15. 10. 2019  3:04 Terézia
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BOTKA, M. -- BALOG, K. Analýza bezpečnosti prevádzky na trati ŽSR z hľadiska vyskytujúcich sa nehôd. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Analýza bezpečnosti prevádzky na trati ŽSR z hľadiska vyskytujúcich sa nehôd
Anglický názov: Analysis of traffic safety on ŽSR line in terms of occurrence of accidents
Český názov:
Autor: Bc. Maroš Botka
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Katedra bezpečnostného inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: accident statistics, zabezpečovacie zariadenia, železničná trať, accident, railway, nehoda, security devices, štatistika nehodovosti
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Maroš Botka
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)