, Marek -- Variny, Miroslav -- Mierka, Otto
Potential and limitations of modern kraft boilers design impact on utility system of a paper mill – a case study. In Proceedings of the 6th International Conference on Chemical Technology, 16.-18.4.2018, Mikulov, Czech Republic. Česko: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018, p. 214--219. ISBN 978-80-86238-77.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Potential for improvement in a refinery´s steam network operational stability
Hanus, Kristián -- Šupa, Ivan -- Variny, Miroslav -- Illés, Peter
Potential for improvement in a refinery´s steam network operational stability. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. Bratislava: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2018, p. 846--851. ISBN 978-80-223-4517-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Prevedenie procesu a ekonomické aspekty výberu nosiča na imobilizáciu lacného enzýmu
Polakovič, Milan -- Adamíková, Jana -- Antošová, Monika
Process performance and economic aspects of carrier selection for immobilization of a cheap enzyme. In BLAHUŠIAK, M. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018. 1st ed. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2018, p. 40. ISBN 978-80-89597-89-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Problémy pri automatizácii identifikácie rizík
Janošovský, Ján -- Danko, Matej -- Labovský, Juraj -- Jelemenský, Ľudovít
Challenges in hazard identification automation. In 6th International Conference on Chemical technology, ICCT 2018, 16.4.-18.4.2018 Mikulov, Czech Republic. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018, ISBN 978-80-86238-83-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Problémy pri automatizácii identifikácie rizík
Janošovský, Ján -- Danko, Matej -- Labovský, Juraj -- Jelemenský, Ľudovít
Challenges in hazard identification automation. In Proceedings of the 6th International Conference on Chemical Technology, 16.-18.4.2018, Mikulov, Czech Republic. Česko: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018, p. 414--419. ISBN 978-80-86238-77.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018
Blahušiak, Marek -- Mihaľ, Mário
Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018. 1st. ed. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2018. ISBN 978-80-89597-89-5.
conference proceedings2018Details
Production and Separation of Propylene Glycols
Seitz, Juraj -- Labovská, Zuzana
Výroba a separácia vyšších propylénglykolov. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Produkcia 2-fenyletanolu a kyseliny fenyloctovej v silikónovom membránovom hybridnom systéme
Mihaľ, Mário -- Červeňanský, Ivan -- Markoš, Jozef
Production of 2-pheynylethanol and phenylacetic acid in silicone rubber membrane hybrid system. In 6th International Conference on Chemical technology, ICCT 2018, 16.4.-18.4.2018 Mikulov, Czech Republic. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018, ISBN 978-80-86238-83-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Produkcia 2-fenyletanolu a kyseliny fenyloctovej v silikónovom membránovom hybridnom systéme
Mihaľ, Mário -- Červeňanský, Ivan -- Markoš, Jozef
Production of 2-pheynylethanol and phenylacetic acid in silicone rubber membrane hybrid system. In Proceedings of the 6th International Conference on Chemical Technology, 16.-18.4.2018, Mikulov, Czech Republic. Česko: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018, p. 50--55. ISBN 978-80-86238-77.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Proposal and Analysis of Suitable Trigeneration Unit Variants for a Complex of Polyfunctional Hospital Buildings
Sámel, Peter -- Mierka, Otto
Návrh a posúdenie vhodných variantov trigeneračnej jednotky pre komplex nemocničných polyfunkčných budov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Proposal for Air Chillers in the Fibres Producing "Long Lines" in Fibrochem, a.s.
