Oct 16, 2019   9:19 a.m. Vladimíra
Academic information system

Faculty of Informatics and Information Technologies - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 395

PublicationsType of resultYearDetails
A new parking-space detection system using prototyping devices and bluetooth low energy communication
Marso, Karol -- Macko, Dominik
A new parking-space detection system using prototyping devices and bluetooth low energy communication. International journal of engineering and technology innovation, 9. p. 108--118.
articles in magazines2019Details
Acceleration of software defined network control plane by parallelization
Baláž, Martin -- Helebrandt, Pavol
Zrýchlenie riadiacej vrstvy softvérovo definovanej siete pomocou paralelizácie. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Adopting High-level Synthesis Approach to Accelerate Power Management Design
Jelemenská, Katarína -- Macko, Dominik
Adopting High-level Synthesis Approach to Accelerate Power Management Design. In 2018 7th International Conference on Reliability, Infocom Technologies and Optimization (ICRITO) (Trends and Future Directions), August 29-31, 2018, Amity University Uttar Pradesh, Noida, India. Danvers: IEEE, 2019, p. 124--130. ISBN 978-1-5386-4692-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
An Alternative Way of Measuring User’s Attention to the User Interface
Loja, Filip -- Kuric, Eduard
Alternatívne zisťovanie pozornosti používateľa na používateľské rozhranie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analysis and representation of thin graphs
Fábry, Adam -- Nehéz, Martin
Analýza a reprezentovanie riedkych grafov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analysis of fake news reader's view behaviour
Hanáková, Martina -- Šimko, Jakub
Analýza správania pohľadu čitateľov falošných správ. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analysis of medical images through deep learning for diagnosis of dementia
Nagy, Tibor -- Tamajka, Martin
Analýza obrazových medicínskych dát s využitím hlbokého učenia za účelom diagnostiky demencie. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analysis of steps required to solve a programming task
Kleň, Ján -- Konôpka, Martin
Analýza postupu riešenia programátorskej úlohy. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analysis of students data
Vyskoč, Adrián -- Pištek, Peter
Analýza údajov o študentoch. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analysis of the relationship between usability problems and long-term characteristic of the user
Williger, Roderik -- Svrček, Martin
Analýza vzťahu medzi problémami s použiteľnosťou a dlhodobými vlastnosťami používateľa. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analysis of User Feedback
Wallner, Marek -- Gašpar, Peter
Analýza spätnej väzby používateľa. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Anomaly detection based on ensemble systems
Krempaský, Michal -- Andrejčíková, Nadežda
Detekcia anomálií na základe kombinácie viacerých metód. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Antisocial behavior in digital space
Ustinchenko, Yevhen -- Návrat, Pavol
Protispoločenské správanie v digitálnom priestore. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Application for electric vehicles drivers
Halás, Michal -- Rozinajová, Viera
Aplikácia pre vodičov elektromobilov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Application for Practical use of Internet of Things
Križan, Richard -- Kovačič, Ivo
Aplikácia pre praktické možnosti využitia Internetu vecí. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Application for practical ways to use the Internet of things
Villár, Viliam -- Kovačič, Ivo
Aplikácia pre praktické možnosti využitia Internetu vecí. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Application for users of electric cars
Kubica, Adrián -- Rozinajová, Viera
Aplikácia pre vodičov elektromobilov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Application of biofeedback based on brain activities as a tool for helping handicapped people
Mujgošová, Ivana -- Kazička, Roman
Využitie biologickej spätnej väzby na základe mozgových aktivít ako nástroj sociálnej interakcie pre hendikepovaných ľudí. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Application of Parallel Genetic Algorithm for Model-Based Gaussian Cluster Analysis
Laurinec, Peter -- Jarábek, Tomáš -- Lucká, Mária
Application of Parallel Genetic Algorithm for Model-Based Gaussian Cluster Analysis. In Proceedings of the 9th International Conference on Innovations in Bio-Inspired Computing and Applications (IBICA 2018) held in Kochi, India during December 17-19, 2018: Innovations in Bio-Inspired Computing and Applications. 1st ed. Cham: Springer, 2019, p. 140--150. ISBN 978-3-030-16680-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Application of software defined networks with multiple controllers
Ofčarovič, Tomáš -- Trúchly, Peter
Aplikácia softvérovo definovaných sietí s viacerými kontrolérmi. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Aspect Detection for Sentiment Analysis
Drgoňa, Marek -- Šimko, Marián
Detekcia aspektov v rámci analýzy sentimentu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Augmented reality using spatial projection
Grotkovský, Denis -- Kapec, Peter
Rozšírená realita s využitím priestorovej projekcie. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Authentication System of a User of Android Devices
Janík, Lukáš -- Chudá, Daniela
Autentifikačný systém používateľa androidových zariadení. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Automated evaluation of neurophysiological signals
Beňo, Dávid -- Kohútka, Lukáš
Automatizované vyhodnocovanie neurofyziologických signálov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Automated user interface flaws detection based on eye movements analysis
Rak, Márius -- Tvarožek, Jozef
Automatické identifikovanie chýb v používateľských rozhraniach na základe analýzy pohybov očí. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Automatic event detection in user interface video-recordings
Bakoš, Peter -- Šimko, Jakub
Automatizovaná detekcia udalostí vo video-záznamoch používateľských rozhraní. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Automatic identification of usability problems in moderated tests using user emotions
Smetana, Miloslav -- Kuric, Eduard
Automatická identifikácia problémov použiteľnosti pri moderovaných testoch s využitím emócií používateľa. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Automatic text comprehension detection
Kuchár, Vladimír -- Móro, Róbert
Automatická identifikácia porozumenia textu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Automatic translation between VHDL and Verilog languages
Štefaňák, Marián -- Kohútka, Lukáš
Automatický preklad medzi jazykmi VHDL a Verilog. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Automatické zisťovanie kvality práce používateľa v digitálnom prostredí
Šimko, Jakub
Automatic Assessment of User Performance in Digital Environments. Habilitation thesis. 2019.
final thesis2019Details
Automatics translation between VHDL and Verilog languages
Orčová, Mária -- Kohútka, Lukáš
Automatický preklad medzi jazykmi VHDL a Verilog. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Automation of text editing in the LaTeX format
Juško, Jakub -- Macko, Dominik
Automatizácia úprav textu vo formáte LaTeX. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Automatizovaná integrácia dynamického riadenia výkonu do návrhu na báze FPGA
Škuta, Michal -- Macko, Dominik
Automated integration of dynamic power management into FPGA-based design. In DDECS 2019. Danvers: IEEE, 2019, p. 1--4. ISBN 978-1-7281-0072-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Awareness of malicious bavior as a part of smart transportation in taxi services
Pištek, Peter -- Polák, Martin
Awareness of malicious bavior as a part of smart transportation in taxi services. In Smart technology trends in industrial and business management, November 22-24, 2016 Bratislava, Slovakia. 1st ed. Cham: Springer, 2019, p. 413--419. ISBN 978-3-319-76997-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Behavioral analysis of fake news readers
Racsko, Patrik -- Šimko, Jakub
Analýza správania pohľadu čitateľov falošných správ. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Bezpečnosť v softvérovo definovaných sieťach
Čelesová, Barbora -- Helebrandt, Pavol
Bezpečnosť v softvérovo definovaných sieťach. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Big data multi-view clustering
Števuliak, Michal -- Laurinec, Peter
Viac-pohľadové zhlukovanie veľkých dátových množín. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Biologically inspired algorithm in language R
Šoltés, Pavol -- Lóderer, Marek
Biologicky inšpirovaný algoritmus v jazyku R. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Biometric characteristis for user modeling
Kubala, Samuel -- Chudá, Daniela
Biometrické charakteristiky pre modelovanie používateľa. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Biometric user identification in virtual reality
Kolibášová, Martina -- Burda, Kamil
Biometrická identifikácia používateľa vo virtuálnej realite. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Blockchain – off-chain computing
Slížik, Miloslav -- Kotuliak, Ivan
Blockchain - off-chain výpočty. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Blockchain for internet of things
Holub, Ivan -- Doubravský, Lukáš
Blockchain pre internet vecí. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Blockchain-based Information system
Kocan, Kristián -- Bencel, Rastislav
