18. 11. 2019  20:19 Eugen
Akademický informačný systém

Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GODOVÁ, N. -- HORVÁTH, B. Katalytická konverzia etanolu na priemyselne významné monoméry. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Katalytická konverzia etanolu na priemyselne významné monoméry
Anglický názov: Catalytic Conversion of Ethanol to Industrially Important Monomers
Český názov:
Autor: Ing. Nikoletta Godová
Ing. Blažej Horváth, PhD.
Pracovisko: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: oxygenáty, heterogénny katalyzátor, aromáty, aromatics, oxygenates, etanol, konverzia, alkenes, alkény, ethanol, heterogeneous catalyst, 1,3-butadién, conversion, 1,3-butadiene
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Nikoletta Godová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)