Mar 24, 2019   10:26 p.m. Gabriel
Academic information system

Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 78

PublicationsType of resultYearDetails
Alternative solutions for rainwater management
Csicsaiová, Réka -- Dubcová, Mária -- Marko, Ivana
Alternatívne riešenia nakladania s dažďovými vodami. In HOLUBEC, M. -- LUKÁČOVÁ, K. -- CSICSAIOVÁ, R. Zborník prednášok z Konferencie mladých výskumníkov - KOMVY 2018: Podhájska, SR, 17. - 19. september 2018 [elektronický zdroj]. 1st ed. Bratislava : Spektrum STU, 2018, p. 26--33. ISBN 978-80-227-4847-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Analysis and design of data processing for environmental impact assessment of wastewater treatment plant
Dubcová, Mária -- Csicsaiová, Réka -- Škultétyová, Ivona
Analýza a návrh spracovania dát pre environmentálne zhodnotenie dopadov čistiarne odpadových vôd. In Městské vody 2018 = Urban water 2018. Brno: ARDEC, 2018, p. 159--164. ISBN 978-80-86020-87-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Analysis of combined sewer system and assessment of draft measures for the management of rainwater
Csicsaiová, Réka -- Marko, Ivana -- Dubcová, Mária -- Trošanová, Mária
Analýza jednotnej stokovej siete a posúdenie návrhu opatrení na hospodárenie s dažďovou vodou. In DOLEŽALOVÁ, Š. -- PETRUĽÁK, M. -- MÜKSCHOVÁ, L. Mladá voda břehy mele 2018, sborník příspěvků 1. konference, 14. 06. 2018, Brno. Brno: Young Water Professionals Czech Republic, 2018, p. 89--97. ISBN 978-80-270-3802-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Analysis of influence of black rainwater connections on sewage system functionality
Csóka, Marek -- Hrudka, Jaroslav
Analýza vplyvu čiernych napojení dažďových vôd na funkčnosť splaškovej kanalizácie. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Analysis of surface runoff in Bratislava
Hrudka, Jaroslav -- Rusnák, Dušan -- Červeňanská, Michaela -- Soldánová, Veronika -- Czölderová, Marianna
Analýza povrchového odtoku na území mesta Bratislava. In HOLUBEC, M. -- LUKÁČOVÁ, K. -- CSICSAIOVÁ, R. Zborník prednášok z Konferencie mladých výskumníkov - KOMVY 2018: Podhájska, SR, 17. - 19. september 2018 [elektronický zdroj]. 1st ed. Bratislava : Spektrum STU, 2018, p. 55--62. ISBN 978-80-227-4847-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Analysis of temporary state od water supply system and sewer system in village in Serbia
Marko, Ivana
Analýza súčasného stavu zásobovania a odkanalizovania obce v Srbsku. In Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 478--483. ISBN 978-80-227-4864-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Analysis of the effectiveness of regulatin objects at the sewer network and their effect on environment
Borák, Adrián -- Hrudka, Jaroslav
Analýza efektívnosti redukčných objektov na stokovej sieti a ich vplyv na environmentálne prostredie. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Analysis of the quality and quantity of the surface runoff from the urbanized area
Hrudka, Jaroslav -- Lukáčová, Kristína -- Holubec, Michal
Analýza kvality a kvantity povrchového odtoku z urbanizovaného územia. In DOLEŽALOVÁ, Š. -- PETRUĽÁK, M. -- MÜKSCHOVÁ, L. Mladá voda břehy mele 2018, sborník příspěvků 1. konference, 14. 06. 2018, Brno. Brno: Young Water Professionals Czech Republic, 2018, p. 114--120. ISBN 978-80-270-3802-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Analýza efektívnosti nákladov v kontexte kruhového hospodárstva
Trošanová, Mária -- Škultétyová, Ivona -- Lukáčová, Kristína
Cost-effectiveness analysis in context of circular economy. In HOLUBEC, M. -- LUKÁČOVÁ, K. -- CSICSAIOVÁ, R. Zborník prednášok z Konferencie mladých výskumníkov - KOMVY 2018: Podhájska, SR, 17. - 19. september 2018 [elektronický zdroj]. 1st ed. Bratislava : Spektrum STU, 2018, p. 117--122. ISBN 978-80-227-4847-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Analýza povrchového odtoku a efektívnosť kanalizačnej siete v mestskej oblasti
Hrudka, Jaroslav -- Červeňanská, Michaela -- Rusnák, Dušan -- Stanko, Štefan
Analysis of surface runoff and effectiveness of sewerage network in the urban area. In SGEM 2018. 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 18. Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems. Sofia: STEF 92 Technology, 2018, p. 39--45. ISBN 978-619-7408-42-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Analýza vhodnosti decentralizovaného a centralizovaného nakladania s odpadovými vodami vo veľkom priestore
Hrudka, Jaroslav -- Marko, Ivana -- Csicsaiová, Réka
Analysis of the suitability of decentralized and centralized wastewater management in large area. Czech Journal of Civil Engineering, 4. p. 63--68.