Informačný systém pomocou blockchain technológie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Bluetooth beacons placement in building using linear programming method
Hagara, Jakub -- Martonová, Alena
Rozmiestňovanie majáčikov v budove metódou lineárneho programovania. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Building a Dictionaries by Games
Gemeľa, Juraj -- Blšták, Miroslav
Budovanie slovníkov pomocou hier. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Cache-Efficient FM-Index Variants for Mapping of DNA Sequences
Sitarčík, Jozef -- Lucká, Mária
Cache-Efficient FM-Index Variants for Mapping of DNA Sequences. In 13th International Conference on Practical Applications of Computational Biology & Bioinformatics. Cham: Springer, 2019, p. 45--52. ISBN 978-3-030-23872-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Calibration of recognition of user’s emotion during user experience testing
Strásky, Adam -- Móro, Róbert
Kalibrácia rozpoznávania emócií používateľa počas testovania používateľského zážitku. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Cartesian genetic programming clustering
Anda, Tomáš -- Loebl, Jaroslav
Zhlukovanie pomocou karteziánskeho genetického programovania. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Clustering and evolutionary algorithms
Furka, Marek -- Loebl, Jaroslav
Zhlukovanie a evolučné algoritmy. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Clustering Methods of Dynamic Data as Source of Knowledge
Mazúr, Slavomír -- Bou Ezzeddine, Anna
Získavanie znalostí metódami zhlukovania dynamických dát. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Cognitive user characteristics for efficient source code reading
Csöllei, Gabriel -- Tvarožek, Jozef
Kognitívne charakteristiky používateľa pre efektívne čítanie zdrojových kódov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Cohesion and coupling driven development support
Ligárt, Bence -- Lang, Ján
Súdržnosťou a previazanosťou riadená podpora vývoja. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Common object detection with convolutional neural network
Válka, Peter -- Malík, Peter
Detekcia bežných objektov pomocou konvolučných neurónových sietí. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Communication of simulators of technological device in the Internet of things
Lukáč, Daniel -- Krajčovič, Tibor
Komunikácia simulátorov technologického zariadenia v prostredí Internetu vecí. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Community detection in a system based on user behavior
Pizner, Marek -- Andrejčíková, Nadežda
Detekcia komunít na základe správania používateľov v systéme. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Comparison of scanpaths
Oláh, Michal -- Móro, Róbert
Porovnávanie sekvencií pohľadu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Comparison Tool for Optimization Algorithms
Džurman, Kamil -- Rozinajová, Viera
Nástroj na porovnanie optimalizačných algoritmov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Compensation of external factors to measured physiological parameters of human body
Ungerová, Barbora -- Jelemenská, Katarína
Kompenzácia vonkajších faktorov na namerané fyziologické parametre človeka. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Computational models of shape saliency
Polatsek, Patrik -- Jakab, Marek -- Benešová, Vanda -- Kužma, Matej
Computational models of shape saliency. In Proceedings SPIE 11041, Eleventh International Conference on Machine Vision (ICMV 2018), 2018, Munich, Germany. Bellingham: SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2019, ISBN 9781510627482.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Computational ways of localization – finding the position of mobile devices with operating system Android
Horňáček, Július -- Hudec, Ján
Výpočtové možnosti lokalizácie - určovania polohy mobilných zariadení pracujúcich na platforme Android. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Continuous Cartesian Genetic Programming with Particle Swarm Optimization
Loebl, Jaroslav -- Rozinajová, Viera
Continuous Cartesian Genetic Programming with Particle Swarm Optimization. In 18th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications (ISDA 2018) held in Vellore, India, December 6-8, 2018, Volume 2. Cham: Springer, 2019, p. 985--995. ISBN 978-3-030-16659-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Control unit for SDN network
Vrtal, Tomáš -- Galinski, Marek
Riadiaca jednotka pre SDN sieť. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Conversion of the Spoken Word into Text using Neural Networks
Mitana, Denis -- Lacko, Peter
Prevod hovoreného slova na text s využitím neurónových sietí. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Co-operating simulator of the technological device based on synchronization in the Internet of Things
Roba, Dávid -- Krajčovič, Tibor
Kooperujúci simulátor technologického zariadenia založený na synchronizácií v prostredí Internetu vecí. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Cost-sensitive feature selection
Kubík, Stanislav -- Kaššák, Ondrej
Výber dôležitých atribútov zohľadňujúci cenu ich vytvorenia. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Covering tracks in source code or I did not write this code
Čulík, Miroslav -- Petrík, Juraj
Zakrývanie stôp v zdrojovom kóde alebo ja som tento kód nenapísal. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Cultural heritage in data
Cukerová, Zuzana -- Andrejčíková, Nadežda
Kultúrne dedičstvo v dátach. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Data stream anomaly detection
Škodáček, Martin -- Vrablecová, Petra
Identifikácia anomálií v prúdových dátach. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Deduplikácia krátkych textov
Hrutka, Michal -- Lacko, Peter
Deduplikácia krátkych textov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Deep reinforcement learning in domain of games
Polák, Michal -- Lacko, Peter
Učenie hlbokých architektúr s odmenou a trestom v doméne hier. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Density-based unsupervised ensemble learning methods for time series forecasting of aggregated or clustered electricity consumption
Laurinec, Peter -- Lóderer, Marek -- Lucká, Mária -- Rozinajová, Viera
Density-based unsupervised ensemble learning methods for time series forecasting of aggregated or clustered electricity consumption. Journal of Intelligent Information Systems, p. 1--21.
articles in magazines2019Details
Desentrañando conceptos básicos e intentos de mala conducta en la sociedad de la post-verdad
Hrčková, Andrea -- Srba, Ivan -- Móro, Róbert -- Blaho, Radoslav -- Šimko, Jakub -- Návrat, Pavol -- Bieliková, Mária
Unravelling the basic concepts and intents of misbehavior in post-truth society. Bibliotecas. Anales de Investigación, 15. p. 421--428.
articles in magazines2019Details
Detection and recognition of structures in microscopic biomedical data
Bokor, Peter -- Hudec, Lukáš
Detekcia a rozpoznávanie štruktúr v mikroskopických biomedicínskych dátach. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Detection of gaze patterns in navigational tasks on the Web
Csikmák, Gabriel -- Hlaváč, Patrik
Objavovanie vzorov pohľadu pri navigačných úlohách na Webe. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Detection of intrusions to web system using computational intelligence
Mišík, Daniel -- Hudec, Ladislav
Detekcia prienikov na webový systém metódami výpočtovej inteligencie. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Detection of Outliers in Time Series Data
Fukas, Martin -- Vrablecová, Petra
Identifikácia odchýlok v časových radoch. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Detection of respecting instruction based on user behavior
Rešutík, Lukáš -- Šimko, Jakub
Detekcia dodržiavania inštrukcií na základe správania používateľa. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Detekcia osôb hlbokými neurónovými sieťami
Schnürer, Martin -- Malík, Peter
Detekcia osôb hlbokými neurónovými sieťami. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Dialog text chat supporting online sales in e-shops
Ághová, Adriana -- Krupa, Martin
Dialógový textový čet na podporu online predaja v e-shopoch. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Digital content in education process
Horemuž, Patrik -- Gábrišová, Henrieta
Digitálny obsah vo vzdelávacom procese. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Digital Content in the Educational Process
Nedeliaková, Eva -- Gábrišová, Henrieta
Digitálny obsah vo vzdelávacom procese. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Discovery of view patterns in navigational tasks on web
Kovács, Patrik -- Hlaváč, Patrik
Objavovanie vzorov pohľadu pri navigačných úlohách na Webe. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Domain specific modeling and UML: comparsion study
Grznár, Bruno -- Vranić, Valentino
Doménovo špecifické modelovacie jazyky a UML: porovnávacia štúdia. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Double blockchain
Ďaďo, Marek -- Košťál, Kristián
Double blockchain. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Driving the autonomous vehicle by a neural network
Lach, Tomáš -- Lacko, Peter
Ovládanie samojazdiaceho vozidla neurónovou sieťou. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Dynamic processes and their optimization
Ulehla, Christián -- Bou Ezzeddine, Anna
Dynamické procesy a ich optimalizácia. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
EEMIP: Energy-Efficient Communication Using Timing Channels and Prioritization in ZigBee
Gočal, Pavol -- Macko, Dominik
EEMIP: Energy-Efficient Communication Using Timing Channels and Prioritization in ZigBee. Sensors, 19. p. 1--18.
