Jun 5, 2020   6:25 a.m. Laura
Academic information system

Department of Hydraulic Engineering (FCE) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 44

Publications
Type of result
Year
Details
Ameliorative drainage channels - their importance at present in the landscape and in water management
Jurík, Ľuboš -- Kaletová, Tatiana -- Pokrývková, Jozefína -- Gacko, Igor -- Rehák, Štefan -- Šoltész, Andrej
Drenážne melioračné kanály – ich význam v súčasnosti v krajine a v hospodárení s vodou. In ROŽNOVSKÝ, J. -- LITSCHMANN, T. Hospodaření s vodou v krajině. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2019, ISBN 978-80-87577-88-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2019
Details
Analysis of the impact of river bed fortification under the Hričov waterworks on the formation of scour
Pavúček, Martin -- Rumann, Ján
Analýza vplyvu opevnenia koryta pod haťou VD Hričov na tvorbu výmoľov. In BLAHOVÁ, A. -- MATOKOVÁ, K. Zborník súťažných prác mladých odborníkov 2019. Bratislava: Slovenský hydrometeorologický ústav, 2019, ISBN 978-80-99929-03-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019
Details
Assessment of flow homogeneity in the intake of a low pressure SHPP
Bytčanková, Lucia
Posúdenie homogenity prúdenia vo vtoku prihaťovej MVE. In BLAHOVÁ, A. -- MATOKOVÁ, K. Zborník súťažných prác mladých odborníkov 2019. Bratislava: Slovenský hydrometeorologický ústav, 2019, ISBN 978-80-99929-03-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019
Details
Assessment of the Effects of Intake Structure Geometry of Low-Head SHPP on the Flow Velocity Distribution
Böhmer, Adrian -- Rumann, Ján
Posúdenie vplyvu geometrie vtokových objektov nízkotlakých MVE na rozdelenie rýchlostí prúdenia. Diploma thesis. 2019.
final thesis
2019
Details
Flood protection measures in the catchment area of the Lukavica stream
Šoltész, Andrej -- Čubanová, Lea -- Janík, Adam
Protipovodňové opatrenia v povodí toku Lukavica. In Manažment povodí a extrémne hydrologické javy 2019. Bratislava: Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, 2019, ISBN 978-80-570-1236.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2019
Details
Hydraulic assessment of the impact of the closure structure realization on the Klátov branch on the groundwater in adjacent territory
Šoltész, Andrej -- Baroková, Dana -- Červeňanská, Michaela
Hydraulické posúdenie vplyvu výstavby zátvorného objektu na Klátovskom ramene na podzemné vody v priľahlom území. In Manažment povodí a extrémne hydrologické javy 2019. Bratislava: Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, 2019, ISBN 978-80-570-1236.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2019Details
Hydraulic design of the fish pass and its assessment for the planned Water structure Kolárovo
Bombiczová, Andrea -- Čubanová, Lea
Hydraulický návrh rybovodu a jeho posúdenie pre plánované VD Kolárovo. Diploma thesis. 2019.
final thesis
2019Details
Hydraulické posúdenie návrhu protipovodňových opatrení
Janík, Adam
Hydraulic assessment of flood protection measures proposal. In YS2019 - Young Scientist 2019. Bristol: IOP Publishing, 2019.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2019
Details
Hydraulické posúdenie priečneho profilu rybovodu použitím prúžkovej metódy
Čubanová, Lea
Hydraulic consideration of the fish pass cross section using velocity-area method. In PELIVANOVSKI, P. WMHE 2019. Skopje: Ss Cyril and Methodius University Civil Engineering Faculty, 2019, p. 206--214. ISBN 978-608-4510-33-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2019
Details
Hydrodynamic flow model of revitalized streams
Polák, Jakub -- Orfánus, Martin
Hydrodynamický model prúdenia revitalizovaných tokov. Diploma thesis. 2019.
