Jan 23, 2019   9:15 a.m. Miloš
Academic information system

Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT) - list of publications


The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 143

PublicationsType of resultYearDetails
Ako efektívne sú odstraňované mikropolutanty na čistiarňach odpadových vôd?
Ivanová, Lucia
How effective is the removal of the micropollutants at the wastewater treatment plants?. In 17. konferencia mladých vodohospodárov, 8.11.2018, Bratislava. Bratislava: Slovenský hydrometeorologický ústav, 2018, ISBN 978-80-88907-98-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
An overview of main arsenic removal technologies
Zakhar, Ronald -- Derco, Ján -- Čacho, František
An overview of main arsenic removal technologies. Acta Chimica Slovaca, 11. p. 107--113.
articles in magazines2018Details
Analysis of surface runoff in Bratislava
Hrudka, Jaroslav -- Rusnák, Dušan -- Červeňanská, Michaela -- Soldánová, Veronika -- Czölderová, Marianna
Analýza povrchového odtoku na území mesta Bratislava. In HOLUBEC, M. -- LUKÁČOVÁ, K. -- CSICSAIOVÁ, R. Zborník prednášok z Konferencie mladých výskumníkov - KOMVY 2018: Podhájska, SR, 17. - 19. september 2018 [elektronický zdroj]. 1st ed. Bratislava : Spektrum STU, 2018, p. 55--62. ISBN 978-80-227-4847-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Antibiotic resistance genes in bacterial isolates from wastewater effluents
Lépesová, Kristína -- Olejníková, Petra -- Mackuľak, Tomáš -- Krahulcová, Monika -- Bírošová, Lucia
Gény rezistencie u baktérií izolovaných na odtoku ČOV. In Mladí vedci – bezpečnosť potravinového reťazca, zborník príspevkov z vedeckej konferencie, 21.-22.11.2018, Nitra. Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018, p. 140--144. ISBN 978-80-89738-18-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Antibiotics in wastewater treatment processes
Uličná, Miriam -- Bodík, Igor
Antibiotiká v procese čistenia odpadových vôd. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Application of coagulation processes for industrial wastewater treatment
Hencelová, Kristína -- Bodík, Igor
Využitie procesov koagulácie pri čistení priemyselných odpadových vôd. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Aquatic Plants - an Innovative Way of Removing Pharmaceuticals and Drugs from Contaminated Water Types
Žabka, Dušan -- Mackuľak, Tomáš
Vodné rastliny – inovatívny spôsob odstraňovania liečiv a drog z kontaminovaných typov vôd. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Aquatic Plants - a Possible Way of Removing Drugs and their Metabolites from Sewage
Buláková, Alexandra -- Mackuľak, Tomáš
Vodné rastliny – možný spôsob odstraňovania liečiv a ich metabolitov z odpadových vôd. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Banknotes as a source of population contamination of drugs and pharmaceuticals
Grenčíková, Anna -- Brandeburová, Paula -- Belišová, Noemi -- Grabic, Roman -- Mackuľak, Tomáš
Bankovky ako zdroj kontaminácie obyvateľstva drogami a liečivami. Zborník príspevkov 38. medzinárodného vedeckého sympózia "Priemyselná toxikológia 2018", 13.-15.6.2018, Svit, p. 46--53.
articles in magazines2018Details
Biosorpcia
Derco, Ján -- Vrana, Branislav
Biosorption. London: IntechOpen, 2018. 162 p. ISBN 978-1-78923-473-2.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2018Details
Biosorpcia: úvodná kapitola
Derco, Ján -- Vrana, Branislav
Introductory Chapter: Biosorption. In DERCO, J. -- VRANA, B. Biosorption. 1st ed. London: IntechOpen, 2018, p. 1--19. ISBN 978-1-78923-473-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Calculation of Activated Sludge System with Nitrogen and Phosphorus Removal - Nitrification with Pre-denitrification and Biological - Chemical Removal of Phosphorus
Bienská, Zuzana -- Drtil, Miloslav
Výpočet aktivácie s odstraňovaním dusíka a fosforu - nitrifikácia s predradenou denitrifikáciou a biologicko chemické odstraňovanie fosforu. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Calculation of Biological Stage of WWTP with Nutrients Removal - Activated Sludge System with Simultaneous Nitrification Denitrification and Phosphorus Removal tion and Biological - Chemical Removal of Phosphorus
Petrová, Alexandra -- Drtil, Miloslav
Základný výpočet biologického stupňa ČOV s odstraňovaním nutrientov - aktivácia so simultánnou nitrifikáciou a denitrifikáciou a odstraňovaním fosforu. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Constructed wetlands - design and application possibilities in rural areas
Heilandová, Kristína -- Bodík, Igor
Koreňové čistiarne odpadových vôd - dimenzovanie a možnosti aplikácie vo vidieckych oblastiach. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Čistenie odpadových vôd v SR - stav a vyhliadky
Bodík, Igor
Wastewater treatment in the Slovak Republic – Status and Perspectives. In The International Seminar on Integration of Water and Food Analysis Laboratories into the Curriculums of Kabul Polytechnic University (KPU) – Experience of the Slovak University of Technology in Bratislava. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Čistenie starej priesakovej vody z priemyselnej skládky odpadu ozónom v kombinácii s peroxidom
Gotvajn, Žgajnar Andreja -- Derco, Ján -- Kalčíková, Gabriela
Treatment of mature industrial landfill leachate by ozone in combination with hydrogen peroxide. In CRETE 2018 - 6th International Conference on Industrial & Hazardous Waste Management Chania, Crete, Greece, 4-7 September 2018. Crete: Technical University of Crete, 2018, p. 1--7. ISSN 2241-3146.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Degradácia ropných uhľovodíkov s využitím ozónu
Šimkovič, Karol -- Derco, Ján -- Balážová, Gabriela -- Urminská, Barbora
Degradácia ropných uhľovodíkov s využitím ozónu. In BODÍK, I. -- IVANOVÁ, L. -- HUTŇAN, M. Zborník posterov 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2018. Bratislava: Asociácia čistiarenskych expertov Slovenskej republiky, 2018, p. 71--75. ISBN 978-80-973196-0-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Degradation of azo dyes by the activated persulfate with manganese ions
Marton, Michal -- Prousek, Jozef
Degradácia azofarbív pomocou persíranu aktivovaného manganatými iónmi. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Degradation of water chlorinated pollutants by the activated persulfate with transient metals
Országhová, Nikoleta -- Prousek, Jozef