articles in magazines2018Details
Application of selected sorbent materials in removal of bromates from water
Marko, Ivana -- Barloková, Danka -- Ilavský, Ján
Použitie vybraných sorpčných materiálov pri odstraňovaní bromičnanov z vody. TZB-info.cz, 20. p. 2018.
articles in magazines2018Details
Assessing sewer collector at increasing rainfall intensity
Hrudka, Jaroslav -- Stanko, Štefan -- Csicsaiová, Réka -- Marko, Ivana
Posúdenie kanalizačného zberača pri zvyšujúcej sa intenzite zrážok. In HOLUBEC, M. -- LUKÁČOVÁ, K. -- CSICSAIOVÁ, R. Zborník prednášok z Konferencie mladých výskumníkov - KOMVY 2018: Podhájska, SR, 17. - 19. september 2018 [elektronický zdroj]. 1st ed. Bratislava : Spektrum STU, 2018, p. 63--71. ISBN 978-80-227-4847-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Assessment of negative environmental impacts based on river basin monitoring
Dubcová, Mária
Hodnotenie negatívnych environmentálnych vplyvov v prostredí na základe monitoringu povodia. In HOLUBEC, M. -- LUKÁČOVÁ, K. -- CSICSAIOVÁ, R. Zborník prednášok z Konferencie mladých výskumníkov - KOMVY 2018: Podhájska, SR, 17. - 19. september 2018 [elektronický zdroj]. 1st ed. Bratislava : Spektrum STU, 2018, p. 45--49. ISBN 978-80-227-4847-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Assessment of the hydraulic capacity of the sewerage network of Trnava
Brestovanský, Jakub -- Hrudka, Jaroslav
Posúdenie hydraulickej kapacity stokovej siete mesta Trnava. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Assessment of the suitability of centralized and decentralized sewage waters drainage from settlements
Hrudka, Jaroslav -- Marko, Ivana -- Csicsaiová, Réka
Posúdenie vhodnosti centralizovaného a decentralizovaného odvádzania splaškových vod z kopaničiarskych usadlostí. In HOLUBEC, M. -- LUKÁČOVÁ, K. -- CSICSAIOVÁ, R. Zborník prednášok z Konferencie mladých výskumníkov - KOMVY 2018: Podhájska, SR, 17. - 19. september 2018 [elektronický zdroj]. 1st ed. Bratislava : Spektrum STU, 2018, p. 78--84. ISBN 978-80-227-4847-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Calcium and magnesium in drinking water
Barloková, Danka -- Ilavský, Ján -- Šamaj, Adam -- Kapusta, Ondrej -- Šimko, Viliam
Vápnik a horčík v pitných vodách. Plynár - vodár - kúrenár + klimatizácia, 16. p. 8--11.