final thesis
2019
Details
Hydrologic - hydraulic analysis of revitalisation of water bodies in lowland regions of Slovakia
Šoltész, Andrej -- Čubanová, Lea -- Baroková, Dana -- Jurík, Ľuboš -- Rehák, Štefan
Hydrologicko - hydraulická analýza revitalizácie vodných útvarov v nížinných oblastiach Slovenska. In ROŽNOVSKÝ, J. -- LITSCHMANN, T. Hospodaření s vodou v krajině. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2019, ISBN 978-80-87577-88-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2019
Details
Hydrologické a hydraulické aspekty revitalizácie mokradí: prípadová štúdia na Slovensku
Šoltész, Andrej -- Čubanová, Lea -- Baroková, Dana -- Červeňanská, Michaela
Hydrological and Hydraulic Aspects of the Revitalization of Wetlands: A Case Study in Slovakia. In Water Resources in Slovakia: Part 2. Cham: Springer International Publishing, 2019, p. 287--306. ISBN 978-3-319-92864-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2019Details
Hydrologicko-hydraulické posúdenie navrhovaných protipovodňových opatrení
Čubanová, Lea -- Šoltész, Andrej -- Janík, Adam
Hydrological-hydraulic assessment of proposed flood protection measures. Pollack Periodica, 14. p. 97--108.
articles in magazines
2019
Details
Measurement of deformations of velocity field on a physical model of rakes
Skoncová, Dagmara -- Rumann, Ján
Meranie deformácií rýchlostného poľa na fyzikálnom modeli hrablíc. Bachelor thesis. 2019.
final thesis
2019
Details
Modelling the Flow in the Hričov Reservoir
Chrachalová, Kristína -- Rumann, Ján
Modelovanie prúdenia v nádrži VD Hričov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis
2019
Details
Modelovanie podzemnej vody s interakciou povrchovej vody
Shenga, Zinaw Dingetu
Modelling groundwater flow with surface water interaction. In Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering. Bratislava: Spektrum STU, 2019, p. 531--536. ISBN 978-80-227-4972-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Modelovanie prevzdušňovania a voľnej hladiny plne turbulentného prúdenia v priepadoch so širokou korunou
Orfánus, Martin -- Rumann, Ján
Air entrainment and free surface modeling of fully turbulent flow near the broad-crested weirs. Pollack Periodica, 14. p. 153--164.
articles in magazines2019Details
Morphodynamic stability assessment of river restoration in meandering river system
Buček, Daniel
Posúdenie morfologickej stability revitalizácie meandrujúceho toku. In Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering. Bratislava: Spektrum STU, 2019, p. 467--472. ISBN 978-80-227-4972-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2019
Details
Možnosti návrhu protipovodňových opatrení na rieke Ondava
Mydla, Jakub -- Šoltész, Andrej -- Orfánus, Martin
Possibilities of design of flood protection measures on the Ondava river. In PELIVANOVSKI, P. WMHE 2019. Skopje: Ss Cyril and Methodius University Civil Engineering Faculty, 2019, p. 430--437. ISBN 978-608-4510-33-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Návrh preventívnych opatrení proti suchu v mestských oblastiach
Šoltész, Andrej -- Červeňanská, Michaela -- Živčicová, Katarína -- Mydla, Jakub -- Buček, Daniel -- Honti, Richard
Proposal of Prevention Measures Against Drought in Urban Areas. In World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2019). Bristol: IOP Publishing, 2019.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019
Details
Návrh protipovodňovej ochrany pre obce Slovenska v rôznych hydrologických podmienkach
Šoltész, Andrej -- Čubanová, Lea -- Janík, Adam -- Baroková, Dana
Flood protection design for municipalities of Slovakia in various hydrological conditions. In PELIVANOVSKI, P. WMHE 2019. Skopje: Ss Cyril and Methodius University Civil Engineering Faculty, 2019, p. 13--21. ISBN 978-608-4510-33-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019
Details
Návrh vodozádržných opatrení na toku Trnávka
Hrudka, Jaroslav -- Červeňanská, Michaela -- Buček, Daniel -- Honti, Richard -- Rusnák, Dušan -- Živčicová, Katarína -- Mydla, Jakub -- Šutúš, Marek -- Kovaľ, Frederik -- Leško, Peter
Návrh vodozádržných opatrení na toku Trnávka. Bratislava: Stavebná fakulta STU, 2019. 39 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications
2019
Details
Neintruzívna granulometria pomocou automatizovanej analýzy obrazu
Buček, Daniel -- Orfánus, Martin -- Dušička, Peter
Non-intrusive bedload granulometry using automated image analysis. Pollack Periodica, 14. p. 75--85.
