Oct 23, 2020   11:25 a.m. Alojza
Academic information system

Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 46

Publications
Type of result
Year
Details
Analysis of the combination of temperature and osmotic stress on the growth of food-relevant microscopic fungus Geotrichum candidum
Koňuchová, Martina -- Valík, Ľubomír
Analýza spoločného vplyvu teploty a osmotického stresu na rast potravinársky relevantnej mikroskopickej huby Geotrichum candidum. In VACEK, L. Tomáškovy dny 2020. Brno,: Masarykova univerzita, 2020, p. 41. ISBN 978-80-210-9611-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Antibiotic resistance of gut microbiota in healthy population and patients with hepatological disease
Cverenkárová, Klára -- Krahulcová, Monika -- Bírošová, Lucia -- Olejníková, Petra -- Skladaný, Ľubomír
Mikrobiálna rezistencia v črevnom mikrobióme zdravých ľudí a pacientov s ochorením pečene. In Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Banská Bystrica: Občianske združenie Preveda, 2020, p. 1. ISBN 978-80-972360-6-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Antifungal compounds of plant origin
Činčurak, Vanja -- Žemlička, Lukáš
Antifungálne účinky zlúčenín rastlinného pôvodu. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Antioxidants in wines
Želiarová, Zuzana -- Hybenová, Eva
Antioxidanty vo vínach. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Baktérie rezistentné voči antibiotikám v povrchových vodách Slovenska
Oravcová, Andrea -- Cverenkárová, Klára -- Krahulcová, Monika -- Mackuľak, Tomáš -- Bírošová, Lucia
Antibiotic resistant bacteria in surface waters in Slovakia. Acta Chimica Slovaca, 13. p. 63--71.
articles in magazines
2020
Details
Biosyntéza aróma-aktívnych zlúčenín v ovocí
Červenčík, Karol -- Bírošová, Lucia -- Žemlička, Lukáš
Biosynthesis of Aroma-Active Compounds in Fruits. Chemické listy, 114. p. 437--445.
articles in magazines
2020
Details
Boron doped diamond electrode - The elimination of psychoactive drugs and resistant bacteria from wastewater
Mackuľak, Tomáš -- Medvecká, Erika -- Vojs Staňová, Andrea -- Brandeburová, Paula -- Grabic, Roman -- Golovko, Oksana -- Marton, Marián -- Bodík, Igor -- Medveďová, Alžbeta -- Gál, Miroslav -- Planý, Matej -- Kromka, Alexander -- Špalková, Viera -- Škulcová, Andrea -- Horáková, Ivana -- Vojs, Marian
Boron doped diamond electrode - The elimination of psychoactive drugs and resistant bacteria from wastewater. Vacuum, 171. p. 1--6.
articles in magazines2020Details
Co-Cultivation Growth of Escherichia coli and Staphylococcus aureus as Two Common Dairy Contaminants
Medveďová, Alžbeta -- Györiová, Romana -- Lehotová, Veronika -- Valík, Ľubomír
Co-Cultivation Growth of Escherichia coli and Staphylococcus aureus as Two Common Dairy Contaminants. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 70. p. 151--157.
articles in magazines
2020
Details
Cold atmospheric pressure plasma decontamination of allspice berries and effect on qualitative characteristics
Medvecká, Veronika -- Mošovská, Silvia -- Mikulajová, Anna -- Valík, Ľubomír -- Zahoranová, Anna
Cold atmospheric pressure plasma decontamination of allspice berries and effect on qualitative characteristics. European Food Research and Technology, 246. p. 2215--2223.
articles in magazines2020Details
Comparison of the profile of sensory active substances in juniper fruit extracts
Jankulová, Dominika -- Žúbor, Vladimír
Porovnanie profilu senzoricky aktívnych látok v extraktoch z plodov borievok. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Coronavirus SARS-CoV-2 in wastewaters – possible risk?
Mackuľak, Tomáš -- Csank, Tomáš -- Bírošová, Lucia
Koronavírus SARS-CoV-2 v odpadových vodách – možné riziko?. SOVAK, 29. p. 12--13.