articles in magazines2019Details
Elektronická identita
Bernád, Marek -- Chudá, Daniela
Elektronická identita. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Emotion recognition from speech with the use of neural network
Zachar, Lev Martin -- Guoth, Igor
Rozpoznávanie emočného stavu človeka z reči s použitím neurónovej siete. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Empirical Software Metrics
Mrocek, Filip -- Rástočný, Karol
Empirické softvérové metriky. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Enabling Superior and Controllable Video Streaming QoE with 5G Network Orchestration
Boros, Tomáš -- Zuraniewski, Pieotr -- Hindriks, Rick -- Adrichem, Niels van -- Thomas, Emmanuel -- D’Acunto, Lucia
Enabling Superior and Controllable Video Streaming QoE with 5G Network Orchestration. In 2019 22nd International Conference on Innovation in Clouds, Internet and Networks (ICIN 2019), 18-21 February 2019, in Paris, France. IEEE, 2019: 2019, p. 124--129.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Encryption and decryption of wireless traffic in Software defined wireless network architecture
Procházka, Miroslav -- Bencel, Rastislav
Šifrovanie a dešifrovanie bezdrôtovej premávky v architektúre Softvérovo riadených bezdrôtových sietí. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Endpoint Protection by Checking DNS Lookup
Mikolaj, Jakub -- Laštinec, Ján
Ochrana koncových staníc pomocou kontrolovania DNS dotazov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Evaluating biometric characteristics on mobile devices
Šmajda, Richard -- Burda, Kamil
Ohodnocovanie biometrických charakteristík na mobilných zariadeniach. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Evaluating the Content Quality of Discussions in MOOC Systems
Babinec, Peter -- Srba, Ivan
Vyhodnocovanie kvality obsahu diskusii v MOOC systémoch. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Evaluation methods when comparing 2D, 3D and virtual reality
Hoang, Martin -- Vincúr, Juraj
Vyhodnocovacie metódy pri porovnaní 2D, 3D a virtuálnej reality. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Expanding the Elm language
Lacek, Martin -- Kapustík, Ivan
Rozšírenie jazyka Elm. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Explaining differences between observation groups
Mako, Edvin -- Ševcech, Jakub
Vysvetľovanie rozdielov medzi skupinami pozorovaní. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Exploiting Honeypots in Web Systems in order to Increase Security
Zápach, Radoslav -- Hudec, Ladislav
Zvýšenie bezpečnosti webových systémov mechanizmom pasce na útočníka. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Extending the Mininet-WiFi emulator with a graphical interface for creating topology
Sochor, Ján -- Bencel, Rastislav
Rozšírenie emulátora Mininet-WiFi o grafické rozhranie pre tvorbu topológie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Extension of katalyzer.sk for Continual Measurement in IP Networks
Záhradník, Michal -- Kováčik, Tomáš
Rozšírenie prostriedku katalyzer.sk pre kontinuálne meranie v IP sieťach. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Extension of language Elm
Jurika, Matúš -- Kapustík, Ivan
Rozšírenie jazyka Elm. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Extension of software defined networking via 802.11 standard
Uhlik, Matej -- Bencel, Rastislav
Rozšírenie Softvérovo riadených sieti o štandard 802.11. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Eye tracking data correction method
Šlesariková, Tatiana -- Šimko, Jakub
Metóda opravovania dát o pohľade. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Eye tracking in a video game
Feješ, Dominik -- Konôpka, Martin
Sledovanie pohľadu pri hraní počítačovej hry. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Eye tracking in video games
Hepner, Enrik -- Konôpka, Martin
Sledovanie pohľadu pri hraní počítačovej hry. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Eye-tracking data processing library
Zajic, Michal -- Móro, Róbert
Knižnica na spracovanie údajov o pohľade. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Fake News Detection by Using Emotionally Coloured Words
Stupavský, Igor -- Chudá, Daniela
Fake News Detection by Using Emotionally Coloured Words. In SRBA, I. -- MÓRO, R. Workshop on Antisocial Behaviour Detection. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2019, p. 1--2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Fake news detection using machine learning
Mačinec, Peter -- Srba, Ivan
Detekcia falošných správ s využitím strojového učenia. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Fake News Reading on Social Media: An Eye-tracking Study
Šimko, Jakub -- Hanáková, Martina -- Racsko, Patrik -- Tomlein, Matúš -- Móro, Róbert -- Bieliková, Mária
Fake News Reading on Social Media: An Eye-tracking Study. In HT '19 Proceedings of the 30th ACM Conference on Hypertext and Social Media, Hof, Germany — September 17 - 20, 2019. New York: ACM, 2019, p. 221--230. ISBN 978-1-4503-6885-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Feature selection in the research of oncological illnesses
Halajová, Martina -- Rozinajová, Viera
Selekcia relevantných čŕt pri výskume onkologických ochorení. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Finding shortest path with bio-inspired algorithms
Púčať, Samuel -- Bou Ezzeddine, Anna
Hľadanie najkratšej cesty pomocou biologicky inšpirovaných algoritmov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Forenzné nástroje na zbieranie digitálnych dôkazov
Lazový, Štefan -- Pištek, Peter
Forensic tools for collecting digital evidence. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Forenzný nástroj na zbieranie digitálnych dôkazov v operačnom systéme
Chreno, Martin -- Hudec, Ladislav
Forensic tool for digital evidence collection in operating systems. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Formalizácia vzájomných vzťahov medzi vzormi vo vzorovom jazyku s aplikáciou na organizačné vzory
Berta, Peter -- Sulaiman Khail, Waheedullah
Formalizácia vzájomných vzťahov medzi vzormi vo vzorovom jazyku s aplikáciou na organizačné vzory. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Functional extension of Network Viewer web appliaction
Rovder, Tomáš -- Kovár, Tomáš
Rozšírenie funkčnosti webovej aplikácie Network Viewer. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Gathering the information for needs of biomonitoring via a mobile phone
Mifkovič, Tomáš -- Jelemenská, Katarína
Získavanie informácií pre potreby biomonitoringu prostredníctvom mobilného telefónu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Gaze Patterns in Misinformation Consumption and Detection
Šimko, Jakub -- Móro, Róbert -- Bieliková, Mária
Gaze Patterns in Misinformation Consumption and Detection. In SRBA, I. -- MÓRO, R. Workshop on Antisocial Behaviour Detection. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2019, p. 1--2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Generating hard instances for optimization problems
Škorupová, Anna -- Královič, Rastislav
Generovanie ťažkých inštancií optimalizačných problémov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Generating Slovak Texts
Vasko, Dominik -- Pecár, Samuel
Generovanie textu v slovenčine. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Generating Text Using Neural Networks
Vejčíková, Veronika -- Pikuliak, Matúš
Generovanie textu pomocou neurónových sietí. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Generation of test communication in IP networks
Šedivý, Miroslav -- Macko, Dominik
Generovanie testovacej komunikácie v IP sieťach. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Generovanie jednotkových testov metódami strojového učenia
Čegiň, Ján -- Rástočný, Karol
Generovanie jednotkových testov metódami strojového učenia. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Generovanie jednotkových testov na základe kontextu softvérovej jednotky
Lehotský, Miroslav -- Rástočný, Karol
Generovanie jednotkových testov na základe kontextu softvérovej jednotky. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Generovanie modelu softvéru zo špecifikácie prípadov použitia pomocou viacrozmerného UML
Furucz, Marcel -- Polášek, Ivan
Generovanie modelu softvéru zo špecifikácie prípadov použitia pomocou viacrozmerného UML. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Generovanie podgrafov konečných mriežok
Petrov, Ivan -- Bernát, Dušan
Generating graphs on a GRID. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Generovanie textu pomocou hlbokých neurónových sietí
Benc, Peter -- Farkaš, Michal
Text Generation Using Deep Neural Networks. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Graphic visualization of the genetic algorithm
Zelenčíková, Simona -- Hudec, Ján
Grafická vizualizácia priebehu genetického algoritmu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Graphical representation of neurophysiological signals
Moravčík, Marko -- Kohútka, Lukáš
Grafická reprezentácia neurofyziologických signálov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Graphical user interface for debugger UMON-51
Frídel, Tomáš -- Krajčovič, Tibor
Grafické používateľské rozhranie pre debugger UMON-51. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Graphical visualisation of genetic algorithms
Ágh, Dominik -- Hudec, Ján
Grafická vizualizácia priebehu genetického algoritmu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Hate Speech Detection in Textual Content on Social Web
Gábrš, Tomáš -- Šimko, Marián
Detekcia nenávistných príspevkov v textovom obsahu sociálnych sietí. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
High Performance SDN WLAN Architecture
Košťál, Kristián -- Bencel, Rastislav -- Ries, Michal -- Trúchly, Peter -- Kotuliak, Ivan
High Performance SDN WLAN Architecture. Sensors, 19. p. 1--23.
