20. 9. 2019  12:17 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GULAN, L. -- MAZURKIEVIČ, I. -- ZAUJEC, P. -- DUNAJ, Š. Mechanizmus otáčania pracovného nástroja zemného stroja: úžitkový vzor č. 8437. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 7 s.

Originálny názov: Mechanizmus otáčania pracovného nástroja zemného stroja: úžitkový vzor č. 8437
Anglický názov: The rotary mechanism of the earth moving machine tool
Autor: prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD. (40%)
doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc. (40%)
Ing. Pavol Zaujec (10%)
Ing. Štefan Dunaj (10%)
Pracovisko: Ústav dopravnej techniky a konštruovania
Druh publikácie: monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
ISBN:
Vydavateľ: Úrad priemyselného vlastníctva SR
Miesto vydania: Banská Bystrica
Rok vydania: 2019
Počet strán: 7
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AGJ Patentové prihlášky, prihlášky úžitkových vzorov, prihlášky dizajnov, prihlášky ochranných známok, žiadosti o udelenie dodatkových ochranných osvedčení, prihlášky topografií polovodičových výrobkov, prihlášky označení pôvodu výrobkov, prihlášky zemepisných označení výrobkov, prihlášky na udelenie šľachtiteľských osvedčení
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: nástroj, mobile working machine, mobilný pracovný stroj
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
Posledná zmena: 18.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)