Oct 22, 2019   5:59 a.m. Sergej
Academic information system

Department of the Humane Sciences (FCE) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 10

PublicationsType of resultYearDetails
Binding opinion of capital city of Bratislava for investment activity as an institute of construction law of SR
Gajniak, Ondrej -- Gajniak, Ján Florián
Záväzné stanovisko hlavného mesta SR - Bratislavy k investičnej činnosti ako inštitút stavebného práva SR. In ZAJACOVÁ, J. Súčinnosť technických a spoločenských vied pri vzdelávaní na technických univerzitách. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 32--38. ISBN 978-80-227-4813-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Building and environmental legislation
Baranová, Júlia
Stavebníctvo a právne predpisy pre životné prostredie. In ZAJACOVÁ, J. Súčinnosť technických a spoločenských vied pri vzdelávaní na technických univerzitách. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 4--11. ISBN 978-80-227-4813-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Comparison of the specificities of Slovak and Czech legislation in the offence of false expertise
Gajniak, Ján Florián
Porovnanie osobitostí slovenskej a českej legislatívy pri trestnom čine nepravdivého znaleckého posudku. Almanach znalca, 11. p. 11--14.
articles in magazines2018Details
Development of work competences of young people in context of industry 4.0 through non-formal education
Baranová, Júlia -- Fero, Martin
Rozvoj pracovných kompetencií mladých ľudí v kontexte priemyslu 4.0 prostredníctvom neformálneho vzdelávania. In ZAJACOVÁ, J. Súčinnosť technických a spoločenských vied pri vzdelávaní na technických univerzitách. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 12--18. ISBN 978-80-227-4813-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Duplication of names and different meanings of legal institutes in construction law
Gajniak, Ondrej -- Baranová, Júlia
Duplicita názvov a rozdielnych významov právnych inštitútov v stavebnom práve. Almanach znalca, 34. p. 34--36.
articles in magazines2018Details
Ethical principles of an authorized civil engineer
Heretiková, Katarína -- Gajniak, Ján Florián
Etické zásady autorizovaného stavebného inžiniera. In ZAJACOVÁ, J. Súčinnosť technických a spoločenských vied pri vzdelávaní na technických univerzitách. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 39--43. ISBN 978-80-227-4813-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Examples of building law
Gajniak, Ján Florián
Príklady k stavebnému právu. Bratislava : Spektrum STU, 2018. 103 p. ISBN 978-80-227-4873-5.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2018Details
Legal view of the graduation of the Faculty of Civil Engineering of STU in Bratislava
Gajniak, Ján Florián
Právny pohľad na uplatnenie absolventa Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Buildustry, 9. p. 9--15.
articles in magazines2018Details
Passenger tests in SCHBE in context of education at FCE STU in Bratislava
Gajniak, Ján Florián
Písomné testy v SKSI v kontexte vzdelávania na SvF STU v Bratislave. In ZAJACOVÁ, J. Súčinnosť technických a spoločenských vied pri vzdelávaní na technických univerzitách. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 26--31. ISBN 978-80-227-4813-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Remedies against the lawful decision of the building office
Gajniak, Ján Florián -- Gajniak, Ondrej
Opravné prostriedky proti právoplatnému rozhodnutiu stavebného úradu. Almanach znalca, 18. p. 28--33.
articles in magazines2018Details