articles in magazines2019Details
Histogram based incremental anomaly detection
Skala, Lukáš -- Ševcech, Jakub
Inkrementálna detekcia anomálií založená na histogramoch. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Hlboké neurónové siete a metódy počítačového videnia aplikované pre medicínske dáta
Baláž, Dávid -- Benešová, Vanda
Deep neural networks and methods of computer vision applied to medical data. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Human interaction with scientific data visualization within virtual reality
Javorník, Dušan -- Drahoš, Peter
Interakcia človeka s vizualizáciou vedeckých dát vo virtuálnej realite. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Human speech emotion recognition using neural networks
Klamárik, Marcel -- Guoth, Igor
Rozpoznávanie emočného stavu človeka z reči s použitím neurónovej siete. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Hybrid recommendation
Chmelár, Florián -- Gašpar, Peter
Hybridné odporúčanie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Change management in software projects
Tomcsányiová, Jana -- Rástočný, Karol
Manažment zmien v softvérových projektoch. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Characterization of fake news and their proliferation using data analysis
Dragún, Dominik -- Srba, Ivan
Charakterizovanie falošných správ a ich šírenia s využitím analýzy dát. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Characterizing Fake News and Its Spread by Means of Data Analysis
Dresto, Filip -- Srba, Ivan
Charakterizovanie falošných správ a ich šírenia s využitím analýzy dát. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Chatbot to support sales in e-commerce
Bakoš, Filip -- Krupa, Martin
Dialógový textový čet na podporu online predaja v e-shopoch. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Identification of abnormal behavior of customers in the power grid
Cuper, Matúš -- Lóderer, Marek
Identifikácia neštandardného správania odberateľov v energetickej sieti. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Identification of Mobile Devices by their Hardware Characteristics
Straňovský, Zsolt -- Kováčik, Tomáš
Identifikácia mobilných zariadení pomocou hardvérových charakteristík. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Identification of the impact of interface elements in a web application on the behavior of a user
Štefanička, Dominik -- Šimko, Jakub
Vplyv prvkov používateľských rozhraní na správanie používateľov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Identification of user cognitive characteristics using eye tracking
Krátky, Marek -- Tvarožek, Jozef
Identifikovanie kognitívnych charakteristík používateľa využitím eye trackingu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Identification of user confusion in a web application
Hucko, Michal -- Bieliková, Mária
Identifikácia zmätenia používateľa vo webovej aplikácii. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Identifikácia neobvyklých transakcií v blockchainových sieťach
Vereš, Igor -- Ries, Michal
Identifikácia neobvyklých transakcií v blockchainových sieťach. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Impact of English Reading Comprehension Abilities on Processing Magazine Style Narrative Visualizations and Implications for Personalization
Toker, Dereck -- Móro, Róbert -- Šimko, Jakub -- Bieliková, Mária -- Conati, Cristina
Impact of English Reading Comprehension Abilities on Processing Magazine Style Narrative Visualizations and Implications for Personalization. In UMAP 2019. Proceedings of the 27th ACM Conference on User Modeling, Adaptation and Personalization, Larnaca, Cyprus — June 09 - 12, 2019. New York: ACM, 2019, p. 309--317. ISBN 978-1-4503-6021-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Implementing Ethernet Ring Protection Switching for FreeBSD operating system
Skalný, Ján -- Bernát, Dušan
Implementácia "Ethernet Ring Protection Switching" pre operačný systém FreeBSD. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Improvement and parallelization of ant colony optimization algorithm
Gáfrik, Andrej -- Lucká, Mária
Skvalitnenie a paralelizácia algoritmu optimalizácie kolóniou mravcov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Improving motion of joints of a simulated soccer player using genetic algorithms
Loureiro, Ernest -- Kapustík, Ivan
Zlepšenie pohybu kĺbov hráča simulovaného robotického futbalu pomocou genetických algoritmov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Improving source code quality by comparing source codes
Gulis, Martin -- Chudá, Daniela
Vylepšenie kvality zdrojového kódu porovnávaním zdrojových kódov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Increasing communication efficiency of IoT devices by minimizing collisions
Pullmann, Jakub -- Macko, Dominik
Zefektívnenie komunikácie zariadení Internetu vecí pomocou minimalizácie kolízií. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Increasing Energy Efficiency by Minimizing Collisions in Long-Range IoT Networks
Pullmann, Jakub -- Macko, Dominik
Increasing Energy Efficiency by Minimizing Collisions in Long-Range IoT Networks. In TSP 2019. Danvers: IEEE, 2019, p. 178--181. ISBN 978-1-7281-1864-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Increasing of the web systems security based on mechanism trap for striker
Adam, Jakub -- Hudec, Ladislav
Zvýšenie bezpečnosti webových systémov mechanizmom pasce na útočníka. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Increasing Unit Test Resilience by Decreasing Pointcut Fragility
Hucko, Michal -- Vranić, Valentino
Increasing Unit Test Resilience by Decreasing Pointcut Fragility. In STANIŠIĆ, M. Book of proceedings international scientific conference on information technology and data related research Sinteza, Belgrade, April 20, 2019. 1st ed. Belgrade: Singidunum University, 2019, p. 369--373. ISBN 978-86-7912-703-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Incremental anomaly detection
Zajac, Peter -- Ševcech, Jakub
Inkrementálna detekcia anomálií. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Innovative approaches in integrated development environments
Nagy, Martin -- Kapec, Peter
Inovatívne prístupy v integrovaných vývojových prostrediach. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Inovatívne smerovacie metódy v softvérovo definovaných sieťach
Andrejkovič, Ivan -- Helebrandt, Pavol
Inovatívne smerovacie metódy v softvérovo definovaných sieťach. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Inteligentné mestá: Počítanie osôb vo verejnej doprave
Harvan, Šimon -- Pištek, Peter
Inteligentné mestá: Počítanie osôb vo verejnej doprave. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Intelligent application for sensors data processing
Pohančeník, Matúš -- Baláž, Marcel
Návrh inteligentnej aplikácie pre spracovanie nameraných dát senzorovou sieťou. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Intelligent room control
Gazdík, Martin -- Rozinaj, Gregor
Ovládanie inteligentnej miestnosti. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Intentional opinion spread on web
Zeleňák, Jakub -- Návrat, Pavol
Zámerné šírenie názorov na webe. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Interactive data visualisation in augmented reality
Borecký, Miroslav -- Kapec, Peter
Interaktívna vizualizácia dát v rozšírenej realite. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Interakcia s dátami vo virtuálnej realite
Koník, Kristián -- Kapec, Peter
Interakcia s dátami vo virtuálnej realite. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Internet of things in everyday life
Blažej, Jakub -- Kováčik, Tomáš
Internet vecí v každodennom živote. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Internet of things in everyday life
Prekop, Dominik -- Kováčik, Tomáš
Internet vecí v každodennom živote. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Interpretable multiple data streams clustering with clipped streams representation for the improvement of electricity consumption forecasting
Laurinec, Peter -- Lucká, Mária
Interpretable multiple data streams clustering with clipped streams representation for the improvement of electricity consumption forecasting. Data mining and knowledge discovery, 33. p. 413--445.
articles in magazines2019Details
Interpretable multiple data streams clustering with clipped streams representation for the improvement of electricity consumption forecasting
Laurinec, Peter -- Lucká, Mária
Interpretable multiple data streams clustering with clipped streams representation for the improvement of electricity consumption forecasting. Data mining and knowledge discovery, 33. p. 413--445.
articles in magazines2019Details
Interpretovateľnosť modelov neurónových sietí využívaných na analýzu údajov
Pecher, Branislav -- Ševcech, Jakub
Interpretovateľnosť modelov neurónových sietí využívaných na analýzu údajov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Interpretovateľnosť modelov strojového učenia vytvorených zhlukovacími algoritmami
Janeček, Jakub -- Ševcech, Jakub
Interpretovateľnosť modelov strojového učenia vytvorených zhlukovacími algoritmami. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Jak to vidím já: propojení dotazníkových dat s výsledky snímání očních pohybů v případové studii budoucí učitelky
Sokolová, Lenka -- Hlaváč, Patrik
Jak to vidím já: propojení dotazníkových dat s výsledky snímání očních pohybů v případové studii budoucí učitelky. In PhD existence 2019, Sborník odborných příspěvků, Konference se konala 20. 1.–22. 1. 2018 v Olomouci. 1st ed. Olomouc: Universita Palackého, 2019, p. 1--9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Keyboard in virtual reality
Pavlenko, Dan -- Drahoš, Peter
Klávesnica vo virtuálnej realite. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Layered model of interconnecting software knowledge
Šinko, Dávid -- Vranić, Valentino
Vrstvový model prepájania softvérových znalostí. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Learning a player of simulated robotic soccer
Kapralčík, Peter -- Kapustík, Ivan
Učenie sa hráča simulovaného robotického futbalu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Lexicon construction using games
Radoský, Lukáš -- Blšták, Miroslav
Budovanie slovníkov pomocou hier. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Libraries in mobile
Macej, Martin -- Andrejčíková, Nadežda
Knižnice v mobile. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Libraries in mobile
Varga, Jozef -- Andrejčíková, Nadežda
Knižnice v mobile. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Library Catalog in Children's Web Environment
Žúrek, Adam -- Gábrišová, Henrieta
Katalóg knižnice v prostredí webu pre deti. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Lightweight domain modeling for adaptive web-based educational system
Šimko, Marián -- Bieliková, Mária
Lightweight domain modeling for adaptive web-based educational system. Journal of Intelligent Information Systems, 52. p. 1.
articles in magazines2019Details
Linking and cleaning of open government data
Mizera, Tomáš -- Móro, Róbert
Prepájanie a čistenie verejných otvorených dát. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Linking and cleaning of open government data
Tonhauzer, Martin -- Móro, Róbert
Prepájanie a čistenie verejných otvorených dát. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Locational computing capabilities - to determine the location of mobile devices working on the Android platform
Šiškovič, Benjamín Jozef -- Hudec, Ján
Výpočtové možnosti lokalizácie - určovania polohy mobilných zariadení pracujúcich na platforme Android. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Location-aware Recommender System
Kaščák, Ondrej -- Srba, Ivan
Odporúčací systém zohľadňujúci polohu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Lokalizačná sociálna sieť v mobile
Képeš, Matej -- Martonová, Alena
Indoor positioning based social network. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Management and Monitoring of IoT Devices Using Blockchain
Košťál, Kristián -- Helebrandt, Pavol -- Belluš, Matej -- Ries, Michal -- Kotuliak, Ivan
Management and Monitoring of IoT Devices Using Blockchain. Sensors, 19. p. 1--24.
articles in magazines2019Details
Management of unit tests
Klaciková, Veronika -- Rástočný, Karol
Správa jednotkových testov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Management of wireless networks in Internet of Things
Vlček, Matúš -- Erdelyi, Jaroslav
Manažment bezdrôtových sietí v Internete vecí. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Manažment bezdrôtových sietí v Internete vecí
Nemčík, Ján -- Erdelyi, Jaroslav
Wireless network management in Internet of Things. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Mapping opinions
Pavlovič, Tomáš -- Návrat, Pavol
Mapovanie názorov na danú tému. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Methods for recognizing type of packet loss for TCP protocol
Sith, Martin -- Trúchly, Peter
Metódy rozpoznávania typu straty paketov pre protokol TCP. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Methods to recognize type of packet loss for TCP
Grega, Martin -- Trúchly, Peter
Metódy rozpoznávania typu straty paketov pre protokol TCP. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Model používateľa pre určenie jeho motorických schopností
Babula, Lukáš -- Burda, Kamil
Model používateľa pre určenie jeho motorických schopností. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Modeling user navigation on the Web
Paulen, Valentín -- Hlaváč, Patrik
Modelovanie navigácie používateľa na Webe. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Modeling user’s individual differences during reading
Čief, Matej -- Móro, Róbert
Modelovanie individuálnych rozdielov používateľov pri čítaní. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Modelling of human cognitive characteristics
Zaťko, Timotej -- Tvarožek, Jozef
Modelovanie kognitívnych charakteristík človeka. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Modelovanie ľudskej vizuálnej pozornosti
Polatsek, Patrik -- Benešová, Vanda
Modelovanie ľudskej vizuálnej pozornosti. Dissertation thesis. 2019.