articles in magazines
2019
Details
Numerische Analyse und Optimierung des Systems für Grundwasserentnahme zur Steuerung des Wasserspiegels
Šoltész, Andrej -- Baroková, Dana
Design, numerical analysis and optimisation of groundwater extraction system. In Komplexe Planungsaufgaben im Wasserbau und ihre Lösungen: 42. Dresdner Wasserbaukolloquium. 07. - 08. März 2019, Dresdner, Germany. Dresden : Technische Universität Dresden, 2019, p. 175--183. ISBN 978-3-86780-577-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2019Details
Optimization of hydro power plant operation
Šulek, Peter
Optimalizácia prevádzky vodných elektrární. Bratislava : Spektrum STU, 2019. 154 p. ISBN 978-80-227-4957-2.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications
2019Details
Possibilities of mitigation of flood discharges on the lower Ondava river
Mydla, Jakub -- Šoltész, Andrej -- Orfánus, Martin
Možnosti odvedenia povodňových prietokov na dolnej Ondave. In Manažment povodí a extrémne hydrologické javy 2019. Bratislava: Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, 2019, ISBN 978-80-570-1236.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Possibilities of release of flood discharges on the lower Ondava River
Mydla, Jakub -- Šoltész, Andrej
Možnosti odľahčenia povodňových prietokov na dolnej Ondave. Diploma thesis. 2019.
final thesis
2019
Details
Possibilities of solving flood situation on the lower Ondava river
Mydla, Jakub
Možnosti riešenia povodňových situácií na dolnej Ondave. In BLAHOVÁ, A. -- MATOKOVÁ, K. Zborník súťažných prác mladých odborníkov 2019. Bratislava: Slovenský hydrometeorologický ústav, 2019, ISBN 978-80-99929-03-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Posúdenie bezpečnosti plavby pri vodnej stavbe Kráľová pomocou 2D hydrodynamického modelu prúdenia
Orfánus, Martin -- Ivaneková, Petra
Evaluating the navigation safety near the Kráľová Water Structure using 2D hydrodynamic flow model. Journal of Landscape Management, 10. p. 45--49.
articles in magazines2019
Details
Posúdenie homogenity prúdenia vo vtoku malej vodnej elektrárne Stará Ľubovňa pomocou 2D numerického modelovania
Bytčanková, Lucia -- Rumann, Ján
Assessing the flow homogeneity in the intake of the Stará Ľubovňa small hydropower plant by the means of 2D numerical modelling. Journal of Landscape Management, 10. p. 12--16.
articles in magazines2019
Details
Posúdenie navrhovaného priečneho profilu rybovodu s ohľadom na požiadavky týkajúce sa hydrofauny
Čubanová, Lea
Assessment of the proposed cross section of the fish pass respecting hydrofauna requirements. Journal of Landscape Management, 10. p. 17--21.
articles in magazines2019
Details
Posúdenie vývoja riečneho dna pomocou 2D hydrodynamického modelu s integrovaným modelom transportu sedimentov
Buček, Daniel -- Orfánus, Martin -- Dušička, Peter
Assessment of river bed evolution with the aid of 2D hydrodynamic model with integrated sediment transport modeling capabilities. Pollack Periodica, 14. p. 129--138.