Barabas, Samuel -- Variny, Miroslav
Návrh chladiacich zariadení dlhých liniek pre úpravu vzduchu na ofukovaní vlákien vo Fibrochem, a.s. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Proposal for Energy Sources Mix for a Polyfunctional Buildings Complex after Their Reconstruction
Súth, Róbert -- Variny, Miroslav
Návrh skladby energetických zdrojov pre súbor polyfunkčných budov po ich rekonštrukcii. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Proposal of Model Fluid Catalytic Cracking Unit Energy System
Furda, Patrik -- Variny, Miroslav
Návrh energetického hospodárstva modelovej výrobne Fluidný Katalytický Krak. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Propyl propionate production in reactive distillation column
Rončák, Radoslav -- Mihaľ, Mário
Výroba propyl-propionátu v reaktívne-destilačnej kolóne. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Purifikácia rekombinantného erytropoetínu pomocou multimodálnej chromatografie
Molnár, Tomáš -- Adamíková, Jana -- Antošová, Monika -- Polakovič, Milan
Purification of recombinant erythropoietin by multimodal chromatography. In BLAHUŠIAK, M. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018. 1st ed. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2018, p. 42--43. ISBN 978-80-89597-89-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Pyrolýza a splyňovanie tuhého organického odpadu
Haydary, Juma
Pyrolysis and gasification of organic solid waste. In BLAHUŠIAK, M. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018. 1st ed. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2018, p. 144. ISBN 978-80-89597-89-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Regeneration of ionic liquid from aqueous solution
Hozová, Bohdana -- Graczová, Elena
Regenerácia iónovej kvapaliny z vodného roztoku. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Regeneration of the ionic liquid used for separation of the tert-butyl alcohol–water azeotropic mixture
Šulgan, Branislav -- Graczová, Elena
Regenerácia iónovej kvapaliny používanej na separáciu azeotropickej zmesi terc-butylalkohol - voda. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Removal of Ammonia, Carbon Dioxide and Nitrogen Oxides from Fertilizer Production Offgas
Kurillová, Elena -- Variny, Miroslav
Čistenie zvyškových plynov z výroby liadku vápenatého od amoniaku, oxidu uhličitého a oxidov dusíka. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Rozklad β-cyklodextrínov komerčnou α-amylázou
Liba, Tomáš -- Gramblička, Michal -- Polakovič, Milan
Decomposition of β-cyclodextrin by commercial α-amylases. In BLAHUŠIAK, M. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018. 1st ed. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2018, p. 48. ISBN 978-80-89597-89-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Separácia rekombinantného ľudského erytropoetínu pomocou multiodálnej chromatografie
Ostrihoňová, Marta -- Adamíková, Jana -- Molnár, Tomáš -- Antošová, Monika -- Polakovič, Milan
Recombinant human erythropoietin separation by mixed-mode chromatography. In BLAHUŠIAK, M. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018. 1st ed. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2018, p. 62--70. ISBN 978-80-89597-89-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Separácia rekombinantného ľudského erytropoetínu z kultivačného koncentrátu použitím multimodálnej chromatografickej živice
Molnár, Tomáš -- Adamíková, Jana -- Antošová, Monika -- Polakovič, Milan
Separation of recombinant human erythropoietin from a cultivation broth concentrate using a multimodal chromatographic resin. ESBES 2018, 12th European Symposium on Biochemical engineering sciences, 9-12 September 2018, Lisbon, p. 181.
articles in magazines2018Details
Separation of carboxylic acids from their aqueous solutions using extraction by liquids
Šulanová, Michaela -- Steltenpohl, Pavol
Separácia karboxylových kyselín z ich vodných roztokov extrakciou. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Silné stránky, slabé stránky, príležitosti a hrozby pri počítačovej identifikácii rizík
Janošovský, Ján -- Danko, Matej -- Labovský, Juraj -- Jelemenský, Ľudovít
Strengths, weakness, opportunities and threats in computer-aided hazard identification. In BLAHUŠIAK, M. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018. 1st ed. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2018, p. 141. ISBN 978-80-89597-89-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Simulácia dvojstupňovej pyrolýzy/splyňovania tuhého odpadu na báze uhlíka v Aspen Plus
Haydary, Juma
Aspen Simulation of Two-Stage Pyrolysis/Gasification of Carbon Based Solid Waste. In Chemical Engineering Transactions. 2018, p. 1033--1038.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Skúsenosti s integráciou nového zdroja pary do parnej siete v rafinérii
Variny, Miroslav -- Illés, Peter -- Hanus, Kristián -- Šupa, Ivan -- Mierka, Otto
Experiences with new steam source integration into a refinery´s steam network. In Proceedings of the 6th International Conference on Chemical Technology, 16.-18.4.2018, Mikulov, Czech Republic. Česko: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018, p. 112--116. ISBN 978-80-86238-77.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Sledovanie šírenia chýb v CSTR pri HAZOP štúdii
Danko, Matej -- Janošovský, Ján -- Labovský, Juraj -- Jelemenský, Ľudovít
Fault propagation behavior study of CSTR in HAZOP. Chemical Papers, 72. p. 515--526.