Degradácia chlórovaných polutantov vody pomocou persíranu aktivovaného prechodnými kovmi. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Design of anaerobic technology for treatment of crude glycerine from biodiesel production
Gombár, Peter -- Hutňan, Miroslav
Návrh anaeróbnej technológie na spracovanie surového glycerínu v výroby bionafty. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Design of Anaerobic-Aerobic Wastewater Treatment Plant in the Starch Factory
Jankovičová, Barbora -- Hutňan, Miroslav
Návrh anaeróbo-aeróbnej čistiarne odpadových vôd v škrobárenskom podniku. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Design of the sugar refinery wastewater treatment plant reconstruction for enhanced nitrogen removal
Miklušáková, Klaudia -- Hutňan, Miroslav
Návrh rekonštrukcie čistiarne odpadových vôd cukrovaru na zvýšené odstraňovanie dusíka. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Desorption of drugs from digested sludge produced in wastewater treatment plants
Ružinský, Radovan -- Fekete, Roman -- Peciar, Peter -- Vrabeľ, Martin
Desorption of drugs from digested sludge produced in wastewater treatment plants. In MACHO, O. ERIN 2018. Bratislava: FME STU, 2018, p. 62. ISBN 978-80-8106-073-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Desorption of pharmaceuticals from digested sludge
Ružinský, Radovan -- Fekete, Roman -- Vrabeľ, Martin -- Bodík, Igor
Desorption of pharmaceuticals from digested sludge. In BLAHUŠIAK, M. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2018, p. 201. ISBN 978-80-89597-89-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Desorption of pharmaceuticals from stabilized digested sludge and impact of pH on desorbed amount of pharmaceuticals
Ivanová, Lucia -- Ružinský, Radovan -- Grabic, Roman -- Vojs Staňová, Andrea -- Bodík, Igor
Desorpcia liečiv zo stabilizovaného čistiarenského kalu a vplyv pH na množstvo desorbovaných liečiv. In BODÍK, I. -- IVANOVÁ, L. -- HUTŇAN, M. Zborník prednášok 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2018. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2018, p. 143--148. ISBN 978-80-973196-0-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Domestic wastewater treatment plant with biofilm carrier
Púček, Ondrej -- Bodík, Igor
Domová čistiareň odpadových vôd s nárastovou biomasou. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Drugs around us
Mackuľak, Tomáš -- Tichý, Jozef -- Brandeburová, Paula -- Grenčíková, Anna -- Bodík, Igor -- Grabic, Roman -- Vojs Staňová, Andrea
Drogy okolo nás. In SMOLINSKÁ, M. -- MELNÍK, M. Zborník príspevkov 38. medzinárodného vedeckého sympózia "Priemyselná toxikológia 2018", 13.-15.6.2018, Svit. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2018, p. 81--90. ISBN 978-80-227-4806-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Dusík a fosfor vo vode a odpadovej vode
Kecskésová, Stanislava
Nitrogen and phosphorus in water and wastewater. In The International Seminar on Integration of Water and Food Analysis Laboratories into the Curriculums of Kabul Polytechnic University (KPU) – Experience of the Slovak University of Technology in Bratislava. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Effects of BTEX oxidation products on biodegradability and toxicity
Balážová, Gabriela -- Derco, Ján
Vplyv produktov oxidácie BTEX látok na biologickú rozložiteľnosť a toxicitu. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Eliminate today's treatment technologies the drugs with sufficient effect?
Varjúová, Dóra -- Bodík, Igor
Odstraňujú dnešné čistiarenské technológie liečivá a drogy s dostatočnou účinnosťou?. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Environmental impact of microplastics
Grenčíková, Anna -- Brandeburová, Paula -- Belišová, Noemi -- Ryba, Jozef -- Bondarev, Dmitrij -- Mackuľak, Tomáš
Environmentálny dopad mikroplastov. In SMOLINSKÁ, M. -- MELNÍK, M. Zborník príspevkov 38. medzinárodného vedeckého sympózia "Priemyselná toxikológia 2018", 13.-15.6.2018, Svit. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2018, p. 40--45. ISBN 978-80-227-4806-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Environmental toxicity study of poly(2-oxazoline)s
Hrdlička, Lukáš -- Šrámková, Petra -- Prousek, Jozef -- Kronek, Juraj
Environmental toxicity study of poly(2-oxazoline)s. Chemical Papers, 72. p. 1543--1547.
articles in magazines2018Details
Experience gained from the operation of large WWTPs with biological removal of nitrogen and phosphorus in the Slovak Republic – Part 1
Drtil, Miloslav -- Bodík, Igor -- Vlčková, Stanislava -- Kolníková, Dana -- Brezina, Rudolf -- Levársky, Pavol -- Tichý, Jozef -- Imreová, Zuzana -- Švorcová, Martina
Poznatky z prevádzky veľkých ČOV s biologickým odstraňovaním dusíka a fosforu v SR (časť 1). SOVAK, 27. p. 12--16.
articles in magazines2018Details
Experience gained from the operation of large WWTPs with biological removal of nitrogen and phosphorus in the Slovak Republic – Part 2
Drtil, Miloslav -- Bodík, Igor -- Vlčková, Stanislava -- Kolníková, Dana -- Brezina, Rudolf -- Levársky, Pavol -- Tichý, Jozef -- Imreová, Zuzana -- Švorcová, Martina
Poznatky z prevádzky veľkých ČOV s biologickým odstraňovaním dusíka a fosforu v SR (časť 2). SOVAK, 27. p. 22--26.
articles in magazines2018Details
Ferrates and their Water Purification Options
Tamášová, Katarína -- Mackuľak, Tomáš
Železany a ich možnosti v oblasti čistenia vôd. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Ferrates as a Progressive Process Capable of Cleaning Environmental Burdens
Belišová, Noemi -- Mackuľak, Tomáš
Železany ako progresívny postup schopný čistiť environmentálne záťaže. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Ferrates, enzymes – effective remediation process for soils contaminated with oil fragments
Belišová, Noemi -- Mackuľak, Tomáš -- Takáčová, Alžbeta
Železany, enzýmy – účinný spôsob remediácie pôd znečistenej ropnými fragmentami. In HORNÍK, M. Zborník prác Aplikované prírodné vedy 2018. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018, p. 9--14. ISBN 978-80-8105-925-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Green solvents based on choline chloride for the extraction of spruce bark (Picea abies)
Škulcová, Andrea -- Haščičová, Zuzana -- Hrdlička, Lukáš -- Šima, Jozef -- Jablonský, Michal
Green solvents based on choline chloride for the extraction of spruce bark (Picea abies). Cellulose Chemistry And Technology, 52. p. 3--4.
