Oct 20, 2019   9:05 p.m. Vendelín
Academic information system

Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 109

PublicationsType of resultYearDetails
Analýza mesačných prietokov na Slovensku použitím hydrologických exploratívnych metód
Ďurigová, Mária -- Ballová, Dominika -- Hlavčová, Kamila
Analyses of Monthly Discharges in Slovakia Using Hydrological Exploratory Methods. In Proceedings of 3rd International Electronic Conference on Water Sciences (ECWS-3). Basel: MDPI, 2019, ISSN 2504-3900.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Analýza mesačných prietokov na Slovensku použitím hydrologických exploratívnych metód a štatistických metód
Ďurigová, Mária -- Ballová, Dominika -- Hlavčová, Kamila
Analyses of Monthly Discharges in Slovakia Using Hydrological Exploratory Methods and Statistical Methods. Slovak Journal of Civil Engineering, 27. p. 36--43.
articles in magazines2019Details
Analýza nádorových buniek pomocou matematických modelov
Ždímalová, Mária -- Maruščáková, Lenka -- Bucová, Mária -- Sova, Ondrej -- Kopáni, Martin
Analyses of tumor cells by mathematical models. Bratislava Medical Journal, 74. p. 650--657.
articles in magazines2019Details
Analýza vzťahov medzi krajinami V4 a Nemeckom prostredníctvom ich hrubého domáceho produktu a modelov kopuly
Bacigál, Tomáš -- Komorníková, Magdaléna -- Komorník, Jozef
Analysis of Relationship Among V4 Countries and Germany by Their Gross Domestic Products and Copula Models. In HALAŠ, R. -- GAGOLEWSKI, M. -- MESIAR, R. New Trends in Aggregation Theory. Cham (Switzerland): Springer Nature Switzerland AG, 2019, p. 232--243. ISBN 978-3-030-19493-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Analýza závislosti medzi rýchlosťami rastu hrubého domáceho produktu krajín V4 pomocou štvorrozmerných vine kopúl
Komorník, Jozef -- Komorníková, Magdaléna -- Bacigál, Tomáš
Analysis of Dependence among Growth Rates of GDP of V4 Countries Using 4dimensional Vine Copulas. In SKIADAS, C H. -- BOZEMAN, J R. Data Analysis and Applications 2. Hoboken (USA): John Wiley & Sons, 2019, p. 37--47. ISBN 978-1-78630-447-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Anizotropická difúzia na odstraňovanie šumu založená na PDE modeloch diskretizovaných metódou konečných objemov
Krivá, Zuzana -- Stašová, Oľga
Speckle removing anisotropic diffusion based on PDE models discretized by the finite volume method. In SZARKOVÁ, D. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. -- LETAVAJ, P. Aplimat 2019, 18th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2019, p. 700--714. ISBN 978-80-227-4884-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Application of statistical methods in prediction of successful completion of bachelor's degree of study
Beran, Branislav -- Ballová, Dominika
Aplikácia štatistických metód na predikciu a vyhodnotenie úspešného ukončenia bakalárskeho stupňa štúdia. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Asymptotické priblíženie k moorovskej hranici pre priemer 3 cayleyovskými grafmi
Bachratý, Martin -- Šiagiová, Jana -- Širáň, Jozef
Asymptotically approaching the Moore bound for diameter three by Cayley graphs. Journal of Combinatorial Theory. Series B, p. 203--217.
articles in magazines2019Details
Birotárne mapy negatívnej prvočíselnej chatakteristiky
d'Azevedo, Antonio Breda -- Catalano, Domenico A. -- Širáň, Jozef
Bi-rotary Maps of Negative Prime Characteristic. Annals of Combinatorics, 23. p. 27--50.
articles in magazines2019Details
Bodová smerová rastúcosť a geometrická interpretácia usporiadane-monotónne funkcií
Sesma-Sara, Mikel -- De Miguel, Laura -- De Hierro, Antonio Francisco Roldán López -- Lafuente, Julio -- Mesiar, Radko -- Bustince, Humberto
Pointwise directional increasingness and geometric interpretation of directionally monotone functions. Information Sciences, 501. p. 236--247.
