20. 10. 2019  7:48 Vendelín
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DOVIČICOVÁ, Z. -- WACHTER, I. Súčasné trendy v posudzovaní požiarneho nebezpečenstva kvapalín. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Súčasné trendy v posudzovaní požiarneho nebezpečenstva kvapalín
Anglický názov: Current trends in the assessment of the fire hazard of liquids
Český názov:
Autor: Ing. Zuzana Dovičicová
Ing. Igor Wachter, PhD.
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: horľavá kvapalina, danger, nebezpečenstvo, flammable liquid, boiling point, teplota varu, označovanie, teplota vzplanutia, flash point, labeling
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Zuzana Dovičicová
Posledná zmena: 08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)