articles in magazines2018Details
CFD analysis of Waste Water Treatment Plant
Holubec, Michal -- Lukáčová, Kristína -- Dubcová, Mária
CFD analýza objektov ČOV. In HOLUBEC, M. -- LUKÁČOVÁ, K. -- CSICSAIOVÁ, R. Zborník prednášok z Konferencie mladých výskumníkov - KOMVY 2018: Podhájska, SR, 17. - 19. september 2018 [elektronický zdroj]. 1st ed. Bratislava : Spektrum STU, 2018, p. 34--38. ISBN 978-80-227-4847-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Climate change in the territory of the Slovak Republic
Holubec, Michal -- Csicsaiová, Réka -- Marko, Ivana
Klimatická zmena na území Slovenskej republiky. In HOLUBEC, M. -- LUKÁČOVÁ, K. -- CSICSAIOVÁ, R. Zborník prednášok z Konferencie mladých výskumníkov - KOMVY 2018: Podhájska, SR, 17. - 19. september 2018 [elektronický zdroj]. 1st ed. Bratislava : Spektrum STU, 2018, p. 50--54. ISBN 978-80-227-4847-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Comparison of sorption properties of activated carbon in water treatment
Marko, Ivana -- Csicsaiová, Réka -- Dubcová, Mária
Porovnanie sorpčných vlastností aktívneho uhlia pri úprave pitnej vody. In HOLUBEC, M. -- LUKÁČOVÁ, K. -- CSICSAIOVÁ, R. Zborník prednášok z Konferencie mladých výskumníkov - KOMVY 2018: Podhájska, SR, 17. - 19. september 2018 [elektronický zdroj]. 1st ed. Bratislava : Spektrum STU, 2018, p. 99--105. ISBN 978-80-227-4847-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Conceptual design and assessment of sewerage network in an environment of large urban settlements
Javoreková, Zuzana -- Hrudka, Jaroslav
Koncepčné posúdenie a návrh riešenia kanalizačnej siete v prostredí rozsiahlych sídelných útvarov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Degradation of azo dyes by activated persulfate with ferrous and manganese ions
Marton, Michal
Degradácia azofarbív pomocou persíranu aktivovaného železnatými a mangánatými iónmi. In HOLUBEC, M. -- LUKÁČOVÁ, K. -- CSICSAIOVÁ, R. Zborník prednášok z Konferencie mladých výskumníkov - KOMVY 2018: Podhájska, SR, 17. - 19. september 2018 [elektronický zdroj]. 1st ed. Bratislava : Spektrum STU, 2018, p. 106--109. ISBN 978-80-227-4847-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Design and hydrodynamic assessment of wastewater treatment plant using mathematical models
Vavro, Michal -- Hrudka, Jaroslav
Návrh a hydrodynamické posúdenie objektov čistiarne odpadových vôd pomocou matematických modelov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Design of a sewer network in the village of Štvrtok na Ostrove
Slabý, Jakub -- Holubec, Michal
Návrh splaškovej stokovej siete v obci Štvrtok na Ostrove. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Design of a waste collection center for city district Bratislava - Dúbravka
Slneková, Lucia -- Galbová, Kristína
Návrh zberného dvora pre mestskú časť Bratislava - Dúbravka. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Design of sewerage network in urbanized area
Václavik, Patrik -- Hrudka, Jaroslav
Návrh splaškovej kanalizačnej siete v urbanizovanom území. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Environmental impact assessment of green roofs on urban areas
Raková, Klaudia -- Galbová, Kristína
Environmentálne posúdenie vplyvu zelených striech na urbanizované územie. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Environmentálne zhodnotenie procesov na čistiarňach odpadových vôd
Dubcová, Mária -- Lukáčová, Kristína -- Škultétyová, Ivona
Environmental assessment of the operation of wastewater treatment plants. Pollack Periodica, 13. p. 113--124.
articles in magazines2018Details
General emission relations and factors valid for WWTP
Dubcová, Mária
Všeobecné emisné závislosti a emisné faktory platné pre ČOV. In Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 435--441. ISBN 978-80-227-4864-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Green and Blue Infrastructure: An Opportunity for Creating Smarter Cities?
