May 25, 2019   11:08 p.m. Urban
Academic information system

Department of Material Engineering (FCE) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 42

PublicationsType of resultYearDetails
Affecting the properties of lightweight concrete by the type of binder
Biskupičová, Andrea
Ovplyvnenie vlastností ľahkých betónov druhom spojiva. Mladá veda, 6. p. 1--6.
articles in magazines2018Details
Analysis of the Impact of the Selection of the Technology of the Follow-Up Assembly in the Time of Time and the Financial Costs
Majer, Radovan -- Gregorová, Valéria
Analýza vplyvu výberu technológie montáže krovu rodinného domu s ohľadom na časové trvanie a vynaložené finančné náklady. Czech Journal of Civil Engineering, 4. p. 65--71.
articles in magazines2018Details
Application of glass and polymeric fibers and their influence on shrinkage of cement mortars
Štefunková, Zuzana -- Gregorová, Valéria -- Bladová, Diana -- Tomášková, Kristína
Aplikácia sklených a polymérnych vlákien a ich vplyv na zmrašťovanie cementových mált. Czech Journal of Civil Engineering, 4. p. 133--139.
articles in magazines2018Details
Comeback to Traditional Materials - Hempcrete
Štefunková, Zuzana -- Gregorová, Valéria -- Ledererová, Miriam
Návrat k tradičným materiálom - konopný betón. Czech Journal of Civil Engineering, 4. p. 43--49.
articles in magazines2018Details
Comparison of Basic Physical-mechanical Properties of Cement Composites with Different Doses of Fibers of Different Kinds
Tomášková, Kristína -- Štefunková, Zuzana
Porovnanie základných fyzikálno-mechanických vlastnosti cementových kompozitov s rôznou dávkou vlákien rôzneho druhu. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Comparison of the Effects of Glass Reinforcement in the Form of Fibers and Mats on the Properties of Cement Composites
Kalman, Patrik -- Štefunková, Zuzana
Porovnanie účinkov sklenej výstuže vo forme vlákien a rohoží na vlastnosti cementových kompozitov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Comparison of Thermal Properties of Hempcrete at Different Combinations of Binder
Čentéš, Martin -- Štefunková, Zuzana
Porovnanie tepelných vlastností konopného betónu pri rôznej kombinácií spojiva. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Construction of roof parts on the house - analysis of financial cost and time duration of mounting
Gregorová, Valéria -- Majer, Radovan
Výstavba krovu na rodinnom dome - analýza finančných nákladov a časového trvania montáže. Buildustry, 25. p. 25--29.
articles in magazines2018Details
Degradácia kompozitov na báze sklených vlákien roztokmi dusičnanu amónneho
Štefunková, Zuzana -- Ledererová, Miriam -- Gregorová, Valéria
Degradation of composites containing alkali-resistant glass fibres by ammonium nitrate solutions. Construmat 2018,
articles in magazines2018Details
Design of a plant for the production of concrete components for the industrial halls
Kmeť, Matúš -- Unčík, Stanislav
Návrh závodu na výrobu betónových stavebných dielcov pre nosný systém priemyselných hál. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
History and development of lightweight concrete
Biskupičová, Andrea -- Unčík, Stanislav
História a vývoj ľahkých betónov. In Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 110--114. ISBN 978-80-227-4864-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Impact of moisture parameters on different material composition of ecological wooden beams
Bladová, Diana -- Struhárová, Alena
Vplyv vlhkostných parametrov na rôznu materiálovú skladbu obvodových plášťov ekologického drevodomu. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Industrial Floors and Causes of Their Faults
Gregorová, Valéria -- Majer, Radovan
Priemyselné podlahy a príčiny ich porúch. Almanach znalca, 12. p. 12--15.
articles in magazines2018Details
Investigation of impact of selected plasticizing agents on the properties of cement mortars
Gregorová, Valéria -- Bladová, Diana -- Štefunková, Zuzana
Sledovanie vplyvu vybraných plastifikačných prísad na vlastnosti cementových mált. Czech Journal of Civil Engineering, 4. p. 50--56.