articles in magazines2018Details
High efficient nitritation as an alternative process of nitrogen removal – start-up of the reactor
Vlčková, Stanislava -- Drtil, Miloslav
High efficient nitritation as an alternative process of nitrogen removal – start-up of the reactor. In BLAHUŠIAK, M. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2018, p. 138. ISBN 978-80-89597-89-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
High efficient nitritation of sludge wastewater - effect of substrate and product inhibition and pH regulation
Poláková, Denisa -- Drtil, Miloslav
Vysokoúčinná nitritácia kalových vôd – vplyv substrátovej a produktovej inhibície a regulácie pH. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Hodnotenie toxicity surových a ozonizovaných odpadových vôd s obsahom benztiazolu
Kecskés, Juraj -- Derco, Ján
Toxicity assessment of raw and ozonated benzothiazole synthetic wastewater. Chemical Papers, 72. p. 3069--3075.
articles in magazines2018Details
Characterization of E. coli isolated from the environment and genotyping of ESBL production
Lépesová, Kristína -- Krahulcová, Monika -- Cverenkárová, Klára -- Olejníková, Petra -- Mackuľak, Tomáš -- Bírošová, Lucia
Charakterizácia E. coli izolovaných z environmentu a ich genotypizácia z hľadiska produkcie ESBL. Trnava: Trnavská univerzita, 2018. 1 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2018Details
Charge transfer in conductive polymer investigated with energy-resolved electrochemical impedance spectroscopy and photoluminiscence
Váry, Tomáš -- Cirák, Julius -- Chlpík, Juraj -- Kotorová, Soňa -- Nádaždy, Vojtech -- Čík, Gabriel
Charge transfer in conductive polymer investigated with energy-resolved electrochemical impedance spectroscopy and photoluminiscence. In CIRÁK, J. -- PERNÝ, M. -- KOVÁČ, Z. Power engineering 2018. Renewable Energy Sources 2018. Bratislava: Slovak University of Technology, 2018, p. 90--93. ISBN 978-80-89983-02-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Chemické a mikrobiologické analýzy vody
Bodík, Igor -- Kaliňáková, Barbora -- Ivanová, Lucia -- Kecskésová, Stanislava -- Kecskés, Juraj -- Chávez Fuentes, Juan José -- Szabová, Petra
Chemical and Microbial Analysis of Water. Bratislava: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, 2018. 101 p. ISBN 978-9936-622-02-9.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2018Details
Identifikácia a charakterizácia enterokokov rezistentných voči antibiotikám izolovaných z odtokových vôd
Lépesová, Kristína -- Olejníková, Petra -- Križanová, Nikoleta -- Mackuľak, Tomáš -- Bírošová, Lucia
Identifikácia a charakterizácia enterokokov rezistentných voči antibiotikám izolovaných z odtokových vôd. In XXVII. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2018, Brno, ČR, 7.-8.6.2018. Brno: Masarykova univerzita, 2018, p. 43. ISBN 978-80-210-8963-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Impact of Arsenic on the Activity of Microorganisms in Activated Sludge
Zakhar, Ronald -- Derco, Ján -- Dudková, Andrea
Vplyv arzénu na aktivitu mikroorganizmov aktivovaného kalu. In BODÍK, I. -- IVANOVÁ, L. -- HUTŇAN, M. Zborník posterov 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2018. Bratislava: Asociácia čistiarenskych expertov Slovenskej republiky, 2018, p. 82--87. ISBN 978-80-973196-0-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Increasing the content of biogenic elements in water in a fluidized bed reactor
Farkaš, Adrián -- Derco, Ján
Zvyšovanie obsahu biogénnych prvkov vo vode v reaktore s fluidizovanou vrstvou. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Influence of heavy metals on wastewater treatment processes
Derco, Ján
Vplyv ťažkých kovov na procesy čistenia odpadových vôd: habilitačná práca k získaniu titulu "docent v odbore Chemické technológie". Habilitation thesis. 2018. 26 p.
final thesis2018Details
Inkapsulácia železanov- stabilita týchto materiálov až po dobu ich aplikácie
Galovičová, Martina -- Czölderová, Marianna
Inkapsulácia železanov- stabilita týchto materiálov až po dobu ich aplikácie. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 385--386. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Introductory Chapter: Ozone in the Nature and Practice
Derco, Ján -- Urminská, Barbora -- Vrabeľ, Martin
Introductory Chapter: Ozone in the Nature and Practice. In DERCO, J. -- KOMAN, M. Ozone in Nature and Practice. 1st ed. London: IntechOpen, 2018, p. 1--16. ISBN 978-1-78923-383-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Is the antibiotic resistance of coliforms and enterococci presented in wastewater and sewage sludge problem?
Bírošová, Lucia -- Olejníková, Petra -- Micajová, Barbora -- Bačová, Ivana -- Mackuľak, Tomáš -- Lépesová, Kristína
Je rezistencia koliformných baktérií a enterokokov v odpadových vodách a kaloch problém?. In Vodárenská biologie 2018, 6.-7. února 2018, Praha, Česká republika. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2018, p. 68--74. ISBN 978-80-88238-06-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Isotherms Studies of Equilibrium Sorption of Arsenic (As3+/5+) Unto Granular Iron Oxide
Zakhar, Ronald -- Derco, Ján -- Čacho, František
Isotherms Studies of Equilibrium Sorption of Arsenic (As3+/5+) Unto Granular Iron Oxide. In HORNÍK, M. Zborník prác Aplikované prírodné vedy 2018. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018, p. 219--224. ISBN 978-80-8105-925-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Kinetic tests of co-digestion of waste biomass from cystine and penicillin production
Chávez Fuentes, Juan José -- Gróf, Nikolas -- Barbušová, Jana -- Hutňan, Miroslav
Kinetic tests of co-digestion of waste biomass from cystine and penicillin production. In BLAHUŠIAK, M. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2018, p. 205. ISBN 978-80-89597-89-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Kofermentácia odpadovej biomasy u výroby L-cystínu a penicilínu
Hutňan, Miroslav -- Chávez Fuentes, Juan José -- Palguta, Matúš -- Barbušová, Jana -- Gróf, Nikolas
Kofermentácia odpadovej biomasy u výroby L-cystínu a penicilínu. In DOHÁNYOS, M. Sborník přednášek a posterů z 28. Konference Kaly a odpady 2018, 20.-21. června 2018, Brno. Brno: Tribun EU, 2018, p. 141--148. ISBN 978-80-263-1408-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Koncentrácia tuhých látok a vlastnosti kalu
Gróf, Nikolas
Concentration of solids and sludge properties. In The International Seminar on Integration of Water and Food Analysis Laboratories into the Curriculums of Kabul Polytechnic University (KPU) – Experience of the Slovak University of Technology in Bratislava. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Lemna minor bioassay evaluation using computer vision
Haffner, Oto -- Kučera, Erik -- Urminská, Barbora -- Hlavatý, Michal -- Drahoš, Peter
Lemna minor bioassay evaluation using computer vision. In QUAERE 2018. Hradec Králové: Magnanimitas, 2018, p. 561--567. ISBN 978-80-87952-26-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Maize waste as a substrate for the biogas production
Barbušová, Jana -- Gróf, Nikolas -- Hutňan, Miroslav
Kukuričná slama ako substrát pre produkciu bioplynu. In DOHÁNYOS, M. Sborník přednášek a posterů z 28. Konference Kaly a odpady 2018, 20.-21. června 2018, Brno. Brno: Tribun EU, 2018, ISBN 978-80-263-1408-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Meranie organického znečistenia vo vode a odpadovej vode
Szabová, Petra
Measurement of organic pollution in water and wastewater (COD, BOD). In The International Seminar on Integration of Water and Food Analysis Laboratories into the Curriculums of Kabul Polytechnic University (KPU) – Experience of the Slovak University of Technology in Bratislava. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Microplastics - occurence and behaviour in the environment
Mackuľak, Tomáš -- Grenčíková, Anna -- Brandeburová, Paula
Mikroplasty – výskyt a správanie sa v životnom prostredí. Vodní hospodářství, 68. p. 12--14.