Lukáčová, Kristína -- Csicsaiová, Réka -- Marko, Ivana
Zelená a modrá infraštruktúra: príležitosť pre vytváranie "smarter" miest?. In HOLUBEC, M. -- LUKÁČOVÁ, K. -- CSICSAIOVÁ, R. Zborník prednášok z Konferencie mladých výskumníkov - KOMVY 2018: Podhájska, SR, 17. - 19. september 2018 [elektronický zdroj]. 1st ed. Bratislava : Spektrum STU, 2018, p. 21--25. ISBN 978-80-227-4847-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Hodnotenie komunálnych čistiarní odpadových vôd na základe metodiky LCA
Csicsaiová, Réka -- Holubec, Michal -- Škultétyová, Ivona -- Rusnák, Dušan -- Stanko, Štefan
Assessment of municipal wastewater treatment plants based on LCA methodology. In SGEM 2018. 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 18. Ecology, Economics, Education and Legislation. Sofia: STEF 92 Technology, 2018, p. 67--74. ISBN 978-619-7408-46-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Hydrodynamic assessment of flow rates in the activation tank
Hrudka, Jaroslav -- Škultétyová, Ivona -- Csicsaiová, Réka -- Marko, Ivana
Hydrodynamické posúdenie pretokových rýchlostí v aktivačnej nádrži. In HOLUBEC, M. -- LUKÁČOVÁ, K. -- CSICSAIOVÁ, R. Zborník prednášok z Konferencie mladých výskumníkov - KOMVY 2018: Podhájska, SR, 17. - 19. september 2018 [elektronický zdroj]. 1st ed. Bratislava : Spektrum STU, 2018, p. 92--98. ISBN 978-80-227-4847-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Hydrogeological structure and sources of natural mineral water in Nimnica and their protection
Božíková, Jarmila -- Vandrová, Gabriela
Hydrogeologická štruktúra a zdroje prírodnej liečivej vody v Nimnici a ich ochrana. Podzemná voda, 24. p. 1--18.
articles in magazines2018Details
Impact assessment of sludge management
Csicsaiová, Réka -- Dubcová, Mária -- Marko, Ivana
Hodnotenie vplyvu kalového hospodárstva pomocou metodiky LCA. In HOLUBEC, M. -- LUKÁČOVÁ, K. -- CSICSAIOVÁ, R. Zborník prednášok z Konferencie mladých výskumníkov - KOMVY 2018: Podhájska, SR, 17. - 19. september 2018 [elektronický zdroj]. 1st ed. Bratislava : Spektrum STU, 2018, p. 39--44. ISBN 978-80-227-4847-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Implementácia objektov na redukciu dažďového prítoku do posúdenia jednotnej stokovej siete
Csicsaiová, Réka -- Stanko, Štefan -- Marko, Ivana
Combined sewer network assessment in the implementation of the rainwater runoff reduction objects. In FÜLÖP, A. -- IVÁNYI, P. Abstract book for the 14th Miklós Iványi International PhD & DLA Symposium. Pécs: Pollack Press, 2018, ISBN 978-963-429-284-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
LCA analysis and its use in the assessment of wastewater treatment plant
Csicsaiová, Réka -- Stanko, Štefan -- Dubcová, Mária
LCA analýza a jej využitie pri posudzovaní čistiarní odpadových vôd. In Juniorstav 2018. Brno: ECON publishing, 2018, p. 767--772. ISBN 978-80-86433-69-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Legislative restrictions on creating a spa environment
Božíková, Jarmila -- Lásková, Lenka -- Lukáčová, Kristína
Legislatívne obmedzenia pri tvorbe kúpeľného prostredia. In HÉTHARŠI, J. -- DUBOVÁ, V. -- SOKÁČ, M. 50. konferencia vodohospodárov v priemysle. Bratislava: HEKAS, 2018, p. 69--79. ISBN 978-80-971819-4-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Lokalizácia zdrojov znečistenia v mestských stokových sieťach
Sokáč, Marek
Pollution sources localisation in urban sewer systems. In SGEM 2018. 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 18. Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems. Sofia: STEF 92 Technology, 2018, p. 571--578. ISBN 978-619-7408-42-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Mathematical modeling of sedimentation basins in wastewater treatment plants
Gregušová, Veronika
Matematické modelovanie dosadzovacích nádrží ČOV. Bratislava : Spektrum STU, 2018. ISBN 978-80-227-4860-5.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2018Details
Mathematical modelling of the objects in WWTP
Gregušová, Veronika -- Stanko, Štefan
Matematické modelovanie objektov ČOV. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Modeling of flow in sedimentation tanks
Gregušová, Veronika -- Dubcová, Mária -- Trošanová, Mária
Modelovanie prúdenia v dosadzovacích nádržiach. In DOLEŽALOVÁ, Š. -- PETRUĽÁK, M. -- MÜKSCHOVÁ, L. Mladá voda břehy mele 2018, sborník příspěvků 1. konference, 14. 06. 2018, Brno. Brno: Young Water Professionals Czech Republic, 2018, p. 104--113. ISBN 978-80-270-3802-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Návrhový nástroj na analýzu zrážok v urbanizovaných oblastiach v Slovenskej republike
Rusnák, Dušan -- Stanko, Štefan -- Trošanová, Mária
Design rainfall analysis tool for urbanized areas in Slovak Republic. Pollack Periodica, 13. p. 107--116.
