Oct 21, 2019   4:24 a.m. Uršuľa
Academic information system

Department of Land and Water Resources Management (FCE) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 59

PublicationsType of resultYearDetails
Agrotourism development in the district of Galanta and Dunajská Streda
Tyukosová, Viktória -- Štefunková, Zuzana
Rozvoj agroturizmu v okrese Galanta a Dunajská Streda. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analysis of future changes of short-term rainfall characteristics in western Slovakia by using CLM regional climate scenario
Földes, Gabriel -- Kohnová, Silvia -- Labat, Marija Mihaela
Analýza budúcich zmien v charakteristikách krátkodobých dažďov použitím scenára CLM vo vybraných staniciach na západnom Slovensku. Acta hydrologica Slovaca, 20. p. 44--52.
articles in magazines2019Details
Analysis of Gidra in the Cífer manor park and design of the measures.
Magulová, Petra -- Macura, Viliam
Analýza Gidry v parku kaštieľa v Cíferi a návrh opatrení. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analýza mesačných prietokov na Slovensku použitím hydrologických exploratívnych metód
Ďurigová, Mária -- Ballová, Dominika -- Hlavčová, Kamila
Analyses of Monthly Discharges in Slovakia Using Hydrological Exploratory Methods. In Proceedings of 3rd International Electronic Conference on Water Sciences (ECWS-3). Basel: MDPI, 2019, ISSN 2504-3900.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Analýza mesačných prietokov na Slovensku použitím hydrologických exploratívnych metód a štatistických metód
Ďurigová, Mária -- Ballová, Dominika -- Hlavčová, Kamila
Analyses of Monthly Discharges in Slovakia Using Hydrological Exploratory Methods and Statistical Methods. Slovak Journal of Civil Engineering, 27. p. 36--43.
articles in magazines2019Details
Assessment of geomorphological aspects of the Danube river bed and branches in Bratislava
Hnitka, Jozef -- Škrinár, Andrej
Posúdenie geomorfologických aspektov koryta a ramien Dunaja v Bratislave. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Budúce vplyvy využitia krajiny a zmeny klímy na extrémne hodnoty odtoku vo vybraných povodiach Slovenska
Kohnová, Silvia -- Rončák, Peter -- Hlavčová, Kamila -- Szolgay, Ján -- Rutkowska, Agnieszka
Future impacts of land use and climate change on extreme runoff values in selected catchments of Slovakia. Meteorology Hydrology and Water Management, 7. p. 47--55.
articles in magazines2019Details
Comparison of saturated hydraulic conductivity estimated by laboratory and empirical method of Špaček
Danáčová, Michaela -- Nosko, Radovan -- Maliariková, Marcela -- Kandera, Miroslav -- Výleta, Roman
Porovnanie nasýtenej hydraulickej vodivosti stanovené laboratórnou a empirickou metódou podľa Špačka. Acta hydrologica Slovaca, 20. p. 80--88.
articles in magazines2019Details
Contribution to Determining the Hydro-ecological Limit of the Stream
Macura, Viliam -- Doláková, Gréta -- Vaseková, Barbora
Príspevok k stanoveniu hydroekologického limitu horského toku. In MIKLÓS, L. -- DIVIAKOVÁ, A. Stav životného prostredia - prejav kultúrneho a prírodného dedičstva. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2019, p. 61--66. ISBN 978-80-228-3106-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Degradation of ecological stability by invasive taxons
Vaseková, Barbora -- Keszeliová, Anita -- Doláková, Gréta
Narúšanie ekologickej stability inváznymi taxónmi. In MIKLÓS, L. -- DIVIAKOVÁ, A. Stav životného prostredia - prejav kultúrneho a prírodného dedičstva. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2019, p. 123--130. ISBN 978-80-228-3106-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Design of housing public spaces with an emphasis on local climate.