final thesis2019Details
Modified Knapsack Problem
Volko, Juraj -- Galinski, Marek
Upravený batohový problém. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Modularity of Language Elm
Škriečka, Marek -- Kapustík, Ivan
Modularita jazyka Elm. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Monant: Platform for Monitoring of Antisocial Behaviour
Srba, Ivan -- Móro, Róbert
Monant: Platform for Monitoring of Antisocial Behaviour. In SRBA, I. -- MÓRO, R. Workshop on Antisocial Behaviour Detection. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2019, p. 1--2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Monitoring of security informations and events
Kováč, Matúš -- Laštinec, Ján
Monitorovanie bezpečnostných informácií a udalostí. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Monitoring penetration attempts
Erdélsky, Andrej -- Laštinec, Ján
Monitorovanie pokusov o prienik. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Multi-Agent Simulation of Bank Transaction Data for Money-Laundering Detection
Mocko, Martin -- Ševcech, Jakub
Multi-Agent Simulation of Bank Transaction Data for Money-Laundering Detection. In DAVIDSSON, P. -- VERHAGEN, H. MABS 2018. 19th International Workshop on Multi-agent-based Simulation - A FAIM workshop, Stockholm, Sweden, July 14, 2018: Revised Selected Papers. 1st ed. Cham: Springer, 2019, p. 99--114. ISBN 978-3-030-22269-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Multi-channel telemetry for electric formula with intelligent data analysis
Sabol, Marcel -- Kudlačák, František
Viac-kanálová telemetria pre elektrický monopost s inteligentnou analýzou údajov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Multi-channel telemetry for electric monopost with online monitoring
Lišiak, Jaroslav -- Kudlačák, František
Viac-kanálová telemetria pre elektrický monopost s online sledovaním. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Multilingual Transfer Learning in the Context of Antisocial Behaviour
Pikuliak, Matúš -- Šimko, Marián
Multilingual Transfer Learning in the Context of Antisocial Behaviour. In SRBA, I. -- MÓRO, R. Workshop on Antisocial Behaviour Detection. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2019, p. 1--2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Multilingválne neurónové siete
Bojkovský, Michal -- Pikuliak, Matúš
Multilingual Neural Networks. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Multiview Data Analysis and Machine Learning in Understanding and Predicting Human Behaviour
Srba, Ivan -- Ševcech, Jakub
Multiview Data Analysis and Machine Learning in Understanding and Predicting Human Behaviour. In SRBA, I. -- MÓRO, R. Workshop on Antisocial Behaviour Detection. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2019, p. 1--2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Named entity extraction from Slovak text
Belaj, Lukáš -- Blšták, Miroslav
Extrakcia názvoslovných entít zo slovenského textu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Named entity recognition for sentiment analysis
Mičo, Jakub -- Šimko, Marián
Rozpoznávanie menných entít pre analýzu sentimentu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Named Entity Recognition Using the Web
Pilňan, Matúš -- Blšták, Miroslav
Určovanie entít v texte pomocou webu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Nástroj pre komplexné testovanie smart kontraktov
Gembec, Martin -- Ries, Michal
Nástroj pre komplexné testovanie smart kontraktov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Natural language processing using neural networks
Hurňák, Martin -- Lacko, Peter
Spracovanie prirodzeného jazyka neurónovými sieťami. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Nature-Inspired Computing in Practice
Sumega, Miroslav -- Bou Ezzeddine, Anna
Prírodou inšpirované počítanie v praxi. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Nature-Inspired Computing. Optimization
Bou Ezzeddine, Anna
Prírodou inšpirované počítanie. Optimalizácia. Habilitation thesis. 2019.
final thesis2019Details
New Method of User Authentication
Hampel, Michal -- Bernát, Dušan
Nová metóda autentifikácie používateľov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
New methods of user authentication
Štefanková, Erika -- Bernát, Dušan
Nové metódy autentifikácie používateľov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
NL-FIIT at SemEval-2019 Task 3: Emotion Detection From Conversational Triplets Using Hierarchical Encoders
Farkaš, Michal -- Lacko, Peter
NL-FIIT at SemEval-2019 Task 3: Emotion Detection From Conversational Triplets Using Hierarchical Encoders. In Proceedings of the 13th International Workshop on Semantic Evaluation, June, 2019, Minneapolis, Minnesota, USA. Stroudsburg: Association for Computational Linguistics, 2019, p. 272--276. ISBN 978-1-950737-06-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
NL-FIIT at SemEval-2019 Task 9: Neural Model Ensemble for Suggestion Mining
Pecár, Samuel -- Šimko, Marián -- Bieliková, Mária
NL-FIIT at SemEval-2019 Task 9: Neural Model Ensemble for Suggestion Mining. In Proceedings of the 13th International Workshop on Semantic Evaluation, June, 2019, Minneapolis, Minnesota, USA. Stroudsburg: Association for Computational Linguistics, 2019, p. 1218. ISBN 978-1-950737-06-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Nové smerovacie metódy v CDN pomocou SDN
Bakonyi, Peter -- Boros, Tomáš
Nové smerovacie metódy v CDN pomocou SDN. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Obtaining information for the needs of biomonitoring via mobilephone
Bombala, Martin -- Jelemenská, Katarína
Získavanie informácii pre potreby biomonitoringu prostredníctvom mobilného telefónu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Obtaining informations for biomonitoring needs via an server application
Zemko, Ladislav -- Jelemenská, Katarína
Získavanie informácií pre potreby biomonitoringu prostredníctvom serverovej aplikácie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Opinion mapping in internet forums
Zigo, Ján Mikuláš -- Návrat, Pavol
Mapovanie názorov v online diskusiách. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Opinion mapping on the web based on user behavior
Svítek, Joachim -- Návrat, Pavol
Mapovanie názorov na webe na základe správania používateľa. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Optimalization of web application Network Viewer for mobile devices
Lukáč, Adrián -- Kovár, Tomáš
Optimalizácia webovej aplikácie Network Viewer na mobilné zariadenia. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Optimization of layout of electromobiles charging stations
Žilka, Dominik -- Lucká, Mária
Optimalizácia siete dobíjacích staníc elektromobilov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Optimizing Energy Efficiency of Secured IoT Communication by OpenHip
Kaňuch, Peter -- Macko, Dominik
Optimizing Energy Efficiency of Secured IoT Communication by OpenHip. In TSP 2019. Danvers: IEEE, 2019, p. 174--177. ISBN 978-1-7281-1864-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Optimizing security of communication in the Internet of Things by OpenHip
Kaňuch, Peter -- Macko, Dominik
Zefektívnenie zabezpečenia komunikácie zariadení Internetu vecí pomocou OpenHip. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Parallel Density-Based Downsampling of Cytometry Data
Nemček, Martin -- Jarábek, Tomáš -- Lucká, Mária
Parallel Density-Based Downsampling of Cytometry Data. In 13th International Conference on Practical Applications of Computational Biology & Bioinformatics. Cham: Springer, 2019, p. 87--95. ISBN 978-3-030-23872-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Penetration testing of WLAN
Škrak, Peter -- Hudec, Ladislav
Penetračné testovanie WLAN. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Periférne vnímanie písomnej elektronickej komunikácie v distribuovanom vývoji softvéru
Pham Van, Nghia -- Vranić, Valentino
Periférne vnímanie písomnej elektronickej komunikácie v distribuovanom vývoji softvéru. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Personalized product recommendation for users
Tibenský, Peter -- Kompan, Michal
Personalizované odporúčanie produktov používateľom. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Personalized recommendation
Kuboš, Filip -- Kompan, Michal
Personalizované odporúčanie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Personalized recommendation in domains with low user activity
Pitoňák, Ondrej -- Kaššák, Ondrej
Personalizované odporúčanie v doménach s nízkou aktivitou používateľov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Personalized recommendation on the web
Pekarčík, Daniel -- Kompan, Michal
Personalizované odporúčanie na Webe. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Personalized recommendation on the Web
Bachárová, Zuzana -- Kompan, Michal
Personalizované odporúčanie na webe. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Personalized recommendation on the Web
Unger, Ondrej -- Kompan, Michal
Personalizované odporúčanie na Webe. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Personalized recommendation on the Web
Tomaštík, Nikolas -- Kompan, Michal
Personalizované odporúčanie na Webe. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Porovnávanie sekvencií pohľadu používateľov na Webe pri výskyte problémov s použiteľnosťou
Dlhá, Mária -- Svrček, Martin
Porovnávanie sekvencií pohľadu používateľov na Webe pri výskyte problémov s použiteľnosťou. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Posudzovanie UML modelov
Leličová, Lucia -- Rástočný, Karol
Review of UML models. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Power management automation for FPGA platform
Škuta, Michal -- Macko, Dominik
Automatizácia riadenia výkonu na platforme FPGA. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Predicting Occupation of Parking Slots for Smart Parking
Majerčák, Damián -- Okresa, Michal
Predikcia vyťaženosti parkovísk pre inteligentné parkovanie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Prediction of customers satisfaction based on datafrom customer support center
Kolesíková, Michaela -- Srba, Ivan
Predikcia spokojnosti zákazníkov na základe dát zo zákazníckeho centra. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Prediction of perceived text difficulty
Melúch, Michal -- Móro, Róbert
Predikcia vnímanej zložitosti textu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Prediction of query reformulation
Maruškin, Erik -- Kramár, Tomáš
Predikcia reformulácie dopytu vo vyhľadávaní. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Preserving privacy in machine learning using simulation
Laca, Denis -- Ševcech, Jakub
Zachovanie súkromia v strojovom učení pomocou simulácie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Prírodou inšpirované zhlukovanie
Abelovský, Gergely -- Bou Ezzeddine, Anna
Prírodou inšpirované zhlukovanie. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Probabilistic models for analysis of performed task based on eye movement
Vítek, Andrej -- Tvarožek, Jozef
Pravdepodobnostné prístupy pre analýzu vykonávanej úlohy na základe pohybu očí. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Processing negations for sentiment analysis in social network
Krupa, Patrik -- Šimko, Marián
Spracovanie negácií pre analýzu sentimentu na sociálnom webe. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Processing of acoustic signals by artificial intelligence methods
