Jan 18, 2019   0:41 a.m. Bohdana
Academic information system

Centrálne laboratóriá FCHPT (FCFT) - list of publications


The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 27

PublicationsType of resultYearDetails
Analysis of gene cluster required for conidial pigment synthesis in Trichoderma spp.
Palušková, Veronika -- Hoppanová, Lucia -- Kaliňák, Michal -- Kryštofová, Svetlana
Analysis of gene cluster required for conidial pigment synthesis in Trichoderma spp. In XXVII. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2018, Brno, ČR, 7.-8.6.2018. Brno: Masarykova univerzita, 2018, p. 59. ISBN 978-80-210-8963-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Analýza klastra génov potrebného pre syntézu konidiálneho pigmentu húb rodu Trichoderma
Palušková, Veronika -- Kryštofová, Svetlana -- Kaliňák, Michal -- Stanová, Iveta
Analýza klastra génov potrebného pre syntézu konidiálneho pigmentu húb rodu Trichoderma. In 10. Ivanské dni mladých biológov Bratislava, 19.6.2018, Ivanka pri Dunaji : program a abstrakty. Bratislava: ÚBGŽ Centrum biovied SAV, 2018, p. 14. ISSN 2585-9307.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Bioaktivitnými testami vedená izolácia aktívnych látok z rastliny Alchemilla barbatiflora Juz.
Renda, Gulin -- Ozel, Arzu -- Barut, Burak -- Korkmaz, Busra -- Šoral, Michal -- Kandemir, Ummuhan -- Liptaj, Tibor
Bioassay Guided Isolation of Active Compounds from Alchemilla barbatiflora Juz. Records of Natural Products, 12. p. 76--85.
articles in magazines2018Details
Bioaktivitnými testami vedená izolácia megastigmánového glykozidu z rastliny Malva nicaeensis All
Renda, Gulin -- Šoral, Michal -- Liptaj, Tibor -- Şöhretoğlu, Didem
Bioactivity guided isolation of a megastigman glycoside from Malva nicaeensis All. In 4MESMAP – The Fourth International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, Antalya, Turkey, April 18-22, 2018. [s.l.]: Mesmap, 2018, p. 47.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Depolarizácia membrány a zmena v distribúcii lipidov v neonatálnom mozgu potkana v dôsledku hypoxicko-ischemického poškodenia
Luptáková, Dominika -- Bačiak, Ladislav -- Pluháček, Tomáš -- Škríba, Anton -- Šedivá, Blanka -- Havlíček, Vladimír -- Juránek, Ivo
Membrane depolarization and aberrant lipid distributions in the neonatal rat brain following hypoxic-ischaemic insult. Scientific Reports, 8. p. 2018.
articles in magazines2018Details
GABA shunt in growth and development of Neurospora crassa
Ďurišová, Kamila -- Oravcová, Martina -- Mosná, Barbora -- Kaliňák, Michal -- Šimkovič, Martin -- Kryštofová, Svetlana
GABA skrat v raste a vývoji Neurospora crassa. In XXVII. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2018, Brno, ČR, 7.-8.6.2018. Brno: Masarykova univerzita, 2018, p. 52. ISBN 978-80-210-8963-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Identification of Biologically Active Compounds in Phytochemical Extracts by Nuclear Magnetic Resonance
Netíková, Tereza -- Šoral, Michal
Identifikácia biologicky aktívnych látok v rastlinných extraktoch pomocou jadrovej magnetickej rezonancie. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
In vivo Magnetic Resonance Imaging of the Brain in Animal Models. The Assessment of MRI dates by Volumetry in neurodegenerative disease models
Maliková, Mária -- Kašparová, Svatava
Zobrazovanie mozgu magnetickou rezonanciou in vivo na animálnych modeloch. Vyhodnocovanie MRI dát volumetriou na modeli neurodegeneratívneho ochorenia. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Influence of the side chain protecting group on the stereoselectivity of the 1,3-dipolar cycloaddition of D-tato-configured nitrones
Malatinský, Tomáš -- Puhová, Zsófia -- Babjak, Matej -- Doháňošová, Jana -- Moncoľ, Ján -- Marchalín, Štefan -- Fischer, Róbert
Influence of the side chain protecting group on the stereoselectivity of the 1,3-dipolar cycloaddition of D-tato-configured nitrones. Tetrahedron Letters :, 59. p. 3867--3871.
