May 26, 2019   3:31 a.m. Dušan
Academic information system

Department of Building Services (FCE) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 34

PublicationsType of resultYearDetails
Analýza hydraulických pomerov stúpačiek vykurovacieho systému vo výškovej budove
Derzsi, István -- Takács, Ján
Hydraulic Analyze of Risers of Heating System in High-rise Building. Periodica Polytechnica Mechanical Engineering, 63. p. 156--163.
articles in magazines2019Details
Application Possibilities of Residential and House Heat Transfer Stations in District Heating Systems
Takács, Ján -- Derzsi, István
Možnosti aplikácií bytových a domových odovzdávacích staníc tepla v sústavách CZT. Topenářství, instalace, 53. p. 62--66.
articles in magazines2019Details
Dynamics of radiant heating areas
Oravec, Jakub -- Šikula, Ondřej -- Krajčík, Michal -- Šimko, Martin
Dynamika veľkoplošných vykurovacích plôch. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2019. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2019, p. 355--359. ISBN 978-80-89878-42-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Energetický audit a kvalita vnútorného vzduchu v bytovom dome na Slovensku
Sánka, Imrich -- Petráš, Dušan
Indoor Air Quality and Energy Audit and in an Apartment Building in Slovakia. In World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS 2018). Bristol: IOP Publishing, 2019.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Energy assessment of buildings
Krajčík, Michal -- Petráš, Dušan -- Skalíková, Ingrida
Energetické hodnotenie budov. Bratislava : Spektrum STU, 2019. 220 p. ISBN 978-80-227-4903-9.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Environment technology for smart buildings. Part: Control systems
Petráš, Dušan -- Koudelková, Daniela -- Kurčová, Mária
Technika prostredia pre inteligentné budovy. Časť: Riadiace systémy. Eurostav, 25. p. 28--31.
articles in magazines2019Details
Environment technology for smart buildings. Part: Energy Systems
Petráš, Dušan -- Koudelková, Daniela -- Kurčová, Mária
Technika prostredia pre inteligentné budovy. Časť: Energetické systémy. Eurostav, 25. p. 14--17.
articles in magazines2019Details
Environmental assessment of the indoor environment in office building
Sánka, Imrich -- Kubica, Matej
Environmentálne hodnotenie kvality vnútorného prostredia v kancelárskych priestoroch. TZB Haustechnik, 27. p. 46--50.
articles in magazines2019Details
Experience in designing and operating hot water systems in Hungary
Szánthó, Zoltán -- Takács, Ján
Skúsenosti z návrhu a prevádzky sústav prípravy teplej vody v podmienkach Maďarska. Topenářství, instalace, 53. p. 54--56.
articles in magazines2019Details
Following is a good example of a solution of geothermal energy system for heat supply of the town of Veľký Meder
Takács, Ján -- Gažíková, Soňa
Nasledovania hodný príklad riešenia geotermálneho energetického systému pre zásobovanie teplom mesta Veľký Meder. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2019. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2019, p. 193--198. ISBN 978-80-89878-42-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Impact of energy saving measures application on energy efficiency and indoor environment quality of residential buildings - case study
Sánka, Imrich
Vplyv zateplenia na energetickú hospodárnosť a kvalitu vnútorného prostredia bytových domov - prípadová štúdia. In ŠVECOVÁ, Z. Energetický manažment 2019. Inteligentnými riešeniami k efektívnemu hospodáreniu s energiou: zborník prednášok z 5. vedecko-odbornej konferencie. Štrbské Pleso, SR, 11. - 12. 3. 2019 [elektronický zdroj]. 1st ed. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2019, p. 97--104. ISBN 978-80-89878-43-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Indoor environment quality in nearly zero energy building
Sánka, Imrich -- Schoberer, Thomas -- Stutterecker, Werner -- Petráš, Dušan
Kvalita vnútorného prostredia v budove s takmer nulovou potrebou energie. TZB Haustechnik, 27. p. 52--55.
articles in magazines2019Details
Indoor environment quality vs. energy saving measures
Petráš, Dušan
Vnútorné prostredie budov vs. energeticky úsporné opatrenia. TZB Haustechnik, 27. p. 42--44.
articles in magazines2019Details
Kvalita vnútorného prostredia v budove s takmer nulovou potrebou energie cez zimnú sezónu
Sánka, Imrich -- Stutterecker, Werner -- Schoberer, Thomas -- Petráš, Dušan
Indoor environmental quality in a nearly zero energy building during winter season. In EXPRES 2019. Subotica: Inženjersko-tehničko udruženje vojvodanskih Madara, 2019, p. 111--115. ISBN 978-86-919769-4-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Navrhovanie vetrania s posuvnými ventilátormi pre podzemnú garáž pomocou CFD simulácií
Kmecová, Miroslava -- Krajčík, Michal -- Straková, Zuzana
Designing Jet Fan Ventilation for an Underground Car Park by CFD Simulations. Periodica Polytechnica Mechanical Engineering, 63. p. 39--43.
articles in magazines2019Details
Open geothermal energy system for heat supply in the city Veľký Meder
Takács, Ján -- Gažíková, Soňa -- Derzsi, István
Otvorený geotermálny energetický systém pre zásobovanie teplom v meste Veľký Meder. Vytápění, větrání, instalace, 28. p. 82--86.
