18. 10. 2019  0:47 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HORVÁTHOVÁ, H. -- DERCOVÁ, K. Integrované biologické a fyzikálno-chemické remediačné prístupy. Dizertačná práca. 2019.

Originálny názov: Integrované biologické a fyzikálno-chemické remediačné prístupy
Český názov:
Autor: Ing. Hana Horváthová, PhD.
doc. Ing. Katarína Dercová, PhD.
Pracovisko: Ústav biotechnológie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Dizertačná práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: granular activated carbon, sediment, baktérie, nZVI, biodegradácia, granulované aktívne uhlie, polychlorinated biphenyls, polychlórované bifenyly, bacteria, biodegradation
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Hana Horváthová, PhD.
Posledná zmena: 24.08.2019 22:21 (Import dát z knižnice)