articles in magazines2018Details
Kinetics of Formation of Polymers Used in the Preparation of Dental Implants
Pančík, Filip -- Liptaj, Tibor
Kinetika tvorby polymérov používaných pri príprave zubných implantátov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Konformačné štúdium 3-cyklopropylaminometylén-pentán-2,4-diónu s využitím vibračných a NMR spektier a ab initio výpočtov
Gatial, Anton -- Herich, Peter -- Milata, Viktor -- Šoral, Michal
Conformational studies of 3-cyclopropylaminomethylene-pentane-2,4-dione using vibrational and NMR spectra, and ab initio calculations. In XXXIVth European Congress on Molecular Spectroscopy: Book of Abstracts. 1st ed. Coimbra, Portugal,: University of Coimbra, 2018, p. 135. ISBN 978-989-20-8611-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Metabolic Reactions of Filamentous Fungi to Oxidative Stress
Sakalášová, Lucia -- Kaliňák, Michal
Metabolické reakcie vláknitých húb na oxidačný stres. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Metabolomika vláknitých húb s využitím 1H NMR spektroskopie – výzvy pri kvantifikácii metabolitov
Kaliňák, Michal -- Kopčík, Martin -- Ďurišová, Kamila -- Kryštofová, Svetlana
1H NMR metabolomics of filamentous fungi – challenges of metabolite quantitation. In 20th Central and Eastern European NMR Symposium & Bruker Users’ Meeting, Vienna, Austria, September 5-6, 2018. Wien: Universität Wien, 2018, p. 19.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
NMR Characterization of Edible Oils and Fats
Černáková, Andrea -- Liptaj, Tibor
NMR charakterizácia jedlých olejov a tukov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
O tvorbe zriedkavých pyrazoloazepínov ako bočných produktov Clauson-Kaasovej reakcie 5-aminopyrazolov
Bortňák, Dušan -- Milata, Viktor -- Šofranko, Jakub -- Végh, Daniel -- Fronc, Marek -- Herich, Peter -- Kožíšek, Jozef -- Hrivnáková, Viera -- Šoral, Michal
On the formation of uncommon pyrazoloazepines from 5-aminopyrazoles as by-products in the Clauson-Kaas reaction. Journal of Molecular Structure, 1166. p. 243--251.
articles in magazines2018Details
Optimálne použitie metód protónovej in vivo spektroskopie na určenie metabolického stavu biologického tkaniva vo vysokých magnetických poliach
Just, Ivica -- Liptaj, Tibor
Optimal use of proton in vivo spectroscopy methods for assessment of metabolic state of biological tissue at high magnetic fields. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Potenciál rastliny Potentilla inclinata a jej polyfenolických látok pri inhibícii α-glukozidázy: Kinetika a mechanizmus interakcie spojený so simuláciami molekulového dockovania
Sohretoglu, Didem -- Sari, Suat -- Šoral, Michal -- Barut, Burak -- Ozel, Arzu -- Liptaj, Tibor
Potential of Potentilla inclinata and its polyphenolic compounds in alpha-glucosidase inhibition: Kinetics and interaction mechanism merged with docking simulations. International Journal of Biological Macromolecules, 108. p. 81--87.