articles in magazines2018Details
Odstraňovanie bromičnanov z pitnej vody pomocou siedmich druhov sorpčných materiálov
Marko, Ivana -- Barloková, Danka -- Ilavský, Ján
Removal of bromates from drinking water with seven types of sorbent materials. Pollack Periodica, 13. p. 231--240.
articles in magazines2018Details
Odstraňovanie železa a mangánu z vody prírodnými materiálmi
Barloková, Danka -- Ilavský, Ján -- Marko, Ivana -- Kunštek, Michal
Elimination of iron and manganese from water by natural materials. In SGEM 2018. 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 18. Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems. Sofia: STEF 92 Technology, 2018, p. 243--250. ISBN 978-619-7408-42-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Optimal management system with biodegradable waste
Bolešová, Monika -- Galbová, Kristína
Optimálny systém riešenia nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Pollution sources localisation in sewer networks based on on-line monitoring
Sokáč, Marek
Lokalizácia zdrojov znečistenia v stokových sieťach na základe on-line monitoringu. In BODÍK, I. -- IVANOVÁ, L. -- HUTŇAN, M. Zborník prednášok 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2018. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2018, p. 89--93. ISBN 978-80-973196-0-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Porovnanie adsorbčnej účinnosti rôznych druhov aktívneho uhlia
Marko, Ivana -- Stanko, Štefan -- Csicsaiová, Réka
Comparison of the adsorbent efficiency of different types of granulated activated carbon. In FÜLÖP, A. -- IVÁNYI, P. Abstract book for the 14th Miklós Iványi International PhD & DLA Symposium. Pécs: Pollack Press, 2018, ISBN 978-963-429-284-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Possibility of appreciation of sludge from municipal wastewater treatment
Trošanová, Mária -- Dubcová, Mária -- Csicsaiová, Réka -- Marko, Ivana
Možnosti zhodnotenia kalov z čistenia komunálnych odpadových vôd. In DOLEŽALOVÁ, Š. -- PETRUĽÁK, M. -- MÜKSCHOVÁ, L. Mladá voda břehy mele 2018, sborník příspěvků 1. konference, 14. 06. 2018, Brno. Brno: Young Water Professionals Czech Republic, 2018, p. 121--127. ISBN 978-80-270-3802-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Posúdenie existujúcej jednotnej stokovej siete zaťažovanej extrémnymi dažďovými intenzitami
Hrudka, Jaroslav -- Csicsaiová, Réka -- Marko, Ivana
Assessment of existing stormwater network by application extreme rain intensity. Czech Journal of Civil Engineering, 4. p. 57--62.
articles in magazines2018Details
Problems of natural organic substances removal from water
Ilavský, Ján -- Barloková, Danka
Problémy odstraňovania prirodzených organických látok z vody. In KALOUSKOVÁ, N. -- DOLEJŠ, P. Pitná voda 2018. Pitná voda z údolních nádrží. České Budějovice: W&ET Team, 2018, p. 175--180. ISBN 978-80-905238-3-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Proceedings of the Conference of Young Researchers - KOMVY 2018
Holubec, Michal -- Lukáčová, Kristína -- Csicsaiová, Réka
Zborník prednášok z Konferencie mladých výskumníkov - KOMVY 2018: Podhájska, SR, 17. - 19. september 2018 [elektronický zdroj]. 1st. ed. Bratislava : Spektrum STU, 2018. ISBN 978-80-227-4847-6.
conference proceedings2018Details
Proposal for Biodegradable Solid Waste Management in Bratislava - city district Rača
Masár, Matej -- Škultétyová, Ivona
Návrh systému nakladania s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi v Bratislave - mestská časť Rača. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Provision of drinking water for recreational area Demänovská Dolina
Jakubčiak, Ján Jakub -- Barloková, Danka
Zabezpečenie pitnej vody pre rekreačnú oblasť Demänovská Dolina. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Quo vadis, odvodnenie miest?