articles in magazines2018Details
Materials for 3d printing of buildings
Kožuško, Pavol -- Unčík, Stanislav
Materiály na zhotovovanie stavieb technológiou 3D tlače. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Materiály pre tlač 3D konštrukcií
Savytskyi, Mykola -- Konoplanik, Olexandr -- Unčík, Stanislav -- Dukat, Stanislav -- Savytskyi, Andriy
Materials for 3D Construction Printing. In NIKOLAIENKO, S. -- KULIKOV, P. Sustainable Housing and Human Settlement: monograph. Bratislava, SR, 21. - 25. mája 2018. 1st ed. Dnipro : SHEE - Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture, 2018, p. 208--214. ISBN 978-966-323-182-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Modifikácia konopného betónu zeolitovým spojivom
Gregorová, Valéria -- Ledererová, Miriam -- Štefunková, Zuzana
Modification of Hempcrete Binder by Zeolite Additive. In NIKOLAIENKO, S. -- KULIKOV, P. Sustainable Housing and Human Settlement: monograph. Bratislava, SR, 21. - 25. mája 2018. 1st ed. Dnipro : SHEE - Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture, 2018, p. 177--187. ISBN 978-966-323-182-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Monitoring of physico-mechanical properties of lightweight polymer concrete using recycled plastic materials and wood chips on the basis of cement composites.
Baňák, Richard -- Ledererová, Miriam
Sledovanie fyzikálno-mechanických vlastností ľahkých polymérbetónov s využitím recyklovaných plastových materiálov a drevnej štiepky na báze cementových kompozitov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Monitoring the Effect of the Glass Fiber Length on the Properties of Cement Mortars
Koczka, Libor -- Štefunková, Zuzana
Sledovanie vplyvu dĺžky skleného vlákna na vlastnosti cementových mált. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Monitoring the mechanical properties of the cannabis of concrete when using different binders.
Jacenko, Peter -- Ledererová, Miriam
Sledovanie mechanických vlastností konopného betónu pri použití rôznych spojív. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Monitoring the Physical Properties of Cannabis at Different Binders
Kubiš, Patrik -- Štefunková, Zuzana
Sledovanie fyzikálnych vlastností konopného betónu pri rôznej dávke spojiva. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Optimalizácia tepelných izolácií v obvodových konštrukciách drevodomu
Hellová, Katarína Eva -- Struhárová, Alena
Optimization of thermal insulation of external walls of wooden frame constructions. In Construmat 2018. London: IOP Publishing, 2018.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Physico-mechanical properties of materials based on recycled plastics and wood chips.
Kapraľ, Martin -- Ledererová, Miriam
Fyzikálno-mechanické vlastnosti materiálov na báze recyklovaných plastov a drevnej štiepky. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Plastic waste such as the graining into light concrete
Ledererová, Miriam
Kunststoff-Abfälle wie Körnung in hellem Beton. In ŠKOPÁN, M. RECYCLING 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojního inženýrství, 2018, p. 119--124. ISBN 978-80-214-5602-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Porovnanie účinnosti sklenených a polymérových vlákien proti zmrašťovaniu cementových kompozitov
Štefunková, Zuzana -- Ledererová, Miriam -- Gregorová, Valéria
Comparison of the Efficiency of Glass and Polymer Fibers Against the Shrinkage of Cement Composites. In CHMELÍK, V. -- RYCHTÁRIKOVÁ, M. ATF 2018. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven, 2018, p. 177--182. ISBN 978-909-031-441-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Preparation of mortars containing expended perlite soaked with water
Mokošáková, Nikola -- Pavlík, Vladimír
Príprava mált s obsahom expandovaného perlitu vopred nasiaknutého vodou. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Properties verification of concrete composites based on foam plastics
Daubnerová, Andrea -- Unčík, Stanislav
Overovanie vybraných vlastností betónových kompozitov na báze penových plastov. In Juniorstav 2018. Brno: ECON publishing, 2018, p. 914--919. ISBN 978-80-86433-69-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Redukcia zmrašťovania cementových kompozitov expanznými prímesami
Gregorová, Valéria -- Ledererová, Miriam -- Štefunková, Zuzana
The Shrinkage Reduction of Cement Composites by Expansive Additives. In CHMELÍK, V. -- RYCHTÁRIKOVÁ, M. ATF 2018. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven, 2018, p. 56--61. ISBN 978-909-031-441-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Skúsenosti s použitím nízkoteplotných prísad do asfaltových spojív
Cápayová, Silvia -- Unčík, Stanislav -- Cihlářová, Denisa
Experience with the use of warm mix asphalt additives in bitumen binders. Slovak Journal of Civil Engineering, 26. p. 33--39.
