Final thesis assignment form – Ing. Františka Sabóová – FME B-STAM den [term 6, year 3]Help


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

CHYBAAssignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 *    Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav technológií a materiálov
 Strojnícka fakulta
2014/2015
 
 
Strojnícka fakulta

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Františka Sabóová
Študijný program:strojárske technológie a materiály
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:SjF-13437-56630
ID študenta:56630
Vedúci práce:Ing. Alena Brusilová, PhD.
Miesto vypracovania:ÚTM SjF
  
Názov práce:Mechanizmus opotrebenia kovových a keramických materiálov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Klasifikácia základných druhov opotrebenia
2. Materiály odolné voči opotrebeniu
3. Porovnanie keramických a oceľových materiálov z hľadiska tribologického
   použitia
  
Rozsah práce:50
  
Dátum zadania:16. 02. 2015
  
Dátum odovzdania:08. 06. 2015Ing. Františka Sabóová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Viliam Hrnčiar, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
garant študijného programu