16. 10. 2019  14:06 Vladimíra
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JAVORSKÝ, R. -- POLÓNI, M. Spaľovací motor s pohonom na pyrolýzne plyny. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Spaľovací motor s pohonom na pyrolýzne plyny
Anglický názov: Pyrolysis gas powered internal combustion engine
Český názov:
Autor: Bc. Richard Javorský
prof. Ing. Marián Polóni, CSc.
Pracovisko: Ústav dopravnej techniky a konštruovania
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: pyrolýzny plyn, spaľovací motor, internal combustion engine, plastic waste, environment, plastový odpad, životné prostredie, zemný plyn, pyrolysis gas, natural gas
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Richard Javorský
Posledná zmena: 08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)