articles in magazines2019Details
Boundary value problems with oblique derivative condition
Schwarzová, Paula -- Mikula, Karol
Okrajové úlohy so šikmou deriváciou. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Cayleyovské grafy s daným priemerom alebo obvodom na lineárnych grupách
Behun, Matúš -- Šiagiová, Jana
Cayley graphs of given diameter or girth on linear groups. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Cooperative games and their applications
Goreková, Iveta -- Šipošová, Alexandra
Kooperatívne hry a ich aplikácie. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Deskriptívna geometria I: Stredové premietanie a lineárna perspektíva
Mészárosová, Katarína -- Tereňová, Zuzana
Deskriptívna geometria I: Stredové premietanie a lineárna perspektíva. Bratislava: Spektrum STU, 2019. ISBN 978-80-227-4929-9.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Detekcia dlhodobých a náhlych zmien v hydrologických procesoch
Ballová, Dominika -- Šeliga, Adam
Detecting long term and abrupt changes in hydrological processes. In SKIADAS, C H. Book of abstracts of the 18th Applied Stochastic Models and Data Analysis International Conference with Demographics Workshop - ASMDA 2019. [s.l.]: International Society for the Advancement of Science and Technology, 2019, p. 27--28.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Dve monády kategórie grafov
Jenča, Gejza
Two monads on the category of graphs. Mathematica Slovaca, 69. p. 257--266.
articles in magazines2019Details
Dvojhladinové preferenčné modely s metodológiami používajúcimi indukovanú agregáciu v manažérskej administrácii a rozhodovaní
Zhu, Cheng -- Mesiar, Radko -- Yager, Ronald R -- Merigo, Jose -- Qin, JinDong -- Feng, Xiangqian -- Jin, Lesheng
Two-layer preference models with methodologies using induced aggregation in management administration and decision making. Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, 37. p. 1213--1221.
articles in magazines2019Details
FEM analysis of bridge structures
Horváthová, Nikoleta -- Macák, Marek
MKP analýza mostných konštrukcií. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Finite volume numerical scheme for solving curve evolution based on Lagrangian method and its comparison with those based on Euler principle.
Obrtáčová, Tatiana -- Handlovičová, Angela
Konečno - objemová numerická schéma vývoja kriviek Lagrangeovou metódou a jej porovnanie so schémami založenými na Eulerovskom princípe. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Fraktálová mágia
Ždímalová, Mária -- Fecková Škrabuľáková, Erika
Magic with fractals. In SZARKOVÁ, D. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. -- LETAVAJ, P. Aplimat 2019, 18th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2019, p. 1326--1344. ISBN 978-80-227-4884-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Fuzzy implikátory vzťahujúce sa ku (kvázi-)kopulám
Kolesárová, Anna -- Mesiar, Radko
Fuzzy implicators related to (quasi-)copulas. In NOVÁK, V. -- MAŘÍK, V. Proceedings of the 11th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT 2019). Paris: Atlantis Press, 2019, p. 235--240. ISBN 978-94-6252-770-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Geometria a umenie na mape Bohemiae Rosa a na Bleauových historických mapách v 17. storočí
Vajsáblová, Margita
Geometry and art on the Bohemiae Rosa and on Bleau's historical maps in 17th century. In SZARKOVÁ, D. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. -- LETAVAJ, P. Aplimat 2019, 18th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2019, p. 1251--1264. ISBN 978-80-227-4884-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Geometric and mathematical analysis of map Bohemiae Rosa, Blaeu's historical maps from the 17th century and August's projection
Vajsáblová, Margita
Geometrická a matematická analýza mapy Bohemiae Rosa, Blaeuových historických máp zo 17. storočia a Augustovo zobrazenie. G - Slovenský časopis pre geometriu a grafiku, 16. p. 19--38.
articles in magazines2019Details
Graovac-Pisanského index pre stromy
Knor, Martin
Graovac-Pisanski index for trees. In CZAP, J. Graphs 2019. Košice: Technical University of Košice, 2019, p. 15.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Gravitačný zhlukovací algoritmus využívajúci agregáciu hmotností v Newtonovom zákone
Armentia, Javier -- Rodríguez, Iosu -- Fumanal Idocin, J. -- Bustince, Humberto -- Minárová, Mária -- Jurio, Aranzazu
Gravitational Clustering Algorithm Generalization by Using an Aggregation of Masses in Newton Law. In HALAŠ, R. -- GAGOLEWSKI, M. -- MESIAR, R. New Trends in Aggregation Theory. Cham (Switzerland): Springer Nature Switzerland AG, 2019, p. 172--182. ISBN 978-3-030-19493-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Horná hranica veľkých grafov daného stupňa a priemeru 2 vyplývajúca z Abelianských zdvihov kompletných bipartitných multigrafov
Jánoš, Pavol
An upper bound for large graphs of given degree and diameter two arising from Abelian lifts of complete bipartite multigraphs. In CZAP, J. Graphs 2019. Košice: Technical University of Košice, 2019, p. 11--12.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Hygro - thermal models in the building constructions
Bošanská, Barbora -- Minárová, Mária
Vlhkostno teplotné modely v stavebných konštrukciách. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Charakterizácie posibilitno-pravdepodobnostných transformácií a niektoré aplikácie
Jin, LeSheng -- Kalina, Martin -- Mesiar, Radko -- Borkotokey, Surajit
Characterizations of the possibility-probability transformations and some applications. Information Sciences, p. 281--290.
