24. 1. 2020  19:10 Timotej
Akademický informačný systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

RYBANSKÝ, A. -- ZAJAC, M. Riešenie sústav lineárnych rovníc v okruhoch Z_n. Bakalárska práca. 2019. 25 s.

Originálny názov: Riešenie sústav lineárnych rovníc v okruhoch Z_n
Anglický názov: Solving systems of linear equations in rings Z_n
Český názov:
Autor: Bc. Adrián Rybanský
doc. RNDr. Michal Zajac, PhD.
Pracovisko: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 25
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Sústava lineárnych rovníc, okruh, ring, Howellova forma, Gauss elimination method, Howell form, Gaussova eliminačná metóda, Solving linear equations systems
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Adrián Rybanský
Posledná zmena: 06.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)