21. 10. 2019  19:42 Uršuľa
Akademický informačný systém

Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOLESÁROVÁ, L. -- KRÁĽOVÁ, E. Lisabon - Marvilla, mestský palác, architektonická štúdia revitalizácie opusteného areálu. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Lisabon - Marvilla, mestský palác, architektonická štúdia revitalizácie opusteného areálu
Anglický názov: Lisbon - Marvilla, city palace, architectural study of the revitalization of abandoned complex
Český názov:
Autor: Ing. arch. Lenka Kolesárová
doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.
Pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Mestský palác, Trvalá expozícia, Lisbon, Permanent exhibition, Town palace, Lisabon
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Lenka Kolesárová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)