articles in magazines2019Details
Chemické grafy s minimálnou hodnotou Wienerovho indexu
Knor, Martin -- Škrekovski, Riste -- Tepeh, Aleksandra
Chemical Graphs with the Minimum Value of Wiener Index. MATCH, 81. p. 119--132.
articles in magazines2019Details
Image filtration based on oriented Gaussians
Rosival, Daniel -- Krivá, Zuzana
Filtrácia obrazu pomocou orientovaných Gaussiánov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Intervalovo-hodnotové pre-agregačné funkcie: štúdium smerovej monotónnosti pre intervalovo-hodnotové funkcie
Sesma-Sara, Mikel -- De Miguel, Laura -- Mesiar, Radko -- Fernandez, Javier -- Bustince, Humberto
Interval-valued pre-aggregation functions: a study of directional monotonicity of interval-valued functions. In Proceedings of the 2019 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE): New Orleans, Louisiana, USA, June 23-26, 2019 [elektronický zdroj]. New Jersey : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019, ISBN 978-1-5386-1728-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Iteračná IIOE schéma konečných objemov pre level-set rovnicu na polyhedrálnych sieťach
Hahn, Jooyoung -- Mikula, Karol -- Frolkovič, Peter -- Medľa, Matej -- Basara, Branislav
Iterative inflow-implicit outflow-explicit finite volume scheme for level-set equations on polyhedron meshes. Computers and Mathematics with Applications, 77. p. 1639--1654.
articles in magazines2019Details
Konštrukcia extremálnych zmiešaných grafov daného stupňa a priemeru dva
López, Nacho -- Pérez-Rosés, Hebert -- Pujolás, Jordi -- Ždímalová, Mária
Construction of extremal mixed graphs of diameter two. Discrete Applied Mathematics, p. 204--211.
articles in magazines2019Details
Konštrukcia fuzzy implikačných funkcií založená na F-reťazcoch
Mesiar, Radko -- Kolesárová, Anna
Construction of Fuzzy Implication Functions Based on F-chains. In HALAŠ, R. -- GAGOLEWSKI, M. -- MESIAR, R. New Trends in Aggregation Theory. Cham (Switzerland): Springer Nature Switzerland AG, 2019, p. 315--326. ISBN 978-3-030-19493-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Kvintické polynomiály ako kopule
Šeliga, Adam
Quintic polynomials as copulas. In CHLEBOUN, J. -- OLIVÍK, S. ISCAMI 2019. Prague: Czech Technical University in Prague, 2019, p. 62--63.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Lokálne vlastnosti zosilnenej smerovej monotónnosti a iné formy monotónnosti
Sesma-Sara, Mikel -- De Miguel, Laura -- Mesiar, Radko -- Fernandez, Javier -- Bustince, Humberto
Local Properties of Strengthened Ordered Directional and Other Forms of Monotonicity. In KEARFOTT, R B. Fuzzy Techniques: Theory and Applications. Cham: Springer Nature, 2019, p. 33--43. ISBN 978-3-030-21919-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Miery podobnosti, penalty-funkcie a fuzzy entropia pre prípad novo definovaných mier podobnosti
Santos, Helida -- Couso, Ines -- Bedregal, Benjamin -- Takáč, Zdenko -- Minárová, Mária -- Asiain, Alfredo -- Barrenechea, Edurne -- Bustince, Humberto
Similarity measures, penalty functions, and fuzzy entropy from new fuzzy subsethood measures. International Journal of Intelligent Systems, 34. p. 1281--1302.
