21. 9. 2019  2:30 Matúš
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JANDOVÁ, E. -- KALESNÝ, F. Tržnica. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Tržnica
Anglický názov: Market Hall
Český názov:
Autor: Bc. Eva Jandová
doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD.
Pracovisko: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: market, market hall, kultúra, tržnica, culture
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Eva Jandová
Posledná zmena: 08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)