Jul 20, 2019   7:43 a.m. Iľja
Academic information system

Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 31

PublicationsType of resultYearDetails
Antibiotic Resistance of Intestinal Microbiota of Dogs and Their Owners
Baliová, Katarína -- Bírošová, Lucia
Rezistencia voči antibiotikám črevnej mikrobioty psov a ich majiteľov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Antibiotic resistant coliform bacteria in smoothie drinks
Micajová, Barbora -- Bírošová, Lucia
Koliformné baktérie rezistentné voči antibiotikám v nápojoch typu smoothie. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Antioxidants in wine
Kancírová, Eva -- Hybenová, Eva
Antioxidanty vo víne. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Baktérie rezistentné voči antibiotikám v smoothie
Krahulcová, Monika -- Bírošová, Lucia -- Franko, Tomáš -- Micajová, Barbora -- Lépesová, Kristína -- Olejníková, Petra
Antibiotic resistant bacteria in smoothie drinks. In IC2AR 2019, 3rd International Caparica Conference in Antibiotic Resistance 2019: Proceedings Book. 1st ed. Caparica, Portugalsko: Proteomas Scientific Society, 2019, p. 152. ISBN 978-989-54470-0-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Bioactive Components of Fermented Cereals
Perončík, Martin -- Mikulajová, Anna
Bioaktívne zložky fermentovaných cereálií. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Celiac Disease and Nutrition
Borošová, Jana -- Mikulajová, Anna
Celiakia a výživa. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Effect of Nonthermal Plasma on Surface Decontamination of Sprouts
Ivanišová, Dana -- Mošovská, Silvia
Účinok nízkoteplotnej plazmy na povrchovú dekontamináciu klíčkov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Estimation of the behaviour of Staphylococcus aureus and Escherichia coli in the production of traditional stretched cheese
Valík, Ľubomír -- Ačai, Pavel -- Antálková, Veronika -- Lehotová, Veronika
Odhad správania sa populácií Staphylococcus aureus a Escherichia coli počas výroby tradičných parených syrov zo surového mlieka. In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019, p. 151--153. ISBN 978-80-552-1978-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Health risk connected with raw milk consumption
Krahulcová, Monika -- Lépesová, Kristína -- Olejníková, Petra -- Bírošová, Lucia
Zdravotné riziko spojené s konzumáciou surového mlieka. In Čo nového v mikrobiológii. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2019, p. 34. ISBN 978-80-971422-9-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
How to prevent staphylococcal enterotoxin D production?
Medveďová, Alžbeta -- Vrábová, Lucia
Ako zabrániť produkcii stafylokokového enterotoxínu D?. In Čo nového v mikrobiológii. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2019, p. 34. ISBN 978-80-971422-9-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Hyaluronic acid – its usage in medicine and cosmetics
Medveďová, Alžbeta
Kyselina hyalurónová – jej využitie v medicíne a kozmetike. Teória a prax - Farmaceutický laborant, 08. p. 20.
articles in magazines2019Details
Characterization of antibiotic resistant bacteria isolated from smoothie drinks
Krahulcová, Monika -- Lépesová, Kristína -- Micajová, Barbora -- Bírošová, Lucia
Charakterizácia baktérií rezistentných voči antibiotikám izolovaných z nápojov typu smoothie. In VACEK, L. XXVIII. konference mladých mikrobiologů. Brno,: Masarykova univerzita, 2019, p. 35. ISBN 978-80-210-9296-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Inaktivácia Aspergillus flavus na povrchu lieskovcov difúznym povrchovým batériovým výbojom použitím rôznych pracovných plynov
Mošovská, Silvia -- Medvecká, Veronika -- Gregová, Mária -- Tomeková, Juliana -- Valík, Ľubomír -- Mikulajová, Anna -- Zahoranová, Anna
Plasma inactivation of Aspergillus flavus on hazelnut surface in a diffuse barrier discharge using different working gases. Food Control, 104. p. 256--261.
