18. 9. 2019  14:05 Eugénia
Akademický informačný systém

Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 38

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
A Convenient Synthetic Route towards 3,5-Bis(hydroxymethyl)pyrrolizidines: Stereoselective Synthesis of Unnatural (-)-Hyacinthacine B-2
Malatinský, Tomáš -- Otočková, Barbora -- Dikošová, Lívia -- Fischer, Róbert
A Convenient Synthetic Route towards 3,5-Bis(hydroxymethyl)pyrrolizidines: Stereoselective Synthesis of Unnatural (-)-Hyacinthacine B-2. Chemistry Select, 4. s. 4233--4237.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Aplikácie nových metodík v organickej syntéze
Lopatka, Pavol -- Gracza, Tibor
Aplikácie nových metodík v organickej syntéze. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Berkeleylaktón A a pandangolid 3. Štruktúrna príbuznosť, výskyt a biologická aktivita
Scherhaufer, David -- Caletková, Oľga
Berkeleylaktón A a pandangolid 3. Štruktúrna príbuznosť, výskyt a biologická aktivita. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Continuous-flow Synthesis of Aryl Aldehydes by Pd-catalyzed Formylation of Aryl Bromides Using Carbon Monoxide and Hydrogen
Hone, Christopher A. -- Lopatka, Pavol -- Munday, Rachel -- O'Kearney-McMullan, Anne -- Kappe, Oliver C.
Continuous-flow Synthesis of Aryl Aldehydes by Pd-catalyzed Formylation of Aryl Bromides Using Carbon Monoxide and Hydrogen. ChemSusChem, 12. s. 326--337.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Cross-couplings of Nitro Compounds and Their Potential in the Synthesis of Natural Products
Detková, Katarína Ráchel -- Jakubec, Pavol
Cross-couplings of Nitro Compounds and Their Potential in the Synthesis of Natural Products. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Crystallization Does It All: An Alternative Strategy for Stereoselective Aza-Henry Reaction
Marčeková, Michaela -- Gerža, Peter -- Šoral, Michal -- Moncoľ, Ján -- Berkeš, Dušan -- Kolarovič, Andrej -- Jakubec, Pavol
Crystallization Does It All: An Alternative Strategy for Stereoselective Aza-Henry Reaction. Organic Letters, 21. s. 4580--4584.
články v časopisoch2019Podrobnosti
DMSO metylácie heteroaromátov
Dráb, Ľuboš -- Szolcsányi, Peter
DMSO metylácie heteroaromátov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Dynamic behavior of isoxazolidinyl epoxides: A combined NMR and DFT study
Doháňošová, Jana -- Záborský, Ondrej -- Pavlik, Ján
Dynamic behavior of isoxazolidinyl epoxides: A combined NMR and DFT study. In MMCE - Magnetic Moments in Central Europe 2019. Praha: Czech Academy of Sciences, 2019, s. 50. ISBN 978-80-86186-97-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
First Total Synthesis of Varioxiranol A
Lásiková, Angelika -- Doháňošová, Jana -- Štiblariková, Mária -- Parák, Martin -- Moncoľ, Ján -- Gracza, Tibor
First Total Synthesis of Varioxiranol A. Molecules, 24. s. 862.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Hetero-Michaelova adícia v syntéze biologicky účinných látok.
Ferko, Branislav -- Berkeš, Dušan
Hetero-Michaelova adícia v syntéze biologicky účinných látok. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Chemoenzymatická syntéza bioaktívnych glykofenolík
Kis, Peter -- Mastihubová, Mária
Chemoenzymatická syntéza bioaktívnych glykofenolík. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Identifikácia konglomerátnych solí Clopidogrelu
Boháčiková, Viktória -- Caletková, Oľga
Identifikácia konglomerátnych solí Clopidogrelu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Kryštalizáciou-indukovaná asymetrická transformácia diastereomérnych solí α-aminokyselín
Farkašová, Natália -- Jakubec, Pavol
Kryštalizáciou-indukovaná asymetrická transformácia diastereomérnych solí α-aminokyselín. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Oxidačné odbúranie aromatického jadra opticky čistých 5-aryl-3-aminolaktónov. Syntéza hemerocallisaminu I.
