26. 5. 2019  15:52 Dušan
Akademický informačný systém

Katedra geodézie (SvF) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 6

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
Automatizované fotogrametrické metódy v procese digitalizácie kultúrneho dedičstva
Marčiš, Marián
Automatizované fotogrametrické metódy v procese digitalizácie kultúrneho dedičstva. Bratislava : Spektrum STU, 2019. ISBN 978-80-227-4895-7.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Displaying of easements on the web portal within the context of the Slovak Republic
Hudecová, Ľubica -- Kyseľ, Peter
Displaying of easements on the web portal within the context of the Slovak Republic. Geodetski list, 73. s. 67--80.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Kalibrácia nivelačných systémov a nivelačných lát
Kajánek, Pavol -- Kopáčik, Alojz -- Erdélyi, Ján -- Kyrinovič, Peter -- Ježko, Ján
Kalibrácia nivelačných systémov a nivelačných lát. In Geodézie ve stavebnictví a průmyslu. Praha: Český svaz geodetů a kartografů, 2019, s. 55--61. ISBN 978-80-02-02851-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Polo-automatizovaná segmentácia rovín
Honti, Richard
Polo-automatizovaná segmentácia rovín. Geodetický a kartografický obzor, 65. s. 89--94.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Príklad kombinovaného leteckého a terestrického laserového skenovania na účely inžinierskogeologických analýz
Fraštia, Marek -- Marčiš, Marián -- Bednarik, Martin -- Holzer, Rudolf
Príklad kombinovaného leteckého a terestrického laserového skenovania na účely inžinierskogeologických analýz. Slovenský geodet a kartograf, 24. s. 14--17.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Quantification of changes in the shape and dimensions of parcels in land consolidation
Geisse, Robert -- Hudecová, Ľubica
Quantification of changes in the shape and dimensions of parcels in land consolidation. Slovak Journal of Civil Engineering, 27. s. 39--44.
články v časopisoch2019Podrobnosti