Jul 20, 2019   7:25 a.m. Iľja
Academic information system

Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 56

PublicationsType of resultYearDetails
Analýza mesačných prietokov na Slovensku použitím hydrologických exploratívnych metód
Ďurigová, Mária -- Ballová, Dominika -- Hlavčová, Kamila
Analyses of Monthly Discharges in Slovakia Using Hydrological Exploratory Methods. In Proceedings of 3rd International Electronic Conference on Water Sciences (ECWS-3). Basel: MDPI, 2019, ISSN 2504-3900.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Anizotropická difúzia na odstraňovanie šumu založená na PDE modeloch diskretizovaných metódou konečných objemov
Krivá, Zuzana -- Stašová, Oľga
Speckle removing anisotropic diffusion based on PDE models discretized by the finite volume method. In SZARKOVÁ, D. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. -- LETAVAJ, P. Aplimat 2019, 18th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2019, p. 700--714. ISBN 978-80-227-4884-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Application of statistical methods in prediction of successful completion of bachelor's degree of study
Beran, Branislav -- Ballová, Dominika
Aplikácia štatistických metód na predikciu a vyhodnotenie úspešného ukončenia bakalárskeho stupňa štúdia. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Asymptotické priblíženie k moorovskej hranici pre priemer 3 cayleyovskými grafmi
Bachratý, Martin -- Šiagiová, Jana -- Širáň, Jozef
Asymptotically approaching the Moore bound for diameter three by Cayley graphs. Journal of Combinatorial Theory. Series B, p. 203--217.
articles in magazines2019Details
Birotárne mapy negatívnej prvočíselnej chatakteristiky
d'Azevedo, Antonio Breda -- Catalano, Domenico A. -- Širáň, Jozef
Bi-rotary Maps of Negative Prime Characteristic. Annals of Combinatorics, 23. p. 27--50.
articles in magazines2019Details
Boundary value problems with oblique derivative condition
Schwarzová, Paula -- Mikula, Karol
Okrajové úlohy so šikmou deriváciou. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Cayleyovské grafy s daným priemerom alebo obvodom na lineárnych grupách
Behun, Matúš -- Šiagiová, Jana
Cayley graphs of given diameter or girth on linear groups. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Cooperative games and their applications
Goreková, Iveta -- Šipošová, Alexandra
Kooperatívne hry a ich aplikácie. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Dve monády kategórie grafov
Jenča, Gejza
Two monads on the category of graphs. Mathematica Slovaca, 69. p. 257--266.
articles in magazines2019Details
FEM analysis of bridge structures
Horváthová, Nikoleta -- Macák, Marek
MKP analýza mostných konštrukcií. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Finite volume numerical scheme for solving curve evolution based on Lagrangian method and its comparison with those based on Euler principle.
Obrtáčová, Tatiana -- Handlovičová, Angela
Konečno - objemová numerická schéma vývoja kriviek Lagrangeovou metódou a jej porovnanie so schémami založenými na Eulerovskom princípe. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Fraktálová mágia
Ždímalová, Mária -- Fecková Škrabuľáková, Erika
Magic with fractals. In SZARKOVÁ, D. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. -- LETAVAJ, P. Aplimat 2019, 18th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2019, p. 1326--1344. ISBN 978-80-227-4884-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Geometria a umenie na mape Bohemiae Rosa a na Bleauových historických mapách v 17. storočí
Vajsáblová, Margita
Geometry and art on the Bohemiae Rosa and on Bleau's historical maps in 17th century. In SZARKOVÁ, D. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. -- LETAVAJ, P. Aplimat 2019, 18th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2019, p. 1251--1264. ISBN 978-80-227-4884-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Graovac-Pisanského index pre stromy
Knor, Martin
Graovac-Pisanski index for trees. In CZAP, J. Graphs 2019. Košice: Technical University of Košice, 2019, p. 15.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Horná hranica veľkých grafov daného stupňa a priemeru 2 vyplývajúca z Abelianských zdvihov kompletných bipartitných multigrafov
Jánoš, Pavol
An upper bound for large graphs of given degree and diameter two arising from Abelian lifts of complete bipartite multigraphs. In CZAP, J. Graphs 2019. Košice: Technical University of Košice, 2019, p. 11--12.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Hygro - thermal models in the building constructions
Bošanská, Barbora -- Minárová, Mária
Vlhkostno teplotné modely v stavebných konštrukciách. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Chemické grafy s minimálnou hodnotou Wienerovho indexu
Knor, Martin -- Škrekovski, Riste -- Tepeh, Aleksandra
Chemical Graphs with the Minimum Value of Wiener Index. MATCH, 81. p. 119--132.