articles in magazines2018Details
Microplastics - monitoring and fate in water environment
Mackuľak, Tomáš -- Brandeburová, Paula -- Grenčíková, Anna -- Škulcová, Andrea -- Belišová, Noemi
Mikroplasty - výskyt a správanie sa vo vodnom prostredí. In BODÍK, I. -- IVANOVÁ, L. -- HUTŇAN, M. Zborník posterov 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2018. Bratislava: Asociácia čistiarenskych expertov Slovenskej republiky, 2018, p. 110--115. ISBN 978-80-973196-0-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Micropollutants in wastewater and their degradation by ferrates (VI)
Kubiňáková, Emília -- Fašková, Lucia -- Králiková, Eva -- Híveš, Ján -- Mackuľak, Tomáš
Micropollutants in wastewater and their degradation by ferrates (VI). Acta Chimica Slovaca, 11. p. 43--50.
articles in magazines2018Details
Mikroplasty ako kontaminanty - rozsah, osud a environmentálne vplyvy
Grenčíková, Anna -- Brandeburová, Paula -- Ryba, Jozef -- Bondarev, Dmitrij -- Mackuľak, Tomáš
Microplastics as contaminants – scope, fate, and environmental impacts. In Interdisciplinary Toxicology. 2018, p. 1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Modelling of processes for surface water protection
Derco, Ján
Modelovanie procesov ochrany povrchových vôd: dizertačná práca na získanie vedeckej hodnosti doktora technických vied. Dissertation thesis. 2018. 116 p.
final thesis2018Details
Modified Nanoparticles - New Options for Nanomedicine
Suja, Adam -- Mackuľak, Tomáš
Modifikované nanočastice – nové možnosti pre nanomedicínu. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Monitoring and fate pharmaceuticals and drugs in surface water in the Slovakia
Mackuľak, Tomáš -- Czölderová, Marianna -- Brandeburová, Paula -- Grenčíková, Anna -- Grabic, Roman -- Bodík, Igor -- Vojs Staňová, Andrea -- Žabka, Dušan -- Horáková, Ivana
Výskyt a spávanie sa liečiv a drog v povrchových vodách Slovenska. In BODÍK, I. -- IVANOVÁ, L. -- HUTŇAN, M. Zborník posterov 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2018. Bratislava: Asociácia čistiarenskych expertov Slovenskej republiky, 2018, p. 116--122. ISBN 978-80-973196-0-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Monitoring liečiv v čistiarenských kaloch Slovenska
Varšová, Patrícia -- Bodík, Igor
Monitoring liečiv v čistiarenských kaloch Slovenska. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 375--376. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Monitoring of Pharmaceuticals in Slovak Sewage Sludge
Varšová, Patrícia -- Bodík, Igor
Monitoring liečiv v čistiarenských kaloch Slovenska. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Nábeh poloprevádzkového reaktora s anaeróbne predčistenými komunálnými vodami
Cao Thanh Hong, Ngoc -- Drtil, Miloslav
Start-up of Pilot-scale Partial Nitritation Treating Anaerobically Pretreated Municipal Wastewater. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Nanočastice - potenciálna ekotoxikologocká hrozba pre životné prostredie
Brandeburová, Paula -- Grenčíková, Anna -- Žabka, Dušan -- Mackuľak, Tomáš
Nanoparticles – potential ecotoxicological threat for the environment. In Interdisciplinary Toxicology. 2018, p. 71--72.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Nanočastice, mikroboty a nanomedicína
Gajdošík, Vladimír -- Grenčíková, Anna -- Mackuľak, Tomáš
Nanočastice, mikroboty a nanomedicína. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 387--389. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Nanoparticles and their potential toxic effects on the environment
Brandeburová, Paula -- Grenčíková, Anna -- Czölderová, Marianna -- Mackuľak, Tomáš
Nanočastice a ich možné toxické účinky na životné prostredie. In SMOLINSKÁ, M. -- MELNÍK, M. Zborník príspevkov 38. medzinárodného vedeckého sympózia "Priemyselná toxikológia 2018", 13.-15.6.2018, Svit. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2018, p. 12--18. ISBN 978-80-227-4806-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Návrh anaeróbo-aeróbnej čistiarne odpadových vôd v škrobárenskom podniku
Jankovičová, Barbora -- Hutňan, Miroslav
Návrh anaeróbo-aeróbnej čistiarne odpadových vôd v škrobárenskom podniku. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 167--168. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Occurrence and characterization of antibiotic-resistant E. coli in wastewaters and surface waters
Bírošová, Lucia -- Olejníková, Petra -- Cverenkárová, Klára -- Štefunková, Andrea -- Mackuľak, Tomáš -- Lépesová, Kristína
Výskyt a charakterizácia E. coli rezistentných voči antibiotikám v odpadových a povrchových vodách. In 6. ročník vedeckého kongresu Zoonózy, alimentárne nákazy a nákazy z vody a XXIII. Červenkove dni preventívnej medicíny, 15.-17.10.2018, Banská Bystrica. Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018, ISBN 978-80-89738-13-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Occurrence and possible elimination of selected antibiotic resistant bacteria in sludge and wastewater from WWTP
Lépesová, Kristína -- Bírošová, Lucia -- Olejníková, Petra -- Mackuľak, Tomáš
Výskyt, štúdium a možnosti redukcie vybraných baktérií rezistentných voči antibiotikám v kaloch a vodách z čistiarní odpadových vôd. In 10. Ivanské dni mladých biológov Bratislava, 19.6.2018, Ivanka pri Dunaji : program a abstrakty. Bratislava: ÚBGŽ Centrum biovied SAV, 2018, p. 6. ISSN 2585-9307.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Occurrence of resistant bacteria in surface water
Štefunková, Andrea -- Mackuľak, Tomáš -- Bírošová, Lucia
Výskyt koliformných baktérií rezistentných voči antibiotikám v povrchových vodách. Trnava: Trnavská univerzita, 2018. 1 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2018Details
Odstraňovanie vysokých koncentrácií dusíka z odpadových vôd - nábeh nitritačného reaktora
Bergelová, Nikola -- Kecskésová, Stanislava -- Drtil, Miloslav
Odstraňovanie vysokých koncentrácií dusíka z odpadových vôd - nábeh nitritačného reaktora. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 182--183. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Optimisation of coagulation processes on industrial wastewater treatment plants
Nikker, Miklós -- Bodík, Igor
Optimalizácia procesov koagulácie priemyselných odpadových vôd. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Optimization of recarbonization process in fluidized bed reactor
Vrabeľ, Martin -- Ružinský, Radovan -- Derco, Ján
Optimalizácia procesu rekarbonizácie v reaktore s fluidizovanou vrstvou. In MACHO, O. ERIN 2018. Bratislava: FME STU, 2018, p. 73. ISBN 978-80-8106-073-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Ozone in Nature and Practice
Derco, Ján -- Koman, Marian
Ozone in Nature and Practice. London: IntechOpen, 2018. 86 p. ISBN 978-1-78923-383-4.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2018Details
Ozonizácia ako metóda čistenia priemyselných odpadových vôd
Urminská, Barbora -- Derco, Ján
Ozonation as a method for industrial wastewater treatment. In HORNÍK, M. Zborník prác Aplikované prírodné vedy 2018. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018, p. 208--213. ISBN 978-80-8105-925-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Pharmaceuticals and illicit drugs - A new threat to the application of sewage sludge in agriculture
Ivanová, Lucia -- Mackuľak, Tomáš -- Grabic, Roman -- Golovko, Oksana -- Vojs Staňová, Andrea -- Szabová, Petra -- Grenčíková, Anna -- Bodík, Igor
Pharmaceuticals and illicit drugs - A new threat to the application of sewage sludge in agriculture. Science of the Total Environment, 634. p. 606--615.