articles in magazines2018Details
Sledovanie vplyvu typu a koncentrácie soli na adsorpciu modelových proteínov na multimodálny adsorbent Capto MMC
Marková, Eva -- Adamíková, Jana
Sledovanie vplyvu typu a koncentrácie soli na adsorpciu modelových proteínov na multimodálny adsorbent Capto MMC. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 241--242. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Splyňovanie čierneho lúhu ako efektívna kogeneračná technológia - modelová štúdia
Variny, Miroslav -- Hruška, Michal -- Mierka, Otto
Black liquor gasification as means of efficient cogeneration technology - A model study. Waste Forum [elektronický zdroj], p. 174--182.
articles in magazines2018Details
Splyňovanie palivových zvyškov v pyrolízno/splyňovacej jednotke s využitím katalyzátora založeného na ílových mineráloch
Šuhaj, Patrik -- Haydary, Juma -- Husár, Jakub -- Steltenpohl, Pavol -- Šupa, Ivan
Refuse-derived fuel gasification in a pyrolysis/gasification unit with catalyst based on clay minerals. In 2nd International Conference on Bioresource Technology for Bioenergy, Bioproducts & Environmental Sustainability (BIORESTEC), 16.-19.9.2018, Meliá Sitges, Spain. 1st ed. Elsevier, 2018.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Stanovenie teplotného profilu v priemyselnom chemickom reaktore
Bartoš, Matej -- Janošovský, Ján -- Labovský, Juraj
Temperature Profile Determination in an Industrial Chemical Reactor. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. Bratislava: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2018, p. 771--776. ISBN 978-80-223-4517-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Štúdia možnej separácie kyseliny fenyloctovej z fermentačného média pomocou elektrodialýzy
Fehér, Jakub -- Červeňanský, Ivan -- Markoš, Jozef
Study of possible separation of phenylacetic acid from fermentation broth by electrodialysis. In BLAHUŠIAK, M. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018. 1st ed. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2018, p. 112--113. ISBN 978-80-89597-89-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Štúdia zvýšenia prevádzkovej stability rozsiahlej parnej siete
Variny, Miroslav -- Hanus, Kristián -- Illés, Peter
A study on extensive steam network stability enhancement. In Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference MMK 2018: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, 17.-21.12.2018. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2018, p. 999--1007. ISBN 978-80-87952-27-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Štúdium enzymatickej glykozylácie aromatického alkoholu
Antošová, Monika -- Polakovič, Milan
Study of enzymatic glycosylation of an aromatic alcohol. In BLAHUŠIAK, M. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018. 1st ed. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2018, p. 61. ISBN 978-80-89597-89-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Štúdium možnej separácie kyseliny fenyloctovej z fermentačného média pomocou konvenčnej elektrodialýzy
Fehér, J. -- Červeňanský, Ivan -- Markoš, Jozef
Studium možné separace kyseliny fenyloctové z fermentačního média pomocí konvenční elektrodialýzy. Chemagazín :, 28. p. 18--20.
articles in magazines2018Details
Termochemické recyklovanie tuhého organického odpadu
Haydary, Juma
Thermochemical recycling of organic solid waste. In Fourth International Conference on Reuse and Recycling of Materials (ICRM 2018), 9-11 March 2018, Kottayam, Kerala, India. Kottayam, Kerala: IIUCNN, 2018, ISBN 978-93-5300-475-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Use of Commercial Enzyme Preparations for the Preparation of Fructosides
Hollá, Veronika -- Antošová, Monika
Možnosti využitia komerčných enzýmových prípravkov na prípravu fruktozidov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Úzke miesta implementácie počítačom riadenej HAZOP štúdie v chemickom priemysle
Janošovský, Ján -- Danko, Matej -- Jelemenský, Ľudovít -- Labovský, Juraj
Computer Aided HAZOP Study Implementation Bottlenecks in Chemical Industry. Chemical Engineering Transactions, 67. p. 229--234.
