14. 12. 2019  0:19 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HANULÍKOVÁ, K. -- PETRÍKOVÁ, D. Riziká rozhodovania za vysokej miery neurčitosti v developerskom procese rezidenčných nehnuteľností. Dizertačná práca. 2019.

Originálny názov: Riziká rozhodovania za vysokej miery neurčitosti v developerskom procese rezidenčných nehnuteľností
Anglický názov: Threats of decision making in terms of uncertainty in residential building development
Český názov:
Autor: Ing. Karolína Hanulíková, PhD.
doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD.
Pracovisko: Ústav manažmentu STU
ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Dizertačná práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: development process, speculative, aspekt neurčitosti, multicriteria decision making, špekulatívny, aspect of uncertainty, priestorové plánovanie, developerský proces, multikriteriálne rozhodovanie, spatial planning
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Karolína Hanulíková, PhD.
Posledná zmena: 13.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)