Aug 18, 2019   4:37 a.m. Elena, Helena
Academic information system

Department of Hydraulic Engineering (FCE) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 15

PublicationsType of resultYearDetails
Ameliorative drainage channels - their importance at present in the landscape and in water management
Jurík, Ľuboš -- Kaletová, Tatiana -- Pokrývková, Jozefína -- Gacko, Igor -- Rehák, Štefan -- Šoltész, Andrej
Drenážne melioračné kanály – ich význam v súčasnosti v krajine a v hospodárení s vodou. In ROŽNOVSKÝ, J. -- LITSCHMANN, T. Hospodaření s vodou v krajině. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2019, ISBN 978-80-87577-88-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Assessment of the Effects of Intake Structure Geometry of Low-Head SHPP on the Flow Velocity Distribution
Böhmer, Adrian -- Rumann, Ján
Posúdenie vplyvu geometrie vtokových objektov nízkotlakých MVE na rozdelenie rýchlostí prúdenia. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Hydraulic design of the fish pass and its assessment for the planned Water structure Kolárovo
Bombiczová, Andrea -- Čubanová, Lea
Hydraulický návrh rybovodu a jeho posúdenie pre plánované VD Kolárovo. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Hydrodynamic flow model of revitalized streams
Polák, Jakub -- Orfánus, Martin
Hydrodynamický model prúdenia revitalizovaných tokov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Hydrologic - hydraulic analysis of revitalisation of water bodies in lowland regions of Slovakia
Šoltész, Andrej -- Čubanová, Lea -- Baroková, Dana -- Jurík, Ľuboš -- Rehák, Štefan
Hydrologicko - hydraulická analýza revitalizácie vodných útvarov v nížinných oblastiach Slovenska. In ROŽNOVSKÝ, J. -- LITSCHMANN, T. Hospodaření s vodou v krajině. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2019, ISBN 978-80-87577-88-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Hydrologické a hydraulické aspekty revitalizácie mokradí: prípadová štúdia na Slovensku
Šoltész, Andrej -- Čubanová, Lea -- Baroková, Dana -- Červeňanská, Michaela
Hydrological and Hydraulic Aspects of the Revitalization of Wetlands: A Case Study in Slovakia. In Water Resources in Slovakia: Part 2. Cham: Springer International Publishing, 2019, p. 287--306. ISBN 978-3-319-92864-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Measurement of deformations of velocity field on a physical model of rakes
Skoncová, Dagmara -- Rumann, Ján
Meranie deformácií rýchlostného poľa na fyzikálnom modeli hrablíc. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Modelling the Flow in the Hričov Reservoir
Chrachalová, Kristína -- Rumann, Ján
Modelovanie prúdenia v nádrži VD Hričov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Numerische Analyse und Optimierung des Systems für Grundwasserentnahme zur Steuerung des Wasserspiegels
Šoltész, Andrej -- Baroková, Dana
Design, numerical analysis and optimisation of groundwater extraction system. In Komplexe Planungsaufgaben im Wasserbau und ihre Lösungen: 42. Dresdner Wasserbaukolloquium. 07. - 08. März 2019, Dresdner, Germany. Dresden : Technische Universität Dresden, 2019, p. 175--183. ISBN 978-3-86780-577-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Possibilities of release of flood discharges on the lower Ondava River
Mydla, Jakub -- Šoltész, Andrej
Možnosti odľahčenia povodňových prietokov na dolnej Ondave. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Posúdenie vývoja riečneho dna pomocou 2D hydrodynamického modelu s integrovaným modelom transportu sedimentov
Buček, Daniel -- Orfánus, Martin -- Dušička, Peter
Assessment of river bed evolution with the aid of 2D hydrodynamic model with integrated sediment transport modeling capabilities. Pollack Periodica, 14. p. 129--138.
articles in magazines2019Details
Proposal of energy use of Kubáňovo weir on Ipeľ
Kandráč, Patrik -- Dušička, Peter
Návrh energetického využitia hate Kubáňovo na Ipli. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of energy use of water work Holiša on Ipeľ
Mrva, Marek -- Dušička, Peter
Návrh energetického využitia VD Holiša na Ipli. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Research of the development of the groundwater level in the historical monument of "Water Tower" locality by mathematical modelling
Baroková, Dana -- Dušička, Peter
Výskum vývoja hladiny podzemnej vody v lokalite historickej pamiatky "Vodnej veže" matematickým modelovaním. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2019. 30 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Research on Measures for Minimizing the Scour Developement at the Hričov Weir
Pavúček, Martin -- Rumann, Ján
Výskum opatrení na minimalizáciu tvorby výmoľov pod haťou VD Hričov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details