Hubar, Yurii -- Benešová, Vanda
Spracovanie akustických signálov metódami umelej inteligencie. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Processing of visual medical data by computer vision methods and deep neural networks
Šefčík, František -- Benešová, Vanda
Spracovanie vizuálnych medicínskych dát metódami počítačového videnia a hlbokých neurónových sietí. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Publication of bibliographic data in the environment of semantic web
Vlha, Tomáš -- Gábrišová, Henrieta
Publikovanie bibliografických dát v prostredí sémantického webu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Question popularity prediction in CQA systems
Zaťko, Šimon -- Srba, Ivan
Predikcia popularity otázok v CQA systémoch. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Ray tracing based rendering with denoising in real time
Schmidt, Andrej -- Drahoš, Peter
Zobrazenie pomocou sledovania lúčov s filtrovaním v reálnom čase. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Real time simultaneous localization and mapping
Sninčák, Adam -- Kudlačák, František
Simultánna lokalizácia a mapovanie prostredia v reálnom čase. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Recognition of advertising sequences in TV signal
Ďurica, Ján -- Benešová, Vanda
Rozpoznávanie reklamných sekvencií v televíznom signále. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Recommendation Taking the Time Aspects of Users and Items into Account
Štefancová, Elena -- Srba, Ivan
Odporúčanie zohľadňujúce časové aspekty používateľov a položiek. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Reduction of free decision diagrams
Hrobák, Maroš -- Lúčanský, Ján
Redukcia voľných rozhodovacích diagramov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Reinforcement learning in simulated environment
Kazimír, Jakub -- Lacko, Peter
Učenie agenta odmenou a trestom v simulovanom prostredí. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Review of UML models
Jánošová, Katarína -- Rástočný, Karol
Posudzovanie UML modelov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Reviewing UML models
Verseghy, Patrik -- Rástočný, Karol
Posudzovanie UML modelov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
RFID attendance tracking system
Hoffer, Tomáš -- Kunštár, Vladimír
RFID systém na evidenciu dochádzky. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
RFID attendance tracking system
Markovičová, Viktória -- Kunštár, Vladimír
RFID systém na evidenciu dochádzky. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
RISC processor automatic functional SBST test generation
Hesek, Marián -- Hudec, Ján
Automatické generovanie funkčných SBST testov RISC procesorov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Routing protocol for “ad hoc” networks based on minimum dominating set
Kadlic, Štefan -- Bernát, Dušan
Smerovací protokol pre „ad hoc“ siete na báze minimálnej dominujúcej množiny. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Rozpoznávanie aktivity nástroja v hudbe s pomocou umelých neurónových sietí
Baláž, Branislav -- Marták, Lukáš Samuel
Using deep learning to track instrument activity in polyphonic music. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Rozpoznávanie objektov s využitím konvolučných neurónových sietí
Pazúrik, Jozef -- Jakab, Marek
Rozpoznávanie objektov s využitím konvolučných neurónových sietí. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Rozpoznávanie pohybujúcich sa objektov vo videu
Novák, Daniel -- Šurek, Marek
Rozpoznávanie pohybujúcich sa objektov vo videu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Rozšírenie distribučných sietí o peer-to-peer architektúru
Nagy, Adrián -- Boros, Tomáš
Rozšírenie distribučných sietí o peer-to-peer architektúru. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Satellite SDN systems
Kuntová, Hana -- Trúchly, Peter
Satelitné SDN systémy. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Screen recording segmentation to scenes for eye-tracking analysis
Šimko, Jakub -- Vrba, Jakub Benjamín
Screen recording segmentation to scenes for eye-tracking analysis. Multimedia tools and applications, 78. p. 2401--2425.
articles in magazines2019Details
SDN-Based Transparent Redirection for Content Delivery Networks
Boros, Tomáš -- Kotuliak, Ivan
SDN-Based Transparent Redirection for Content Delivery Networks. In TSP 2019. Danvers: IEEE, 2019, p. 373--377. ISBN 978-1-7281-1864-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Search in source code using artificial intelligence
Gašpar, Martin -- Lang, Ján
Prehľadávanie zdrojových kódov využitím umelej inteligencie. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Searching and retrieving data from memory institutions
Giertlová, Karolína -- Andrejčíková, Nadežda
Vyhľadávanie a získavanie dát z pamäťových inštitúcií. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Searching for discriminative words in multidimensional continuous feature space
Šajgalík, Márius -- Barla, Michal -- Bieliková, Mária
Searching for discriminative words in multidimensional continuous feature space. Computer speech and language, 53. p. 276--301.
articles in magazines2019Details
Secure authorization using mobile devices
Brandýs, Matúš -- Hudec, Ladislav
Bezpečná autorizácia prostredníctvom mobilných zariadení. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Secured automated evaluation of a network configuration
Varga, Norbert -- Macko, Dominik
Zabezpečené automatizované vyhodnotenie sieťovej konfigurácie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Securing of access in VANET network
Čičman, Tomáš -- Laštinec, Ján
Zabezpečenie prístupu do VANET siete. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Security event monitoring system
Daxner, Jozef -- Laštinec, Ján
Systém monitorovania bezpečnostných udalostí. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Security in Software Defined Wireless Networks
Ondruš, Marko -- Bencel, Rastislav
Bezpečnosť v Softvérovo riadených bezdrôtových sieťach. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Security of Apache Web Server
Popeliš, Richard -- Hudec, Ladislav
Bezpečnosť webového servera Apache. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Security of e-ticket systems
Žabka, Peter -- Hudec, Ladislav
Bezpečnosť elektronických lístkových systémov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Security of web browsers and their extensions
Sninčák, Marek -- Batěk, Ľuboš
Bezpečnosť webových prehliadačov a ich rozšírení. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Segmentácia nervov v obrazových dátach z ultrazvuku s využitím hlbokého učenia
Mňačko, Tomáš -- Tamajka, Martin
Segmentácia nervov v obrazových dátach z ultrazvuku s využitím hlbokého učenia. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Segmentácia orgánov z trojrozmerných medicínskych dát metódami počítačového videnia
Kováčik, Michal -- Benešová, Vanda
Segmentácia orgánov z trojrozmerných medicínskych dát metódami počítačového videnia. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Segmentation of anomalies in volumetric medical data
Cáder, Matej -- Tamajka, Martin
Segmentácia anomálií vo volumetrických medicínskych dátach. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Segmentation of brain tumours in volumetric medical data using deep learning
Grivalský, Štefan -- Tamajka, Martin
Segmentácia tumorov v mozgu vo volumetrických medicínskych dátach s využitím hlbokého učenia. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Selection of the most suitable transport technology in heterogeneous IoT network
Knapík, Michal -- Kováčik, Tomáš
Výber najvhodnejšej prenosovej technológie v heterogénnej IoT sieti. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Semantic image segmentation with a deep neural network
Kováč, Matúš -- Bachratý, Viktor
Sémantická segmentácia obrazu pomocou hlbokej neurónovej siete. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Semantic image segmentation with a deep neural network
Masaryk, Dávid -- Bachratý, Viktor
Sémantická segmentácia obrazu pomocou hlbokej neurónovej siete. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Semantic search
Koreň, Tomáš -- Andrejčíková, Nadežda
Vyhľadávanie s významom. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Sémantická segmentácia obrazu s využitím konvolučných neurónových sietí
Števuliak, Marek -- Jakab, Marek
Sémantická segmentácia obrazu s využitím konvolučných neurónových sietí. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Sentiment analysis using neural networks
Sebechlebský, Šimon -- Lacko, Peter
Analýza sentimetu s využitím neurónových sietí. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Simulácia experimentov femto-fotografie
Ševčík, Michal -- Drahoš, Peter
Simulácia experimentov femto-fotografie. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Simulated robotic footbal player learning
Klementis, Adam -- Kapustík, Ivan
Učenie sa hráča simulovaného robotického futbalu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Simulation of Autonomous Vehicles in Virtual Environment
Špuro, Ján Jakub -- Laštinec, Ján
Simulácia autonómnych vozidiel vo virtuálnom prostredí. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Simulations of attack scenarios in mobile ad hoc networks
Kadlečík, Patrik -- Hudec, Ladislav
Simulácie útočných scenárov v mobilných ad hoc sieťach. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Simulator of formal grammar
Tóth, Krisztian -- Chudá, Daniela
Androidový simulátor formálnych gramatík. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Simultaneous localization and mapping in real time
Čergeť, Maroš -- Kudlačák, František
Simultánna lokalizácia a mapovanie prostredia v reálnom čase. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Single nucleotide polymorphisms detection using biologically inspired algorithms
Zeliska, Michal -- Lucká, Mária
Hľadanie zmien v genetickom kóde pomocou biologicky inšpirovaných algoritmov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Smart contracts / Blockchain / Business process optimization
Valaštín, Viktor -- Košťál, Kristián
Smart kontrakty / Blockchain / Optimalizácia biznis procesov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Smart contracts / blockchain / optimalization of business processes
Hajzok, Ján -- Košťál, Kristián
Smart kontrakty / Blockchain / Optimalizácia biznis procesov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Smart model of apartment building with IoT
Husár, Patrik -- Krajčovič, Tibor
Smart model bytového domu v prostredí IoT. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Smart room control
Vlček, Pavol -- Rozinaj, Gregor
Ovládanie inteligentnej miestnosti. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Smartphone as a means of authentication
Hauskrecht, Martin -- Bernát, Dušan
Smartfón ako prostriedok pre autentifikáciu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Smartphone Security based on Biometric User Authentication
Vnenčák, Stanislav -- Chudá, Daniela
Budovanie zabezpečenia mobilných zariadení založeného na biometrickej autentifikácii používateľa. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Softvérovo definované siete v bezdrôtových mobilných sieťach
Nagy, Martin -- Kotuliak, Ivan
Softvérovo definované siete v bezdrôtových mobilných sieťach. Dissertation thesis. 2019.