Silná, Sláva -- Stankoci, Ivan
Riešenie sídliskových verejných priestorov s dôrazom na úpravu miestnej klímy. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Designing a golf area in Prusy to improve tourism.
Kiššová, Romana -- Stankoci, Ivan
Návrh golfového areálu v obci Prusy s cieľom zlepšenia cestovného ruchu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Detekcia budúcich zmien krátkodobých dažďov na Podunajskej nížine, Slovensko
Földes, Gabriel -- Kohnová, Silvia
Detecting future changes in short-term rainfalls in the Danubian Lowland, Slovakia. In Geophysical Research Abstracts. Volume 21/2019. Göttingen: Copernicus Publications, 2019.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Detekovanie podobnosti v povodňovej sezónnosti pre slovenské a rakúske povodia
Marková, Romana -- Kohnová, Silvia -- Parajka, Juraj
Detecting Similarity in Flood Seasonality of Slovak and Austrian Catchments. In World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS 2018). Bristol: IOP Publishing, 2019.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Determination of discharge using to indicator method in river profile
Trandžík, Lukáš -- Výleta, Roman
Stanovenie prietoku indikátorovou metódou v prirodzenom riečnom profile toku. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Drought and landscape from the perspective of various levels of ecological hierarchy
Vido, Jaroslav
SUCHO A KRAJINA Z PERSPEKTÍVY RÔZNYCH ÚROVNÍ EKOLOGICKEJ HIERARCHIE. Habilitation thesis. 2019.
final thesis2019Details
Dvadsaťtri nevyriešených problémov v hydrológii (UPH) - prespektíva komunity
Blöschl, Günter -- Bierkens, Marc F. P. -- Chambel, Antonio -- Cudennec, Christophe -- Destouni, Georgia -- Kohnová, Silvia -- Szolgay, Ján
Twenty-three unsolved problems in hydrology (UPH) - a community perspective. Hydrological Sciences Journal - Journal des Sciences Hydrologiques, 64. p. 1141--1158.
articles in magazines2019Details
Estimating effect of deforestation on runoff processes in mountainous catchments
Liová, Anna -- Hlavčová, Kamila
Posúdenie vplyvu odlesnenia na odtokové procesy v horských povodiach. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Evaluation of irrigation reservoir
Považanová, Barbora -- Čistý, Milan
Vodohospodárske riešenie závlahovej nádrže. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Hodnotenie vplyvu riečnej vegetácie na kvalitu akvatického habitatu tokov
Štefunková, Zuzana -- Neruda, Martin -- Vaseková, Barbora
Impact Evaluation of Riparian Vegetation on Aquatic Habitat Quality of Rivers. In World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2018). Bristol: IOP Publishing, 2019.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Hodnotenie vplyvu rôznych druhov vegetácie na vodnú eróziu: prípadová štúdia Myjavská pahorkatina, Slovensko
Németová, Zuzana -- Kohnová, Silvia -- Földes, Gabriel
Evaluation of effect of different crop types on soil water erosion: case study of the Myjava Hill Land, Slovakia. In World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS 2018). Bristol: IOP Publishing, 2019.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Hodnotenie vzťahu zanášanie - retenčná kapacita malej vodnej nádrže na Slovensku: nová nádej pre staré nádrže?
Valent, Peter -- Výleta, Roman -- Danáčová, Michaela
A Joint Sedimentation-Flood Retention Assessment of a Small Water Reservoir in Slovakia: A New Hope for Old Reservoirs?. Geosciences, 9. p. 4.
