Aug 8, 2020   11:17 a.m. Oskar
Academic information system

Institute of Management of the STU (OUP REK) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 64

Publications
Type of result
Year
Details
Aplication of controlling in small company
Černá, Zuzana -- Zatrochová, Monika
Aplikácia kontrolingu v malom podniku. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Application of marketing mix tools in selected company
Gregušová, Viktória -- Porgeszová, Hana
Aplikácia nástrojov marketingového mixu vo vybranej firme. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Budú mať čerství absolventi odlišnú skúsenosť so štýlmi mentoringu pri vstupe na trh práce
Kalinová, Gabriela
Will fresh graduates experience different styles of mentoring when they enter labour market. In Economic and Social Development.51st international scientific conference. Rabat: Faculty of lawESSS, 2020, p. 219--228. ISSN 1849-7535.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Carbon-neutral communities (model area Trenčín)
Barteková, Miroslava -- Ondrejička, Vladimír
Uhlíkovo-neutrálne komunity (modelové územie Trenčín). Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Centrope as a laboratory of cross-border cooperation - lessons from 17 years of the Centrope region (2003-2019)
Husár, Milan -- Jaššo, Matej
Centrope as a laboratory of cross-border cooperation - lessons from 17 years of the Centrope region (2003-2019). Przestrzen spoleczna. Social space journal, p. 1--22.
articles in magazines
2020Details
Climate change and university (model example of STU in Bratislava)
Pôbišová, Tatiana Anna -- Jamečný, Ľubomír
Klimatická zmena a univerzita (modelovy prfiklad STU v Bratislave). Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Cluster aspect contributing to the sustainable growth of the territory of Nové Zámky and surroundings
Pavelková, Blanka -- Chodasová, Zuzana
Klaster aspekt prispievajúci k udržateľnému rastu riešeného územia Nové Zámky a okolie. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Concepts of riverside developments and their potential concerning the maintaining of city identity - Case Study Bratislava
Petrtýlová, Rebeka -- Jaššo, Matej
Koncepcie rozvoja nábreží a ich potenciál pri zachovaní identity mesta – prípadová štúdia Bratislava. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Crossborder Cooperation, Model Territory - Bratislava, Kopčianska - Kittsee
Kirinovičová, Daniela -- Gažová, Daniela
Cezhraničná spolupráca Slovensko – Rakúsko, modelové územie Bratislava, Kopčianska - Kittsee. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Crossborder Landscape - Model Territory: Three-Border Point SK, A, HU
Hnilicová, Lenka -- Gažová, Daniela
Krajina prihraničných území – Modelové územie: Trojhraničný bod SK, A, HU. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Current trends of data analysis and their use in management
Pakos, Šimon -- Mišota, Branislav
Aktuálne trendy analýzy dát a ich využitia v manažmente. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Cyclist transportation solutions in urban environments - model area Bratislava - Stare mesto
Slovák, Peter -- Husár, Milan
Riešenia cyklistickej dopravy v mestskom prostredí – modelové územie Bratislava - Staré mesto. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Diagnosis of the financial position of VUCHT, a. as the basis for drawing up management decisions
Mičíková, Mária -- Bondareva, Irina
Diagnostika finančnej pozície spoločnosti VUCHT, a. s., ako základ vypracovania riadiacich rozhodnutí. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Digital communication of wine routes in Slovakia, Czech Republic, Germany and Austria
Coskun, Lucia -- Zajko, Marián
Digital communication of wine routes in Slovakia, Czech Republic, Germany and Austria. In DVOULETÝ, O. Innovation management, entrepreneurship and sustainability (IMES) 2020: proceedings of the 8th international conference May 28-29, 2020, Prague / [elektronický zdroj]. 1st ed. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2020, p. 70--85. ISBN 978-80-245-2378-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020Details
Effective management of farm processes
Putzová, Zuzana -- Zatrochová, Monika
Efektívne riadenie procesov v poľnohospodárskom podniku. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Evaluation of innovation implementation in selected company
Scheff, Nicole -- Golej, Július
Zhodnotenie implementácie inovácie vo vybranom podniku. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Evaluation of the effectiveness of using sales promotion tools in a selected retail chain
Csóka, Andrea -- Plchová, Jana
Hodnotenie efektívnosti využitia nástrojov podpory predaja vo vybranom obchodnom reťazci. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Exapansion of production capacities for product innovation in selected company
Bacho, Richard -- Golej, Július
Rozširovanie výrobných kapacít pre inovácie produktov vo vybranom podniku. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Flexible public spaces for the 21st century (Bratislava-Petržalka model area)
Minarovičová, Ema -- Finka, Maroš
Flexibilné verejné priestory pre 21. storočie (modelové územie Bratislava-Petržalka). Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
General plan of housing in Bratislava old town
Brestovská, Barbora -- Špirková, Daniela
Územný generel bývania 2050 mestská časť Bratislava - Staré mesto. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Improving competitiveness of university graduates in consideration of study fields
Porgeszová, Hana -- Zatrochová, Monika
Improving competitiveness of university graduates in consideration of study fields. In 7th REDETE Conference. Researching economic development and entrepreneurship in transition economies.: Banja Luka, Oktober 24-26, 2019 / [elektronický zdroj]. 1st ed. Banja Luka: University of Banja Luka, 2020, p. 296--304. ISBN 978-99938-46-87-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Increasing the competitiveness of companies through the use of renewable energies.