articles in magazines2018Details
Vizualizácia teplotného profilu priemyselného reaktora
Bartoš, Matej -- Janošovský, Ján -- Labovský, Juraj
Temperature profile visualisation in an industrial reactor. In BLAHUŠIAK, M. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018. 1st ed. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2018, p. 142. ISBN 978-80-89597-89-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vnútorná štruktúra chromatografickej membrány analyzovaná pomocou mikroskopických techník
Gramblička, Michal -- Kurák, Tomáš -- Polakovič, Milan
Internal structure of chromatographic membranes analyzed by microscopic techniques. In ISPPP 2018, 38th International Symposium on the Separation of Proteins, Peptides and Polynucleotides, Berlin, 4.-7.11.2018. 1st ed. Rakúsko: acib GmbH (Austrian Centre of Industrial Biotechnology), 2018, p. 73.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vplyv chromatografických podmienok na adsorpciu hovädzieho sérového albumínu a lososieho DNA na soliodolný membránový adsorbent
Kurák, Tomáš -- Polakovič, Milan
Influence of chromatographic conditions for the adsorption of bovine serum albumin and salmon DNA on salt tolerant membrane adsorbent. ESBES 2018, 12th European Symposium on Biochemical engineering sciences, 9-12 September 2018, Lisbon, p. 141.
articles in magazines2018Details
Vplyv multivalentných a polyvalentných solí na viazanie DNA a BSA na soliodolnú membránu
Kurák, Tomáš -- Kováčová, Zuzana -- Polakovič, Milan
Effect of multivalent and polyvalent salts on DNA and BSA binding on salt tolerant membrane. In BLAHUŠIAK, M. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018. 1st ed. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2018, p. 8. ISBN 978-80-89597-89-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vplyv pH a koncentrácie soli na adsorpciu proteínov na Eshmuno HCX
Marková, Eva -- Adamíková, Jana -- Molnár, Tomáš -- Antošová, Monika -- Polakovič, Milan
pH and salt concentration influence on the adsorption of proteins on Eshmuno HCX. In BLAHUŠIAK, M. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018. 1st ed. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2018, p. 71--75. ISBN 978-80-89597-89-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vplyv pH a koncentrácie soli na adsorpciu proteínov na Eshmuno HCX
Marková, Eva -- Adamíková, Jana -- Molnár, Tomáš -- Antošová, Monika -- Polakovič, Milan
pH and salt concentration influence on the adsorption of proteins on Eshmuno HCX. In Proceedings of the 6th International Conference on Chemical Technology, 16.-18.4.2018, Mikulov, Czech Republic. Česko: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018, p. 393--397. ISBN 978-80-86238-77.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vplyv podmienok splyňovania na katalytický rozklad dechtu v duálnom pyrolízno-splyňovacom reaktore
Husár, Jakub -- Šuhaj, Patrik -- Haydary, Juma -- Gazdová, Katarína
The influence of gasifier conditions on catalytic decomposition of tar in dual pyrolysis-gasification reactor. In 2nd International Conference on Bioresource Technology for Bioenergy, Bioproducts & Environmental Sustainability (BIORESTEC), 16.-19.9.2018, Meliá Sitges, Spain. 1st ed. Elsevier, 2018.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vplyv procesných podmienok na separáciu rekombinantného ľudského erytropoetínu pomocou multimodálnej chromatografie
Molnár, Tomáš -- Adamíková, Jana -- Antošová, Monika -- Polakovič, Milan
Effect of process conditions on recombinant human erythropoietin separation by multimodal chromatography. In ISPPP 2018, 38th International Symposium on the Separation of Proteins, Peptides and Polynucleotides, Berlin, 4.-7.11.2018. 1st ed. Rakúsko: acib GmbH (Austrian Centre of Industrial Biotechnology), 2018, p. 70.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vplyv reakčných podmienok na enzymatickú syntézu tyrozol β-D-fruktofuranozidázy
Hollá, Veronika -- Antošová, Monika -- Polakovič, Milan
Effect of reaction conditions on enzymatic synthesis of tyrosol β-D-fructofuranoside. In BLAHUŠIAK, M. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018. 1st ed. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2018, p. 76. ISBN 978-80-89597-89-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vyhodnotenie dvoch technológií spracovania čierneho lúhu z energetického i environmentálneho hľadiska
Variny, Miroslav -- Hruška, Michal -- Mierka, Otto