articles in magazines2019Details
Množinové rozšírené funkcie
Mesiar, Radko -- Kolesárová, Anna -- Šeliga, Adam -- Montero, Javier -- Gómez, Daniel
Set-based extended functions. In TORRA, V. Modeling Decisions for Artificial Intelligence. Cham (Switzerland): Springer Nature, 2019, p. 41--51. ISBN 978-3-030-26772-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Modeling and analysis of plate tectonics
Štefanec, Martin -- Kollár, Michal
Modelovanie a analýza platňovej tektoniky. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Modelling of flow induced by fire in tunnel using computer cluster
Černý, Libor -- Glasa, Ján
Modelovanie prúdenia vyvolaného požiarom v tuneli na klastri počítačov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Modelling of the accordion reed vibration in ANSYS Workbench
Šípoš, Slavomír -- Tomek, Lukáš
Modelovanie kmitania jazýčkov akordeónu v softvéri ANSYS Workbench. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Modelovanie obtekania telies pomocou komplexnej analýzy
Čavarga, Martin -- Širáň, Jozef
Modeling of Fluid Flow Past Solid Objects via Complex Analysis. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Monotónnosť založená na krivkách: zovšeobecnenie smerovej monotónnosti
De Hierro, Antonio Francisco Roldán López -- Sesma-Sara, Mikel -- Špirková, Jana -- Lafuente, Julio -- Pradera, Ana -- Mesiar, Radko -- Bustince, Humberto
Curve-based monotonicity: a generalization of directional monotonicity. International Journal of General Systems, 48. p. 523--553.
articles in magazines2019Details
Monte Carlo integrovanie pre Choquetov integrál
Agahi, Hamzeh -- Mehri-Dehnavi, Hossein -- Mesiar, Radko
Monte Carlo integration for Choquet integral. International Journal of Intelligent Systems, 34. p. 1348--1358.
articles in magazines2019Details
Návrh experimentu v laboratóriu a použitie štatistických metód na analýzu dát
Malá, Radka -- Jenisová, Zita -- Porubská, Mária -- Ballová, Dominika
Design of experiments in the laboratory and the use of statistical methods for data analysis. In SZARKOVÁ, D. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. -- LETAVAJ, P. Aplimat 2019, 18th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2019, p. 782--792. ISBN 978-80-227-4884-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Nerovnosť medzi variabilným Wiener indexom a variabilným Szeged indexom
Hriňáková, Katarína -- Knor, Martin -- Škrekovski, Riste
An inequality between variable Wiener index and variable Szeged index. Applied Mathematics and Computation, p. 2019.
articles in magazines2019Details
Niektoré výsledky Wienerovho indexu grafu: prehľad
Knor, Martin -- Majstorović, Snježana -- Škrekovski, Riste
Some results on Wiener index of a graph: an overview. In DOŠLIĆ, T. -- MARTINJAK, I. Proceedings of the 2nd Croatian Combinatorial Days: Zagreb, September 27 - 28, 2018 [elektronický zdroj]. 1st ed. Zagreb : University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering, 2019, p. 49--56. ISBN 978-953-8168-33-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Normované úžitkové funkcie: niektoré nedávne výsledky
Mesiar, Radko -- Kolesárová, Anna -- Stupňanová, Andrea -- Yager, Ronald R
Normed Utility Functions: Some Recent Advances. In DOUMPOS, M. -- FIGUEIRA, J R. New Perspectives in Multiple Criteria Decision Making. Cham: Springer Nature, 2019, p. 133--149. ISBN 978-3-030-11481-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Nové typy dekompozičných integrálov pre reálne a intervalové funkcie
Šeliga, Adam
New types of decomposition integrals for real- and interval-valued functions. In GRABISCH, M. -- KROUPA, T. -- SAMINGER-PLATZ, S. -- VETTERLEIN, T. Set Functions in Games and Decision: abstracts of the 38th Linz Seminar on Fuzzy Set Theory. Linz, Austria, 5. - 8. 2. 2019. 1st ed. Austria : Johannes Kepler Universität Linz, 2019, p. 90--92.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Numerical computations of first arrival function
Lacková, Katarína -- Frolkovič, Peter
Numerický výpočet funkcie času prvého príchodu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Numerical methods for the solution of optical flow problem
Žáková, Dagmar -- Frolkovič, Peter
Numerické metódy na riešenie úlohy o optickom toku. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Numerical methods to find a skeleton of distance function
Gajdošová, Nikola -- Frolkovič, Peter
Numerické metódy na určenie skeletonu vzdialenostnej funkcie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Numerické metódy a ich využitie akustických simuláciách
Riečanová, Izabela -- Handlovičová, Angela
Numerical methods and their use in acoustical simulations. Dissertation thesis. 2019.
final thesis2019Details
Numerické modelovanie šírenia pozemného lesného požiaru evolúciou kriviek na ploche
Ambroz, Martin -- Balažovjech, Martin -- Medľa, Matej -- Mikula, Karol
Numerical modeling of wildland surface fire propagation by evolving surface curves. Advances in Computational Mathematics, 45. p. 1067--1103.