Niedermayer, Markus H. -- Zatrochová, Monika
Increasing the competitiveness of companies through the use of renewable energies. In Essays der Wissenschaft XVII. Berlin: EAB-Publishing, 2020, p. 81--88. ISBN 978-3-96163-177-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Instruments of harmonization of urban development and green infrastructure
Skladaná, Veronika -- Ondrejička, Vladimír
Nástroje harmonizácie sídelného rozvoja a zelenej infraštruktúry. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Ľudia bez domova ako výzva pre priestorové plánovanie
Nováková, Natália -- Husár, Milan
Homelessness as a challenge for urban environments. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Management tools and techniques used in cost management in enterprise
Kubisová, Jana -- Glatz, Mária
Manažérske nástroje a techniky používané pri riadení podnikových nákladov. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Metodika tvorby a impementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart (inteligentného, rozumného) rozvoja.
Finka, Maroš -- Jamečný, Ľubomír -- Ondrejička, Vladimír
Metodika tvorby a impementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart (inteligentného, rozumného) rozvoja. Bratislava: Spektrum STU, 2020. 69 p. ISBN 978-80-227-4988-6.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications
2020
Details
Modeling of the optimal production process in industrial enterprise
Ondrášková, Natália -- Pánik, Miroslav
Modelovanie optimálneho výrobného procesu v priemyselnom podniku. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Modern Forms and Trends in Online Marketing
Ragan, Radoslav -- Kuperová, Martina
Moderné formy a trendy online marketingu. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Návrhy pre Bratislavu 2019-2020.Urbanizmus I. Brownfieldy
Kusý, Rudolf -- Sedláček, Štefan -- Horanská, Erika -- Kaliský, Branislav -- Húsenicová, Jarmila -- Kacer, Jaroslav -- Husár, Milan
Návrhy pre Bratislavu 2019-2020.Urbanizmus I. Brownfieldy. Bratislava: Future Proof, 2020. 8 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications
2020
Details
Optimization of the Price Control Process in the Selected Company
Uličná, Miriam -- Plchová, Jana
Optimalizácia procesu kontroly cien vo vybranej spoločnosti. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Place Attachment as a factor of the neighbourhood development
Sládečková, Petra -- Jaššo, Matej
Identifikácia s miestom (place attachment) ako faktor rozvoja mestských štvrtí. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Praktikum strategického plánovania
Jamečný, Ľubomír -- Ondrejička, Vladimír
Praktikum strategického plánovania. Bratislava: Spektrum STU, 2020. 107 p. ISBN 978-80-227-4989-3.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2020Details
Principles of interventions targeted to sustainability in spatial planning policy (model area of Bratislava - Dubravka)
Chalupová, Katarína -- Jamečný, Ľubomír
Princípy intervencií smerovaných na udržateľnosť v priestorovo-plánovacej politike (modelové územie Bratislava-Dúbravka). Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Program for lagging districts as a framework for innovative approaches within the state regional development policies in Slovakia
Finka, Maroš -- Husár, Milan -- Sokol, Tomáš
Program for lagging districts as a framework for innovative approaches within the state regional development policies in Slovakia. Sustainability [elektronický zdroj], p. 2--21.
articles in magazines2020Details
Proposal of Arrangements for Improving the Supply and Distribution Logistics in Selected Company
Hruška, Ivan -- Kuperová, Martina
Návrh opatrení na zdokonalenie zásobovacej a distribučnej logistiky vo vybranej spoločnosti. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Proposal of Measures to Improve the Motivation of Employees in Selected Enterprises
Hromníková, Hana -- Kuperová, Martina
Návrh opatrení na zdokonalenie motivačného systému zamestnancov vo vybranom podniku. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Public Spaces of Housing Estates - Model Territory Nitra - Klokočina
Gasiorová, Viktória -- Gažová, Daniela
Verejné priestory sídlisk, Modelové územie Nitra - Klokočina. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Rationalization of Warehouse Management in Selected Company
Šabová, Kornélia -- Kuperová, Martina
Racionalizácia skladového hospodárstva vo vybranom podniku. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
SMART solutions for the sustainable development of urban community. Case study Trávniky in the district Bratislava - Ružinov.