articles in magazines2019Details
Image filtration based on oriented Gaussians
Rosival, Daniel -- Krivá, Zuzana
Filtrácia obrazu pomocou orientovaných Gaussiánov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Iteračná IIOE schéma konečných objemov pre level-set rovnicu na polyhedrálnych sieťach
Hahn, Jooyoung -- Mikula, Karol -- Frolkovič, Peter -- Medľa, Matej -- Basara, Branislav
Iterative inflow-implicit outflow-explicit finite volume scheme for level-set equations on polyhedron meshes. Computers and Mathematics with Applications, 77. p. 1639--1654.
articles in magazines2019Details
Kvintické polynomiály ako kopule
Šeliga, Adam
Quintic polynomials as copulas. In CHLEBOUN, J. -- OLIVÍK, S. ISCAMI 2019. Prague: Czech Technical University in Prague, 2019, p. 62--63.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Miery podobnosti, penalty-funkcie a fuzzy entropia pre prípad novo definovaných mier podobnosti
Santos, Helida -- Couso, Ines -- Bedregal, Benjamin -- Takáč, Zdenko -- Minárová, Mária -- Asiain, Alfredo -- Barrenechea, Edurne -- Bustince, Humberto
Similarity measures, penalty functions, and fuzzy entropy from new fuzzy subsethood measures. International Journal of Intelligent Systems, 34. p. 1281--1302.
articles in magazines2019Details
Modeling and analysis of plate tectonics
Štefanec, Martin -- Kollár, Michal
Modelovanie a analýza platňovej tektoniky. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Modelling of flow induced by fire in tunnel using computer cluster
Černý, Libor -- Glasa, Ján
Modelovanie prúdenia vyvolaného požiarom v tuneli na klastri počítačov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Modelling of the accordion reed vibration in ANSYS Workbench
Šípoš, Slavomír -- Tomek, Lukáš
Modelovanie kmitania jazýčkov akordeónu v softvéri ANSYS Workbench. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Modelovanie obtekania telies pomocou komplexnej analýzy
Čavarga, Martin -- Širáň, Jozef
Modeling of Fluid Flow Past Solid Objects via Complex Analysis. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Návrh experimentu v laboratóriu a použitie štatistických metód na analýzu dát
Malá, Radka -- Jenisová, Zita -- Porubská, Mária -- Ballová, Dominika
Design of experiments in the laboratory and the use of statistical methods for data analysis. In SZARKOVÁ, D. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. -- LETAVAJ, P. Aplimat 2019, 18th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2019, p. 782--792. ISBN 978-80-227-4884-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Normované úžitkové funkcie: niektoré nedávne výsledky
Mesiar, Radko -- Kolesárová, Anna -- Stupňanová, Andrea -- Yager, Ronald R
Normed Utility Functions: Some Recent Advances. In DOUMPOS, M. -- FIGUEIRA, J R. New Perspectives in Multiple Criteria Decision Making. Cham: Springer Nature, 2019, p. 133--149. ISBN 978-3-030-11481-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Nové typy dekompozičných integrálov pre reálne a intervalové funkcie
Šeliga, Adam
New types of decomposition integrals for real- and interval-valued functions. In GRABISCH, M. -- KROUPA, T. -- SAMINGER-PLATZ, S. -- VETTERLEIN, T. Set Functions in Games and Decision: abstracts of the 38th Linz Seminar on Fuzzy Set Theory. Linz, Austria, 5. - 8. 2. 2019. 1st ed. Austria : Johannes Kepler Universität Linz, 2019, p. 90--92.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Numerical computations of first arrival function
Lacková, Katarína -- Frolkovič, Peter
Numerický výpočet funkcie času prvého príchodu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Numerical methods for the solution of optical flow problem
Žáková, Dagmar -- Frolkovič, Peter
Numerické metódy na riešenie úlohy o optickom toku. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Numerical methods to find a skeleton of distance function
Gajdošová, Nikola -- Frolkovič, Peter
Numerické metódy na určenie skeletonu vzdialenostnej funkcie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Numerické metódy a ich využitie akustických simuláciách
Riečanová, Izabela -- Handlovičová, Angela
Numerical methods and their use in acoustical simulations. Dissertation thesis. 2019.