Sokáč, Marek
Quo vadis, urban drainage?. Gaz, woda i technika sanitarna, 92. p. 95--98.
articles in magazines2018Details
Rainfall reducing into the sewer network using artificial percolation facilities
Csicsaiová, Réka
Redukcia dažďového prítoku do stokovej siete pomocou umelých infiltračných zariadení. In Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 429--434. ISBN 978-80-227-4864-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Rainwater reduction measure design in combined sewer network
Csicsaiová, Réka -- Dubcová, Mária -- Stanko, Štefan
Návrh opatrení na redukciu dažďových vôd v jednotnej stokovej sieti. In Městské vody 2018 = Urban water 2018. Brno: ARDEC, 2018, p. 203--210. ISBN 978-80-86020-87-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Sanitary sewer design in the municipality of Brezová pod Bradlom
Husár, Maroš -- Holubec, Michal
Návrh splaškovej kanalizácie v obci Brezová pod Bradlom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Significance of the boundary conditions of hydraulic assessment of sewer systems
Rusnák, Dušan -- Stanko, Štefan
Významnosť okrajových podmienok hydraulického posúdenia stokovej siete. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Smart city - effective waste management
Rózsa, Gergely -- Galbová, Kristína
Smart city - efektívne odpadové hospodárstvo. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Sorption efficiency in removal of bromates
Marko, Ivana -- Barloková, Danka -- Ilavský, Ján
Účinnosť sorpcie pri odstraňovaní bromičnanov. In Juniorstav 2018. Brno: ECON publishing, 2018, p. 773--778. ISBN 978-80-86433-69-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Sorption materials for bromate removal from drinking water
Ilavský, Ján -- Barloková, Danka -- Marko, Ivana -- Tkáčová, Jana
Sorpčné materiály pre odstraňovanie bromičnanov z pitnej vody. In Voda Zlín 2018. Olomouc: Moravská vodárenská, 2018, p. 79--84. ISBN 978-80-905716-4-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Stav hospodárenia s komunálnym odpadom v kontexte reverznej logistiky
Trošanová, Mária -- Škultétyová, Ivona -- Rusnák, Dušan
State of the management of municipal waste in the context of reverse logistics. Pollack Periodica, 13. p. 117--128.
articles in magazines2018Details
Stormwater surface runoff in urbanised area of Pezinok municipality
Svrček, Roman -- Holubec, Michal
Zrážkovo-odtokové procesy v povodí urbanizovaného územia obce Pezinok. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Stormwater surface runoff in urbanised area of Terchová municipality
Balátová, Andrea -- Holubec, Michal
Zrážkovo-odtokové procesy v povodí urbanizovaného územia obce Terchová. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
The development of public water supply system in Slovak Republic
Marko, Ivana -- Csicsaiová, Réka -- Dubcová, Mária
Plán obnovy vodovodných sietí vo vybraných vodárenských spoločnostiach na Slovensku. In HOLUBEC, M. -- LUKÁČOVÁ, K. -- CSICSAIOVÁ, R. Zborník prednášok z Konferencie mladých výskumníkov - KOMVY 2018: Podhájska, SR, 17. - 19. september 2018 [elektronický zdroj]. 1st ed. Bratislava : Spektrum STU, 2018, p. 72--76. ISBN 978-80-227-4847-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
The effectiveness of zeolite and activated carbon in the removal of bromate in water
Marko, Ivana -- Csicsaiová, Réka -- Trošanová, Mária -- Dubcová, Mária
Účinnosť zeolitu a aktívneho uhlia pri odstraňovaní bromičnanov z vody. In DOLEŽALOVÁ, Š. -- PETRUĽÁK, M. -- MÜKSCHOVÁ, L. Mladá voda břehy mele 2018, sborník příspěvků 1. konference, 14. 06. 2018, Brno. Brno: Young Water Professionals Czech Republic, 2018, p. 137--142. ISBN 978-80-270-3802-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
The importance of drinking water enrichment with calcium and magnesium
Ilavský, Ján -- Barloková, Danka -- Kapusta, Ondrej
Dôležitosť obohacovania pitnej vody o vápnik a horčík. In PERÁČKOVÁ, J. Sanhyga 2018. Bratislava: SSTP, 2018, p. 33--38. ISBN 978-80-89878-30-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
The influence of green roofs on the urbanized area