articles in magazines2019Details
Hodnotenie zmien ekologickej stability a postupov manažmentu krajiny za posledné storočia: prípadová štúdia z Vrboviec na Slovensku
Výleta, Roman -- Valent, Peter -- Németová, Zuzana -- Hlavčová, Kamila
An assessment of changes in ecological stability and landscape management practices over the last centuries: a case study from Vrbovce, Slovakia. In 4th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium - WMCAUS 2019. Bristol: IOP Publishing, 2019.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Identifikácia zmien v povodňovom režime v Alpsko-karpatskej oblasti v období 1961-2010
Marková, Romana -- Kohnová, Silvia -- Ďurigová, Mária -- Parajka, Juraj
Identification of changes in floods in Alpine-Carpathian European transect in the period of 1961-2010. In Geophysical Research Abstracts. Volume 21/2019. Göttingen: Copernicus Publications, 2019.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Influence of the method of determination of the degree-day factor on the simulation of the snow water equivalent
Danáčová, Michaela -- Danko, Michal -- Lajda, Daniel
Vplyv spôsobu určenia teplotného faktora na simuláciu vodnej hodnoty snehu. Meteorologický časopis / Meteorological Journal, 22. p. 11--20.
articles in magazines2019Details
Kalibrácia infiltračného modelu pre fyzikálne založený Erosion-2D model
Németová, Zuzana -- Breitlerová, Hana -- Deváty, Jan -- Kohnová, Silvia
Calibration of infiltration model for the physically based Erosion-2D model. In PELIVANOVSKI, P. WMHE 2019. Skopje: Ss Cyril and Methodius University Civil Engineering Faculty, 2019, p. 55. ISBN 978-608-4510-33-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Kontinuálne simulovanie odtoku z povodia pre frekvenčnú analýzu prietokov: prípadová štúdia zo Slovenska
Valent, Peter -- Výleta, Roman
Continuous simulation of catchment runoff in flood frequency analysis: a case study from Slovakia. In Proceedings of 3rd International Electronic Conference on Water Sciences (ECWS-3). Basel: MDPI, 2019, ISSN 2504-3900.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Mapovanie inváznych rastlín v brehovej vegetácii
Vaseková, Barbora -- Németová, Zuzana -- Keszeliová, Anita -- Štefunková, Zuzana
Mapping Invasive Plants in Riverbank Vegetation. In World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2018). Bristol: IOP Publishing, 2019.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Meniaca sa klíma zvyšuje a znižuje povodne v európskych riekach
Blöschl, Günter -- Hall, Julia -- Viglione, Alberto -- Perdigao, Rui A. P. -- Parajka, Juraj -- Kohnová, Silvia -- Szolgay, Ján
Changing climate both increases and decreases European river floods. Nature :, 573. p. 108--111.
articles in magazines2019Details
Meranie prietoku pomocou ADCP na rieke Dunaj: spracovanie a korekcia údajov
Výleta, Roman -- Valent, Peter
ADCP discharge measurements on the River Danube: Post-processing and correction of data. Slovak Journal of Civil Engineering, 27. p. 7--13.
articles in magazines2019Details
Methods for estimating mean areal precipitations
Hlivák, Dominik -- Valent, Peter
Metódy stanovenia priemerného úhrnu zrážok na povodí. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Metodický postup aplikácie a validácie fyzikálneho erózneho modelu na Slovensku
Németová, Zuzana -- Kohnová, Silvia -- Rattayová, Viera
A methodological procedure for the application and validation of a physically-based erosion model in the Slovak catchment. In Geophysical Research Abstracts. Volume 21/2019. Göttingen: Copernicus Publications, 2019.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Metodika pre prebiehajúce analýzy frekvencie povodní z generátorom dažďa a zrážkovo odtokovým modelom
Výleta, Roman -- Valent, Peter
A methodology for continuous a flood frequency analysis with weather generator and rainfall-runoff model. In Geophysical Research Abstracts. Volume 21/2019. Göttingen: Copernicus Publications, 2019.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Modelling of sediment delivery amounts by a physically based EROSION-3D model and empirical model USPED in the Svacenicky creek catchment
Honek, David -- Németová, Zuzana -- Kohnová, Silvia
Modelovanie odnosu sedimentov fyzikálne založeným EROSION-3D modelom a empirickým modelom USPED v povodí Svacenického jarku. Acta hydrologica Slovaca, 20. p. 94--101.