final thesis2019Details
Numerické modelovanie šírenia pozemného lesného požiaru evolúciou kriviek na ploche
Ambroz, Martin -- Balažovjech, Martin -- Medľa, Matej -- Mikula, Karol
Numerical modeling of wildland surface fire propagation by evolving surface curves. Advances in Computational Mathematics, 45. p. 1067--1103.
articles in magazines2019Details
O defekte vrcholovo tranzitívnych grafov daného stupňa a priemeru
Exoo, Geoffrey -- Jajcay, Robert -- Mačaj, Martin -- Širáň, Jozef
On the defect of vertex-transitive graphs of given degree and diameter. Journal of Combinatorial Theory. Series B, p. 322--340.
articles in magazines2019Details
O minimálnej vzdialenosti k-vrcholovej podmnožiny v grafe
Knor, Martin -- Škrekovski, Riste
On the minimum distance in a k-vertex set in a graph. Applied Mathematics and Computation, p. 99--104.
articles in magazines2019Details
Oligopoly models under risk-based decision making.
Kovaľ, Ján -- Šipošová, Alexandra
Modely oligopolov pri rozhodovaní za prítomnosti rizika. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Optimalization 2
Knor, Martin -- Tomek, Lukáš
Optimalizácia 2. Bratislava : Spektrum STU, 2019. ISBN 978-80-227-4918-3.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Optimálny návrh budovy pre využitie mestskej veternej energie
Hubová, Oľga -- Macák, Marek
Optimal Design of Building for Urban Wind Energy Utilization. In World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS 2018). Bristol: IOP Publishing, 2019.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Porovnanie vegetácie podrastu pôvodných lesov a priľahlých agátových lesov v Karpatsko-panónskom regióne
Slabejová, Denisa -- Bacigál, Tomáš -- Hegedüsová, Katarína -- Májeková, Jana -- Medvecká, Jana -- Mikulová, Katarína -- Petrášová-Šibíková, Mária -- Škodová, Iveta -- Zaliberová, Mária -- Jarolímek, Ivan
Comparison of the understory vegetation of native forests and adjacent Robinia pseudoacacia plantations in the Carpathian-Pannonian region. Forest Ecology and Management, 439. p. 28--40.
articles in magazines2019Details
Poznámka k CC-integrálu
Mesiar, Radko -- Stupňanová, Andrea
A note on CC-integral. Fuzzy Sets and Systems :, 355. p. 106--109.
articles in magazines2019Details
Pravdepodobnostné grafické modely a strojové učenie
Fratrič, Peter -- Bacigál, Tomáš
Graphical probability models and machine learning. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Pravdepodobnostné miery a projekcie na kvantových logikách
Nánásiová, Oľga -- Čerňanová, Viera -- Valášková, Ľubica
Probability measures and projections on quantum logics. In Information Technology, Systems Research, and Computational Physics. Cham: Springer, 2019, ISBN 978-3-030-18057-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Priradenie dynamických váh pre hodnotenie informácií za neurčitosti
Jin, LeSheng -- Mesiar, Radko -- Yager, Ronald R -- Qin, JinDong
Dynamic weights allocation according to uncertain evaluation information. International Journal of General Systems, 48. p. 33--47.
