15. 12. 2019  13:31 Ivica
Akademický informačný systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

POLAČKOVÁ, Z. -- LUBYOVÁ, M. Ľudský kapitál ako faktor konkurencieschopnosti a rozvoja regionálnych celkov v SR a v Európe - súčasný stav a prognózovanie budúceho vývoja. Dizertačná práca. 2019.

Originálny názov: Ľudský kapitál ako faktor konkurencieschopnosti a rozvoja regionálnych celkov v SR a v Európe - súčasný stav a prognózovanie budúceho vývoja
Anglický názov: Human capital as a factor of competetivenss and development of the regions in the Slovak Republic and Europe: Current situation and forecasting future developments
Český názov:
Autor: Mgr. Zuzana Polačková, PhD., M.A.
Mgr. JUDr. Martina Lubyová, PhD.
Pracovisko: Ústav manažmentu STU
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Dizertačná práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: least-developed districts, lagging regions, regionálna konkurencieschopnosť, human capital, ľudský kapitá, najmenej rozvinutý okres, regional competitiveness, zaostávajúce regióny
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Mgr. Zuzana Polačková, PhD., M.A.
Posledná zmena: 06.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)