articles in magazines2020
Details
Decontamination efficacy of cold plasma activated water
Gregová, Mária -- Mošovská, Silvia
Dekontaminačný účinok plazmou aktivovanej vody. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Drogy a liečivá okolo nás
Mackuľak, Tomáš -- Bodík, Igor -- Bírošová, Lucia
Drogy a liečivá okolo nás. Bratislava,: Spektrum STU, 2020. ISBN 978-80-227-5010-3.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications
2020
Details
Effect of environmental factors on Staphylococcus aureus thermoresistance
Zelmanová, Barbora -- Medveďová, Alžbeta
Vplyv faktorov prostredia na termorezistenciu Staphylococcus aureus. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Effect of technological processing on changes of berries compounds
Sesztáková, Beatrix -- Mikulajová, Anna
Zmeny zložiek bobuľových plodov vplyvom technologického opracovania. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Effect of temperature and water activity on Escherichia coli growth
Kočiš-Kovaľ, Martin -- Medveďová, Alžbeta
Vplyv teploty a aktivity vody na rast Escherichia coli. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Fermented Pseudocereal Products
Sikorová, Petra -- Mikulajová, Anna
Fermentované pseudocereálne produkty. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Food Intolerance
Borošová, Jana -- Mikulajová, Anna
Potravinové intolerancie. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Fundamental food legislation
Bírošová, Lucia -- Lukačka, Juraj -- Bírošová, Zuzana
Základná potravinárska legislatíva. Bratislava,: Spektrum STU, 2020. 103 p. ISBN 978-80-227-5021-9.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications
2020Details
Growth analysis of selected microorganisms with respect to cheese manufacture conditions
Šipošová, Petra -- Koňuchová, Martina -- Medveďová, Alžbeta
Analýza rastu vybraných mikroorganizmov s ohľadom na podmienky počas výroby syrov. In Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Banská Bystrica: Občianske združenie Preveda, 2020, p. 1. ISBN 978-80-972360-6-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020Details
Gut microbiota - source of resistance genes
Cverenkárová, Klára -- Bírošová, Lucia
Črevná mikrobiota - zdroj génov rezistencie. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Heat-resistance of vegetative bacteria isolated from artisan Slovakian cheeses: application of mathematical models
Bírošová, Lucia -- Urgelová, Karla -- Medveďová, Alžbeta -- Valík, Ľubomír
Termorezistencia vegetatívnych baktérií izolovaných zo slovenských remeselne vyrábaných syrov: aplikácia matematických modelov. In Bezpečnosť a kontrola potravín: zborník prác z XVII. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou online, Piešťany, 26.3.-27.3.2020. 1st ed. Nitra,: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2020, p. 144--147. ISBN 978-80-552-2168-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Characterization of microbiota and aromatic profiles of Slovak wines
Koniar, Michal -- Valík, Ľubomír
Charakterizácia mikrobioty a aromatických profilov slovenských vín. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Is change of water activity enough to inhibit growth?
Medveďová, Alžbeta -- Kočiš-Kovaľ, Martin -- Vrábová, Lucia -- Šipošová, Petra
Stačí pri inhibícii rastu zmena aktivity vody?. In BUJDÁKOVÁ, H. -- OLEJNÍKOVÁ, P. Čo nového v mikrobiológii. Bratislava,: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2020, p. 28. ISBN 978-80-973411-1-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Low temperature plasma reduction of E. coli on seed surface
Boboková, Lucia -- Mošovská, Silvia
Dekontaminácia E. coli na povrchu vybraných semien nízkoteplotnou plazmou. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Microbiological quality of steamed cheeses with accent on Escherichia coli and Staphylococcus aureus presence
Kvočiková, Karolína -- Medveďová, Alžbeta
Mikrobiologická kvalita parených syrov s dôrazom na prítomnosť Escherichia coliStaphylococcus aureus. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Microbiological quality of steamead cheeses with respect to the presence of mycobiota and lactic acid bacteria
Hatalová, Ivana -- Koňuchová, Martina
Mikrobiologická kvalita parených syrov s ohľadom na prítomnú mykobiotu a baktérie mliečneho kysnutia. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Miraculin
Macíková, Lucia -- Mošovská, Silvia
Mirakulín. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Monitoring of potential changes in the content of selected seed parameters due to low temperature plasma and plasma activated water
Kočiová, Romana -- Mošovská, Silvia
Sledovanie potenciálnych zmien obsahu vybraných parametrov  semien vplyvom nízkoteplotnej plazmy a plazmou aktivovanej vody. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Mycotoxin profile of indoor fungi from traditional Slovak steamed cheese manufactures
Šitavancová, Diana -- Piecková, Elena
Mykotoxínový profil mikroskopických húb z vnútorného prostredia remeselných výrob tradičných slovenských parených syrov. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Neantimikrobiálne farmaceutiká môžu ovplyvňovať vývoj rezistencie voči antibiotikám v nemocničnej odpadovej vode
Bírošová, Lucia -- Lépesová, Kristína -- Grabic, Roman -- Mackuľak, Tomáš
Non-antimicrobial pharmaceuticals can affect the development of antibiotic resistance in hospital wastewater. Environmental science and pollution research, 27. p. 13501--13511.
