Aug 26, 2019   0:32 a.m. Samuel
Academic information system

Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 39

PublicationsType of resultYearDetails
Adhézia epiteliálnych buniek na filmoch napodobňujúcich povrch polymérnych skeletov umelej uretry v porovnaní s molekulami modelovania integrínovej väzby
Kollár, Jakub -- Morelli, Andrea -- Chiellini, Federica -- Miertuš, Stanislav -- Bakoš, Dušan -- Frecer, Vladimír
Epithelial cell adhesion on films mimicking surface of polymeric scaffolds of artificial urethra compared to molecular modeling of integrin binding. Journal of Bioactive and Compatible Polymers, 34. p. 280--290.
articles in magazines2019Details
Aplikácia peroxidových vulkanizačných systémov pri sieťovaní elastomérnych magnetov na báze NBR a bárnatého feritu
Kruželák, Ján -- Kvasničáková, Andrea -- Medlenová, Elena -- Dosoudil, Rastislav -- Hudec, Ivan
Application of peroxide curing systems in cross-linking of rubber magnets based on NBR and barium ferrite. Advances in Materials Science and Engineering, 2019. p. 2019.
articles in magazines2019Details
Application of photochromic pigment in mass dyed polypropylene fibres intended for intelligent textiles
Hrabovská, Veronika -- Hricová, Marcela -- Ujhelyiová, Anna
Application of photochromic pigment in mass dyed polypropylene fibres intended for intelligent textiles. Acta Chimica Slovaca, 12. p. 82--90.
articles in magazines2019Details
Biodegradable Blends Based on Polymers from Renewable Resources
Lépes, Dávid -- Tomanová, Katarína
Biodegradovateľné zmesi na báze polymérov z obnoviteľných zdrojov surovín. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Biodegradable fibres - preparation and properties
Pavolka, Jakub -- Hricová, Marcela
Biodegradovateľné vlákna – ich príprava a vlastnosti. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Biodegradable fibres - preparation and properties
Roháčová, Michaela -- Hricová, Marcela
Biodegradovateľné vlákna – ich príprava a vlastnosti. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Biodegradable polymer blends based on renewable resources
Perďochová, Dagmara -- Alexy, Pavel
Zmesi biodegradovateľných polymérov na báze obnoviteľných zdrojov. Dissertation thesis. 2019.
final thesis2019Details
Biodegradable polymer materials potentially utilizable in tissue engineering
Fogašová, Mária -- Vašková, Ida
Biodegradovateľné polymérne materiály potenciálne využiteľné v tkanivovom inžinierstve. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Biopolymers of microalgae, structure and properties
Halaj, Michal -- Capek, Peter
Biopolyméry mikrorias, štruktúra a vlastností. Dissertation thesis. 2019.
final thesis2019Details
Composite materials based on PLA/PHB
Szemanová, Lucia -- Feranc, Jozef
Kompozitné materiály na báze PLA/PHB. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Composite materials based on PLA/PHB suitable for 3D printing
Ballek, Juraj -- Feranc, Jozef
Kompozitné materiály na báze PLA/PHB vhodné pre 3D tlač. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Cross-linking of rubber matrices with peroxide vulcanization system
Hakošová, Simona -- Kruželák, Ján
Sieťovanie kaučukových matríc peroxidovým vulkanizačným systémom. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Cytotoxicity study of biopolymer materials and processing additives
Zajacová, Andrea -- Vašková, Ida
Štúdium cytotoxicity biopolymérnych materiálov a spracovateľských prísad. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Effect of vulcanization systems on cross-linking and properties of rubber compounds based on SBR and EPDM
Maslíková, Anna -- Kruželák, Ján
Vplyv vulkanizačných systémov na priebeh sieťovania a vlastnosti kaučukových zmesí na báze SBR a EPDM. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Elastomérne kompozity s magnetickým plnivom
Kruželák, Ján -- Kvasničáková, Andrea -- Hudec, Ivan -- Dosoudil, Rastislav
Rubber composites with incorporated magnetic filler. In Europe Rubber Industry Forum, All About Rubber Compounding, 7.-9.5.2019, Viedeň, Rakúsko. 1st ed. Viedeň,: TechnoBiz Communications, 2019, p. 1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Elastomérne kompozity so schopnosťou tieniť elektromagnetické žiarenia
Kruželák, Ján -- Kvasničáková, Andrea -- Dosoudil, Rastislav -- Hudec, Ivan
Rubber composites with the ability to absorb electromagnetic radiation. In ZFM Festkörpertag. Hannover, Nemecko: Zentrum für Festkörperchemie und Neue Materialien, 2019, p. 1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Fibres from PLA dyed special dyestuffs
Gregorová, Jana -- Ujhelyiová, Anna
Vlákna z kyseliny polymliečnej farbené špeciálnymi farbivami. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Functionalized graphene oxide nanoplatform for cancer detection
Bugárová, Nikola -- Omastová, Mária
Funkcionalizovaná grafén oxidová nanoplatforma na detekciu rakoviny. Dissertation thesis. 2019.
final thesis2019Details
Kryštalizácia polypropylén/haloizit vlákien
Petková, Mária -- Ryba, Jozef -- Hrabovská, Veronika -- Ujhelyiová, Anna -- Hricová, Marcela
The crystallization of polypropylene/halloysite fibers. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 136. p. 1093--1101.
articles in magazines2019Details
Kryštalizácia polypropylénu v prítomnosti anorganických aditív
Ujhelyiová, Anna -- Horbanová, Ľuba -- Petková, Mária -- Ryba, Jozef -- Annus, Július
Polypropylene Crystallisation in the Presence of Inorganic Additives. Fibres and textiles in Eastern Europe, 27. p. 30--38.