articles in magazines2018Details
Phenotypic and genotypic detection of ESBL in resistant coliform bacteria isolated from different matrices
Lépesová, Kristína -- Olejníková, Petra -- Matejová, Michaela -- Mackuľak, Tomáš -- Bírošová, Lucia
Fenotypizácia a genotypizácia tvorby ESBL u rezistentných izolátov koliformných baktérií izolovaných z rôznych zdrojov. In OLEJNÍKOVÁ, P. -- MÁJEKOVÁ, H. -- BUJDÁKOVÁ, H. Čo nového v mikrobiológii. Konferencia mladých mikrobiológov, Demänovská dolina, Slovenská republika, 15. – 18. marec 2018. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2018, p. 30. ISBN 978-80-71422-7-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Phenotyping and genotyping of ESBL bacteria isolated from surface waters
Lépesová, Kristína -- Cverenkárová, Klára -- Olejníková, Petra -- Mackuľak, Tomáš -- Bírošová, Lucia
Fenotypizácia a genotypizácia ESBL izolátov z povrchových vôd. In Mikrobiológia vody a životného prostredia 2018, 12.-14. 9. 2018, Tatranská Lomnica. Bratislava, Praha: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2018, p. 82--90. ISBN 978-80-971422-8-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Phytogenic magnetic nanomaterials and their potential antibacterial activity
Grenčíková, Anna -- Brandeburová, Paula -- Majerová, Michaela -- Suja, Adam -- Šalitroš, Ivan -- Filip, Jan -- Mackuľak, Tomáš
Fytogénne magnetické nanočastice a ich potenciálna antibakteriálna aktivita. In BODÍK, I. -- IVANOVÁ, L. -- HUTŇAN, M. Zborník posterov 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2018. Bratislava: Asociácia čistiarenskych expertov Slovenskej republiky, 2018, p. 26--31. ISBN 978-80-973196-0-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Porovnanie vybraných metód predúpravy na výrobu bioplynu z kukuričného odpadu
Barbušová, Jana -- Hutňan, Miroslav -- Gróf, Nikolas
Comparison of selected pretreatment methods for biogas production from maize waste. In BLAHUŠIAK, M. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2018, p. 208. ISBN 978-80-89597-89-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Possibilities of biological degradation of polystyrene in environment by using latvae Zophobas morio
Paškevič, Jakub -- Bondarev, Dmitrij -- Kleinová, Angela -- Mackuľak, Tomáš
Možnosť biologickej degradácie polystyrénu v životnom prostredí pomocou lariev Zophobas morio. In HORNÍK, M. Zborník prác Aplikované prírodné vedy 2018. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018, p. 51--55. ISBN 978-80-8105-925-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Possibilities of Degradation of Highly Degradable Polymers and their Degradation Products
Rybanská, Mária -- Mackuľak, Tomáš
Možnosti degradácie ťažko rozložiteľných polymérov a ich rozkladných produktov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Possibilities of Thermal Decomposition of Biosludge from Industrial Wastewater Treatment Plant
Szabová, Petra -- Ivanová, Lucia -- Ujová, Lucia -- Bodík, Igor
Possibilities of Thermal Decomposition of Biosludge from Industrial Wastewater Treatment Plant. In BLAHUŠIAK, M. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2018, p. 204. ISBN 978-80-89597-89-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Posúdenie anaeróbnej stabilizácie biologického kalu vznikajúceho na MCHB ČOV Slovnaft
Szabová, Petra -- Ivanová, Lucia -- Ujová, Lucia -- Margetíny, Tibor -- Ivančinová, Jana -- Drtil, Miloslav -- Bodík, Igor
Posúdenie anaeróbnej stabilizácie biologického kalu vznikajúceho na MCHB ČOV Slovnaft. In DOHÁNYOS, M. Sborník přednášek a posterů z 28. Konference Kaly a odpady 2018, 20.-21. června 2018, Brno. Brno: Tribun EU, 2018, p. 133--140. ISBN 978-80-263-1408-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Potenciál lariev zophobas morio v boji proti polystyrénovému odpadu
Paškevič, Jakub -- Bondarev, Dmitrij -- Kleinová, Angela -- Mackuľak, Tomáš
Potenciál lariev zophobas morio v boji proti polystyrénovému odpadu. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 171--172. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Potential of pure oxygen and ozone for removing medication from wastewater
Ivanová, Lucia -- Szabová, Petra -- Mackuľak, Tomáš -- Marcová, Terézia -- Petrovič, Juraj -- Grabic, Roman -- Bodík, Igor
Potenciál čistého kyslíka a ozónu na odstraňovanie liečiv z odpadových vôd. Vodní hospodářství, 68. p. 7--9.