articles in magazines2018Details
Sledovanie vplyvu spojiva na vlastnosti ľahkého betónu
Biskupičová, Andrea -- Unčík, Stanislav -- Ledererová, Miriam
Monitoring the impact of the binder on the lightweight concrete properties. Czech Journal of Civil Engineering, 4. p. 14--19.
articles in magazines2018Details
Spojivové a puzolánové vlastnosti elektrárenského popolčeka
Pavlík, Vladimír
Cementitious and pozzolanic behaviour of fly ash. In Construmat 2018. London: IOP Publishing, 2018.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Stanovenie zvukovej pohltivosti kompozitných materiálov meraním v impedančnej trubici
Urbán, Daniel -- Hátaš, Dominik -- Rafajdus, Patrik -- Biskupičová, Andrea -- Ledererová, Miriam
Composite Material Sound Absorption Determination by Means of Standing Wave Tube Measurement. In CHMELÍK, V. -- RYCHTÁRIKOVÁ, M. ATF 2018. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven, 2018, p. 188--192. ISBN 978-909-031-441-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Technological design of a plant for the production of components for industrial halls
Ligač, Matej -- Unčík, Stanislav
Technologický návrh závodu na výrobu dielcov pre priemyselné haly. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
The assessment of thermal and technical characteristics of different materials masonry structures of low energy buildings
Lajošová, Tatiana -- Struhárová, Alena
Posúdenie tepelno-technických charakteristík rôznych materiálových skladieb obvodovej konštrukcie nízkoenergetických budov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
The influence of the change in porous structure on the sorption and thermal-technical properties of autoclaved aerated concrete
Trnková, Simona -- Struhárová, Alena
Vplyv zmeny pórovej štruktúry na sorpčné a tepelnotechnické vlastnosti pórobetónu. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
The programmatic comparison of the amount of condensed vapour in building envelope of the wooden structure
Hellová, Katarína Eva
Programové porovnanie množstva skondenzovanej vodnej pary v obvodovej konštrukcii drevostavby. In Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 123--128. ISBN 978-80-227-4864-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
The use of environmentally acceptable plastic materials, wood chips for construction purposes with regard to their physico – mechanical properties.
Števaňák, Branislav -- Ledererová, Miriam
Využitie environmentálne akceptovateľných plastových materiálov, drevnej štiepky na stavebné účely s prihliadnutím na ich fyzikálno – mechanické vlastnosti. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Vplyv expanzných prímesí na vlastnosti cementových kompozitov
Gregorová, Valéria -- Štefunková, Zuzana -- Ledererová, Miriam
Effects of expansive additive on cement composite properties. Construmat 2018,
articles in magazines2018Details
Vplyv riedenia spojiva na vlastnosti ľahkých kompozitov
Biskupičová, Andrea -- Unčík, Stanislav
The influence of binder dilution on the properties of lightweight composites. Construmat 2018,
articles in magazines2018Details
Využitie environmentálne prijateľných plastových materiálov založených na cementových a polymérnych kompozitoch s ohľadom na ich fyzikálne vlastnosti
Ledererová, Miriam -- Štefunková, Zuzana -- Gregorová, Valéria
The use of environmentally acceptable plastic materials based on cement and polymer composites with out of consideration to their physical properties. Construmat 2018,
articles in magazines2018Details
Využitie odpadových plastov ako plniva v ľahkom betóne a ich možné použitie v stavebníctve
Ledererová, Miriam -- Gregorová, Valéria -- Štefunková, Zuzana -- Biskupičová, Andrea
Utilization of waste plastics as a filler in lightweight concrete and their possible application in construction. In CHMELÍK, V. -- RYCHTÁRIKOVÁ, M. ATF 2018. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven, 2018, p. 133--137. ISBN 978-909-031-441-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
3D print - the future of realization of building structures?
Unčík, Stanislav -- Bladová, Diana
3D tlač - budúcnosť realizácie stavebných konštrukcií?. In Betonárske dni 2018. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 153--158. ISBN 978-80-227-4852-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details