15. 9. 2019  15:59 Jolana, deň pracovného voľna - Sedembolestná Panna Mária
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LONDÁK, J. -- POLÓNI, M. Meranie vybraných fyzikálnych veličín spaľovacieho motora. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Meranie vybraných fyzikálnych veličín spaľovacieho motora
Anglický názov: Measurement of selected physical quantities of combustion engine
Český názov:
Autor: Ing. Jaroslav Londák
prof. Ing. Marián Polóni, CSc.
Pracovisko: Ústav dopravnej techniky a konštruovania
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: pressure, tlak, zber dát, snímač, sensor, data acquisition, measurement network, teplota, merací reťazec, temperature
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Jaroslav Londák
Posledná zmena: 08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)