articles in magazines2020
Details
Nutrigenomics
Gašpieriková, Veronika -- Mikulajová, Anna
Nutrigenomika. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Occurence, study and reduction possibilities of selected antibiotic resistant bacteria in sludge and water from wastewater treatment plants
Lépesová, Kristína -- Olejníková, Petra -- Mackuľak, Tomáš -- Bírošová, Lucia
Výskyt, štúdium a možnosti redukcie vybraných baktérií rezistentných voči antibiotikám v kaloch a vodách z čistiarní odpadových vôd. In VACEK, L. Tomáškovy dny 2020. Brno,: Masarykova univerzita, 2020, p. 18. ISBN 978-80-210-9611-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Occurrence of antibiotic resistant bacteria in ready-to-eat food
Franko, Tomáš -- Bírošová, Lucia
Výskyt rezistentných baktérií v potravinách určených na priamu spotrebu. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Prevalence of antibiotic resistant coliform bacteria in surface waters located at Slovakia
Krahulcová, Monika -- Bačová, Ivana -- Cverenkárová, Klára -- Olejníková, Petra -- Bírošová, Lucia
Výskyt koliformných baktérií rezistentných voči antibiotikám v povrchových vodách na Slovensku. In Vodárenská biologie 2020. Chrudim,: Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s.r.o., 2020, p. 209--212. ISBN 978-80-88238-18-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020Details
Progresívne degradačné postupy vs liečivá, vírusy a patogénne mikroorganizmy v odpadových vodách
Mackuľak, Tomáš -- Bírošová, Lucia -- Butor Škulcová, Andrea -- Horáková, Ivana -- Žabka, Dušan -- Kučera, Jozef
Progressive degradation procedures vs drugs, viruses and pathogenic microorganisms in wastewater. Chemické listy, 114. p. 602--608.
articles in magazines
2020Details
Quality assurance of microbiological analyzes in accredited laboratory
Loučková, Daniela -- Valík, Ľubomír
Zabezpečenie kvality mikrobiologických analýz akreditovaného laboratória. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Quantification of lactic acid bacteria growth in the presence of Geotrichum candidum in milk
Šipošová, Petra -- Koňuchová, Martina -- Trebichavská, Monika -- Medveďová, Alžbeta
Kvantifikácia rastu baktérií mliečneho kysnutia v prítomnosti Geotrichum candidum v mlieku. In VACEK, L. Tomáškovy dny 2020. Brno,: Masarykova univerzita, 2020, p. 53. ISBN 978-80-210-9611-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020Details
Relationship of environmental microscopic fungi from steamed cheese manufactures to disinfectants
Bockaničová, Kamila -- Piecková, Elena
Vzťah mikroskopických húb z prostredia remeselných výrob parených syrov k dezinfekčným látkam. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Slovak-english terminology of public health 2020
Bajgar, Jiří -- Bírošová, Lucia -- Bopegamage, Shubhada -- Borošová, Daniela -- Bustinová, Jozefína
Slovensko-anglická terminológia verejného zdravotníctva 2020. Banská Bystrica,: PRO, s.r.o., 2020. 612 p. ISBN 978-80-89057-82-5.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications
2020
Details
Sorpčná izoterma borovicových orechov (Pinus gerardiana)
Nayab, Ahmad Khalid -- Valík, Ľubomír
Moisture sorption isotherm of pine nuts (Pinus gerardiana). In Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Banská Bystrica: Občianske združenie Preveda, 2020, p. 1. ISBN 978-80-972360-6-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Study of permeabilization of bacterial membrane by electrochemical methods
Čierna, Martina -- Naumowicz, Monika -- Bírošová, Lucia -- Krahulec, Ján -- Sokolová, Romana -- Kolivoška, Viliam -- Sebechlebská, Táňa -- Kielar, Filip -- Gál, Miroslav
Study of permeabilization of bacterial membrane by electrochemical methods. Journal of Electroanalytical Chemistry, 857. p. 1--5.
articles in magazines2020Details
Study of the behavior of Geotrichum candidum with regard to the conditions for the production of cheeses
Trebichavská, Monika -- Koňuchová, Martina
Štúdium správania druhu Geotrichum candidum s ohľadom na podmienky pri výrobe syrov. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Use of juniper oil in application preparations
Pacholská, Miroslava -- Žúbor, Vladimír
Využitie borievkového oleja v aplikačných prípravkoch. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Wastewaters and coronavirus SARS-CoV-2
Mackuľak, Tomáš -- Csank, Tomáš -- Bírošová, Lucia
Odpadové vody a koronavírus SARS-CoV-2. Vodní hospodářství :, 70. p. 7--9.
articles in magazines
2020
Details
What is happening during cheese manufacture?
Šipošová, Petra -- Medveďová, Alžbeta
Čo sa deje počas zrenia syrov?. Chov oviec a kôz, 40. p. 36--38.
articles in magazines
2020
Details