articles in magazines2019Details
O defekte vrcholovo tranzitívnych grafov daného stupňa a priemeru
Exoo, Geoffrey -- Jajcay, Robert -- Mačaj, Martin -- Širáň, Jozef
On the defect of vertex-transitive graphs of given degree and diameter. Journal of Combinatorial Theory. Series B, p. 322--340.
articles in magazines2019Details
O generovaní agregačných funkcií na nekonečných zväzoch
Halaš, Radomír -- Mesiar, Radko -- Pócs, Jozef
On generation of aggregation functions on infinite lattices. Soft Computing, 23. p. 7279--7286.
articles in magazines2019Details
O generujúcich množinách klonu agregačných funkcií na konečných zväzoch
Halaš, Radomír -- Mesiar, Radko -- Pócs, Jozef
On generating sets of the clone of aggregation functions on finite lattices. Information Sciences, p. 38--47.
articles in magazines2019Details
O internálnych a lokálne internálnych uninormách na ohraničených zväzoch
Cayli, Gül Deniz -- Karacal, Funda -- Mesiar, Radko
On internal and locally internal uninorms on bounded lattices. International Journal of General Systems, 48. p. 235--259.
articles in magazines2019Details
O konštrukcii fuzzy implikačných funkcií
Mesiar, Radko -- Kolesárová, Anna
On a construction of fuzzy implication functions. In The 4th International Symposium on Fuzzy Sets Uncertainty Modelling ISFS 2019. Rzesów, Poľsko: Uniwersytet Rzeszowski Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019, p. 15--16. ISBN 978-83-7996-680-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
O minimálnej vzdialenosti k-vrcholovej podmnožiny v grafe
Knor, Martin -- Škrekovski, Riste
On the minimum distance in a k-vertex set in a graph. Applied Mathematics and Computation, p. 99--104.
articles in magazines2019Details
O niektorých zovšeobecneniach Choquetovho integrálu
Bustince, Humberto -- Fernandez, Javier -- Horanská, Ľubomíra -- Mesiar, Radko -- Stupňanová, Andrea
On Some Generalizations of the Choquet Integral. In HALAŠ, R. -- GAGOLEWSKI, M. -- MESIAR, R. New Trends in Aggregation Theory. Cham (Switzerland): Springer Nature Switzerland AG, 2019, p. 151--159. ISBN 978-3-030-19493-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
O zovšeobecnenej aditivite k-teho rádu pre absolútne monotónne množinové funkcie
Mihailović, Biljana -- Kalina, Martin -- Štrboja, Mirjana
On the generalized k-order additivity for absolutely monotone set functions. Soft Computing :, 23. p. 6043--6050.
articles in magazines2019Details
Oligopoly models under risk-based decision making.
Kovaľ, Ján -- Šipošová, Alexandra
Modely oligopolov pri rozhodovaní za prítomnosti rizika. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Optimalization 2
Knor, Martin -- Tomek, Lukáš
Optimalizácia 2. Bratislava : Spektrum STU, 2019. ISBN 978-80-227-4918-3.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Optimálny návrh budovy pre využitie mestskej veternej energie
Hubová, Oľga -- Macák, Marek
Optimal Design of Building for Urban Wind Energy Utilization. In World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS 2018). Bristol: IOP Publishing, 2019.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
OWA agregácia na konvexných posetoch
Jin, LeSheng -- Mesiar, Radko -- Yager, Ronald R
Ordered Weighted Averaging Aggregation on Convex Poset. IEEE Transactions on fuzzy systems, 27. p. 612--617.
articles in magazines2019Details
OWA operátory založené na prípustných permutáciách
Paternain, Daniel -- Jin, LeSheng -- Mesiar, Radko -- Vavríková, Lucia -- Bustince, Humberto
OWA Operators Based on Admissible Permutations. In Proceedings of the 2019 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE): New Orleans, Louisiana, USA, June 23-26, 2019 [elektronický zdroj]. New Jersey : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019, ISBN 978-1-5386-1728-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Polynomické konštrukcie fuzzy implikačných funkcií: kvadratický príklad
Kolesárová, Anna -- Massanet, Sebastia -- Mesiar, Radko -- Riera, Juan Vicente -- Torrens, Joan
Polynomial constructions of fuzzy implication functions: The quadratic case. Information Sciences, p. 60--79.
