20. 9. 2019  1:36 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠOOŠ, Ľ. -- ONDRUŠKA, J. -- ONDEROVÁ, I. -- FERENCZ, V. -- ŠTEFANKA, M. Modulárny multifunkčný technologický komplex na úpravu kovových skeletov najmä zo starých vozidiel: patentový spis č. 288672. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 12 s.

Originálny názov: Modulárny multifunkčný technologický komplex na úpravu kovových skeletov najmä zo starých vozidiel: patentový spis č. 288672
Anglický názov:
Autor: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. (40%)
Ing. Juraj Ondruška, PhD. (22%)
Ing. Iveta Onderová, PhD. (22%)
Vojtech Ferencz (13%)
Ing. Marek Štefanka, PhD. (3%)
Pracovisko: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
Druh publikácie: monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
ISBN:
Vydavateľ: Úrad priemyselného vlastníctva SR
Miesto vydania: Banská Bystrica
Rok vydania: 2019
Počet strán: 12
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AGJ Patentové prihlášky, prihlášky úžitkových vzorov, prihlášky dizajnov, prihlášky ochranných známok, žiadosti o udelenie dodatkových ochranných osvedčení, prihlášky topografií polovodičových výrobkov, prihlášky označení pôvodu výrobkov, prihlášky zemepisných označení výrobkov, prihlášky na udelenie šľachtiteľských osvedčení
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)