Jančiová, Eva -- Caletková, Oľga
Oxidačné odbúranie aromatického jadra opticky čistých 5-aryl-3-aminolaktónov. Syntéza hemerocallisaminu I. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Praktické príklady z organickej chémie - 1. časť
Caletková, Oľga -- Jakubec, Pavol -- Koreňová, Anna -- Lásiková, Angelika -- Szolcsányi, Peter -- Šafař, Peter
Praktické príklady z organickej chémie - 1. časť. Bratislava,: FCHPT STU, Slovenská chemická knižnica, 2019. 123 s. ISBN 978-80-89597-98-7.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Praktické využitie stereoselektivity v heterogénnych reverzibilných chemických reakciách
Kyselicová, Andrea -- Jakubec, Pavol
Praktické využitie stereoselektivity v heterogénnych reverzibilných chemických reakciách. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Príprava fenylazopyridín-substituovaných 1H-benzo[d]imidazolov – nových fotoizomerizovateľných ligandov pre spin-crossover komplexy
Orvoš, Jakub -- Fischer, Róbert
Príprava fenylazopyridín-substituovaných 1H-benzo[d]imidazolov – nových fotoizomerizovateľných ligandov pre spin-crossover komplexy. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Príprava kyseliny (S)-2-hydroxy-3-merkaptopropánovej a jej analógov ako nukleofilného fragmentu v syntéze berkeleylaktónu A.
Janíková, Barbora -- Caletková, Oľga
Príprava kyseliny (S)-2-hydroxy-3-merkaptopropánovej a jej analógov ako nukleofilného fragmentu v syntéze berkeleylaktónu A. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rastlinné alkaloidy – inšpirácia pre syntézu bioaktívnych molekúl
Olejníková, Petra -- Šafař, Peter -- Víglaš, Ján -- Pagáč, Tomáš -- Ježíková, Zuzana -- Marchalín, Štefan
Rastlinné alkaloidy – inšpirácia pre syntézu bioaktívnych molekúl. In Zborník z XXX. xenobiochemického sympózia, 15.-17.5.2019, Pezinok. Bratislava: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centrum biovied SAV, 2019, s. 21. ISBN 978-80-972752-5-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Redox-Active Organorutheniunn(II)- and Organoosmium(II)-Copper(II) Complexes, with an Amidrazone-Morpholine Hybrid and [(CuCl2)-Cl-I](-) as Counteranion and Their Antiproliferative Activity
Ohui, Kateryna -- Babak, Maria V. -- Darvasiová, Denisa -- Roller, Alexander -- Végh, Daniel -- Rapta, Peter -- Guan, Grace Rui Shi -- Ou, Yi Hsuan -- Pastorin, Giorgia -- Arion, Vladimir B.
Redox-Active Organorutheniunn(II)- and Organoosmium(II)-Copper(II) Complexes, with an Amidrazone-Morpholine Hybrid and [(CuCl2)-Cl-I](-) as Counteranion and Their Antiproliferative Activity. Organometallics, 38. s. 2307--2318.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Screening of Phenanthroquinolizidine Alkaloid Derivatives for Inducing Cell Death of L1210 Leukemia Cells with Negative and Positive P-glycoprotein Expression
Kubíčková, Jana -- Elefantová, Katarína -- Pavlíková, Lucia -- Cagala, Martin -- Šereš, Mário -- Šafař, Peter -- Marchalín, Štefan -- Ďurišová, Kamila -- Boháčová, Viera -- Sulová, Zdena -- Lakatoš, Boris -- Breier, Albert -- Olejníková, Petra
Screening of Phenanthroquinolizidine Alkaloid Derivatives for Inducing Cell Death of L1210 Leukemia Cells with Negative and Positive P-glycoprotein Expression. Molecules, 24. s. 11.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Stereodivergent synthesis of cyclic gamma-aminobutyric acid - GABA analogues
Ďuriš, Andrej -- Berkeš, Dušan -- Jakubec, Pavol
Stereodivergent synthesis of cyclic gamma-aminobutyric acid - GABA analogues. Tetrahedron Letters :, 60. s. 480--484.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Stereoselektívna syntéza funkcionalizovaných α-aminokyselín využitím aza-Henryho reakcie.
