Mar 27, 2019   1:20 a.m. Alena
Academic information system

Department of Hydraulic Engineering (FCE) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 47

PublicationsType of resultYearDetails
Analysis of the existing fish pass on the water structure and variant proposal to improve its functionality.
Hudec, Miroslav -- Čubanová, Lea
Posúdenie existujúceho rybovodu na VS a variantný návrh na zlepšenie jeho funkčnosti. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Analysis of the fish pass reconstruction on the SHPP Prešov.
Ferenčík, Peter -- Čubanová, Lea
Posúdenie rekonštrukcie rybovodu MVE Prešov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Analysis of the flood protection of the Bardejov town
Šoltész, Andrej -- Janík, Adam -- Čubanová, Lea
Štúdia protipovodňovej ochrany Bardejova. In Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia. Bratislava: Ústav hydrológie SAV, 2018, p. 281--289. ISBN 978-80-89139-41-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Analýza plavby v typickom koridore na dolnom Váhu pomocou CFD nástrojov
Orfánus, Martin -- Dušička, Peter -- Možiešik, Ľudovít -- Rumann, Ján
Analysis of navigation on typical corridor on lower Váh using the CFD tools. Journal of Landscape Management, 9. p. 54--58.
articles in magazines2018Details
Analýza povrchového odtoku a efektívnosť kanalizačnej siete v mestskej oblasti
Hrudka, Jaroslav -- Červeňanská, Michaela -- Rusnák, Dušan -- Stanko, Štefan
Analysis of surface runoff and effectiveness of sewerage network in the urban area. In SGEM 2018. 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 18. Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems. Sofia: STEF 92 Technology, 2018, p. 39--45. ISBN 978-619-7408-42-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Analýza vplyvu tvaru vtokového objektu počas súbežnej prevádzky nízkotlakovej malej vodnej elektrárne
Bytčanková, Lucia -- Rumann, Ján
Analyzing the impact of intake structure design during a simultaneous operation of turbines of a low pressure SHPP. In Colloquium on Landscape Management 2018. Brno: Mendel University in Brno, 2018, p. 25--31. ISBN 978-80-2631-520-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Application of uncertainty analysis methods in numerical hydrodynamic modeling
Buček, Daniel
Aplikácia analýzy neistôt v numerickom hydrodynamickom modelovaní. In Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 422--428. ISBN 978-80-227-4864-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Assessment of Flow in Intake Structure of the Stará Ľubovňa SHPP
Bytčanková, Lucia -- Rumann, Ján
Posúdenie prúdenia vo vtokovom objekte MVE Stará Ľubovňa. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Assessment of Foundation of the VD Selice Lock-Chamber
Pavlíková, Anna
Posúdenie založenia plavebnej komory VD Selice. In Juniorstav 2018. Brno: ECON publishing, 2018, p. 825--832. ISBN 978-80-86433-69-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Design of SHPP with Archimedean screw.
Bulín, Martin -- Dušička, Peter
Návrh MVE s vretenovou turbínou. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Design of small hydropower plant.
Rázgová, Martina -- Šulek, Peter
Návrh malej vodnej elektrárne. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Design of the water retention measures on the Trnávka river in Trnava city residential area
Červeňanská, Michaela -- Živčicová, Katarína -- Mydla, Jakub -- Šoltész, Andrej -- Buček, Daniel
Návrh vodozádržných opatrení na Trnávke v intraviláne mesta Trnava. In Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia. Bratislava: Ústav hydrológie SAV, 2018, p. 52--59. ISBN 978-80-89139-41-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Experimental comparison of calculation methods for determination of hydraulic losses in pressure pipes
Kremser, Juraj -- Rumann, Ján
Experimentálne porovnanie výpočtových metód pre stanovenie hydraulických strát v tlakových potrubiach. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Experimentálna štúdia o podmienkach prietoku na šikmých samočistiacich hrabliciach
Rumann, Ján -- Tvrdoň, Miroslav -- Dušička, Peter -- Šulek, Peter
Experimental study on flow conditions at inclined self-cleaning screenings. In BYTČANKOVÁ, L. Hydroturbo 2018. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2018, p. 363--370. ISBN 978-80-227-4829-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Expert control system of shipping operation on the Gabčíkovo project