articles in magazines2019Details
Negatívny vplyv inváznych rastlín na brehovú vegetáciu
Vaseková, Barbora -- Štefunková, Zuzana
Negative Impact of Invasive Plants on Riverbank Vegetation. In WMESS 2019. Prague: [s.n.], 2019, p. 248.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Odhad efektívnosti manažmentu plodín pre zníženie povodňového rizika a transportu sedimentov na poľnohospodársky využívanom území - prípadová štúdia Myjava, Slovensko
Hlavčová, Kamila -- Danáčová, Michaela -- Kohnová, Silvia -- Szolgay, Ján -- Valent, Peter -- Výleta, Roman
Estimating the effectiveness of crop management on reducing flood risk and sediment transport on hilly agricultural land – A Myjava case study, Slovakia. Catena, 172. p. 678--690.
articles in magazines2019Details
Odhad postupovej doby povodní pomocou multilineárnej Muskingum metódy s premenlivými parametrami
Danáčová, Michaela -- Szolgay, Ján -- Keszeliová, Anita
Estimation of flood wave travel times by using multilinear Muskingum method with variable parameters. In Geophysical Research Abstracts. Volume 21/2019. Göttingen: Copernicus Publications, 2019.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Porovnanie odnosu sedimentov pomocou fyzikálne založeného erózneho modelu Erosion-3D a empirického modelu USPED: prípadová štúdia povodia Svacenický jarok (Slovensko)
Németová, Zuzana -- Kohnová, Silvia
Comparison of sediment loss modelling by using the physically-based Erosion-3D model and the USPED empirical model: A Case study of the Svacenicky Creek Catchment (Slovakia). In 4th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium - WMCAUS 2019. Bristol: IOP Publishing, 2019.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Proces parametrizácie erózneho modelu pomocou malého simulátora dažďa
Németová, Zuzana -- Danáčová, Michaela
Process for the parameterization of a soil erosion model based on a small rainfall simulator. In 4th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium - WMCAUS 2019. Bristol: IOP Publishing, 2019.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Quantitative water balance on the upper Hron River basin
Kandera, Miroslav -- Výleta, Roman
Kvantitatívna vodohospodárska bilancia na povodí horného Hrona. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Revitalisation and alternative interconnection of hospital area with sport area
Bošáková, Dominika -- Belčáková, Ingrid
Revitalizácia a alternatívne prepojenie nemocničného areálu so športovým areálom v Myjave. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Revitalisation and expansion of the forest park in Žilina
Weberová, Zuzana -- Belčáková, Ingrid
Revitalizácia a rozšírenie lesoparku Chrasť v Žiline. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Revitalisation of Calvary in Hlinik nad Hronom
Jančoková, Zuzana -- Belčáková, Ingrid
Obnova Kalvárie v Hliníku nad Hronom. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Revitalisation of Floriánske square and its surroundings
Minárik, Tomáš -- Štefunková, Zuzana
Revitalizácia Floriánskeho námestia a jeho okolia. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Revitalization of Bratislava Forest Park.
Beňová, Natália -- Stankoci, Ivan
Revitalizácia priestorov Bratislavského lesoparku za účelom rekreačného využitia. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Revitalization of the forest park in Bratislava.
Michalíková, Andrea -- Stankoci, Ivan
Revitalizácia horského parku v Bratislave. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Revitalization of the therapeutic area with design of utility and functional areas of greenery.
