27. 10. 2020  16:35 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PARAČKOVÁ, P. -- ČEPPAN, M. -- KALIŇÁKOVÁ, B. -- GÁL, L. -- ORAVEC, M. -- DVONKA, V. -- HABEROVÁ, K. -- JANČOVIČOVÁ, V. -- REHÁKOVÁ, M. Spôsob detekcie prítomnosti viabilných konídií mikroskopických vláknitých húb kontaminujúcich papierové nosiče: Prihláška č. 50119-2019, dátum zverejnenia 4.5.2020. Banská Bystrica,: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 9 s.

Originálny názov:
Spôsob detekcie prítomnosti viabilných konídií mikroskopických vláknitých húb kontaminujúcich papierové nosiče: Prihláška č. 50119-2019, dátum zverejnenia 4.5.2020
Anglický názov:
Autor: Ing. Patrícia Paračková (30%)
prof. Ing. Michal Čeppan, PhD. (20%)
Ing. Barbora Kaliňáková, PhD. (20%)
Ing. Lukáš Gál, PhD. (5%)
Ing. Michal Oravec, PhD. (5%)
Ing. Vladimír Dvonka, PhD. (5%)
Ing. Katarína Haberová, PhD. (5%)
doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD. (5%)
doc. Ing. Milena Reháková, PhD. (5%)
Pracovisko:
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Ústav biochémie a mikrobiológie
Druh publikácie: monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
ISBN:
Vydavateľ:
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Miesto vydania: Banská Bystrica,
Rok vydania:
2020
Počet strán:
9
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
AGJ Patentové prihlášky, prihlášky úžitkových vzorov, prihlášky dizajnov, prihlášky ochranných známok, žiadosti o udelenie dodatkových ochranných osvedčení, prihlášky topografií polovodičových výrobkov, prihlášky označení pôvodu výrobkov, prihlášky zemepisných označení výrobkov, prihlášky na udelenie šľachtiteľských osvedčení
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
2020
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
09.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)