articles in magazines2019Details
Popis a vlastnosti krivkovo-založených monotónnych funkcií
Sesma-Sara, Mikel -- De Miguel, Laura -- De Hierro, Antonio Francisco Roldán López -- Špirková, Jana -- Mesiar, Radko -- Bustince, Humberto
Description and Properties of Curve-Based Monotone Functions. In HALAŠ, R. -- GAGOLEWSKI, M. -- MESIAR, R. New Trends in Aggregation Theory. Cham (Switzerland): Springer Nature Switzerland AG, 2019, p. 195--204. ISBN 978-3-030-19493-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Porovnanie vegetácie podrastu pôvodných lesov a priľahlých agátových lesov v Karpatsko-panónskom regióne
Slabejová, Denisa -- Bacigál, Tomáš -- Hegedüsová, Katarína -- Májeková, Jana -- Medvecká, Jana -- Mikulová, Katarína -- Šibíková, Mária -- Škodová, Iveta -- Zaliberová, Mária -- Jarolímek, Ivan
Comparison of the understory vegetation of native forests and adjacent Robinia pseudoacacia plantations in the Carpathian-Pannonian region. Forest Ecology and Management, 439. p. 28--40.
articles in magazines2019Details
Postačujúca podmienka pre ekvivalenciu Choquetovho a pan-integrálu
Ouyang, Yao -- Li, Jun -- Mesiar, Radko
A sufficient condition of equivalence of the Choquet and the pan-integral. Fuzzy Sets and Systems, p. 100--105.
articles in magazines2019Details
Použitie simulačného programu na základnú veternú štúdiu rozloženia tlakov tvarovo zložitejších budov
Franek, Michal -- Macák, Marek -- Hubová, Oľga
A CFD approach as a base wind study of pressure distribution on the complex buildings. In KOŇAS, P. Proceedings of 27th SVSFEM ANSYS Users´ Group Meeting and Conference 2019. Brno: SVS FEM, 2019, p. 18--24. ISBN 978-80-905525-6-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Poznámka k CC-integrálu
Mesiar, Radko -- Stupňanová, Andrea
A note on CC-integral. Fuzzy Sets and Systems, p. 106--109.
articles in magazines2019Details
Poznámka o niektorých algebraických vlastnostiach diskrétnych Sugenových integráloch
Halaš, Radomír -- Mesiar, Radko -- Pócs, Jozef -- Torra, Vicenc
A note on some algebraic properties of discrete Sugeno integrals. Fuzzy Sets and Systems, p. 110--120.
articles in magazines2019Details
Pravdepodobnostné grafické modely a strojové učenie
Fratrič, Peter -- Bacigál, Tomáš
Graphical probability models and machine learning. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Pravdepodobnostné miery a projekcie na kvantových logikách
Nánásiová, Oľga -- Čerňanová, Viera -- Valášková, Ľubica
Probability measures and projections on quantum logics. In Information Technology, Systems Research, and Computational Physics. Cham: Springer, 2019, ISBN 978-3-030-18057-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Predslov
Halaš, Radomír -- Gagolewski, Marek -- Mesiar, Radko
Preface. In HALAŠ, R. -- GAGOLEWSKI, M. -- MESIAR, R. New Trends in Aggregation Theory. Cham (Switzerland): Springer Nature Switzerland AG, 2019, ISBN 978-3-030-19493-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Priamy súčin nulnoriem na ohraničených zväzoch
Asici, Emel -- Mesiar, Radko
Direct product of nullnorms on bounded lattices. Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, 36. p. 5745--5756.
articles in magazines2019Details
Priradenie dynamických váh pre hodnotenie informácií za neurčitosti
Jin, LeSheng -- Mesiar, Radko -- Yager, Ronald R -- Qin, JinDong
Dynamic weights allocation according to uncertain evaluation information. International Journal of General Systems, 48. p. 33--47.
articles in magazines2019Details
Proposal of multicriteria decision-making methods and application in sports and games.
Decký, Marián -- Mesiar, Radko
Návrh multikriteriálnych rozhodovacích metód a ich aplikácie v oblasti športu a hier. Dissertation thesis. 2019.
final thesis2019Details
Pseudo-exponenciálne rozdelenie a jeho štatistické aplikácie v ekonofyzike
Mehri-Dehnavi, Hossein -- Agahi, Hamzeh -- Mesiar, Radko
Pseudo-exponential distribution and its statistical applications in econophysics. Soft Computing, 23. p. 357--363.
articles in magazines2019Details
Pseudo-súčty a shift-invariantné agregačné funkcie
Stupňanová, Andrea -- Vivona, Doretta -- Divari, Maria
Pseudo-Additions and Shift Invariant Aggregation Functions. In HALAŠ, R. -- GAGOLEWSKI, M. -- MESIAR, R. New Trends in Aggregation Theory. Cham (Switzerland): Springer Nature Switzerland AG, 2019, p. 75--82. ISBN 978-3-030-19493-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Regulárne samoduálne a samo-Petrie-duálne mapy ľubovoľného stupňa
Fraser, Jay -- Jeans, Olivia -- Širáň, Jozef
Regular self-dual and self-Petrie-dual maps of arbitrary valency. Ars Mathematica Contemporanea, 16. p. 403--410.