articles in magazines2019Details
Operating conditions of heat pumps for complex renovation of a residential building
Füri, Belo -- Skalíková, Ingrida
Prevádzkové podmienky tepelných čerpadiel pri KOBD. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2019. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2019, p. 245--248. ISBN 978-80-89878-42-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Possibilities of improving energy efficiency of family houses
Sánka, Imrich -- Predajnianska, Anna
Možnosti zlepšenia energetickej hospodárnosti rodinných domov. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2019. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2019, p. 439--446. ISBN 978-80-89878-42-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Possibility to increase the capacity of the cooling ceiling by forced convection
Šikula, Ondřej -- Šimko, Martin -- Krajčík, Michal -- Oravec, Jakub
Možnosť zvýšenia kapacity chladiaceho stropu nútenou konvekciou. TZB Haustechnik, 27. p. 40--42.
articles in magazines2019Details
Posúdenie vhodnosti využitia geotermálnej energie na výrobu elektrickej energie na Slovensku
Takács, Ján -- Gažíková, Soňa
Assessment of suitability for the usage of geothermal energy for production electric energy in Slovakia. In EXPRES 2019. Subotica: Inženjersko-tehničko udruženje vojvodanskih Madara, 2019, p. 105--110. ISBN 978-86-919769-4-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Progressive smart technologies for buildings heat supply
Petráš, Dušan
Progresívne smart technológie pri zásobovaní budov teplom. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2019. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2019, p. 435--438. ISBN 978-80-89878-42-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Safety circuits in gas boiler rooms
Koudelková, Daniela
Bezpečnostné obvody v plynových kotolniach. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2019. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2019, p. 351--354. ISBN 978-80-89878-42-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Smart technology in residential heating systems
Kurčová, Mária
Smart technológie vo vykurovacích systémoch obytných budov. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2019. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2019, p. 377--380. ISBN 978-80-89878-42-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Support for the Use of Solar Energy Systems
Skalík, Lukáš -- Skalíková, Ingrida
Podpora pre využívanie slnečných energetických systémov. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2019. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2019, p. 291--294. ISBN 978-80-89878-42-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Technical and economic assessment of heat supply for apartment buildings
Bartošová Kmeťková, Jana -- Petráš, Dušan
Technicko-ekonomické posúdenie zásobovania teplom bytových domov. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2019. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2019, p. 451--456. ISBN 978-80-89878-42-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
The possibilities of using low-exergy wall systems
Šimko, Martin -- Kalús, Daniel -- Šimko, Peter
Možnosti využití nízkoexergetických stěnových systémů. TZB Haustechnik, 13. p. 26--30.
articles in magazines2019Details
Thermal comfort in the room with cooling ceiling and mechanical ventilation
Šikula, Ondřej -- Šimko, Martin -- Krajčík, Michal -- Oravec, Jakub
Tepelný komfort v místnosti s chladicím stropem a nuceným větraním. TZB Haustechnik, 13. p. 12--14.
articles in magazines2019Details
Trends in refrigeration and heat pump technology
Takács, Ján -- Füri, Belo
Trendy v chladiacej technike a v technike tepelných čerpadiel. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2019. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2019, p. 283--288. ISBN 978-80-89878-42-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Úspora zemného plynu a zníženie emisií v zdravotníckom sektore – prípadová štúdia
Mierka, Otto -- Variny, Miroslav -- Skalíková, Ingrida -- Sámel, Peter -- Kizek, Ján -- Súth, Róbert -- Nagy, Karol
Natural gas saving and emissions decrease in public health care sector – a case study. Civil and Environmental Engineering Reports, 29. p. 102--118.
articles in magazines2019Details
Úspory energie v obytných budovách s reguláciou vnútornej teploty
Kurčová, Mária
Energy savings in residential buildings with controlling of interior temperature. In EXPRES 2019. Subotica: Inženjersko-tehničko udruženje vojvodanskih Madara, 2019, p. 19--22. ISBN 978-86-919769-4-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Utilization of waste heat for preheating of water using recuperative heat exchangers
Juhošová, Dominika -- Peráčková, Jana
Využitie odpadového tepla na predohrev vody pomocou rekuperačných výmenníkov tepla. TZB Haustechnik, 27. p. 56--60.
articles in magazines2019Details
Voľný prúd z kruhovej výustky: CFD simulácie s rôznymi modelmi turbulencie a ich porovnanie s teoretickými riešeniami
Kmecová, Miroslava -- Šikula, Ondřej -- Krajčík, Michal
Circular Free Jets: CFD Simulations with Various Turbulence Models and Their Comparison with Theoretical Solutions. In World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS 2018). Bristol: IOP Publishing, 2019.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Výkonnosť budovy s tromi rôznymi sálavými systémami
Némethová, Ema -- Krajčík, Michal -- Petráš, Dušan
Performance of the Building with Three Different Radiant Systems. In World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS 2018). Bristol: IOP Publishing, 2019.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Wall heating with panels to control heat transfer
Šimko, Martin -- Krajčík, Michal -- Šimko, Peter -- Kalús, Daniel
Stenové vykurovanie pomocou panelov na reguláciu prechodu tepla. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2019. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2019, p. 457--464. ISBN 978-80-89878-42-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details