final thesis2019Details
Software development and virtual reality
Brezáni, Alexander -- Vincúr, Juraj
Vývoj softvéru a rozšírená realita. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Software Development Support By Multidimensional UML
Hamara, Ondrej -- Polášek, Ivan
Podpora vývoja softvéru pomocou viacrozmerného UML. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Software visualisation in three-dimensional space
Buzássy, Matúš -- Kapec, Peter
Vizualizácia softvéru v trojrozmernom priestore. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Software visualization and augmented reality
Száraz, Adam -- Vincúr, Juraj
Vývoj softvéru a rozšírená realita. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Software visualization in the space of three-dimensional computer graphics or in augmented reality
Stanček, Martin -- Polášek, Ivan
Vizualizácia softvéru v trojrozmernom priestore počítačovej grafiky alebo rozšírenej realite. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Source code and authorship or who wrote this code
Nagy, Tímea -- Petrík, Juraj
Zdrojový kód a autorstvo alebo kto napísal tento kód. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Source code authorship approaches natural language processing
Petrík, Juraj -- Chudá, Daniela
Source code authorship approaches natural language processing. In RACHEV, B. -- SMRIKAROV, A. Proceedings of the 19th International Conference on Computer Systems and Technologies, Ruse, Bulgaria — September 13 - 14, 2018. New York: ACM, 2018, p. 58--61. ISBN 978-1-4503-6425-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Source code reading based on mouse discovery
Baňas, Michal -- Tvarožek, Jozef
Čítanie zdrojového kódu založené na objavovaní pomocou myši. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Spectral Clustering of Large Datasets
Marušin, Peter -- Laurinec, Peter
Spektrálne zhlukovanie veľkých dátových množín. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Spracovanie sekvencií transakcií pomocou modelov hlbokého učenia
Nagy, Imrich -- Ševcech, Jakub
Spracovanie sekvencií transakcií pomocou modelov hlbokého učenia. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Spracovanie volumetrických medicínskych dát metódami umelej inteligencie pre podporu lekárskej diagnostiky
Selecký, Ondrej -- Benešová, Vanda
Spracovanie volumetrických medicínskych dát metódami umelej inteligencie pre podporu lekárskej diagnostiky. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Structure detection and recognition in microscopical biomedical data
Hrádeľ, Dominik -- Hudec, Lukáš
Detekcia a rozpoznávanie štruktúr v mikroskopických biomedicínskych dátach. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Student data analysis
Kadeřábeková, Vanessa -- Pištek, Peter
Analýza údajov o študentoch. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
STUFIIT at SemEval-2019 Task 5: Multilingual Hate Speech Detection on Twitter with MUSE and ELMo Embeddings
Bojkovský, Michal -- Pikuliak, Matúš
STUFIIT at SemEval-2019 Task 5: Multilingual Hate Speech Detection on Twitter with MUSE and ELMo Embeddings. In Proceedings of the 13th International Workshop on Semantic Evaluation, June, 2019, Minneapolis, Minnesota, USA. Stroudsburg: Association for Computational Linguistics, 2019, p. 464--468. ISBN 978-1-950737-06-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Support of navigation in web applications
Ščípa, Christian -- Lekavý, Marián
Podpora navigácie vo webových aplikáciách. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Support of quality of service in network based on software defined networking
Hanák, Samuel -- Trúchly, Peter
Podpora kvality služieb v sieťach na báze softvérovo definovaných sietí. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Support of quality of service in networks using software defined networking
Janeba, Matej -- Trúchly, Peter
Podpora kvality služieb v sieťach na báze softvérovo definovaných sietí. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Support of website usability testing
Dická, Andrea -- Kuric, Eduard
Podpora testovania použiteľnosti webových stránok. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Support of website usability testing
Glombíková, Simona -- Kuric, Eduard
Podpora testovania použiteľnosti webových stránok. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Support of Website Usability Testing
Nemeček, Andrej -- Kuric, Eduard
Podpora testovania použiteľnosti webových stránok. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Support quality of services on networks based on software-defined networks
Zátka, Tomáš -- Trúchly, Peter
Podpora kvality služieb v sieťach na báze softvérovo definovaných sietí. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
SWSPM: A Novel Alignment-Free DNA Comparison Method Based on Signal Processing Approaches
Farkaš, Tomáš -- Sitarčík, Jozef -- Brejová, Broňa -- Lucká, Mária
SWSPM: A Novel Alignment-Free DNA Comparison Method Based on Signal Processing Approaches. Evolutionary Bioinformatics, 15. p. 1--11.
articles in magazines2019Details
Syntetický gradient v neurónových sieťach
Benčať, Gregor -- Jarábek, Tomáš
Syntetický gradient v neurónových sieťach. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Synthes of HSSL specification
Pastierovič, Dominik -- Jelemenská, Katarína
Syntéza HSSL špecifikácie. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Synthetic gradient in neural networks
Haninčík, Lukáš -- Jarábek, Tomáš
Syntetický gradient v neurónových sieťach. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
System for IoT gateway
Stradiot, Martin -- Bernát, Dušan
Systém IoT brány. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
System of monitoring security events
Baláž, Róbert -- Laštinec, Ján
Systém monitorovania bezpečnostných udalostí. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Šírenie zmien medzi modelom a implementáciou
Súkeník, Filip -- Rástočný, Karol
Šírenie zmien medzi modelom a implementáciou. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Technological house model with smart features for IoT
Dieška, Martin -- Krajčovič, Tibor
Technologický model domu s inteligentnými prvkami pre IoT. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Technological model of smart home for IoT
Vrba, Lukáš -- Krajčovič, Tibor
Technologický model inteligentného rodinného domu pre IoT. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Technology management system in IoT environment
Bachan, Vladimír -- Krajčovič, Tibor
Riadiaci systém technologického zariadenia v prostredí IoT. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Text Generation in the Context of Antisocial Behaviour
Farkaš, Michal -- Lacko, Peter
Text Generation in the Context of Antisocial Behaviour. In SRBA, I. -- MÓRO, R. Workshop on Antisocial Behaviour Detection. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2019, p. 1--2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Text manipulation in virtual reality
Papšo, Patrik -- Drahoš, Peter
Vkladanie a manipulácia textu vo virtuálnej realite. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Text Summarization and Generation in Social Media
Pecár, Samuel -- Šimko, Marián
Text Summarization and Generation in Social Media. In SRBA, I. -- MÓRO, R. Workshop on Antisocial Behaviour Detection. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2019, p. 1--2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
The modeling of human visual attention using computer vision and artificial intelligence
Beka, Patrik -- Benešová, Vanda
Modelovanie ľudskej vizuálnej pozornosti metódami počítačového videnia a umelej inteligencie. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The Role of Recommender Systems in the Misinformation Spread and Perception
Kompan, Michal
The Role of Recommender Systems in the Misinformation Spread and Perception. In SRBA, I. -- MÓRO, R. Workshop on Antisocial Behaviour Detection. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2019, p. 1--2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
The Short-term User Modeling for Predictive Applications
Kompan, Michal -- Kaššák, Ondrej -- Bieliková, Mária
The Short-term User Modeling for Predictive Applications. Journal on Data Semantics, 8. p. 21--37.
articles in magazines2019Details
Time series anomaly detection
Božik, Tomáš -- Bou Ezzeddine, Anna
Detekcia anomálií v časových radoch. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Tool for determining similarity of texts
Harnúšek, Ondrej -- Blšták, Miroslav
Nástroj na určovanie podobnosti textov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Towards Automatic Comparison of Cloud Service Security Certifications
Labaj, Martin -- Rástočný, Karol -- Chudá, Daniela
Towards Automatic Comparison of Cloud Service Security Certifications. In SOFSEM 2019: Theory and Practice of Computer Science. 45th International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science, Nový Smokovec, Slovakia, January 27-30, 2019, Proceedings. Cham: Springer, 2019, p. 297--309. ISBN 9783030108007.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Towards Combining Multitask and Multilingual Learning
Pikuliak, Matúš -- Šimko, Marián -- Bieliková, Mária
Towards Combining Multitask and Multilingual Learning. In SOFSEM 2019: Theory and Practice of Computer Science. 45th International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science, Nový Smokovec, Slovakia, January 27-30, 2019, Proceedings. Cham: Springer, 2019, p. 435--446. ISBN 9783030108007.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Towards Understandable Personalized Recommendations: Hybrid Explanations
Svrček, Martin -- Kompan, Michal -- Bieliková, Mária
Towards Understandable Personalized Recommendations: Hybrid Explanations. Computer Science and Information Systems, 16. p. 179--203.
