May 26, 2019   2:54 a.m. Dušan
Academic information system

Department of Land and Water Resources Management (FCE) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 14

PublicationsType of resultYearDetails
Analýza mesačných prietokov na Slovensku použitím hydrologických exploratívnych metód
Ďurigová, Mária -- Ballová, Dominika -- Hlavčová, Kamila
Analyses of Monthly Discharges in Slovakia Using Hydrological Exploratory Methods. In Proceedings of 3rd International Electronic Conference on Water Sciences (ECWS-3). Basel: MDPI, 2019, ISSN 2504-3900.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Budúce vplyvy využitia krajiny a zmeny klímy na extrémne hodnoty odtoku vo vybraných povodiach Slovenska
Kohnová, Silvia -- Rončák, Peter -- Hlavčová, Kamila -- Szolgay, Ján -- Rutkowska, Agnieszka
Future impacts of land use and climate change on extreme runoff values in selected catchments of Slovakia. Meteorology Hydrology and Water Management, 7. p. 47--55.
articles in magazines2019Details
Detekcia budúcich zmien krátkodobých dažďov na Podunajskej nížine, Slovensko
Földes, Gabriel -- Kohnová, Silvia
Detecting future changes in short-term rainfalls in the Danubian Lowland, Slovakia. In Geophysical Research Abstracts. Volume 21/2019. Göttingen: Copernicus Publications, 2019.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Detekovanie podobnosti v povodňovej sezónnosti pre slovenské a rakúske povodia
Marková, Romana -- Kohnová, Silvia -- Parajka, Juraj
Detecting Similarity in Flood Seasonality of Slovak and Austrian Catchments. In World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS 2018). Bristol: IOP Publishing, 2019.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Hodnotenie vplyvu rôznych druhov vegetácie na vodnú eróziu: prípadová štúdia Myjavská pahorkatina, Slovensko
Németová, Zuzana -- Kohnová, Silvia -- Földes, Gabriel
Evaluation of effect of different crop types on soil water erosion: case study of the Myjava Hill Land, Slovakia. In World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS 2018). Bristol: IOP Publishing, 2019.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Hodnotenie vzťahu zanášanie - retenčná kapacita malej vodnej nádrže na Slovensku: nová nádej pre staré nádrže?
Valent, Peter -- Výleta, Roman -- Danáčová, Michaela
A Joint Sedimentation-Flood Retention Assessment of a Small Water Reservoir in Slovakia: A New Hope for Old Reservoirs?. Geosciences :, 9. p. 4.
articles in magazines2019Details
Identifikácia zmien v povodňovom režime v Alpsko-karpatskej oblasti v období 1961-2010
Marková, Romana -- Kohnová, Silvia -- Ďurigová, Mária -- Parajka, Juraj
Identification of changes in floods in Alpine-Carpathian European transect in the period of 1961-2010. In Geophysical Research Abstracts. Volume 21/2019. Göttingen: Copernicus Publications, 2019.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Kontinuálne simulovanie odtoku z povodia pre frekvenčnú analýzu prietokov: prípadová štúdia zo Slovenska
Valent, Peter -- Výleta, Roman
Continuous simulation of catchment runoff in flood frequency analysis: a case study from Slovakia. In Proceedings of 3rd International Electronic Conference on Water Sciences (ECWS-3). Basel: MDPI, 2019, ISSN 2504-3900.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Meranie prietoku pomocou ADCP na rieke Dunaj: spracovanie a korekcia údajov
Výleta, Roman -- Valent, Peter
ADCP discharge measurements on the River Danube: Post-processing and correction of data. Slovak Journal of Civil Engineering, 27. p. 7--13.
articles in magazines2019Details
Metodický postup aplikácie a validácie fyzikálneho erózneho modelu na Slovensku
Németová, Zuzana -- Kohnová, Silvia -- Rattayová, Viera
A methodological procedure for the application and validation of a physically-based erosion model in the Slovak catchment. In Geophysical Research Abstracts. Volume 21/2019. Göttingen: Copernicus Publications, 2019.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Odhad efektívnosti manažmentu plodín pre zníženie povodňového rizika a transportu sedimentov na poľnohospodársky využívanom území - prípadová štúdia Myjava, Slovensko
Hlavčová, Kamila -- Danáčová, Michaela -- Kohnová, Silvia -- Szolgay, Ján -- Valent, Peter -- Výleta, Roman
Estimating the effectiveness of crop management on reducing flood risk and sediment transport on hilly agricultural land – A Myjava case study, Slovakia. Catena, 172. p. 678--690.
articles in magazines2019Details
Vplyv budúcich zmien klímy na odtok vo vybraných povodiach na Slovensku
Rončák, Peter -- Hlavčová, Kamila -- Kohnová, Silvia -- Szolgay, Ján
Impacts of future climate change on runoff in selected catchments of Slovakia. In Climate Change Adaptation in Eastern Europe. Cham: Springer Nature, 2019, p. 279--292. ISBN 978-3-030-03382-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Využitie chránenej krajinnej oblasti Zlaté piesky v súlade s trvalou udržateľnosťou územného systému ekologickej stability
Vaseková, Barbora -- Majorošová, Martina -- Štefunková, Zuzana -- Neruda, Martin -- Škrovinová, Marcela
The use of the protected area Zlate piesky in accordance with the sustainable development of a territorial system of ecological stability. In World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS 2018). Bristol: IOP Publishing, 2019.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Zmeny povodní v dôsledku zmien v lesnom zložení v dvoch malých horských povodiach na Slovensku
Labat, Marija Mihaela -- Štefunková, Zuzana -- Danáčová, Michaela
Changes in floods due to changes in forest composition in two small mountainous basins in Slovakia. In Geophysical Research Abstracts. Volume 21/2019. Göttingen: Copernicus Publications, 2019.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details