Šulek, Peter -- Možiešik, Ľudovít -- Kinczer, Tomáš
Expertný kontrolný systém plavebnej prevádzky Vodného diela Gabčíkovo. In BEDNÁROVÁ, E. XXXVI. Priehradné dni 2018. Bratislava: Slovenský vodohospodársky podnik, 2018, p. 170--183. ISBN 978-80-570-0381-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Expert system for navigational and energetic operation of Gabčíkovo hydropowerplant
Šulek, Peter -- Možiešik, Ľudovít -- Kinczer, Tomáš
Expertný systém kontroly plavebno-energetickej prevádzky Vodného diela Gabčíkovo. In BYTČANKOVÁ, L. Hydroturbo 2018. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2018, p. 356--362. ISBN 978-80-227-4829-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Flood protection design for municipalities in various hydrological conditions
Šoltész, Andrej -- Čubanová, Lea -- Janík, Adam -- Baroková, Dana
Riešenie protipovodňovej ochrany obcí v rôznych hydrologických podmienkach. In BEDNÁROVÁ, E. XXXVI. Priehradné dni 2018. Bratislava: Slovenský vodohospodársky podnik, 2018, p. 284--293. ISBN 978-80-570-0381-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Hydraulická analýza protipovodňovej ochrany Bardejova, Slovensko
Janík, Adam -- Šoltész, Andrej -- Čubanová, Lea
Hydraulic analysis of the flood protection in Bardejov, Slovakia. In FÜLÖP, A. -- IVÁNYI, P. Abstract book for the 14th Miklós Iványi International PhD & DLA Symposium. Pécs: Pollack Press, 2018, ISBN 978-963-429-284-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Hydrologicko-hydraulické hodnotenie existujúcich protipovodňových opatrení
Čubanová, Lea -- Šoltész, Andrej -- Janík, Adam
Hydrological-hydraulic assessment of existing flood protection measures. In FÜLÖP, A. -- IVÁNYI, P. Abstract book for the 14th Miklós Iványi International PhD & DLA Symposium. Pécs: Pollack Press, 2018, ISBN 978-963-429-284-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Impacts of climate change to use the hydropower potential in the selected river basins in Slovakia
Rončák, Peter -- Rumann, Ján -- Hlavčová, Kamila -- Szolgay, Ján
Vplyvy zmeny klímy na využívanie hydroenergetického potenciálu vo vybraných povodiach na Slovensku. Czech Journal of Civil Engineering, 4. p. 78--84.
articles in magazines2018Details
Infiltračné experimenty: Realizácia a hodnotenie
Červeňanská, Michaela -- Janík, Adam -- Baroková, Dana
Infiltration experiments: Realization and evaluation. Pollack Periodica, 13. p. 137--144.
articles in magazines2018Details
Influence of Q1000 on the drainage system of groundwater reduction in the Nitra industrial park
Baroková, Dana -- Shenga, Zinaw Dingetu -- Šoltész, Andrej
Vplyv prechodu Q1000 na odvodňovací systém zníženia podzemnej vody v priemyselnom parku pri Nitre. In Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia. Bratislava: Ústav hydrológie SAV, 2018, p. 34--51. ISBN 978-80-89139-41-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Modelovanie odberu podzemnej vody zo studní vybudovaných na reguláciu hladiny podzemnej vody
Shenga, Zinaw Dingetu -- Baroková, Dana -- Šoltész, Andrej
Modeling of groundwater extraction from wells to control excessive water levels. Pollack Periodica, 13. p. 125--136.
articles in magazines2018Details
Možnosti rekonštrukcie rybovodu
Čubanová, Lea
Possibilities of the fish pass restoration. SSP - Journal of civil engineering, 13. p. 29--36.
articles in magazines2018Details
Návrh plavebných stupňov
Pavlíková, Anna
Design of Navigational Hydraulic Structures. In Colloquium on Landscape Management 2018. Brno: Mendel University in Brno, 2018, p. 32--36. ISBN 978-80-2631-520-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Numerické modelovanie podzemných vôd na posúdenie vplyvu navrhovanej železničnej stavby na režim podzemných vôd
Shenga, Zinaw Dingetu -- Baroková, Dana -- Šoltész, Andrej
Numerical modeling of groundwater to assess the impact of proposed railway construction on groundwater regime. Pollack Periodica, 13. p. 187--196.
articles in magazines2018Details
Numerické modelovanie systému čerpania podzemnej vody na regulovanie zvýšenej úrovne hladiny
Shenga, Zinaw Dingetu -- Baroková, Dana -- Šoltész, Andrej
Numerical modelling of groundwater extraction system to control excessive water level. Acta hydrologica Slovaca, 19. p. 109--116.
articles in magazines2018Details
Optimalizácia prevázky Vodného diela Gabčíkovo
Šulek, Peter -- Kinczer, Tomáš
Optimization of operation of the Gabčíkovo project. Journal of Landscape Management, 9. p. 47--55.