articles in magazines2018Details
Použitie dát v tvare časovej závislosti na kvantifikáciu metabolitov
Kaliňák, Michal -- Kopčík, Martin
The use of time-domain data for metabolite quantification. In Instruct-Ultra, 2nd Structural biology meeting, Bratislava, Slovensko, 15.-16. 11. 2018. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2018, p. 17. ISBN 978-80-971156-6-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Preparation of Modified Graphene Oxide for the NMR Structural Analysis Using Residual Dipolar Couplings
Intabliová, Diana -- Doháňošová, Jana
Príprava modifikovaného grafénoxidu pre NMR štruktúrnu analýzu prostredníctvom reziduálnych dipólovo-dipólových interakcií. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Quantification by CRAFT Method and Its Use in Metabolomic Studies
Kopčík, Martin -- Kaliňák, Michal
Kvantifikácia metódou CRAFT a jej použitie pri metabolomických štúdiách. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Study of GABA shunt in ascomycetes Neurospora crassa
Ďurišová, Kamila -- Oravcová, Martina -- Mosná, Barbora -- Kasáková, Daniela -- Kaliňák, Michal -- Šimkovič, Martin -- Kryštofová, Svetlana
Štúdium GABA skratu v askomycétNnej vláknitej hube Neurospora crassa. In 10. Ivanské dni mladých biológov Bratislava, 19.6.2018, Ivanka pri Dunaji : program a abstrakty. Bratislava: ÚBGŽ Centrum biovied SAV, 2018, p. 11. ISSN 2585-9307.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Syntéza a izomerizácia substituovaných 1,3-tiazolidin-4-ón a 4-oxo-1,3-tiazolidin-5-ylidén acetátov akridínov. Experimentálna a výpočtová štúdia
Bečka, Michal -- Vilková, Mária -- Šoral, Michal -- Potočňák, Ivan -- Breza, Martin -- Béres, Tibor -- Imrich, Ján
Synthesis and isomerization of acridine substituted 1,3-thiazolidin-4-ones and 4-oxo-1,3-thiazolidin-5-ylidene acetates. An experimental and computational study. Journal of Molecular Structure, 1154. p. 152--164.
articles in magazines2018Details
Syntéza cukrov s rozvetvenými reťazcami pomocou DHAP-závislej aldolázy: ketóny sú elektrofilnými substrátmi ramnulóza-1-fosfát aldoláz
Laurent, Victor -- Darii, Ekaterina -- Aujon, Angelina -- Debacker, Marine -- Petit, Jean-Louis -- Helaine, Virgil -- Liptaj, Tibor -- Breza, Martin -- Mariage, Aline -- Nauton, Lionel -- Traikia, Mounir -- Salanoubat, Marcel -- Lemaire, Marielle -- Guerard-Helaine, Christine -- de Berardinis, Veronique
Synthesis of Branched-Chain Sugars with a DHAP-Dependent Aldolase: Ketones are Electrophile Substrates of Rhamnulose-1-phosphate Aldolases. Angewandte Chemie-International edition, 57. p. 5467--5471.
articles in magazines2018Details
Štúdium fluórorganických zlúčenín – syntéza a syntetické využitie N-perfluórfenyl substituovaných pyrazolov
Bortňák, Dušan -- Šofranko, Jakub -- Végh, Daniel -- Šoral, Michal -- Milata, Viktor
Štúdium fluórorganických zlúčenín – syntéza a syntetické využitie N-perfluórfenyl substituovaných pyrazolov. In SMOLINSKÁ, M. -- MELNÍK, M. Zborník príspevkov 38. medzinárodného vedeckého sympózia "Priemyselná toxikológia 2018", 13.-15.6.2018, Svit. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2018, p. 7--11. ISBN 978-80-227-4806-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
The comparative analysis of brain metabolites by in vivo, in vitro 1H NMR examined in selected rat brain regions on the model of neurodegeneration
Gubiová, Veronika -- Kašparová, Svatava
Porovnávacia analýza mozgových metabolitov skúmaných pomocou in vivo a in vitro 1H NMR vo vybraných regiónoch mozgu potkana s modelovanou neurodegeneráciou. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
The Use of NMR Spectroscopy in the Study of Genetically Modified Filamentous Fungi
Siváková, Laura -- Kaliňák, Michal
Využitie NMR spektroskopie pri štúdiu geneticky pozmenených vláknitých húb. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Určenie homopolymerizačnej kinetiky dietyl-9-metakryloyloxy-2-oxo-nonylfosfonátu, 9-metakryloyloxy-2-oxo-nonylfosfónovej kyseliny a dietyl-9-metakryloyloxy-nonylfosfonátu, a ich kopolymerizácia s metylmetakrylátom
Chmela, Štefan -- Fiedlerová, Agnesa -- Liptaj, Tibor -- Catel, Yohann -- Moszner, Norbert
Determination of homopolymerization kinetics and copolymerization with methyl methacrylate of diethyl 9-(methacryloyloxy)-2-oxo-nonylphosphonate, 9-(methacryloyloxy)-2-oxo-nonylphosphonic acid and diethyl 9-(methacryloyloxy)-nonylphosphonate. In E-Polymers. 2018, p. 205--216.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details