Csölleiová, Kristína -- Petríková, Dagmar
SMART riešenia pre udržateľný rozvoj mestskej komunity. Prípadová štúdia Trávniky v MČ Bratislava - Ružinov. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Social innovation as one of the main instruments affecting employment growth of selected area
Vranová, Monika -- Chodasová, Zuzana
Sociálne inovácie ako jeden zo základných nástrojov ovplyvňujúci rast zamestnanosti vybraného územia. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Spacial expansion of the urban structures - case study Petržalka
Horváth, Dominik -- Hajduk, Michal
Priestorová expanzia mestských štruktúr – prípadová štúdia Petržalka. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Spatial aspects of social innovation and civic engagement
Ivanová, Petra -- Chodasová, Zuzana
Priestorové aspekty sociálnych inovácií a občianskej angažovanosti. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Spatial intensification of the urban structures - case study Petržalka
Šimonová, Sára -- Hajduk, Michal
Priestorová intenzifikácia mestských štruktúr – prípadová štúdia Petržalka. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Správa o hodnotení strategického dokumentu. Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030.
Petríková, Dagmar -- Pauditšová, Eva -- Jamečný, Ľubomír -- Ondrejička, Vladimír
Správa o hodnotení strategického dokumentu. Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030. Bratislava: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, 2020. 112 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications
2020
Details
Stabilization of a Qualified Workforce in the Industrial Enterprise
Packa, Dávid -- Plchová, Jana
Stabilizácia kvalifikovanej pracovnej sily v priemyselnom podniku. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Startegic development documents of Šahy
Kováč, Andrej -- Ladzianska, Zuzana
Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obce Šahy. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Startegic development documents of Šaľa
Kutálek, Lukáš -- Ladzianska, Zuzana
Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obce Šaľa. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Strategic development documents for the city of Komarno
Kertys, Lukáš -- Husár, Milan
Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obce Komárno. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Strategic development documents for the city of Levice
Kaliničová, Kristína -- Husár, Milan
Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obce Levice. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Strategic development documents for the city of Nove Zamky
Pätoprstá, Karin -- Hajduk, Michal
Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obce Nové Zámky. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Strategic development documents for the city of Sturovo
Stachovičová, Kristína -- Hajduk, Michal
Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obce Štúrovo. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Strategic development documents of Hurbanovo
Hajduk, Daniel -- Ondrejička, Vladimír
Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obce Hurbanovo. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Strategic development documents of Kolarovo
Flaska, Vivien Liliana -- Ondrejička, Vladimír
Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obce Kolárovo. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Strategic development documents of Šurany
Durandziová, Michaela -- Jamečný, Ľubomír
Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obce Šurany. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Strategic development documents of Vráble
Blaňár, Dávid -- Jamečný, Ľubomír
Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obce Vráble. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Sustainable construction in the context of return on investment in a selected renewable energy source
Adamský, Marián -- Adamuščin, Andrej
Udržateľná výstavba v kontexte návratnosti investície do vybraného obnoviteľného zdroja energie. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Territorial forecast for SMART city development - general plan of housing
Špaňová, Monika -- Finka, Maroš
Územná prognóza SMART rozvoja mesta - generel bývania. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Territorial Innovation Clusters (model area Liptov Tourism Cluster)
Drugda, Matej -- Finka, Maroš
Územné inovačné Klastre (modelové územie Klaster cestovného ruchu Liptov). Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Territorial prognosis of SMART city development - general plan of social services
Matejov, Patrik -- Jamečný, Ľubomír
Územná prognóza SMART rozvoja mesta - generel sociálnych služieb. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
The cost analysis of a business entity
Hozlárová, Klára -- Majerník, Milan
Analýza nákladovosti podnikateľského subjektu. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
The diagnosis of financial health a business entity
Hazuchová, Anna -- Majerník, Milan
Diagnostika finančného zdravia podnikateľského subjektu. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
The economic efficiency of the investment project of introducing a new electrolyte at Continental
Miháliková, Lucia -- Bondareva, Irina
Ekonomická efektívnosť investičného projektu zavedenia nového elektrolytu v spoločnosti Continental. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
The process of increasing sales product using technological specialist
Miklušáková, Klaudia -- Porgeszová, Hana
Proces zvýšenia predaja produktov pomocou technologického špecialistu. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Základy finančného trhu: online učebnica [elektronický zdroj]
Porgeszová, Hana -- Zatrochová, Monika
Základy finančného trhu: online učebnica [elektronický zdroj]. Bratislava: Spektrum STU, 2020. ISBN 978-80-227-5004-2.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2020
Details