Bonková, Romana -- Belčáková, Ingrid
Revitalizácia liečebného areálu s návrhom úžitkových a funkčných plôch zelene. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Surroundings revitalisation of Church of the Nativity of the Virgin Mary in Nové Mesto nad Váhom
Petrová, Timea -- Majorošová, Martina
Revitalizácia okolia Kostola Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Technical Solutions for River Restoration
Macura, Viliam -- Doláková, Gréta -- Vaseková, Barbora
Technické riešenie revitalizácie tokov. In MIKLÓS, L. -- DIVIAKOVÁ, A. Stav životného prostredia - prejav kultúrneho a prírodného dedičstva. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2019, p. 67--71. ISBN 978-80-228-3106-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
The experimental measurement of the surface runoff
Tomaščík, Matúš -- Danáčová, Michaela
Experimentálne meranie tvorby povrchového odtoku. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
The change analysis of the mean monthly discharges in Slovakia in recent decades
Ďurigová, Mária -- Hlavčová, Kamila -- Komorníková, Magdaléna -- Kalická, Jana -- Ballová, Dominika -- Bacigál, Tomáš
Analýza zmien priemerných mesačných prietokov na Slovensku v posledných desaťročiach. Acta hydrologica Slovaca, 20. p. 10--21.
articles in magazines2019Details
The possibility of evaluation in the land use change impact on runoff regime in the Boca river basin
Danáčová, Michaela -- Hlavčová, Kamila -- Labat, Marija Mihaela
Možnosť posúdenia zmien využitia krajiny na odtokový režim v povodí toku Boca. Czech Journal of Civil Engineering, 5. p. 40--46.
articles in magazines2019Details
The sensitivity analysis of soil parameters in Erosion 3D model and their effect on runoff-erosion processes
Németová, Zuzana -- Honek, David -- Kohnová, Silvia
Citlivostná analýza pôdnych parametrov v modeli Erosion 3D a ich vplyv na odtokovo-erózne procesy. Czech Journal of Civil Engineering, 5. p. 83--89.
articles in magazines2019Details
Validácia fyzikálne-založeného erózneho modelu na kontinuálnom rade zrážok v podmienkach Slovenska
Németová, Zuzana -- Kohnová, Silvia
Validation of a physically-based erosion model based on a continuous rainfall series in the Slovak condition. In WMCAUS 2019. [s. l.]: [s. n.], 2019, p. 6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Vplyv budúcich zmien klímy na odtok vo vybraných povodiach na Slovensku
Rončák, Peter -- Hlavčová, Kamila -- Kohnová, Silvia -- Szolgay, Ján
Impacts of future climate change on runoff in selected catchments of Slovakia. In Climate Change Adaptation in Eastern Europe. Cham: Springer Nature, 2019, p. 279--292. ISBN 978-3-030-03382-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Využitie geoinformačných technológii pri hodnotení potenciálu umelej infiltrácie
Bača, Róbert -- Szolgay, Ján
Application of GIS methods for the estimation the spatial potential of agricultural managed aquifer recharge. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Využitie chránenej krajinnej oblasti Zlaté piesky v súlade s trvalou udržateľnosťou územného systému ekologickej stability
Vaseková, Barbora -- Majorošová, Martina -- Štefunková, Zuzana -- Neruda, Martin -- Škrovinová, Marcela
The use of the protected area Zlate piesky in accordance with the sustainable development of a territorial system of ecological stability. In World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS 2018). Bristol: IOP Publishing, 2019.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Vznik a vývoj výmoľovej erózie na povodí rieky Myjava na Slovensku, v závislosti od zmeny využitia územia
Hlavčová, Kamila -- Nosko, Radovan -- Maliariková, Marcela
Formation and development of the gully erosion in the Myjava catchment in Slovakia due to land use changes. In Geophysical Research Abstracts. Volume 21/2019. Göttingen: Copernicus Publications, 2019.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Zmeny povodní v dôsledku zmien v lesnom zložení v dvoch malých horských povodiach na Slovensku
Labat, Marija Mihaela -- Štefunková, Zuzana -- Danáčová, Michaela
Changes in floods due to changes in forest composition in two small mountainous basins in Slovakia. In Geophysical Research Abstracts. Volume 21/2019. Göttingen: Copernicus Publications, 2019.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details