Jul 18, 2019   3:19 p.m. Kamila
Academic information system

Department of Material Engineering (FCE) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 15

PublicationsType of resultYearDetails
Analysis of 3D printing of houses and structures
Uhlík, Adam -- Unčík, Stanislav
Analýza technológie 3D tlače domov a konštrukcií. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Comparison of the effect of the length of the polymeric fiber on the properties of cement mortars
Glejtek, Tomáš -- Štefunková, Zuzana
Porovnanie vplyvu dĺžky polymérneho vlákna na vlastnosti cementových mált. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Effect of water to cement ratio on the selected properties of the wood shavings - cement composites
Ciran, Matej -- Gregorová, Valéria
Vplyv vodného súčiniteľa na vybrané vlastnosti štiepko-cementových kompozitov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Influence of organic and inorganic additives on the properties of adobe bricks from unfired earth
Strmeň, Michal -- Pavlík, Vladimír
Vplyv organických a anorganických prímesí na vlastnosti tehál z nepálenej hliny. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Lightweight composites based on ternary binder mixture from lime, metakaolin and calcium sulfate.
Hráček, Matej -- Pavlík, Vladimír
Kompozity s nízkou objemovou hmotnosťou s ternárnym spojivom na báze vápna, metakaolínu a síranu vápenatého. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Materials for 3D printing of buildings
Buch, Mário -- Unčík, Stanislav
Materiály pre 3D tlač domov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Modification of the filler of wood shavings-cement composites by materials based on recycled plastics.
Cabanová, Terézia -- Gregorová, Valéria
Modifikácia plniva štiepko-cementových kompozitov materiálmi na báze recyklovaných plastov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Monitoring of selected physical properties of lightweight concrete based on recycled plastic materials.
Rafajdus, Patrik -- Ledererová, Miriam
Sledovanie vybraných fyzikálnych vlastností ľahkých betónov na báze recyklovaných plastových materiálov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Monitoring the Hydration Processes of Plaster Binders
Wolf, Adrien Brian -- Štefunková, Zuzana
Sledovanie hydratačných procesov omietkových spojív. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Monitoring the Influence of the Fiber Type on the Properties of Cement Mortars
Gelinger, Lukáš -- Štefunková, Zuzana
Sledovanie vplyvu druhu vlákien na vlastnosti cementových mált. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Sorption and thermal proprerties of selected types of autoclaved aerated concrete
Kolník, Martin -- Struhárová, Alena
Sorpčné a teplotechnické vlastnosti vybraných druhov pórobetónu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Sorption characteristics of selected thermal insulation materials
Haberová, Paulína -- Struhárová, Alena
Sorpčné charakteristiky vybraných tepelnoizolačných materiálov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The effect of depositing cementitious composites on hydration of cement with different binder modification
Čepček, Patrik -- Štefunková, Zuzana
Vplyv uloženia cementových kompozitov na hydratáciu cementu s rôznou modifikáciou spojiva. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The influence of gypsum addition on the properties of lime-metakaolin mortars
Somorovský, Filip -- Pavlík, Vladimír
Vplyv prímesi sadry na vlastnosti vápenno-metakaolínových mált. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
3D printing of buildings - materials and technology
Tajták, Aleš -- Unčík, Stanislav
3D tlač domov - materiály a technológie. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details