articles in magazines2019Details
Povodne ako jav ohrozujúci životy a majetok
Šoltész, Andrej -- Čubanová, Lea -- Janík, Adam -- Baroková, Dana
Floods as phenomenon endangered lives and properties. Journal of Landscape Management, 10. p. 40--44.
articles in magazines2019Details
Prevencia proti povodniam v malých povodiach
Šoltész, Andrej -- Čubanová, Lea -- Janík, Adam -- Baroková, Dana
Prevention against flash floods in small catchments. In SGEM 2019. 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 19. Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems. Sofia: STEF 92 Technology, 2019, p. 435--442. ISBN 978-619-7408-81-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2019
Details
Proposal of energy use of Kubáňovo weir on Ipeľ
Kandráč, Patrik -- Dušička, Peter
Návrh energetického využitia hate Kubáňovo na Ipli. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of energy use of water work Holiša on Ipeľ
Mrva, Marek -- Dušička, Peter
Návrh energetického využitia VD Holiša na Ipli. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Research of the development of the groundwater level in the historical monument of "Water Tower" locality by mathematical modelling
Baroková, Dana -- Dušička, Peter
Výskum vývoja hladiny podzemnej vody v lokalite historickej pamiatky "Vodnej veže" matematickým modelovaním. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2019. 30 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications
2019
Details
Research on Measures for Minimizing the Scour Developement at the Hričov Weir
Pavúček, Martin -- Rumann, Ján
Výskum opatrení na minimalizáciu tvorby výmoľov pod haťou VD Hričov. Diploma thesis. 2019.
final thesis
2019
Details
Simulácia tvorby, časové a priestorové rozloženie povodní pomocou pokročilého hydrodynamického modelovania
Orfánus, Martin -- Šoltész, Andrej -- Buček, Daniel
Simulation of the flood formation, time and spatial distribution by using advanced hydrodynamic modeling. In PELIVANOVSKI, P. WMHE 2019. Skopje: Ss Cyril and Methodius University Civil Engineering Faculty, 2019, p. 126--132. ISBN 978-608-4510-33-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2019
Details
Stanovenie vplyvu čerpania podzemnej vody na vodné zdroje v priľahlých oblastiach
Šoltész, Andrej -- Baroková, Dana -- Červeňanská, Michaela -- Čubanová, Lea
Determination of impact of groundwater pumping on water resources in adjacent area. In SGEM 2019. 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 19. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining. Sofia: STEF 92 Technology, 2019, p. 153--160. ISBN 978-619-7408-77-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2019
Details
Study of water retention measures in Trnava
Červeňanská, Michaela
Štúdia vodozádržných opatrení na území mesta Trnava. In Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering. Bratislava: Spektrum STU, 2019, p. 485--490. ISBN 978-80-227-4972-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019
Details
The effect of shapes of the intake structure on the simultaneous operation of turbines of a low pressure SHPP
Bytčanková, Lucia
Vplyv tvarov vtokového objektu na súbežný chod turbín prihaťovej MVE. In Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering. Bratislava: Spektrum STU, 2019, p. 473--478. ISBN 978-80-227-4972-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019
Details
Vodozádržné opatrenia v Trnave ako prevencia proti suchu
Červeňanská, Michaela -- Mydla, Jakub -- Šoltész, Andrej -- Buček, Daniel
Water retention measures in the Trnava city as a prevention against droughts. Journal of Landscape Management, 10. p. 22--26.
articles in magazines
2019
Details
Vplyv parametrov diferenciálnej evolúcie na optimalizáciu hydro-termo koordinácie
Šulek, Peter -- Kinczer, Tomáš
Impact of differential evolution parameters on optimization of hydro-thermal coordination. Pollack Periodica, 14. p. 121--130.
articles in magazines2019
Details