Oct 17, 2019   3:27 a.m. Hedviga
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Ján Andrejko – FCE B-STOP den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra geotechniky
 Stavebná fakulta
2014/2015
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ján Andrejko
Študijný program:stavby na tvorbu a ochranu prostredia
Študijný odbor: stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-100066-56550
ID študenta:56550
Vedúci práce:doc. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Miesto vypracovania:Katedra geotechniky, SvF STU v Bratislave
  
Názov práce:Vybrané geotechnické problémy pri výstavbe skládky nebezpečného odpadu
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Použitie geotechnických konštrukcií na sanáciu znečistených území - rešerš. Optimalizácia geotechnického prieskumu a kontrolných skúšok pri realizácii návrhu skládky a sanácii environmentálnych záťaží. Analýza vybraných geotechnických problémov pri výstavbe skládky nebezpečného odpadu na príklade výstavby skládky nebezpečného odpadu v Budmericiach. Použitie laboratórnych a terénnych skúšok pri kontrole základových pomerov.
  
Rozsah práce:30 strán + prílohy
  
Literatúra:
  1. FRANKOVSKÁ, J. -- SLANINKA, I. -- KORDÍK, J. -- JURKOVIČ, Ľ. -- ŠOTTNÍK, P. -- GREIF, V. -- DANANAJ, I. -- MIKITA, S. -- DERCOVÁ, K. -- JÁNOVÁ, V. Atlas sanačných metód environmentálnych záťaží. Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2010. 360 s. ISBN 978-80-89343-38-6.
  2. FRANKOVSKÁ, J. Geotechnické konštrukcie na sanáciu znečistených území. In Znečistené územia Štrbské Pleso 2014, Štrbské Pleso 23.-25.apríl 2014: zborník konferencie elektronický zdroj. Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia, 2014, s. 112--113. ISBN 978-80-89503-28-5.
  3. DANANAJ, I. -- FRANKOVSKÁ, J. Permeability of fine-grained soils. Slovak Geological Magazine, 10. s. 305--312. ISSN 1335-096X.
  
Dátum zadania:16. 02. 2015
  
Dátum odovzdania:14. 05. 2015Ing. Ján Andrejko
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Ivan Slávik, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
garant študijného programu