articles in magazines2019Details
Traffic lights control based on timed automata
Flochová, Jana -- Pivarček, Ján
Traffic lights control based on timed automata. In CoDIT 2019. Danvers: IEEE, 2019, p. 1--3. ISBN 978-1-7281-0521-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Transformácia textu prípadov použitia do behaviorálneho UML diagramu
Motko, Štefan -- Polášek, Ivan
Transformácia textu prípadov použitia do behaviorálneho UML diagramu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Transformation of Dynamic UML Models
Oros, Róbert -- Polášek, Ivan
Transformácie dynamických modelov UML. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Transformation of full-text search into structured search
Repašská, Erika -- Barla, Michal
Transformácia vyhľadávania v prirodzenom jazyku na štruktúrované vyhľadávanie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Transformations of dynamic UML models
Letanec, Richard -- Polášek, Ivan
Transformácie dynamických modelov UML. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Transkripcia polyfónnej hudby metódami strojového učenia
Kosmeľ, Silvester -- Marták, Lukáš Samuel
Machine learning approach to polyphonic music transcription. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Unikernel a jeho využitie v koncových zariadeniach v Internete vecí
Beňová, Lenka -- Csóka, Tibor
Unikernel and its applications in endpoint devices in IoT. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Universal data logger of parallel BUS
Kollár, Richard -- Krajčovič, Tibor
Univerzálny data logger paralelnej zbernice. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Unsupervised similarity learning from compressed representations via Siamese autoencoders
Jakab, Marek -- Benešová, Vanda
Unsupervised similarity learning from compressed representations via Siamese autoencoders. In Proceedings Volume 11041, Eleventh International Conference on Machine Vision (ICMV 2018), 2018, Munich, Germany. Bellingham: SPIE - Int Soc Optical Engineering, 2019, p. 110412. ISBN 9781510627482.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Usage of Dynamic Density Based Clustering in Bioinformatics
Vašek, Peter -- Laurinec, Peter
Využitie dynamického zhlukovania založeného na hustote v bioinformatike. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Usage of feature selection methods in the field of cancer research
Staškovan, Michal -- Rozinajová, Viera
Využitie metód výberu čŕt vo výskume onkologických ochorení. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Usage of IEEE 802.11 standard in internet of things
Lang, Tomáš Samuel -- Bencel, Rastislav
Využitie štandardu 802.11 v Internete vecí. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Usage of predictive analysis in the smart house
Pintér, Richard -- Rozinajová, Viera
Využitie prediktívnej analýzy v inteligentnom dome. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Use of genetic programming for clustering
Selický, Michal -- Loebl, Jaroslav
Využitie genetického programovania pri zhlukovaní. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
User Modeling for Churn Prediction in E-Commerce
Berger, Patrik -- Kompan, Michal
User Modeling for Churn Prediction in E-Commerce. IEEE Intelligent Systems, 34. p. 44--52.
articles in magazines2019Details
User Modelling for Churn Prediction in E-commerce
Berger, Patrik -- Kompan, Michal
User Modelling for Churn Prediction in E-commerce. IEEE Intelligent Systems, p. 1--6.
articles in magazines2019Details
Using parallelization to accelerate a software-defined networking application
Kiss, Kryštof -- Helebrandt, Pavol
Využitie paralelizácie na akceleráciu aplikácie softvérovo definovanej siete. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Virtual Light-Field camera
Finka, Ľuboš -- Drahoš, Peter
Virtuálna Light-Field kamera. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Virtual Reality In Online Education
Sklárš, Tomáš -- Rozinaj, Gregor
Využitie virtuálnej reality v on-line vzdelávaní. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Visualisation and editing diagrams of multidimensional UML
Miková, Simona -- Polášek, Ivan
Vizualizácia a editovanie diagramov viacrozmerného UML. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Visualisation of cytometry data analysis results
Pomichal, Vajk -- Lucká, Mária
Vizualizácia výsledkov analýzy cytometrických dát. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Visualization and editing of multi-dimensional UML diagrams
Zalabai, Tibor -- Polášek, Ivan
Vizualizácia a editovanie diagramov viacrozmerného UML. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Visualization of eye-tracking data
Civáň, Martin -- Šimko, Jakub
Vizualizácia zaznamenaného pohľadu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Visualization of Neural Networks
Bista, Jakub -- Kapec, Peter
Vizualizácia neurónových sietí. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Visualization of parallel time-series using timeline trees
Schwartz, Štefan -- Martonová, Alena
Vizualizácia paralelných časových radov pomocou časových stromov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Vizualizácia dát vo virtuálnej realite
Mura, Marek -- Kapec, Peter
Vizualizácia dát vo virtuálnej realite. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Vizualizácia vzťahov medzi organizačnými vzormi
Demeter, Ronald -- Vranić, Valentino
Vizualizácia vzťahov medzi organizačnými vzormi. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Voice recognition using machine learning methods
Brandajský, Matúš -- Šurek, Marek
Rozpoznávanie zvukov s použitím metód strojového učenia. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Využitie blockchain v súčasných technológiách
Belluš, Matej -- Kotuliak, Ivan
Využitie blockchain v súčasných technológiách. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Využitie odpovedania otázok v komunitách pre diskusie na univerzitných kurzoch: Pohľad študentov
Srba, Ivan -- Savic, Milos -- Bieliková, Mária -- Ivanovic, Mirjana -- Pautasso, Cesare
Employing community question answering for online discussions in university courses: Students’ perspective. Computers and Education, 135. p. 75--90.
articles in magazines2019Details
Web application for sale a desktop application and license management
Jurík, Juraj -- Kohútka, Lukáš
Webová aplikácia pre predaj desktopovej aplikácie a manažment licencií. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Web application for small municipalities’ budget visualization
Halčinová, Jana -- Krupa, Martin
Webová aplikácia na vizualizáciu rozpočtu malých samospráv. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Web application for visualizing budgets of small municipalities
Jakúbek, Stanislav -- Krupa, Martin
Webová aplikácia na vizualizáciu rozpočtu malých samospráv. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Web-Navigation Skill Assessment Through Eye-Tracking Data
Hlaváč, Patrik -- Šimko, Jakub -- Bieliková, Mária
Web-Navigation Skill Assessment Through Eye-Tracking Data. In Advances in Databases and Information Systems. ADBIS 2019. 23rd European Conference, Bled, Slovenia, September 8-11, 2019, Proceedings. Cham: Springer, 2019, p. 186--197. ISBN 978-3-030-28729-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Who wrote this code?
Koplíková, Lenka -- Petrík, Juraj
Kto napísal tento kód ?. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Wireless Network Management in the Internet of Things
Zeleňák, Matúš -- Erdelyi, Jaroslav
Manažment bezdrôtových sietí v Internete vecí. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Word board game simulator
Vároš, Šimon -- Šimko, Marián
Simulátor slovnej doskovej hry. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
YesElf: Personalized Onboarding forWeb Applications
Hucko, Michal -- Gažo, Ladislav -- Šimún, Peter -- Války, Matej -- Móro, Róbert -- Šimko, Jakub -- Bieliková, Mária
YesElf: Personalized Onboarding forWeb Applications. In 27th Conference on User Modeling, Adaptation and Personalization Adjunct (UMAP’19 Adjunct), June 9–12, 2019, Larnaca, Cyprus. New York: ACM, 2019, p. 39--44. ISBN 978-1-4503-6711-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Základy konfigurácie prepínacích a smerovacích zariadení
Macko, Dominik
Základy konfigurácie prepínacích a smerovacích zariadení. Bratislava: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2019. 90 p. ISBN 978-80-227-4951-0.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Zaznamenávanie vzťahov medzi organizačnými vzormi v jazyku vzorov
Gulčík, Vladislav -- Sulaiman Khail, Waheedullah
Recording the relationships between organizational patterns in a pattern language. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Zber a analýza dát o sieťovej premávke
Belluš, Tomáš -- Bernát, Dušan
Network traffic capture and analysis. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Zvýšenie bezpečnosti softvérovo definovaných sietí
Vaľko, Jozef -- Grežo, Rudolf
Zvýšenie bezpečnosti softvérovo definovaných sietí. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Zvýšenie efektívnosti komunikácie cez Bluetooth Low Energy pomocou prednastavenia
Hatvani, Dušan -- Macko, Dominik
Increasing Bluetooth Low Energy communication efficiency by presetting protocol parameters. Turkish Journal Of Electrical Engineering and Computer Sciences, p. 3486.
articles in magazines2019Details
3D mapping and modelling of environment in real time
Hanzlík, Peter -- Kudlačák, František
3D mapovanie a modelovanie prostredia v reálnom čase. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
3D mapping and modelling of environment in realtime
Gašpar, Šimon -- Kudlačák, František
3D mapovanie a modelovanie prostredia v reálnom čase. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details