22. 10. 2019  18:27 Sergej
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LESAJOVÁ, T. Mramorové šperky 2018/II: prihláška dizajnu 117-2018, číslo dizajnu 28618. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2019.

Originálny názov: Mramorové šperky 2018/II: prihláška dizajnu 117-2018, číslo dizajnu 28618
Anglický názov:
Autor: Mgr. art. Tatiana Lesajová (100%)
Pracovisko: Ústav interiéru a výstavníctva
Druh publikácie: monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
ISBN:
Vydavateľ: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Miesto vydania: Banská Bystrica
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AGJ Patentové prihlášky, prihlášky úžitkových vzorov, prihlášky dizajnov, prihlášky ochranných známok, žiadosti o udelenie dodatkových ochranných osvedčení, prihlášky topografií polovodičových výrobkov, prihlášky označení pôvodu výrobkov, prihlášky zemepisných označení výrobkov, prihlášky na udelenie šľachtiteľských osvedčení
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Mgr. art. Tatiana Lesajová
Posledná zmena: 29.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)