15. 10. 2019  1:10 Terézia
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MĹKVY, R. -- BALOG, K. Posúdenie nápravných technologických opatrení z hľadiska zvýšenia bezpečnosti pracovného a výrobného prostredia práškovej lakovne. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Posúdenie nápravných technologických opatrení z hľadiska zvýšenia bezpečnosti pracovného a výrobného prostredia práškovej lakovne
Anglický názov: Safety assessment of corrective technological measures in view of increasing the safety of the working and production environment of the powder paintshop
Český názov:
Autor: Ing. René Mĺkvy
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Katedra bezpečnostného inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: bezpečnosť pracovného prostredia, noisness, powder paintshop, working environment safety, dopravník, povrchová úprava kovov, conveyor, hlučnosť, prášková lakovňa, metal surface treatment
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. René Mĺkvy
Posledná zmena: 08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)