Marčeková, Michaela -- Jakubec, Pavol
Stereoselektívna syntéza funkcionalizovaných α-aminokyselín využitím aza-Henryho reakcie. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Stereoselektívna syntéza pyrolizidínových alkaloidov hyacintacínov
Otočková, Barbora -- Fischer, Róbert
Stereoselektívna syntéza pyrolizidínových alkaloidov hyacintacínov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Syntetická štúdia prírodnej látky Munduserón
Schenková, Tereza -- Koóš, Peter
Syntetická štúdia prírodnej látky Munduserón. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Syntéza a vlastnosti analógov filbertonu
Dendys, Michal -- Szolcsányi, Peter
Syntéza a vlastnosti analógov filbertonu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Syntéza a syntetické využitie N,N-difenylamidov fluórsubstituovaných benzoových kyselín ako foto- a elektroaktívne látky a potenciálne biologicky aktívne zlúčeniny
Oroszlányová, Enikő -- Végh, Daniel
Syntéza a syntetické využitie N,N-difenylamidov fluórsubstituovaných benzoových kyselín ako foto- a elektroaktívne látky a potenciálne biologicky aktívne zlúčeniny. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Syntéza a syntetické využitie N-pentafluórfenyl-5-aminopyrazolov na prípravu nových heterocyklov a potencionálne biologicky aktívnych zlúčenín
Šofranko, Jakub -- Végh, Daniel
Syntéza a syntetické využitie N-pentafluórfenyl-5-aminopyrazolov na prípravu nových heterocyklov a potencionálne biologicky aktívnych zlúčenín. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Syntéza, charakterizácia a vlastnosti potenciálnych inhibítorov α-manozidázy II
Zajičková, Mária -- Koóš, Miroslav
Syntéza, charakterizácia a vlastnosti potenciálnych inhibítorov α-manozidázy II. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Syntéza 5-nesubstituovaných 4-hydroxyizoxazolidínov intramolekulovými cyklizáciami 2-bróm-3-(hydroxyamino)propán-1-olov
Ševeček, Ivan -- Záborský, Ondrej
Syntéza 5-nesubstituovaných 4-hydroxyizoxazolidínov intramolekulovými cyklizáciami 2-bróm-3-(hydroxyamino)propán-1-olov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Synthesis and Anticancer Activity of Novel 9-O-Substituted Berberine Derivatives
Milata, Viktor -- Švédová, Alexandra -- Barbieriková, Zuzana -- Holúbková, Eva -- Čipáková, Ingrid -- Cholujová, Dana -- Jakubíková, Jana -- Pánik, Miroslav -- Jantová, Soňa -- Brezová, Vlasta -- Čipák, Ľuboš
Synthesis and Anticancer Activity of Novel 9-O-Substituted Berberine Derivatives. International Journal of Molecular Sciences, 20. s. 2169.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Total Synthesis of Berkeleylactone A
Ferko, Branislav -- Zeman, Marián -- Formica, Michele -- Veselý, Sebastián -- Doháňošová, Jana -- Moncoľ, Ján -- Olejníková, Petra -- Berkeš, Dušan -- Jakubec, Pavol -- Dixon, Darren J. -- Caletková, Oľga
Total Synthesis of Berkeleylactone A. Journal of Organic Chemistry, 84. s. 7159--7165.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Total Synthesis of Berkeleylactone A
Ferko, Branislav -- Zeman, Marián -- Formica, Michele -- Veselý, Sebastián -- Doháňošová, Jana -- Moncoľ, Ján -- Olejníková, Petra -- Berkeš, Dušan -- Jakubec, Pavol -- Dixon, Darren J. -- Caletková, Oľga
Total Synthesis of Berkeleylactone A. Journal of Organic Chemistry, 84. s. 7159--7165.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Totálna syntéza prírodnej látky heterokornolu B
Vyskočil, Tomáš -- Markovič, Martin
Totálna syntéza prírodnej látky heterokornolu B. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Totálna syntéza prírodných 1,3-dihydroizobenzofuránov
Bartošová, Jana -- Koóš, Peter
Totálna syntéza prírodných 1,3-dihydroizobenzofuránov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Two related thienoquinolizidines and their crystal, molecular structure and electronic properties
Sivý, Július -- Marchalín, Štefan -- Šafař, Peter
Two related thienoquinolizidines and their crystal, molecular structure and electronic properties. Journal of Chemical Crystallography, 49. s. 174--180.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Využitie variabilných syntetických blokov v syntéze prírodných látok a ich analógov
Parák, Martin -- Lásiková, Angelika
Využitie variabilných syntetických blokov v syntéze prírodných látok a ich analógov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie 4,5-nesubstituovaných 2,3-dihydroizoxazolov v syntéze izoxazolidínových triazolov s potenciálnymi biologickými vlastnosťami
Sahulčík, Michal -- Fischer, Róbert
Využitie 4,5-nesubstituovaných 2,3-dihydroizoxazolov v syntéze izoxazolidínových triazolov s potenciálnymi biologickými vlastnosťami. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti