Jan 29, 2020   7:22 p.m. Gašpar
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Katarína Hajdinová – FCE B-MPM den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
 Stavebná fakulta
2014/2015
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Katarína Hajdinová
Študijný program:matematicko-počítačové modelovanie
Študijný odbor: matematika
Evidenčné číslo:SvF-5342-56691
ID študenta:56691
Vedúci práce:prof. RNDr. Martin Knor, PhD.
  
Názov práce:Wienerov index v orientovaných stromoch
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Problém spočíva v zistení, ako zorientovať graf stromu, aby mal čo najväčší Wienerov index. Máme hypotézu, že takto zorientovaný strom neobsahuje cestu, na ktorej by sa smer šípov menil viac, ako raz. Študent by mal implementovať program, ktorý nájde hľadanú orientáciu stromu a zosumarizovať výsledky.
  
Rozsah práce:15 strán
  
Dátum zadania:01. 02. 2015
  
Dátum odovzdania:14. 05. 2015Ing. Katarína Hajdinová
študentka
 
 
 
 
prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
garant študijného programu