21. 10. 2019  1:43 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ONDRA, D. -- LUKEŠ, V. Energetická náročnosť Starej budovy Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave: posúdenie aktuálneho stavu a návrhy na riešenie. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Energetická náročnosť Starej budovy Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave: posúdenie aktuálneho stavu a návrhy na riešenie
Anglický názov: Energy Efficiency of Old Building of The Faculty of Chemical and Food Technology of The Slovak Technical University in Bratislava: Assessment of The Current State and Proposals for Solution
Český názov:
Autor: Bc. Daniel Ondra
prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Pracovisko: Oddelenie chemickej fyziky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: energy efficiency, zatepľovanie, energetická efektívnosť, energy consumption, úniky tepla, spotreba energií, insulation, thermal imager, termokamera, heat leaks
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Daniel Ondra
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)