Oct 19, 2019   4:47 p.m. Kristián
Academic information system

Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 25

PublicationsType of resultYearDetails
Analysis of qualitative indicators of first flush phenomenon in the Slovak Republic
Hrudka, Jaroslav -- Marko, Ivana -- Csicsaiová, Réka -- Škultétyová, Ivona
Analýza kvalitatívnych ukazovateľov prvého splachu z ciest na území Slovenskej republiky. In KABELKOVÁ, I. Voda 2019. Brno: CzWA service, 2019, p. 528--531.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Analytické riešenie advekčno - disperznej rovnice s využitím asymetrického rozdelenia znečistenia
Sokáč, Marek -- Velísková, Yvetta
Analytical solution of the advection-dispersion equation using asymmetrical pollution distribution. In World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2018). Bristol: IOP Publishing, 2019.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Application of regulation objects on sewer network in Slovakia
Marko, Ivana -- Csicsaiová, Réka -- Stanko, Štefan
Využiteľnosť regulačných objektov na stokovej sieti na Slovensku. In KABELKOVÁ, I. Voda 2019. Brno: CzWA service, 2019, p. 541--544.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Assessing the suitability of the use of infiltration objects on a stormwater network
Broton, Róbert -- Hrudka, Jaroslav
Posúdenie vhodnosti využívania vsakovacích objektov na jednotnej stokovej sieti. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Assessment of sewer collector in Trnava
Slabý, Jakub -- Lukáčová, Kristína
Posúdenie kanalizačného zberača v meste Trnava. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and hydrodynamic assessment of the object on the sewer network using mathematical models
Šutúš, Marek -- Lukáčová, Kristína
Návrh a hydrodynamické posúdenie objektu na stokovej sieti pomocou matematických modelov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of gravitational sewer system in the town of Nitriansky Hrádok
Jurgówski, Richard -- Holubec, Michal
Štúdia gravitačnej splaškovej kanalizácie v obci Nitriansky Hrádok. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Energy balance of WWTP with LCA analysis
Dubcová, Mária -- Škultétyová, Ivona -- Csicsaiová, Réka
Energetická bilancia ČOV s využitím LCA analýzy. Vodohospodársky spravodajca, 62. p. 22--24.
articles in magazines2019Details
Environmental assessment of sludge management operation of municipal wastewater treatment plant
Csicsaiová, Réka -- Stanko, Štefan -- Marko, Ivana
Environmentálne hodnotenie prevádzky kalového hospodárstva komunálnej čistiarne odpadových vôd. In KABELKOVÁ, I. Voda 2019. Brno: CzWA service, 2019, p. 515--518.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Gravitational sewage system design
Michalec, Miroslav -- Holubec, Michal
Štúdia stokovej siete Nižný Žipov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Implementácia vsakovacích zariadení pri redukcii dažďového odtoku
Csicsaiová, Réka -- Stanko, Štefan -- Marko, Ivana -- Hrudka, Jaroslav
Implementation of the percolation facilities for rainwater runoff reduction. Pollack Periodica :, 14. p. 201--210.
articles in magazines2019Details
Optimalization of Filtration Process of Surface Water Treatment Plants to Ensure of Ssafe Drinking Water
Kapusta, Ondrej -- Barloková, Danka
Optimalizácia procesu filtrácie úpravní povrchových vôd k zaisteniu dodávky bezpečnej pitnej vody. Dissertation thesis. 2019.
final thesis2019Details
Precipitation runoff processes in urbanised areas with regard to climate change
Bulík, Maroš -- Holubec, Michal
Zrážkovo-odtokové procesy v povodí urbanizovaného územia s ohľadom na zmenu klímy. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Renovation of public water supply networks
Ďuroška, Peter -- Hrudka, Jaroslav
Obnova verejných vodovodov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Sanitary sewer design in Liptovské Kľačany
Ťažká, Tatiana -- Holubec, Michal
Návrh odkanalizovania obce Liptovské Kľačany. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Sources of water supply in Tatra region
Plichtová, Natália -- Ilavský, Ján
Pramene v zásobovaní vodou Podtatranskej oblasti. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
The recovery of biodegradable wastes in Zlaté Moravce
Kukučková, Katarína -- Lukáčová, Kristína
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v meste Zlaté Moravce. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Using multicriterial analysis for sustainability of water resources systems
Dubcová, Mária -- Škultétyová, Ivona
Využitie multikriteriálnej analýzy pre udržateľnosť vodohospodárskych systémov. Dissertation thesis. 2019.
final thesis2019Details
Various methods of waste water management in urbanized areas
Bytčánková, Kristína -- Hrudka, Jaroslav
Variantné spôsoby nakladania s odpadovými vodami v urbanizovanom území. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Vodná bilancia urbanizovaných území
Sokáč, Marek
Water Balance in Urban Areas. In World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS 2018). Bristol: IOP Publishing, 2019.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Vyčíslenie množstva emisií pri prevádzke čistiarne odpadových vôd
Csicsaiová, Réka -- Lukáčová, Kristína -- Škultétyová, Ivona -- Stanko, Štefan -- Dubcová, Mária
Estimation of Emissions in the Wastewater Treatment Plant Operation. Waste Forum [elektronický zdroj] :, p. 226--234.
articles in magazines2019Details
Využitie Life Cycle Assessment metódy na environmentálne posúdenie čistiarne odpadových vôd
Csicsaiová, Réka -- Stanko, Štefan -- Dubcová, Mária
Usage of the Life Cycle Assessment method for environmental impact assessment of Wastewater treatment plant. Pollack Periodica, 14. p. 151--160.
articles in magazines2019Details
Water supply system of the village Vydrník
Kapolka, Matej -- Barloková, Danka
Zásobovanie pitnou vodou obce Vydrník. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
What are the indicators which are affecting the life of the water supply network?
Božík, Michal -- Božíková, Jarmila
Čo ovplyvňuje životnosť potrubných rozvodov?. Správa budov :, 13. p. 28--29.
articles in magazines2019Details
Zhodnotenie zdrojov znečistenia vôd a hydrodynamika šírenia sa znečistenia v riekach
Velísková, Yvetta -- Sokáč, Marek -- Siman, Cyril
Assessment of water pollutant sources and hydrodynamics of pollution spreading in rivers. In Water Resources in Slovakia: Part 1. Cham: Springer International Publishing, 2019, p. 185--212. ISBN 978-3-319-92852-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details