articles in magazines2019Details
Relácia medzi F-čiastočným usporiadaním a rovnicou distributivity
Asici, Emel -- Mesiar, Radko
The Relation Between F-partial Order and Distributivity Equation. In HALAŠ, R. -- GAGOLEWSKI, M. -- MESIAR, R. New Trends in Aggregation Theory. Cham (Switzerland): Springer Nature Switzerland AG, 2019, p. 106--114. ISBN 978-3-030-19493-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Rozšírené agregačné funkcie založené na množinách
Mesiar, Radko -- Kolesárová, Anna -- Gómez, Daniel -- Montero, Javier
Set-based extended aggregation functions. International Journal of Intelligent Systems, 34. p. 2039--2054.
articles in magazines2019Details
Scientometrické indexy založené na integráloch a ich modifikácia v rôznych oblastiach
Stupňanová, Andrea
Scientometric Indices Based on Integrals and Their Adaptation in Different Domains. In SEKI, H. Integrated Uncertainty in Knowledge Modelling and Decision Making. Cham: Springer Nature, 2019, p. 3--12. ISBN 978-3-030-14814-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Semi-implicitné časové diskretizácie pre advektívne level set rovnice
Frolkovič, Peter
Semi-implicit time discretizations of advection level set equations. In Efficient high-order time discretization methods for PDEs: abstracts booklet. May 8-10, 2019, Anacapri, Italy. 1st ed. Neapol : University of Napoli Federico II, 2019, p. 27.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Siete s danými vlastnosťami a ich aplikácie
Ždímalová, Mária
Networks with special properties and their applications. Habilitation thesis. 2019.
final thesis2019Details
Solution of anisotropic diffusion problems on nonuniform grids
Bejdák, Martin -- Mikula, Karol
Riešenie úloh anizotropickej difúzie na nerovnomerných výpočtových sieťach. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Sparse and redundant representations in image processing
Krasňanský, Juraj -- Šeliga, Adam
Riedke a nadbytočné reprezentácie v spracovaní obrazu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Spojité parametrizované triedy RIM kvantofokátorov a kvázi-preferencia s niektorými vlastnosťami
Pu, XingTing -- Jin, LeSheng -- Mesiar, Radko -- Yager, Ronald R
Continuous parameterized families of RIM quantifiers and quasi-preference with some properties. Information Sciences, p. 24--32.
articles in magazines2019Details
Spoľahlivosť modelov zameraných na hodnotenie odolnosti v pretlačení lokálne podopretých dosiek bez šmykovej výstuže
Halvonik, Jaroslav -- Kalická, Jana -- Majtánová, Lucia -- Minárová, Mária
Reliability of models aimed at evaluating the punching resistance of flat slabs without transverse reinforcement. Engineering Structures, p. 627--636.
articles in magazines2019Details
Statistical analysis of models' reliability for punching resistance assessment
Macko, Peter -- Kalická, Jana
Štatistická analýza presnosti modelov spoľahlivosti konštrukcií vzhľadom na pretlačenie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Stromy s maximálnou hodnotou Graovac-Pisanského indexu
Knor, Martin -- Škrekovski, Riste -- Tepeh, Aleksandra
Trees with the maximal value of Graovac-Pisanski index. Applied Mathematics and Computation, p. 287--292.
articles in magazines2019Details
Špeciálna trieda fuzzy mier: Choquetov integrál a aplikácie
Candeloro, Domenico -- Mesiar, Radko -- Sambucini, Anna Rita
A special class of fuzzy measures: Choquet integral and applications. Fuzzy Sets and Systems, p. 83--99.
articles in magazines2019Details
The change analysis of the mean monthly discharges in Slovakia in recent decades
Ďurigová, Mária -- Hlavčová, Kamila -- Komorníková, Magdaléna -- Kalická, Jana -- Ballová, Dominika -- Bacigál, Tomáš
Analýza zmien priemerných mesačných prietokov na Slovensku v posledných desaťročiach. Acta hydrologica Slovaca, 20. p. 10--21.
