17. 9. 2019  3:06 Olympia
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PELLER, K. -- BACHRATÝ, M. Návrh skúšobného zariadenia pre stanovenie súčiniteľa trenia pre materiálovú dvojicu nástroj - obrobok. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Návrh skúšobného zariadenia pre stanovenie súčiniteľa trenia pre materiálovú dvojicu nástroj - obrobok
Anglický názov: Design of a test device for determining the friction coefficient for a material tool pair - workpiece
Český názov:
Autor: Ing. Krisztián Peller
doc. Ing. Michal Bachratý, CSc.
Pracovisko: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
Ústav technológií a materiálov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: rezná kvapalina, trenie, friction, koeficient trenia, tribometer, cutting fluid, friction coeffitien
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Krisztián Peller
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)