articles in magazines2018Details
Preparation of source materials for process IPPC on environmental technology
Timár, Peter -- Drtil, Miloslav
Príprava podkladov pre proces IPKZ na environmentálnu technológiu. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Prevalencia fekálnych koliformných baktérií rezistentných voči antibiotikám v čistiarňach odpadových vôd
Lépesová, Kristína -- Mackuľak, Tomáš -- Bírošová, Lucia
The prevalence of antibiotic reistant fecal coliform bacteria in wastewater treatment plants. In AHSAN, A. Nutrients, Wastewater and Leachate. New York: Nova Science Publishers Inc. New York, 2018, p. 57--88. ISBN 9978-1-53613-950-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Prevalencia rezistentných koliformných baktérií, Enterococcus sp. a Staphylococcus sp. v kanalizačnom biofilme
Lépesová, Kristína -- Kraková, Lucia -- Pangallo, Domenico -- Medveďová, Alžbeta -- Olejníková, Petra -- Mackuľak, Tomáš -- Tichý, Jozef -- Grabic, Roman -- Bírošová, Lucia
Prevalence of antibiotic-resistant coliform bacteria, Enterococcus spp. and Staphylococcus spp. in wastewater sewerage biofilm. Journal of Global Antimicrobial Resistance, 14. p. 145--151.
articles in magazines2018Details
Production of biogas from maize straw after pre-processing
Jancsárová, Viola -- Hutňan, Miroslav
Produkcia bioplynu z kukuričnej slamy po jej predspracovaní. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Project of optimal chimney stack height of the city heating plant and determination of its influence on the transmission and dispersion of selected pollutants in the air depending on the type of combustion fuel
Bezek, Ján -- Čík, Gabriel
Projekt optimálnej výšky komína mestskej teplárne a stanovenie jej vplyvu na prenos a rozptyl vybraných znečisťujúcich látok v ovzduší v závislosti od druhu spaľovaného paliva. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Proposal of system for visual evaluation of Lemna minor bioassays
Haffner, Oto -- Kučera, Erik -- Urminská, Barbora -- Kozák, Štefan
Proposal of system for visual evaluation of Lemna minor bioassays. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁKOVÁ, A. 2018 Cybernetics & Informatics (K&I). Bratislava: Slovak Chemical Library, 2018, ISBN 978-1-5386-4420-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Proposal to improve the sludge management of Stupava WWTP
Daniš, Tomáš -- Hutňan, Miroslav
Návrh na zlepšenie činnosti kalového hospodárstva ČOV Stupava. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Recovery and utilization of phosphorus from wastewater at WWTP
Drtil, Miloslav -- Kecskésová, Stanislava
Opätovné získavanie a využívanie fosforu z odpadových vôd na ČOV. In BODÍK, I. -- IVANOVÁ, L. -- HUTŇAN, M. Zborník prednášok 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2018. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2018, p. 265--270. ISBN 978-80-973196-0-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Rekarbonizácia pitnej vody v reaktore s fluidizovanou vrstvou
Vrabeľ, Martin -- Derco, Ján -- Ružinský, Radovan -- Farkaš, Adrián
Recarbonization of drinking water in fluidized bed reactor. In BLAHUŠIAK, M. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2018, p. 202--203. ISBN 978-80-89597-89-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Removal and recycling of phosphorus at wastewater treatment plants
Korbová, Bibiána -- Drtil, Miloslav
Možnosti odstraňovania a znovuzískavania fosforu na ČOV. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Removal environmental burdens by the ferrates and enzymes
Belišová, Noemi -- Mackuľak, Tomáš -- Takáčová, Alžbeta
Odstraňovanie environmentálnych záťaží pomocou železanov a enzýmov. In BODÍK, I. -- IVANOVÁ, L. -- HUTŇAN, M. Zborník posterov 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2018. Bratislava: Asociácia čistiarenskych expertov Slovenskej republiky, 2018, p. 8--13. ISBN 978-80-973196-0-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Removal of arsenic from drinking water and its influence on the activity of activated sludge microorganisms
Dudková, Andrea -- Derco, Ján
Odstraňovanie arzénu z pitných vôd a jeho vplyv na aktivitu mikroorganizmov aktivovaného kalu. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Removal of high concentration of nitrogen from wastewater - start-up of Nitritation Reactor
Bergelová, Nikola -- Drtil, Miloslav
Odstraňovanie vysokých koncentrácií dusíka z odpadových vôd - nábeh nitritačného reaktora. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Removal of lindane from water using AOPs and ozonation processess
Čižmárová, Oľga -- Derco, Ján -- Tonhajzerová, Martina
Možnosti odstraňovania lindánu z vôd využitím AOPs procesov a ozonizácie. In BODÍK, I. -- IVANOVÁ, L. -- HUTŇAN, M. Zborník prednášok 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2018. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2018, p. 95--100. ISBN 978-80-973196-0-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Removal of micro-pollutants from wastewater by sorption processes
Szabová, Petra -- Hencelová, Kristína -- Vojs Staňová, Andrea -- Grabic, Roman -- Plekancová, Michaela -- Bodík, Igor
Odstraňovanie mikropolutantov z odpadových vôd sorpčnými procesmi. In BODÍK, I. -- IVANOVÁ, L. -- HUTŇAN, M. Zborník prednášok 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2018. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2018, p. 192--196. ISBN 978-80-973196-0-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Removal of pollutants from the aquatic environment by adsorption and adsorptive ozonation
Korpicsová, Adriana -- Derco, Ján
Odstraňovanie škodlivých látok z vodného prostredia adsorpciou a adsorpčnou ozonizáciou. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Removal of priority substances and micropollutants by ozobe based processes
Derco, Ján -- Urminská, Barbora -- Kassai, Angelika -- Šimovičová, Katarína
Odstraňovanie prioritných látok a mikropolutantov procesmi s využitím ozónu. In DOLEŽALOVÁ, Š. -- PETRUĽÁK, M. -- MÜKSCHOVÁ, L. Mladá voda břehy mele 2018, sborník příspěvků 1. konference, 14. 06. 2018, Brno. Brno: Young Water Professionals Czech Republic, 2018, p. 5--15. ISBN 978-80-270-3802-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Removal of Selected Priority Substances from Water
Tonhajzerová, Martina -- Derco, Ján
Odstraňovanie vybraných prioritných látok z vôd. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Removal of selected synthetic specific substances from water
Dioszeghy, Flóra -- Derco, Ján
Odstraňovanie vybraných syntetických špecifických látok z vôd. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Removal of specific synthetic substances by zone based processes
Kecskés, Juraj -- Derco, Ján
Odstraňovanie špecifických syntetických látok procesmi s využitím ozónu. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Resistance to antibiotics in surface waters
Bírošová, Lucia -- Štefunková, Andrea -- Mackuľak, Tomáš
Problematika rezistencie voči antibiotikám v povrchových vodách. In 6. ročník vedeckého kongresu Zoonózy, alimentárne nákazy a nákazy z vody a XXIII. Červenkove dni preventívnej medicíny, 15.-17.10.2018, Banská Bystrica. Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018, ISBN 978-80-89738-13-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Rezistentné stafylokoky v odpadových vodách
Medveďová, Alžbeta -- Kaiserová, Jana -- Kecskésová, Stanislava -- Bírošová, Lucia
Rezistentné stafylokoky v odpadových vodách. In Mikrobiológia vody a životného prostredia 2018, 12.-14. 9. 2018, Tatranská Lomnica. Bratislava, Praha: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2018, p. 77--81. ISBN 978-80-971422-8-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Sorption processes - a way for romoval of micropolutatnts from wastewater?