articles in magazines2019Details
Isolation and Characterization of Components of Bee Products
Schulczová, Sára -- Žemlička, Lukáš
Izolácia a charakterizácia zložiek včelích produktov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Isolation and identification of staphylococci from dairy cattle milk, resistant strains capture, and biofilm activity testing
Hajdučková, Vanda -- Koščová, Jana -- Király, Ján -- Bírošová, Lucia
Izolácia a identifikácia stafylokov v mlieku dojníc, záchyt rezistentných kmeňov a testovanie biofilmovej aktivity. In Čo nového v mikrobiológii. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2019, p. 20. ISBN 978-80-971422-9-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Koliformné baktérie rezistentné voči antibiotikám u ľudí a v životnom prostredí
Bírošová, Lucia -- Olejníková, Petra -- Krahulcová, Monika -- Lépesová, Kristína
Antibiotic resistant coliform bacteria in humans and environment. In IC2AR 2019, 3rd International Caparica Conference in Antibiotic Resistance 2019: Proceedings Book. 1st ed. Caparica, Portugalsko: Proteomas Scientific Society, 2019, p. 99. ISBN 978-989-54470-0-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Kombucha Tea Fermentation - Her Potency and Expolitation
Mazáňová, Petra -- Mošovská, Silvia
Čajová huba kombucha - jej účinky a využitie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Low-temprature plasma treatment of selected cereals
Medvecká, Veronika -- Mošovská, Silvia -- Tóthová, Kitti -- Mikulajová, Anna -- Zahoran, Miroslav -- Zahoranová, Anna
Low-temprature plasma treatment of selected cereals. In 22nd Symposium on Application of Plasma Processes and 11th EU-Japan Joint Syposium on Plasma Processing. Bratislava: Society for Plasma Research and Applications : Comenius University in Bratislava, 2019, p. 244--248. ISBN 978-80-8147-089-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Microbiological quality of steamed cheeses
Prágerová, Mária -- Medveďová, Alžbeta
Mikrobiologická kvalita parených syrov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Microiological quality of cheese with regard to Geotrichum candidum
Mikušová, Dominika -- Koňuchová, Martina
Mikrobiologická kvalita syrov s ohľadom na prítomnosť Geotrichum candidum. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Modelovanie kyslomliečnych fermentácií sójových produktov s využitím Lactobacillus plantarum HM1
Matejčeková, Zuzana -- Dujmic, Elena -- Liptáková, Denisa -- Valík, Ľubomír
Modeling of lactic acid fermentation of soy formulation with Lactobacillus plantarum HM1. Food Science and Technology International, 25. p. 141--149.
articles in magazines2019Details
Modelovanie rastu Lactobacillus plantarum v závislosti od teploty a zloženia médií
Matejčeková, Zuzana -- Spodniaková, Sabína -- Dujmic, Elena -- Liptáková, Denisa -- Valík, Ľubomír
Modelling growth of Lactobacillus plantarum as a function of temperature: Effects of media. Journal of Food and Nutrition Research :, 58. p. 125--134.
articles in magazines2019Details
Occurrence of selected antibiotic resistant bacteria in surface water and possibilities of their elimination
Bačová, Ivana -- Bírošová, Lucia
Výskyt vybraných baktérií rezistentných voči antibiotikám v povrchových vodách a možnosti ich eliminácie. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Pharmaceutical load of wastewater and its effect on bacterial resistance
Bírošová, Lucia -- Mackuľak, Tomáš -- Lépesová, Kristína
Zaťaženie odpadových vôd farmaceutikami a ich vplyv na bakteriálnu rezistenciu. In Zborník z XXX. xenobiochemického sympózia, 15.-17.5.2019, Pezinok. Bratislava: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centrum biovied SAV, 2019, p. 7. ISBN 978-80-972752-5-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Principles of optimal antisclerotic nutrition
Kajaba, Igo -- Genčíková, Manon -- Staruch, Ladislav -- Hybenová, Eva -- Bencko, Vladimír -- Ševčík, Ján -- Šíma, Petr -- Turek, Bohumil
Princípy optimálnej antisklerotickej výživy. Hygiena, 64. p. 10--15.
articles in magazines2019Details
Probiotics and their role in childhood
Medveďová, Alžbeta
Probiotiká a ich úloha v detskom veku. Teória a prax - Farmaceutický laborant, 08. p. 20.
articles in magazines2019Details
Ročné zmeny vo výskyte koliformných baktérií a enterokokov rezistentných voči antibiotikám v komunálnej odpadovej vôd
Lépesová, Kristína -- Olejníková, Petra -- Mackuľak, Tomáš -- Tichý, Jozef -- Bírošová, Lucia
Annual changes in the occurrence of antibiotic-resistant coliform bacteria and enterococci in municipal wastewater. Environmental science and pollution research, 26. p. 18470--18483.
articles in magazines2019Details
Sprouts in Nutrition
Grögerová, Aneta -- Mošovská, Silvia
Klíčky vo výžive. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
The Biological Effects of Extract from Theobroma cacao
Lopatková, Tatiana -- Žemlička, Lukáš
Biologické účinky extraktu z Kakaovníka pravého (Theobroma cacao L.). Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Triclosan resistant bacteria in sewage sludge
Bírošová, Lucia -- Lépesová, Kristína -- Kurtulík, Martin -- Mackuľak, Tomáš
Rezistencia voči triklozánu u baktérií v stabilizovanom kale. In Endocrine regulations. 2019, p. 20.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Vplyv soli a teploty na rast kultúry Fresco
Medveďová, Alžbeta -- Šipošová, Petra -- Mančušková, Tatiana -- Valík, Ľubomír
The effect of salt and temperature on the growth of fresco culture. Fermentation, 5. p. 1--10.
articles in magazines2019Details