articles in magazines2019Details
Magnetic composites based on NR and strontium ferrite
Kruželák, Ján -- Kvasničáková, Andrea -- Dosoudil, Rastislav -- Hudec, Ivan
Magnetic composites based on NR and strontium ferrite. Acta Chimica Slovaca, 12. p. 63--69.
articles in magazines2019Details
Magnetic elastomeric composites filled by lithium ferrites
Ušáková, Mariana -- Ušák, Elemír -- Dosoudil, Rastislav -- Kruželák, Ján
Magnetic elastomeric composites filled by lithium ferrites. In SITEK, J. -- VAJDA, J. -- JAMNICKÝ, I. APCOM 2019. St. Louis: AIP Publishing, 2019, ISBN 978-0-7354-1873-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Magnetoactive composites based on elastomer matrix and magnetic filler
Otruba, Ján -- Kruželák, Ján
Magnetoaktívne kompozity na báze elastomérnej matrice a magnetického plniva. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Optimization of thermoplastic starch for applications in polymer blends
Ivanič, František -- Chodák, Ivan
Optimalizácia termoplastického škrobu pre aplikácie v polymérnych zmesiach. Dissertation thesis. 2019.
final thesis2019Details
Permeability, permittivity and em-wave absorption properties of polymer composites filled with MnZn ferrite and carbon black
Dosoudil, Rastislav -- Lisý, Kornel -- Kruželák, Ján
Permeability, permittivity and em-wave absorption properties of polymer composites filled with MnZn ferrite and carbon black. In CSMAG'19. Bratislava: Slovak Physical Society, 2019, p. 108. ISBN 978-80-89855-07-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Peroxide vulcanization systems applied for cross-linking of rubber matrices
Štefanková, Adriana -- Kruželák, Ján
Peroxidové vulkanizačné systémy aplikované pri sieťovaní kaučukových matríc. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Plasticizers for biodegradable polymer blends
Koreň, Dávid -- Vanovčanová, Zuzana
Zmäkčovadlá pre biodegradovateľné polymérne zmesi. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Plasticizing systems for blends PLA/PHB/TPS
Hložeková, Klaudia -- Vanovčanová, Zuzana
Plastifikačné systémy pre zmesi PLA/PHB/TPS. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Starnutie plastifikovaných mulčovacích fólií z kyseliny polymliečnej a poly 3-hydroxy butyratu plnených sadzami počas jednej sezóny produkcie sladkej papriky
Mosnáčková, Katarína -- Šlosár, Miroslav -- Kollár, Jozef -- Janigová, Ivica -- Šišková, Alena -- Chmela, Štefan -- Sikorska, Wanda -- Perďochová, Dagmara -- Gálisová, Ivana -- Alexy, Pavel -- Chodák, Ivan -- Mosnáček, Jaroslav
Ageing of plasticized poly(lactic acid)/poly(3-hydroxybutyrate)/carbon black mulching films during one season of sweet pepper production. European Polymer Journal, 114. p. 81--89.
articles in magazines2019Details
Structure and properties of fibres based on PLA
Baniková, Kristína -- Ujhelyiová, Anna
Štruktúra a vlastností vlákien na báze PLA. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Study of structure and properties of fibres from biodegradable polymers
Hrabovská, Veronika -- Ujhelyiová, Anna
Štúdium štruktúry a vlastností vlákien z biodegradovateľných polymérov. Dissertation thesis. 2019.
final thesis2019Details
Testing of various concentrations of plasticizers influence on dermal fibroblasts
Vaseková, Andrea -- Vašková, Ida
Testovanie vplyvu rôznych koncentrácií zmäkčovadiel na dermálne fibroblasty. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Testovanie cytotoxicity a biokompatibility materiálov na báze kyseliny polymliečnej, polyhydroxybutyrátu a škrobu pre aplikáciu v tkanivovom inžinierstve uretry
Čulenová, Martina -- Žiaran, Stanislav -- Varchulová - Nováková, Zuzana -- Gálfiová, Paulína -- Alexy, Pavel -- Vašková, Ida -- Gálisová, Ivana -- Medlenová, Elena -- Danišová, Lucia
Testovanie cytotoxicity a biokompatibility materiálov na báze kyseliny polymliečnej, polyhydroxybutyrátu a škrobu pre aplikáciu v tkanivovom inžinierstve uretry. In Zborník vedeckých prác, Fakultná konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti, 16.4.2019, Bratislava :. 1st ed. Bratislava,: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, p. 118--123. ISBN 978-80-223-4712-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
The Blends of PLA/PHB for 3D Printing
Ondria, Matúš -- Plavec, Roderik
Zmesi PLA/PHB pre 3D tlač. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
The Blends of PLA/PHB for 3D Printing
Vendleková, Petra -- Plavec, Roderik
Zmesi PLA/PHB pre 3D tlač. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The Influence of Plasticizers Combinations on Properties of PLA/PHB Blends
Pružincová, Lucia -- Plavec, Roderik
Vplyv kombinácií zmäkčovadiel na vlastnosti zmesí PLA/PHB. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
The Influence of Plasticizers Combinations on Properties of PLA/PHB Blends
Hrbíková, Slávka -- Plavec, Roderik
Vplyv kombinácií zmäkčovadiel na vlastnosti zmesí PLA/PHB. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The Influence of Reactive Additives on the Properties of PLA/PHB Blends
Jakubčová, Jaroslava -- Omaníková, Leona
Vplyv prídavku reaktívneho aditíva na vlastnosti zmesi PLA/PHB. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
The Influence of Reactive Additives on the Properties of PLA/PHB Blends
Medvecová, Jana -- Omaníková, Leona
Vplyv prídavku reaktívneho aditíva na vlastnosti zmesi PLA/PHB. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details