Jul 23, 2019   7:37 p.m. Oľga
Academic information system

Department of Theoretical Geodesy (FCE) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 25

PublicationsType of resultYearDetails
Analysis of gravity change in polar regions using data products of satelite mission GRACE
Kováčik, Andrej -- Janák, Juraj
Analýza časových zmien tiažového zrýchlenia v polárnych oblastiach z dátových produktov družicovej misie GRACE. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Application of satellite radar interferometry to monitor the movements of the Earth's surface in a selected locality in the territory of Serbia
Kočonda, Ivana Tijana -- Leško, Martin
Uplatnenie družicovej radarovej interferometrie na monitorovanie pohybov zemského povrchu vo vybranej lokalite na území Srbska. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Calculation of solar radiation using GIS software tools
Jakócsová, Veronika -- Ďuračiová, Renata
Výpočet solárnej radiácie pomocou aplikácie a modifikácie softvérových nástrojov GIS. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and implementation of online solution for data providing in land management
Aleksić, Milica -- Faixová Chalachanová, Jana
Návrh a realizácia online riešenia poskytovania dát na účely územného spravovania. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and implementation of the data model for administration of municipalisties
Bodnárik, Matúš -- Faixová Chalachanová, Jana
Návrh a realizácia dátového modelu na účely obecnej samosprávy. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Determination of parameters for gravimetric baseline Gánovce - Lomnický štít
Novák, Adam -- Papčo, Juraj
Určenie parametrov gravimetrickej základnice Gánovce – Lomnický štít. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Developing the tool for the solar radiation calculation
Ondrišák, Martin -- Faixová Chalachanová, Jana
Vývoj nástroja na výpočet solárnej radiácie. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Efekty všeobecnej teórie relativity pri určovaní časovo-premenného gravitačného poľa
Bezděk, Aleš -- Letko, Pavol
General relativistic effects and estimation of time-varying earth gravity field. Journal of Applied Geophysics, p. 270--275.
articles in magazines2019Details
Fractal dimension versus traditional methods for determining the geoobjects roughness
Ič, Tomáš -- Faixová Chalachanová, Jana
Fraktálna dimenzia verzus klasické metódy určovania členitosti geoobjektov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Integrácia vo sférickom zvrchlíku v spektrálnej metóde modelovania tiažového poľa: gravitačný efekt blízkych a vzdialených zón pomocou Molodenského koeficientov
Bucha, Blažej -- Hirt, Christian -- Kuhn, Michael
Cap integration in spectral gravity forward modelling: near- and far-zone gravity effects via Molodensky's truncation coefficients. Journal of geodesy, 93. p. 65--83.
articles in magazines2019Details
Interactive methods of terrain visualisation
Mihalčin, Marek -- Lieskovský, Tibor
Interaktívne metódy zobrazovania georeliéfu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
LiDAR vs. LiDAR vs. archaeology
Zachar, Ján -- Lieskovský, Tibor
LiDAR vs. LiDAR vs. archeológia. In HLADÍKOVÁ, K. -- LIESKOVSKÝ, T. -- RÁŠOVÁ, A. -- PAVÚK, P. -- DEMJÁN, P. Počítačová podpora v archeológii 18/2019. Praha: Univerzita Karlova Filozofická fakulta, 2019, p. 45. ISBN 978-80-7308-915-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Modelovanie gravitačného poľa na základe Runge-Krarupovho teorému pomocou sférických harmonických funkcií bez divergenčného efektu: prípadová štúdia pre Mesiac
Bucha, Blažej -- Hirt, Christian -- Kuhn, Michael
Divergence-free spherical harmonic gravity field modelling based on the Runge-Krarup theorem: a case study for the Moon. Journal of geodesy, 93. p. 489--513.
articles in magazines2019Details
Monitoring observations of the permanent GNSS stations using G-Nut/Anubis application
Štupák, Kristián -- Mináriková, Martina
Monitorovanie observácií permanentných staníc GNSS pomocou aplikácie G-Nut/Anubis. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Monitoring of water storage decay in selected regions using global gravity models of satelite missions GRACE and GRACE-FO
Korekáčová, Barbora -- Janák, Juraj
Monitorovanie úbytku vody vo vybraných regiónoch pomocou globálnych modelov tiažového poľa družicovej misie GRACE a GRACE-FO. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Návrh kartografického modelu haptických máp pre nevidiacich
Kuric, Matej -- Lieskovský, Tibor
Cartographic design of haptic maps for visually impaired persons. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Optimization of transport routes in the waste management sector and its implementation in GIS
Kubica, Lukáš -- Ďuračiová, Renata
Optimalizácia prepravných trás v odvetví odpadového hospodárstva a jej realizácia v prostredí GIS. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Possibilities of extraction of information on past human activities from airborne laser scanning data
Vrábľová, Tatiana -- Lieskovský, Tibor
Možnosti extrakcie informácií o pozostatkoch antropogénnej činnosti z výsledkov leteckého laserového skenovania. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Predicting the damage of forest in the High Tatras area based on spatial data analysis
Hunčíková, Anna -- Ďuračiová, Renata
Predikcia poškodenia lesných porastov v oblasti Vysokých Tatier na základe analýzy priestorových dát. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Reclassification of raster data in GIS based on the distribution of the modeled phenomenon
Matúš, Marcel -- Ďuračiová, Renata
Reklasifikácia rastrových dát v prostredí GIS na základe distribúcie modelovaného javu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Spatial data utilization for creation of aids for the visually impaired.
Turtevová, Gabriela -- Lieskovský, Tibor
Využitie priestorových dát na tvorbu pomôcok pre ľudí so zrakovým postihnutím. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
SRTM2gravity: globálny model gravimetrických terénnych korekcií vo veľmi vysokom rozlíšení
Hirt, Christian -- Yang, Meng -- Kuhn, Michael -- Bucha, Blažej -- Kurzmann, Andre -- Pail, Roland
SRTM2gravity: an ultrahigh resolution global model of gravimetric terrain corrections. Geophysical Research Letters, 46. p. 4618--4627.
articles in magazines2019Details
Testing quality of linear regression models
Lukajka, Ján -- Hábel, Branislav
Testovanie kvality lineárnych regresných modelov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
The creation of topographic orthophotomaps
Červencová, Martina -- Fencík, Róbert
Tvorba topografických ortofotomáp. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Total viewshed as a terrain visualization tool
Rášová, Alexandra -- Lieskovský, Tibor
Úplná súčtová viditeľnosť ako spôsob vizualizácie terénu. In HLADÍKOVÁ, K. -- LIESKOVSKÝ, T. -- RÁŠOVÁ, A. -- PAVÚK, P. -- DEMJÁN, P. Počítačová podpora v archeológii 18/2019. Praha: Univerzita Karlova Filozofická fakulta, 2019, p. 42. ISBN 978-80-7308-915-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details