articles in magazines2019Details
Regulárne samoduálne a samo-Petrie-duálne mapy ľubovoľného stupňa
Fraser, Jay -- Jeans, Olivia -- Širáň, Jozef
Regular self-dual and self-Petrie-dual maps of arbitrary valency. Ars Mathematica Contemporanea, 16. p. 403--410.
articles in magazines2019Details
Scientometrické indexy založené na integráloch a ich modifikácia v rôznych oblastiach
Stupňanová, Andrea
Scientometric Indices Based on Integrals and Their Adaptation in Different Domains. In SEKI, H. Integrated Uncertainty in Knowledge Modelling and Decision Making. Cham: Springer Nature, 2019, p. 3--12. ISBN 978-3-030-14814-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Semi-implicitné časové diskretizácie pre advektívne level set rovnice
Frolkovič, Peter
Semi-implicit time discretizations of advection level set equations. In Efficient high-order time discretization methods for PDEs: abstracts booklet. May 8-10, 2019, Anacapri, Italy. 1st ed. Neapol : University of Napoli Federico II, 2019, p. 27.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Siete s danými vlastnosťami a ich aplikácie
Ždímalová, Mária
Networks with special properties and their applications. Habilitation thesis. 2019.
final thesis2019Details
Solution of anisotropic diffusion problems on nonuniform grids
Bejdák, Martin -- Mikula, Karol
Riešenie úloh anizotropickej difúzie na nerovnomerných výpočtových sieťach. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Sparse and redundant representations in image processing
Krasňanský, Juraj -- Šeliga, Adam
Riedke a nadbytočné reprezentácie v spracovaní obrazu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Spoľahlivosť modelov zameraných na hodnotenie odolnosti v pretlačení lokálne podopretých dosiek bez šmykovej výstuže
Halvonik, Jaroslav -- Kalická, Jana -- Majtánová, Lucia -- Minárová, Mária
Reliability of models aimed at evaluating the punching resistance of flat slabs without transverse reinforcement. Engineering Structures, p. 627--636.
articles in magazines2019Details
Statistical analysis of models' reliability for punching resistance assessment
Macko, Peter -- Kalická, Jana
Štatistická analýza presnosti modelov spoľahlivosti konštrukcií vzhľadom na pretlačenie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Usporiadaný vážený súčet nekonečných postupností s aplikáciami
Wang, Zhen -- Jin, LeSheng -- Yager, Ronald R -- Mesiar, Radko -- Kalina, Martin -- Špirková, Jana -- Borkotokey, Surajit
Ordered Weighted Sum in infinite sequences environment with applications. Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, 36. p. 2787--2792.
articles in magazines2019Details
Viscoelastic models with various elements and their constitutive equations determination
Zajícová, Soňa -- Minárová, Mária
Viacprvkové viskoelastické modely a determinácia ich konštitutívnych rovníc. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Vlastnosti super- a sub-aditívnych transformácií a ich modifikácie
Šeliga, Adam
Properties of super- and sub-additive transformations and its modifications. In Fuzzy and Rough Mathematical Structures. Riga: Latvian Mathematical Society, 2019, p. 28.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Zaťaženie sieťoviny vetrom a jeho zníženie
Hubová, Oľga -- Franek, Michal -- Macák, Marek
Wind Loads and Their Reduction on Mesh Fabrics. In New Trends in Dynamics of Structures. Kaunas: JVE International, 2019, p. 123--127.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Zúžené funkcie podobnosti, vzdialenosti a entropie intervalov za predpokladu použitia úplného usporiadania
Takáč, Zdenko -- Minárová, Mária -- Bustince, Humberto -- Fernandez, Javier
Restricted Similarity Functions, Distances and Entropies with Intervals Using Total Orders. In SEKI, H. Integrated Uncertainty in Knowledge Modelling and Decision Making. Cham: Springer Nature, 2019, p. 432--442. ISBN 978-3-030-14814-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details