23. 9. 2019  2:35 Zdenka
Akademický informační systém

Strojnícka fakulta - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠOOŠ, Ľ. -- ONDRUŠKA, J. -- ONDEROVÁ, I. -- FERENCZ, V. -- ŠTEFANKA, M. Modulárny multifunkčný technologický komplex na úpravu kovových skeletov najmä zo starých vozidiel: patentový spis č. 288672. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 12 s.

Originální název: Modulárny multifunkčný technologický komplex na úpravu kovových skeletov najmä zo starých vozidiel: patentový spis č. 288672
Anglický název:
Autor: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. (40%)
Ing. Juraj Ondruška, PhD. (22%)
Ing. Iveta Onderová, PhD. (22%)
Vojtech Ferencz (13%)
Ing. Marek Štefanka, PhD. (3%)
Pracoviště: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
Druh publikace: monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace
ISBN:
Nakladatel: Úrad priemyselného vlastníctva SR
Místo vydání: Banská Bystrica
Rok vydání: 2019
Počet stran: 12
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: AGJ Patentové prihlášky, prihlášky úžitkových vzorov, prihlášky dizajnov, prihlášky ochranných známok, žiadosti o udelenie dodatkových ochranných osvedčení, prihlášky topografií polovodičových výrobkov, prihlášky označení pôvodu výrobkov, prihlášky zemepisných označení výrobkov, prihlášky na udelenie šľachtiteľských osvedčení
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
Poslední změna: 15.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)