Párkánszká, Kristína -- Bodík, Igor
Sorpčné procesy – cesta pre odstraňovanie mikropolutantov z odpadových vôd?. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Správanie sa ilegálnych drog v prostredí kanalizácie
Hanuljaková, Hana -- Gajdošík, Vladimír -- Brandeburová, Paula -- Mackuľak, Tomáš
Správanie sa ilegálnych drog v prostredí kanalizácie. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 379--380. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Stabilized sludge – a source of coliform bacteria producing extended-spectrum b-lactamases (ESBL)
Lépesová, Kristína -- Mackuľak, Tomáš -- Olejníková, Petra -- Bírošová, Lucia
Stabilizovaný kal – zdroj koliformných baktérií produkujúcich širokospektrálne b-laktamázy (ESBL). In 6. ročník vedeckého kongresu Zoonózy, alimentárne nákazy a nákazy z vody a XXIII. Červenkove dni preventívnej medicíny, 15.-17.10.2018, Banská Bystrica. Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018, ISBN 978-80-89738-13-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Start-up of the high efficient nitritation reactor
Vlčková, Stanislava -- Drtil, Miloslav
Start-up of the high efficient nitritation reactor. In HORNÍK, M. Zborník prác Aplikované prírodné vedy 2018. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018, p. 213--217. ISBN 978-80-8105-925-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Stripovanie prchavých organických látok v biologickom stupni čistiarnie odpadových vôd Slovnaft a.s. Bratislava
Šido, Juraj -- Bodík, Igor
Stripping of Volatile Organic Compounds in Biological Part of Wastewater Treatment Plant of Slovnaft Bratislava. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Study of possibilities of reduction of sulphide inhibition in anaerobic treatment of wastewater with a high sulfur content
Gróf, Nikolas -- Barbušová, Jana -- Hutňan, Miroslav
Štúdium možností znižovania sulfidovej inhibície pri anaeróbnom spracovaní odpadových vôd s vysokým obsahom síry. In BODÍK, I. -- IVANOVÁ, L. -- HUTŇAN, M. Zborník posterov 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2018. Bratislava: Asociácia čistiarenskych expertov Slovenskej republiky, 2018, p. 32--37. ISBN 978-80-973196-0-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
System for visual evaluation of Lemna minor growth inhibition in ecotoxicity tests
Haffner, Oto -- Kučera, Erik -- Urminská, Barbora
Systém na vizuálne hodnotenie inhibície rastu Lemna minor pri testoch ekotoxicity: Úžitkový vzor č. 8230, Dátum o zápise ÚV : 1.10.2018, Vestník ÚPV SR č. 10/2018. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2018. 5 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2018Details
Štúdia väzbových miest v biomase kmeňov divokých typov kmeňov Aspergillus niger pomocou FTIR spektroskopie
Gaplovská, Katarína -- Šimonovičová, Alexandra -- Halko, Radoslav -- Okenicová, Lenka -- Žemberyová, Mária -- Čerňanský, Slavomír -- Brandeburová, Paula -- Mackuľak, Tomáš
Study of the binding sites in the biomass of Aspergillus niger wild-type strains by FTIR spectroscopy. Chemical Papers, 72. p. 2283--2288.
articles in magazines2018Details
Štúdium možnosti zlepšenia odvodňovacích vlastností aeróbne stabilizovaného kalu
Gróf, Nikolas -- Daniš, Tomáš -- Barbušová, Jana -- Hutňan, Miroslav
Štúdium možnosti zlepšenia odvodňovacích vlastností aeróbne stabilizovaného kalu. In DOHÁNYOS, M. Sborník přednášek a posterů z 28. Konference Kaly a odpady 2018, 20.-21. června 2018, Brno. Brno: Tribun EU, 2018, p. 197--200. ISBN 978-80-263-1408-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
The anaerobic digestion of the maize waste pretreated with the cost-effective methods
Barbušová, Jana -- Gróf, Nikolas -- Hutňan, Miroslav
Anaeróbne spracovanie kukuričného odpadu predupraveného ekonomicky nenáročnými metódami. In BODÍK, I. -- IVANOVÁ, L. -- HUTŇAN, M. Zborník posterov 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2018. Bratislava: Asociácia čistiarenskych expertov Slovenskej republiky, 2018, p. 4--7. ISBN 978-80-973196-0-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
The effect of Cd(II) complexes with nicotinamide (NA) on microalgae growth, production of chlorophylls, oxygen evolution and Cd adsorption
Fargašová, Agáta -- Filová, Alexandra -- Ondrejkovičová, Iveta -- Mackuľak, Tomáš
The effect of Cd(II) complexes with nicotinamide (NA) on microalgae growth, production of chlorophylls, oxygen evolution and Cd adsorption. Chemical Papers, 72. p. 2273--2281.