articles in magazines2019Details
Uninormy a nullnormy a ich idempotentné verzie na ohraničených posetoch
Kalina, Martin
Uninorms and nullnorms and their idempotent versions on bounded posets. In TORRA, V. Modeling Decisions for Artificial Intelligence. Cham (Switzerland): Springer Nature, 2019, p. 126--137. ISBN 978-3-030-26772-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Uninormy na ohraničených zväzoch s danými čiastočnými operáciami
Bodjanova, Slavka -- Kalina, Martin
Uninorms on Bounded Lattices with Given Underlying Operations. In HALAŠ, R. -- GAGOLEWSKI, M. -- MESIAR, R. New Trends in Aggregation Theory. Cham (Switzerland): Springer Nature Switzerland AG, 2019, p. 183--194. ISBN 978-3-030-19493-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Usporiadaný vážený súčet nekonečných postupností s aplikáciami
Wang, Zhen -- Jin, LeSheng -- Yager, Ronald R -- Mesiar, Radko -- Kalina, Martin -- Špirková, Jana -- Borkotokey, Surajit
Ordered Weighted Sum in infinite sequences environment with applications. Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, 36. p. 2787--2792.
articles in magazines2019Details
Viscoelastic models with various elements and their constitutive equations determination
Zajícová, Soňa -- Minárová, Mária
Viacprvkové viskoelastické modely a determinácia ich konštitutívnych rovníc. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Vlastnosti super- a sub-aditívnych transformácií a ich modifikácie
Šeliga, Adam
Properties of super- and sub-additive transformations and its modifications. In Fuzzy and Rough Mathematical Structures. Riga: Latvian Mathematical Society, 2019, p. 28.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Vplyv výsadby cudzokrajnej borovice čiernej na životné prostredie a diverzitu lesného podrastu
Mikulová, Katarína -- Jarolímek, Ivan -- Bacigál, Tomáš -- Hegedüsová, Katarína -- Májeková, Jana -- Medvecká, Jana -- Slabejová, Denisa -- Šibík, Jozef -- Škodová, Iveta -- Zaliberová, Mária -- Šibíková, Mária
The Effect of Non-Native Black Pine (Pinus nigra J. F. Arnold) Plantations on Environmental Conditions and Undergrowth Diversity. Forests, 10. p. 7.
articles in magazines2019Details
Vyvíjajúce sa variety v úlohách praxe
Šagát, Marián -- Sarkociová Remešíková, Mariana
Vyvíjajúce sa variety v úlohách praxe. Dissertation thesis. 2019.
final thesis2019Details
Vzostup teploty vo vetranej dvojitej transparentnej fasáde
Macák, Marek -- Bielek, Boris
Influence of the temperature in the ventilated double-skin transparent façade. In KOŇAS, P. Proceedings of 27th SVSFEM ANSYS Users´ Group Meeting and Conference 2019. Brno: SVS FEM, 2019, p. 11--17. ISBN 978-80-905525-6-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Zaťaženie sieťoviny vetrom a jeho zníženie
Hubová, Oľga -- Franek, Michal -- Macák, Marek
Wind Loads and Their Reduction on Mesh Fabrics. In New Trends in Dynamics of Structures. Kaunas: JVE International, 2019, p. 123--127.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Zjemnené pravdepodobnosti a OWA operátory generujúce fuzzy miery: prírastková metóda
Jin, LeSheng -- Mesiar, Radko -- Yager, Ronald R
Melting Probability Measure With OWA Operator to Generate Fuzzy Measure: The Crescent Method. IEEE Transactions on fuzzy systems, 27. p. 1309--1316.
articles in magazines2019Details
Zosilneno usporiadane smerovo monotónne funkcie. Vzťahy medzi rôznymi pojmami monotónnosti
Sesma-Sara, Mikel -- Lafuente, Julio -- Roldán, Antonio -- Mesiar, Radko -- Bustince, Humberto
Strengthened ordered direcionally monotone functions. Links between the different notions of monotonicity. Fuzzy Sets and Systems, p. 151--172.
articles in magazines2019Details
Zovšeobecnená fí-transformácia agregačných funkcií
Jin, LeSheng -- Mesiar, Radko -- Kalina, Martin -- Špirková, Jana -- Borkotokey, Surajit
Generalized phi-transformations of aggregation functions. Fuzzy Sets and Systems :, p. 124--141.
articles in magazines2019Details
Zúžené funkcie podobnosti, vzdialenosti a entropie intervalov za predpokladu použitia úplného usporiadania
Takáč, Zdenko -- Minárová, Mária -- Bustince, Humberto -- Fernandez, Javier
Restricted Similarity Functions, Distances and Entropies with Intervals Using Total Orders. In SEKI, H. Integrated Uncertainty in Knowledge Modelling and Decision Making. Cham: Springer Nature, 2019, p. 432--442. ISBN 978-3-030-14814-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details