articles in magazines2018Details
Optimisation of operation of regulatory hydro power plants using heuristic methods
Kinczer, Tomáš -- Šulek, Peter
Optimalizácia prevádzky regulačných vodných elektrární heuristickými metódami. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Optimization of design of navigational hydraulic structures with regards to navigational safety
Pavlíková, Anna
Optimalizácia návrhu plavebných stupňov z hľadiska plavebnej bezpečnosti. In Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 499--509. ISBN 978-80-227-4864-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Podrobná analýza možného vplyvu úprav povrchových tokov na režim hladiny podzemnej vody
Šoltész, Andrej -- Baroková, Dana -- Možiešiková, Katarína -- Čubanová, Lea
Detailed analysis of the possible impact of surface stream training on the groundwater level regime. In SGEM 2018. 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 18. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining. Sofia: STEF 92 Technology, 2018, p. 199--206. ISBN 978-619-7408-36-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Porovnanie metód analýz neistôt na numerickom hydrodynamickom modeli
Buček, Daniel -- Orfánus, Martin -- Dušička, Peter
Comparison of uncertainty analysis methods on numerical hydrodynamic model. In Colloquium on Landscape Management 2018. Brno: Mendel University in Brno, 2018, p. 3--10. ISBN 978-80-2631-520-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Possibilities of revitalisation of water bodies on East Slovak lowlands by existing channel system
Šoltész, Andrej -- Čubanová, Lea -- Orfánus, Martin
Možnosti oživenia vodných útvarov na VSN existujúcou kanálovou sústavou. In Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia. Bratislava: Ústav hydrológie SAV, 2018, p. 274--280. ISBN 978-80-89139-41-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Potenciálny vplyv stavebných konštrukcií na podzemné vody
Shenga, Zinaw Dingetu
Potential impacts of building constructions on groundwater. In Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 510--515. ISBN 978-80-227-4864-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Prieskum rybieho priechodu - prípadová štúdia vodné dielo Žilina
Čubanová, Lea -- Rumann, Ján
Field research of fish pass - case study Žilina water structure. Journal of Landscape Management, 9. p. 11--15.
articles in magazines2018Details
Proposal of flood protection measures in river basin of the Lukavica stream
Živčicová, Katarína -- Šoltész, Andrej
Návrh protipovodňových opatrení v povodí toku Lukavica. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Proposal of flood protection measures on Šibská voda stream (Bardejov)
Leško, Peter -- Šoltész, Andrej
Návrh protipovodňových opatrení na toku Šibská voda (Bardejov). Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Protipovodňové opatrenia na ochranu sídiel
Šoltész, Andrej -- Čubanová, Lea -- Janík, Adam -- Baroková, Dana
Flood protection measures to protect urban areas. Acta hydrologica Slovaca, 19. p. 296--303.
articles in magazines2018Details
Revitalizácia a rekonštrukcia existujúcich rybích priechodov ako odpoveď na záväzok voči EÚ
Čubanová, Lea -- Dušička, Peter
Revitalization and restoration of existing fish passes as response to the commitment to EU. Journal of Landscape Management, 9. p. 12--16.
articles in magazines2018Details
Simulation of water flow near the water structures
Janto, Tomáš -- Orfánus, Martin
Simulácia prúdenia vody v okolí vodohospodárskych objektov. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Simulation of water flow near the water structures
Ščasný, Peter -- Orfánus, Martin
Simulácia prúdenia vody v okolí vodohospodárskych objektov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Study of flood protection measures of the Veľká Lúka village
Janík, Adam
Štúdia protipovodňových opatrení obce Veľká Lúka. In Zborník súťažných prác mladých odborníkov 2018. Bratislava: Slovenský hydrometeorologický ústav, 2018, ISBN 978-80-88907-98-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
The impact of lenght and shape of the culvert on the flood wave mitigation
Janík, Adam
Vplyv dĺžky a tvaru priepustu na transformáciu povodňovej vlny. In Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 456--463. ISBN 978-80-227-4864-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vplyv klimatickej zmeny na hydroenergetický potenciál vo vybraných povodiach na Slovensku
Rončák, Peter -- Rumann, Ján -- Hlavčová, Kamila -- Szolgay, Ján
Impact of climate change on the hydropower potential in the selected river basins in Slovakia. In SGEM 2018. 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 18. Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems. Sofia: STEF 92 Technology, 2018, p. 399--406. ISBN 978-619-7408-42-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vplyv výškových budov na hladinu podzemných vôd
Shenga, Zinaw Dingetu
Impacts of high-rise buildings on groundwater level. In Colloquium on Landscape Management 2018. Brno: Mendel University in Brno, 2018, p. 37--41. ISBN 978-80-2631-520-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Water and energy plan of the SHPP
Kovaľ, Frederik -- Dušička, Peter
Vodohospodársky a energetický plán MVE. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Zmeny v hladinovom režime podzemnej vody v súvislosti s úpravou toku
Šoltész, Andrej -- Baroková, Dana -- Čubanová, Lea -- Možiešiková, Katarína
Changes in the groundwater level regime according to river training. Journal of Landscape Management, 9. p. 59--63.
articles in magazines2018Details