articles in magazines2018Details
The effect of ozonation on biodegradability of veterinary antibiotics during the wastewater treatment process
Vrabeľ, Martin -- Vehar, Anja -- Antončič, Teja -- Derco, Ján -- Gotvajn, Žgajnar Andreja -- Kassai, Angelika
Vplyv ozonizácie na biodegradovateľnosť veterinárnych antibiotík pri procese biologického čistenia odpadovej vody. In BODÍK, I. -- IVANOVÁ, L. -- HUTŇAN, M. Zborník prednášok 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2018. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2018, p. 252--257. ISBN 978-80-973196-0-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
The effect of undissociated forms of nitrogen for high efficiency nitritation
Kecskésová, Stanislava -- Kožárová, Bibiána -- Drtil, Miloslav
Vplyv nedisociovaných foriem dusíka na nábeh vysokoúčinnej nitritácie. In BODÍK, I. -- IVANOVÁ, L. -- HUTŇAN, M. Zborník prednášok 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2018. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2018, p. 43--48. ISBN 978-80-973196-0-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
The occrurence of pharmaceuticals and drugs in surface water of Slovakia
Mackuľak, Tomáš -- Czölderová, Marianna -- Grabic, Roman -- Bodík, Igor -- Vojs Staňová, Andrea -- Žabka, Dušan -- Horáková, Ivana
Výskyt liečiv a drog v povrchových vodách Slovenska. In SMOLINSKÁ, M. -- MELNÍK, M. Zborník príspevkov 38. medzinárodného vedeckého sympózia "Priemyselná toxikológia 2018", 13.-15.6.2018, Svit. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2018, p. 91--105. ISBN 978-80-227-4806-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
The Occurrence of Drugs and Hormones in Wastewater of Slovakia and their Efficient Removal by Means of Oxidation Processes
Horáková, Ivana -- Mackuľak, Tomáš
Výskyt liečiv a hormónov v odpadových vodách Slovenska a ich účinné odstránenie pomocou oxidačných procesov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
The Occurrence of Selected Micropolutans in the Torysa River and the Definition of Their Dominant Sources
Kožárová, Bibiána -- Mackuľak, Tomáš
Výskyt vybraných mikropolutantov v rieke Torysa a definovanie ich dominantných zdrojov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Účinnosť sorpcie a biodegradácie v procese čistenia odpadových vôd
Varjúová, Dóra -- Bodík, Igor
Účinnosť sorpcie a biodegradácie v procese čistenia odpadových vôd. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 161--162. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vplyv ozonizácie na odstraňovanie veterinárnych antibiotík v biologických čistiarňach odpadových vôd
Antončič, Teja -- Vehar, Anja -- Derco, Ján -- Gotvajn, Žgajnar Andreja
The impact of ozonation on treatability of veterinary antibiotic in biological wastewater treatment plant. In Zbornik znanstvenih radova XXII. Međunarodna Tehnologijada, Trogir, 7. – 13. svibnja 2018. Zagreb: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 2018, p. 10.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vplyv povrchového odtoku na kvalitu životného prostredia
Hrudka, Jaroslav -- Czölderová, Marianna -- Soldánová, Veronika -- Škultétyová, Ivona -- Stanko, Štefan
The influence of surface runoff on the quality of the environmental environment. In SGEM 2018. 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 18. Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems. Sofia: STEF 92 Technology, 2018, p. 739--744. ISBN 978-619-7408-42-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vplyv produktov oxidácie BTEX látok na biologickú rozložiteľnosť a toxicitu
Balážová, Gabriela -- Šimkovič, Karol -- Derco, Ján
Vplyv produktov oxidácie BTEX látok na biologickú rozložiteľnosť a toxicitu. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 377--378. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vybrané mikropolutanty a ich toxicita v podzemnej vode
Šimkovič, Karol -- Derco, Ján
Selected micropollutants and their toxicity in groundwater. In 17. konferencia mladých vodohospodárov, 8.11.2018, Bratislava. Bratislava: Slovenský hydrometeorologický ústav, 2018, ISBN 978-80-88907-98-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Výskyt arzénu v pitných vodách a metódy jeho odstraňovania
Zakhar, Ronald -- Derco, Ján -- Čacho, František
Výskyt arzénu v pitných vodách a metódy jeho odstraňovania. Vodní hospodářství, 68. p. 1--3.
articles in magazines2018Details
Využitie adsorpcie na odstraňovanie arzénu z pitných vôd
Dudková, Andrea -- Derco, Ján -- Zakhar, Ronald
Využitie adsorpcie na odstraňovanie arzénu z pitných vôd. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 175--176. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Využitie adsorpcie pri odstraňovaní liečiv z odpadových vôd
Hencelová, Kristína -- Szabová, Petra -- Bodík, Igor
Využitie adsorpcie pri odstraňovaní liečiv z odpadových vôd. In HORNÍK, M. Zborník prác Aplikované prírodné vedy 2018. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018, p. 21--24. ISBN 978-80-8105-925-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Využitie chemického zrážania a adsorpcie pri odstraňovaní arzénu z pitnej vody
Zakhar, Ronald -- Derco, Ján -- Čacho, František
Využitie chemického zrážania a adsorpcie pri odstraňovaní arzénu z pitnej vody. In DOLEŽALOVÁ, Š. -- PETRUĽÁK, M. -- MÜKSCHOVÁ, L. Mladá voda břehy mele 2018, sborník příspěvků 1. konference, 14. 06. 2018, Brno. Brno: Young Water Professionals Czech Republic, 2018, p. 29--36. ISBN 978-80-270-3802-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Wastewater treatment from personal care products manufacturing
Szabová, Petra -- Bodík, Igor
Wastewater treatment from personal care products manufacturing. In HORNÍK, M. Zborník prác Aplikované prírodné vedy 2018. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018, p. 201--204. ISBN 978-80-8105-925-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Základný výpočet biologického stupňa ČOV s odstraňovaním nutrientov – aktivácia so simultánnou nitrifikáciou a denitrifikáciou
Petrová, Alexandra -- Bienská, Zuzana -- Drtil, Miloslav
Základný výpočet biologického stupňa ČOV s odstraňovaním nutrientov – aktivácia so simultánnou nitrifikáciou a denitrifikáciou. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 173--174. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Zophobas morio – possibility of use worms by biodegradation of polystyrene in the environment
Mackuľak, Tomáš -- Paškevič, Jakub -- Grenčíková, Anna -- Belišová, Noemi -- Bondarev, Dmitrij -- Kleinová, Angela -- Takáčová, Alžbeta -- Semerád, Milan
Zophobas morio – možnosť využitia červov pri biodegradácii polystyrénu v životnom prostredí. In SMOLINSKÁ, M. -- MELNÍK, M. Zborník príspevkov 38. medzinárodného vedeckého sympózia "Priemyselná toxikológia 2018", 13.-15.6.2018, Svit. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2018, p. 106--113. ISBN 978-80-227-4806-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
20 rokov činnosti Asociácie čistiarenských expertov
Bodík, Igor
20 rokov činnosti Asociácie čistiarenských expertov. In BODÍK, I. -- IVANOVÁ, L. -- HUTŇAN, M. Zborník prednášok 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2018. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2018, p. 7--10. ISBN 978-80-973196-0-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
3D printed polyvinyl alcohol ferrate(VI) capsules: Effective means for the removal of pharmaceuticals and illicit drugs from wastewater
Czölderová, Marianna -- Behúl, Miroslav -- Filip, Jan -- Zajíček, Petr -- Grabic, Roman -- Vojs Staňová, Andrea -- Gál, Miroslav -- Kerekeš, Kamil -- Híveš, Ján -- Ryba, Jozef -- Rybanská, Mária -- Brandeburová, Paula -- Mackuľak, Tomáš
3D printed polyvinyl alcohol ferrate(VI) capsules: Effective means for the removal of pharmaceuticals and illicit drugs from wastewater. In Chemical Engineering Journal. 2018, p. 269--275.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details