Jul 23, 2019   9:58 p.m. Oľga
Academic information system

Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 35

PublicationsType of resultYearDetails
Anaerobic fermentation of slowly degradable waste - paper sludge
Plekancová, Michaela -- Ivanová, Lucia -- Řičica, Zdeněk -- Lazor, Michal -- Šurina, Igor -- Szabová, Petra -- Bodík, Igor
Anaérobná fermentácia ťažko rozložiteľných odpadov - papierenský kal. In Waste Forum [elektronický zdroj]. 2019, p. 50--58.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Analysis and cleaning of original historical parchment (Turin) with lowtemperature plasma
Szabóová, Karolína -- Vizárová, Katarína
Analýza a čistenie originálneho historického pergamenu (Turín) nízkoteplotnou plazmou. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Antioxidačná aktivita a obsah tokoferolov a fenolov v biomase hrozna
Burčová, Zuzana -- Kreps, František -- Schmidt, Štefan -- Strižincová, Petra -- Jablonský, Michal -- Kyselka, Jan -- Ház, Aleš -- Šurina, Igor
Antioxidant Activity and the Tocopherol and Phenol Contents of Grape Residues. BioResources, 14. p. 4146--4156.
articles in magazines2019Details
Antioxidanty v hrozne: izolácia a identifikácia
Burčová, Zuzana -- Kreps, František -- Strižincová, Petra -- Ház, Aleš -- Lisý, Anton
Antioxidants in Grapes: Isolation and Identification. In World Sustainable Energy Days 2019. Wels, Rakúsko: OÖ Energiesparverban, 2019, ISSN 2617-5398.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Celkový obsah fenolických látok v smrekovej kôre
Strižincová, Petra -- Ház, Aleš -- Sládková, Alexandra -- Šurina, Igor
Total phenolic content in spruce bark. Journal of Hygienic Engineering and Design, 25. p. 69--74.
articles in magazines2019Details
Cleaning of Model Samples of Artefacts with Low-Temperature Plasma
Klempová, Simona -- Vizárová, Katarína
Čistenie modelových vzoriek výtvarných artefaktov nízkoteplotnou plazmou. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Cleaning of model samples of heritage objects by low-temperature atmospheric plasma
Miklošová, Simona -- Tiňo, Radko
Čistenie modelových vzoriek objektov dedičstva účinkom nízkoteplotnej atmosférickej plazmy. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Delignification of pulp with two ternary deep eutectic solvents: Urea-acetamide-glycerol and malic acid-proline-lactic acid
Majová, Veronika -- Jablonský, Michal -- Škulcová, Andrea -- Ondrigová, Katarína
Delignification of pulp with two ternary deep eutectic solvents: Urea-acetamide-glycerol and malic acid-proline-lactic acid. Journal of Hygienic Engineering and Design, 26. p. 76--80.
articles in magazines2019Details
Determination of the Thermal Oxidation Stability and the Kinetic Parameters of Commercial Extra Virgin Olive Oils from Different Varieties
Malvis, Ana -- Šimon, Peter -- Dubaj, Tibor -- Sládková, Alexandra -- Ház, Aleš -- Jablonský, Michal -- Sekretár, Stanislav -- Schmidt, Štefan -- Kreps, František -- Burčová, Zuzana -- Hodaifa, Gassan -- Šurina, Igor
Determination of the Thermal Oxidation Stability and the Kinetic Parameters of Commercial Extra Virgin Olive Oils from Different Varieties. Journal of Chemistry, 2019. p. 1--8.