Lukáčová, Kristína -- Dubcová, Mária -- Holubec, Michal
Vplyv zelených striech na urbanizované územie. In HOLUBEC, M. -- LUKÁČOVÁ, K. -- CSICSAIOVÁ, R. Zborník prednášok z Konferencie mladých výskumníkov - KOMVY 2018: Podhájska, SR, 17. - 19. september 2018 [elektronický zdroj]. 1st ed. Bratislava : Spektrum STU, 2018, p. 85--91. ISBN 978-80-227-4847-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
The lifetime of the pipework in relation to the quality of its installation
Božík, Michal -- Božíková, Jarmila
Životnosť potrubných rozvodov vo vzťahu ku kvalite ich montáže. In Komplexná obnova bytových domov 2018. Budovy s takmer nulovou potrebou energie. Bratislava: Združenie pre podporu obnovy bytových domov, 2018, p. 87--90. ISBN 978-80-972493-6-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
The methods of data processing to assess the environmental impact of the waste water treatment plant
Dubcová, Mária -- Csicsaiová, Réka -- Marko, Ivana -- Trošanová, Mária
Spôsoby spracovania dát na posúdenie environmentálnych dopadov z ČOV. In DOLEŽALOVÁ, Š. -- PETRUĽÁK, M. -- MÜKSCHOVÁ, L. Mladá voda břehy mele 2018, sborník příspěvků 1. konference, 14. 06. 2018, Brno. Brno: Young Water Professionals Czech Republic, 2018, p. 98--103. ISBN 978-80-270-3802-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
The present and future of water treatment in Slovakia
Barloková, Danka -- Ilavský, Ján -- Kapusta, Ondrej
Súčasnosť a budúcnosť úpravy vody na Slovensku. In BUCHLOVIČOVÁ, J. Nové trendy v oblasti úpravy pitnej vody - 2. pokračovanie: zborník odborných prác z konferencie. 7. pokračovanie konferencií "Modernizácia a optimalizácia úpravní vôd v SR", Nový Smokovec, SR, 25. - 26. 4. 2017. Bratislava : VodaTím, 2018, p. 31--34. ISBN 978-80-971272-6-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
The significance of the boundary conditions of the hydraulic sewer assessment
Rusnák, Dušan
Významnosť okrajových podmienok hydraulického posudzovania stôk. Bratislava : Spektrum STU, 2018. ISBN 978-80-227-4861-2.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2018Details
Utilization of membrane filtration in water treatment
Letko, Jakub -- Ilavský, Ján
Využitie membránovej filtrácie v úprave vody. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Vplyv povrchového odtoku na kvalitu životného prostredia
Hrudka, Jaroslav -- Czölderová, Marianna -- Soldánová, Veronika -- Škultétyová, Ivona -- Stanko, Štefan
The influence of surface runoff on the quality of the environmental environment. In SGEM 2018. 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 18. Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems. Sofia: STEF 92 Technology, 2018, p. 739--744. ISBN 978-619-7408-42-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Waste management analysis of the municipality
Mikulášová, Veronika -- Galbová, Kristína
Analýza odpadového hospodárstva obce. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Water treatment and its future in the conditions of Slovakia
Barloková, Danka -- Ilavský, Ján -- Šimko, Viliam -- Kapusta, Ondrej
Úprava vody a jej budúcnosť v podmienkach Slovenska. In Voda Zlín 2018. Olomouc: Moravská vodárenská, 2018, p. 13--18. ISBN 978-80-905716-4-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Zlepšenie analytického riešenia advekčno-disperznej rovnice pre inverzné úlohy
Sokáč, Marek
Improvement of the analytical solution of the advection-dispersion equation for use in inverse tasks. In SGEM 2018. 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 18. Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems. Sofia: STEF 92 Technology, 2018, p. 415--422. ISBN 978-619-7408-42-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
65 years of the Department of Sanitary and Environmental Engineering
Božíková, Jarmila -- Lukáčová, Kristína
65 rokov Katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva. In HÉTHARŠI, J. -- DUBOVÁ, V. -- SOKÁČ, M. 50. konferencia vodohospodárov v priemysle. Bratislava: HEKAS, 2018, p. 25--28. ISBN 978-80-971819-4-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details