Energetic and environmental evaluation of two black liquor processing technologies. In TVIP 2018. Praha: České ekologické manažérske centrum, 2018, ISBN 978-80-85990-12-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vylepšenia systému riadenia teploty hydrokrakovacej jednotky
Janošovský, Ján -- Bartoš, Matej -- Labovský, Juraj
Improvements in temperature control system of residual hydrocracker unit. In 6th International Conference on Chemical technology, ICCT 2018, 16.4.-18.4.2018 Mikulov, Czech Republic. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018, ISBN 978-80-86238-83-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vylepšenia systému riadenia teploty hydrokrakovacej jednotky
Janošovský, Ján -- Bartoš, Matej -- Labovský, Juraj
Improvements in temperature control system of residual hydrocracker unit. In Proceedings of the 6th International Conference on Chemical Technology, 16.-18.4.2018, Mikulov, Czech Republic. Česko: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018, p. 330--335. ISBN 978-80-86238-77.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vysokoteplotné nekatalyzované superkritické splyňovanie vody: Experimentálne a matematické modelovanie
Štefanko, Dominik -- Jelemenský, Ľudovít
High temperature non-catalyzed supercritical water gasification: Experimental and mathematical modeling. In BLAHUŠIAK, M. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018. 1st ed. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2018, p. 145. ISBN 978-80-89597-89-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Využitie konceptu LOPA na podporu automatizovanej HAZOP študie na báze počítačovej simulácie
Danko, Matej -- Janošovský, Ján -- Labovský, Juraj -- Labovská, Zuzana -- Jelemenský, Ľudovít
Use of LOPA Concept to Support Automated Simulation-Based HAZOP Study. Chemical Engineering Transactions, 67. p. 283--288.
articles in magazines2018Details
Vývoj biokatalytického procesu na tvorbu tyrozol β-D-fruktofuranozidázy
Polakovič, Milan -- Hollá, Veronika -- Antošová, Monika
Development for a biocatalytic process of tyrosol β-D-fructofuranoside production. ESBES 2018, 12th European Symposium on Biochemical engineering sciences, 9-12 September 2018, Lisbon, p. 18.
articles in magazines2018Details
Vývoj chromatografického procesu na získanie 2-fenyletanolu zo zmesi po biotransformácii
Polakovič, Milan -- Šimko, Ivan -- Illeová, Viera -- Gramblička, Michal
Development of a chromatographic process for the recovery of 2-phenylethanol from a post-biotransformation mixture. In Bioflavour 2018, Biotechnology of Flavours, Fragrance and Functional Ingredients, 18.-21. September 2018, Frankfurt am Main, Germany,: Book of Abstracts. 1st ed. Frankfurt am Main: DECHEMA e.V., 2018, p. 147.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vývoj softvérového nástroja na vizualizáciu teplotného profilu v chemickom reaktore
Bartoš, Matej -- Janošovský, Ján -- Labovský, Juraj
Vývoj softvérového nástroja na vizualizáciu teplotného profilu v chemickom reaktore. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 221--222. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Zádrž Achopeplasma laidlawii pomocou serilných filtračných membrán: vplyv kultivačného média
Helling, Alexander -- König, Hannes -- Seiler, Felix -- Berkholz, Ralph -- Thom, Volkmar -- Polakovič, Milan
Retention of acholeplasma laidlawii by sterile filtration membranes: Effect of cultivation medium and filtration temperature. PDA Journal of Pharmaceutical Science and Technology, 72. p. 264--277.
articles in magazines2018Details
Zefektívnenie monitoringu účinnosti priemyselného kotla na biomasu a kvality v ňom spaľovanej biomasy
Variny, Miroslav -- Mierka, Otto
Boiler performance and combusted biomass quality control improvement in an industrial biomass boiler. Waste Forum [elektronický zdroj], p. 346--358.
articles in magazines2018Details
Zhodnotenie borovicového ihličia tepelnou konverziou na tuhé, kvapalné a plynné palivá v skrutkovom reaktore
Mandal, Sandip -- Haydary, Juma -- Bhattacharya, T.K. -- Tanna, H.R. -- Husár, Jakub -- Ház, Aleš
Valorisation of pine needles by thermal conversion to solid, liquid and gaseous fuels in a screw reactor. In Fourth International Conference on Reuse and Recycling of Materials (ICRM 2018), 9-11 March 2018, Kottayam, Kerala, India. Kottayam, Kerala: IIUCNN, 2018, ISBN 978-93-5300-475-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details