articles in magazines2019Details
Effects of Low Temperature Atmospheric Plasma on Objects of Cultural Heritage
Jančíková, Veronika -- Čížová, Katarína
Účinky nízkoteplotnej atmosférickej plazmy na objekty kultúrneho dedičstva. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Extraction and characterization of extractives from spruce bark for purposes of potential valorisation
Skubanová, Nikola -- Ház, Aleš
Extrakcia a charakterizácia akcesorických látok zo smrekovej kôry pre účely potenciálnej valorizácie. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Facile pretreatment of pulp fibres using ternary deep eutectic solvents
Majová, Veronika -- Bohunická, Alexandra -- Jablonský, Michal -- Strižincová, Petra
Facile pretreatment of pulp fibres using ternary deep eutectic solvents. In 1st International Meeting on Deep Eutectic Systems, 24.-27.6.2019, Lisabon. Lisabon: The NOVA School of Science and Technology, 2019, p. 66. ISBN 978-989-20-9622-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Hlboko eutektické rozpúšťadlá pri zhodnocovaní biomasy
Jablonský, Michal -- Šima, Jozef
Dep eutectic solvents in biomass valorization. Bratislava: Spektrum STU, 2019. 176 p. ISBN 978-80-227-4911-4.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Characterization and utilitation of lignocellulosic materials for biodegradable biocomposites
Drdajová, Lívia -- Šutý, Štefan
Charakterizácia a využitie lignocelulózových materiálov pre biodegradovateľné biokompozity. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Chemical and structural changes of paper due to low-temperature plasma
Škumátová, Ivana -- Vizárová, Katarína
Chemické a štrukturálne zmeny papiera vplyvom nízkoteplotnej plazmy. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Isolation of extractives by supercritical \(CO_{2}\) extraction
Madleňáková, Klaudia -- Ház, Aleš
Izolácia extraktívnych látok pomocou superkritickej extrakcie s \(CO_{2}\). Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Izolácia polyfenolických zlúčenín z lesného odpadu (smrekovej kôry) s použitím superkritickej extrakcie a extrakcie s hlboko eutektickými rozpúšťadlami
Strižincová, Petra -- Škulcová, Andrea -- Jablonský, Michal -- Majová, Veronika
Extration of Polyphenolic Compounds from Forest Waste (Spruce Bark) Using Supercritical Extraction and Deep Eutectic Solvents Extraction. In 1st International Meeting on Deep Eutectic Systems, 24.-27.6.2019, Lisabon. Lisabon: The NOVA School of Science and Technology, 2019, p. 45. ISBN 978-989-20-9622-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Microbiological decontamination of original historical parchment by low-temperature plasma
Urbanová, Petra -- Vizárová, Katarína
Mikrobiologická dekontaminácia originálneho historického pergamenu nízkoteplotnou plazmou. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Modifikácia mokrej časti papierenského stroja s cieľom zvýšenia zachytenia kvapalných náterov a lepidiel aplikovaných pri konvertingu papiera
Šašura, Michal -- Tiňo, Radko
Modification of the wet-end of a papermachine to increase the hold-out of aqueous coatings and glues applied by the paper converter. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
New methods of conservation of wooden heritage objects
Lopatková, Lenka -- Vizárová, Katarína
Nové metódy konzervovania drevených objektov dedičstva. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Nutraceuticals as phenolic bioactive compounds analysis of softwood bark and their possibilities of industry applications
Jablonský, Michal -- Ház, Aleš -- Sládková, Alexandra -- Strižincová, Petra -- Škulcová, Andrea -- Majová, Veronika -- Jablonský, Jozef
Nutraceuticals as phenolic bioactive compounds analysis of softwood bark and their possibilities of industry applications. Journal of Hygienic Engineering and Design, 26. p. 93--99.
