17. 2. 2020  6:57 Miloslava
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Ján Andrejko – SvF B-STOP pres [sem 6, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra geotechniky
 Stavebná fakulta
2014/2015
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ján Andrejko
Študijný program:stavby na tvorbu a ochranu prostredia
Študijný odbor: stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-100066-56550
ID študenta:56550
Vedúci práce:doc. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Miesto vypracovania:Katedra geotechniky, SvF STU v Bratislave
  
Názov práce:Vybrané geotechnické problémy pri výstavbe skládky nebezpečného odpadu
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Použitie geotechnických konštrukcií na sanáciu znečistených území - rešerš. Optimalizácia geotechnického prieskumu a kontrolných skúšok pri realizácii návrhu skládky a sanácii environmentálnych záťaží. Analýza vybraných geotechnických problémov pri výstavbe skládky nebezpečného odpadu na príklade výstavby skládky nebezpečného odpadu v Budmericiach. Použitie laboratórnych a terénnych skúšok pri kontrole základových pomerov.
  
Rozsah práce:30 strán + prílohy
  
Literatúra:
  1. FRANKOVSKÁ, J. -- SLANINKA, I. -- KORDÍK, J. -- JURKOVIČ, Ľ. -- ŠOTTNÍK, P. -- GREIF, V. -- DANANAJ, I. -- MIKITA, S. -- DERCOVÁ, K. -- JÁNOVÁ, V. Atlas sanačných metód environmentálnych záťaží. Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2010. 360 s. ISBN 978-80-89343-38-6.
  2. FRANKOVSKÁ, J. Geotechnické konštrukcie na sanáciu znečistených území. In Znečistené územia Štrbské Pleso 2014, Štrbské Pleso 23.-25.apríl 2014: zborník konferencie elektronický zdroj. Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia, 2014, s. 112--113. ISBN 978-80-89503-28-5.
  3. DANANAJ, I. -- FRANKOVSKÁ, J. Permeability of fine-grained soils. Slovak Geological Magazine, 10. s. 305--312.
  
Dátum zadania:16. 02. 2015
  
Dátum odovzdania:14. 05. 2015Ing. Ján Andrejko
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Ivan Slávik, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
garant študijného programu