articles in magazines2019Details
Odpadná rastlinná biomasa ako potenciál pre biopalivá
Kreps, František -- Burčová, Zuzana -- Strižincová, Petra -- Ház, Aleš -- Lisý, Anton
Waste Plant Biomass as Potential for Biofuels. In World Sustainable Energy Days 2019. Wels, Rakúsko: OÖ Energiesparverban, 2019, ISSN 2617-5398.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Optimalizácia kyslíkového stupňa zosilneného peroxidom s cieľom maximalizovať belosť a udržať pevnostné vlastnosti buničiny
Koles, Ivan -- Jablonský, Michal
Optimization of the Oxygen-peroxide Bleaching Reactor to Maximize Brightness and Preserve Pulp Strength. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Possibilities of formation of protective layers on surfaces of natural materials due to low temperature atmospheric plasma
Švábik, Peter -- Tiňo, Radko
Možnosti tvorby ochranných vrstiev na povrchoch prírodných materiálov účinkom nízkoteplotnej atmosférickej plazmy. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Posúdenie možností využitia biomasy a bioodpadu z lesného poľnohospodárskeho a potravinárskeho priemyslu na produkciu látok s pridanou hodnotou v spojení so zelenými rozpúšťadlami
Jablonský, Michal -- Ház, Aleš
Assessing the Main Opportunities Used of Biomass, Biowaste from Forestry, Agro-industrial or Food-industrial Residues into High-value-added Products Associated with Green Solvents. In 1st International Meeting on Deep Eutectic Systems, 24.-27.6.2019, Lisabon. Lisabon: The NOVA School of Science and Technology, 2019, p. 44. ISBN 978-989-20-9622-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Preparation and characterization of physicochemical properties and application of novel ternary deep eutectic solvents
Jablonský, Michal -- Majová, Veronika -- Ondrigová, Katarína -- Šima, Jozef
Preparation and characterization of physicochemical properties and application of novel ternary deep eutectic solvents. Cellulose, 26. p. 3031--3045.
articles in magazines2019Details
Properties and thermal behavior of deep eutectic solvents based lactic acid
Škulcová, Andrea -- Jablonský, Michal
Properties and thermal behavior of deep eutectic solvents based lactic acid. Journal of Hygienic Engineering and Design, 25. p. 75--80.
articles in magazines2019Details
Pulp acetylation - degree of substitution
Kučera, Stanislav -- Šutý, Štefan
Acetylácia buničiny-stupeň substitúcie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Study of the degradation of beeswax taken from a real artefact
Čížová, Katarína -- Vizárová, Katarína -- Ház, Aleš -- Vykydalová, Anna -- Cibulková, Zuzana -- Šimon, Peter
Study of the degradation of beeswax taken from a real artefact. Journal of Cultural Heritage, 37. p. 103--112.
articles in magazines2019Details
Study of the Influence of the Presteaming of Wood Chips on Impregnation During Continuous Batch Cooking
Galan, Dalibor -- Jablonský, Michal
Štúdium vplyvu predparovania štiepok na impregnáciu počas CBC várky. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Superkritická fluidná extrakcia (SFE/CO2): Vplyv teploty a veľkosti častíc
Bohunická, Alexandra -- Strižincová, Petra
Superkritická fluidná extrakcia (SFE/CO2): Vplyv teploty a veľkosti častíc. In SVOČ 60. Zvolen,: Technická univerzita vo Zvolene, 2019, p. 704--713. ISBN 978-80-228-3148-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
The Combination of Deep Eutectic Solvents with Dihydric Alcohols and their Impact on Pulp Delignification
Bohunická, Alexandra -- Jablonský, Michal
Kombinácia hlboko eutektických rozpúšťadiel s dvojsýtnymi alkoholmi a ich vplyv pri delignifikácií buničín. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The Effect of Species Hardwood on the Efficiency of Production Unbleached Pulp
Grošík, Maroš -- Jablonský, Michal
Vplyv druhu listnatého dreva na efektívnosť výroby nebielenej buničiny. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Vplyv zrážania lignínu na jeho vlastnosti a následné použitie ako adhezíva
Lisý, Anton -- Strižincová, Petra -- Majová, Veronika -- Burčová, Zuzana -- Kreps, František -- Ház, Aleš -- Šurina, Igor
Impact of lignin precipitation on its properties and subsequent use as adhesive. In World Sustainable Energy Days 2019. Wels, Rakúsko: OÖ Energiesparverban, 2019, ISSN 2617-5398.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Waste paper input analysis and variability of qualitative properties
Karlíková, Kristína -- Šutý, Štefan
Vstupná kontrola a variabilita kvalitatívnych parametrov zberového papiera. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details